“Linzwi la Mulimu lapila mi linani maata.”MAHEB. 4:12.

LIPINA: 96, 94

1. Ki kabakalañi halunani buikolwiso bwa kuli Linzwi la Mulimu linani maata? (Mubone siswaniso sesi fahalimu.)

KA KUBA batanga ba Jehova, lwaziba hande kuli linzwi la Mulimu, lona lushango lwahae kwa batu, “lapila mi linani maata.” (Maheb. 4:12) Buñata bwaluna lutusizwe hahulu ki Bibele kuli lucince mupilelo waluna, ili kubonisa kuli Bibele inani maata luli. Babañwi kwa mizwale ni likaizeli baluna nebabanga masholi, nebanani mukwa wa kuitusisa milyani yekola, kamba nebapila ka muzamao wa buhule. Babañwi bona, nebanani lika kaufela zene batokwa mwa lifasi le, kono nebaikutwa kuli nebatonda nto yeñwi mwa bupilo bwabona. (Muek. 2:3-11) Hañata batu bane baikutwanga kuzwafa batusizwe ki maata a Bibele akonisa batu kueza licinceho mwa bupilo mi ka nako ye, sebanani sepo. Mwendi semubalile ni kuikola hahulu litaba lisikai zecwalo zehatiswanga mwa Tawala ya Mulibeleli zenani toho ya taba yeli, “Bibele Yacincanga Bupilo Bwa Batu.” Mi hape mulemuhile kuli Bakreste bazwelangapili kueza licinceho ka kutusiwa ki Mañolo, mane ni hamulaho wa kuituta niti.

2. Linzwi la Mulimu nelibile cwañi ni maata kwa batu ba mwa linako za baapositola?

2 Kana lwaswanela kukomoka halubona licinceho zetuna zebaezize batu babañata mwa linako zaluna kabakala kuituta Linzwi la  Mulimu? Batili! Litaba zecwalo liluhupulisa mizwale ni likaizeli baluna ba mwa linako za baapositola bane banani sepo ya kupila kwa lihalimu. (Mubale 1 Makorinte 6:9-11.) Hamulaho wa kubulela za batu babasike bayola saanda sa Mubuso wa Mulimu, Paulusi naaekelize kubulela kuli: “Ki mona mone bainezi babañwi ku mina cwalo.” Kono nebacincize ka kutusiwa ki Mañolo ni moya wa Mulimu okenile. Mane ni hamulaho wa kuituta niti, babañwi ku bona nebanani kueza ka taata kuli batule bufokoli bobutuna bone bukafokolisa silikani sabona ni Mulimu. Mwa Bibele lufumana mutala wa Mukreste yomuñwi yatozizwe yanaapila mwa linako za baapositola, ili yanaazwisizwe mwa puteho; kono hasamulaho abaka mi akutiswa mwa puteho. (1 Makor. 5:1-5; 2 Makor. 2:5-8) Lwasusuezwa luli halubona Bakreste babañwi mobatuselizwe ki Linzwi la Mulimu kuli batule matata ashutana-shutana ene batalimana ni ona.

3. Lukanyakisisañi mwa taba ye?

3 Bakeñisa kuli Linzwi la Mulimu ki sibelekiso sesimaata selufilwe, luswanela kuitusisa lona hande. (2 Tim. 2:15) Mwa taba ye, lukanyakisisa molukona kuitusiseza maata a Linzwi la Mulimu ka kutala (1) mwa bupilo bwaluna, (2) halukutaza mwa bukombwa, ni (3) haluluta babañwi fa libulelelo. Likupuliso ze, lika lutusa kuli lubonise lilato ni buitumelo ku Ndataa luna wa kwa lihalimu yalilato, ili yaluluta kuli lufumane tuso.—Isa. 48:17.

MWA BUPILO BWALUNA

4. (a) Luswanela kuezañi kuli lutusiwe ki Linzwi la Mulimu? (b) Muezanga cwañi kuli mube ni nako ya kubala Bibele?

4 Haiba lubata kuli Linzwi la Mulimu lilutuse, luswanela kulibalanga kamita, mane haiba kwakonahala, lulibalange zazi ni zazi. (Josh. 1:8) Ki niti kuli buñata bwaluna lupatehile luli. Nihakulicwalo, haluswaneli kutuhelela nto ifi kamba ifi, mane nihaiba misebezi ya butokwa, kulupaleliswa kubalanga Bibele ka zazi ni zazi. (Mubale Maefese 5:15, 16.) Batanga ba Jehova babañata bafumani linzila zende zeebatusa kuba ni nako ya kubala Bibele zazi ni zazi, inge cwalo kakusasana, manzibwana, kamba nako yeñwi mwahalaa lizazi. Baikutwa sina mwanaaikutwezi muñoli wa samu yanaañozi kuli: “Nilata hahulu mulao wahao! Niunahanisisa lizazi kaufela.”—Samu 119:97.

5, 6. (a) Ki kabakalañi haluswanela kunahanisisanga litaba zelubala? (b) Lukona kuezañi kuli lunahanisisange hande litaba zelubala? (c) Kubala ni kunahanisisa litaba zemubala mwa Linzwi la Mulimu kumitusize cwañi?

5 Hasamulaho wa kubala Bibele, luswanela kunahanisisanga litaba zelubala. (Samu 1:1-3) Haiba lueza cwalo, lukaziba mwakuitusiseza hande litaba zelubalile mwa Linzwi la Mulimu. Ibe kuli lubala Linzwi la Mulimu ka kuitusisa sipangaliko kamba lubala Bibele yehatisizwe, luswanela kuzwisa mihupulo ya Mulimu fa makepe foiñozwi ni kuikenya mwa lipilu zaluna.

6 Lukona kuezañi kuli lunahanisisange hande litaba zelubala? Nto yetusize batu babañata ki kukutumananga hamulaho wa kubala kalulo yeñwi  ya Bibele ni kuipuza lipuzo zecwale ka ze: ‘Taba ye inilutañi ka za Jehova? Nisweli kusebelisa cwañi sikuka se, sesifumaneha mwa Linzwi la Mulimu mwa bupilo bwaka? Ki licinceho mañi zeniswanela kueza?’ Halunze lulapela ni kunahanisisa litaba zelubala mwa Linzwi la Mulimu, lukasusuezwa hahulu kuitusisa litaba zeo mwa bupilo bwaluna. Halueza cwalo, lukatusiwa ki maata alona mwa bupilo bwaluna.—2 Makor. 10:4, 5.

MWA BUKOMBWA

7. Lukona kuitusisa cwañi hande Linzwi la Mulimu mwa bukombwa?

7 Ki lika mañi zeka lutusa kuitusisa hande Linzwi la Mulimu mwa bukombwa? Pili, luswanela kuitusisa Bibele ka nako kaufela halukutaza ni haluluta babañwi. Muzwale yomuñwi naatalusize taba yeo cwana: “Luungeni kuli musweli kukutaza ni Jehova fa ndu ni ndu, kana mukabata kuli muambole feela munosi kamba mukatuhela kuli yena abulele?” Muzwale yo sanaatalusa luli kikuli: Halubala Linzwi la Mulimu mwa bukombwa, lutuhelela Jehova kuli aambole ni muñaa ndu. Liñolo leliketilwe hande likona kutusa hahulu batu kufita zelukona kubulela luna. (1 Mates. 2:13) Muipuze kuli: ‘Kana naitusisanga Linzwi la Mulimu nako kaufela hanikutaza taba yende?’

8. Ki kabakalañi kubalela feela muñaa ndu liñolo leliñwi mwa Bibele hakusika likana?

8 Kunani lika zeñwi zeluswanela kueza kwandaa kubalela feela muñaa ndu liñolo leliñwi mwa Bibele. Kabakalañi? Kabakala kuli batu babañata habautwisisi Bibele kamba baziba feela litaba lisikai zefumaneha mwateñi. Nekuli cwalo mwa linako za baapositola, mi kusali cwalo ni kacenu. (Maro. 10:2) Kacwalo, haluswaneli kunahana kuli mutu ukautwisisa sisupo sesi mwa liñolo ka libaka feela la kuli lubalile liñolo leo. Lutokwa kuba ni nako ya kuketa lipulelo zefumaneha mwa timana yeo zelubata kukoñomeka—mwendi nihaiba kukutela kubala manzwi ao—ni kuatalusa. Halueza cwalo, lushango lwa Linzwi la Mulimu lukafita kwa minahano ni lipilu za bateelezi baluna.—Mubale Luka 24:32.

9. Lusika bala kale mañolo, luswanela kuezañi kuli batu bolukutaza ku bona bakuteke Bibele? Mufe mutala.

 9 Hape lusika bala kale mañolo, luswanela kubulela litaba zekatusa batu bolukutaza ku bona kuli bakuteke Bibele. Ka mutala, lwakona kubulela kuli: “Haluboneñi zabulela Mubupi waluna fa taba ye.” Haluambola ni mutu yasi Mukreste, lwakona kubulela kuli: “Mulemuhe zabulela Mañolo Akenile fa taba ye.” Kamba haiba lukutaza ku mutu yomuñwi yasina taba ni za bulapeli, lwakona kumubuza kuli: “Kana mukile mwautwa lishitanguti la mwa linako za kwamulaho le?” Kaniti, lukaambola ni mutu ni mutu kulikana ni muinelo wali ku ona.—1 Makor. 9:22, 23.

10. (a) Mutaluse zanaakopani ni zona muzwale yomuñwi mwa bukombwa. (b) Ki lika mañi zemutalimani ni zona zebonisa kuli Linzwi la Mulimu linani maata haluitusisa lona mwa bukombwa?

10 Bahasanyi babañata balemuhile kuli habaitusisa Linzwi la Mulimu mwa bukombwa, batu bobakutaza ku bona bafitiwanga kwa lipilu. Ki wo mutala obonisa cwalo. Muzwale yomuñwi naaile kwa musipili wa makutisezo ku muuna wa musupali yanaasa balile limagazini zaluna ka lilimo zeñata. Kufita kufa feela muuna yo magazini ya Tawala ya Mulibeleli yenca, muzwale yo amubalela liñolo lene lifumaneha mwa magazini yeo. Amubalela liñolo la 2 Makorinte 1:3, 4, lelibulela kuli: ‘Ndate sishemo ni Mulimu yaomba-omba mwa miinelo kaufela, uluomba-omba mwa manyando aluna kaufela.’ Muuna yo naasusuelizwe hahulu ki manzwi ao kuli mane akupa muzwale yo kuli akutele kubala liñolo leo. Hasamulaho, muuna yo atalusa kuli yena ni musalaa hae nebatokwa hahulu kuomba-ombiwa, mi akala kutabela hahulu litaba zeñozwi mwa Bibele. Kaniti luli, Linzwi la Mulimu linani maata mi luswanela kuitusisa lona mwa bukombwa.—Lik. 19:20.

HALULUTA BABAÑWI FA LIBULELELO

11. Mizwale babalutanga babañwi fa libulelelo banani buikalabelo mañi?

11 Kaufelaa luna lwatabelanga hahulu halufumaneha kwa mikopano ya puteho, mikopano ya mupotoloho, mane ni mikopano yemituna. Libaka lelituna lelukopanelanga ki kulapela Jehova. Hape, litaba zeluyo itutanga kwateñi lilutusa kutiisa silikani saluna ni Mulimu. Mizwale babafanga lingambolo fa libulelelo kwa mikopano yeo banani tohonolo yetuna. Kono hape baswanela kulemuha kuli banani buikalabelo bobutuna. (Jak. 3:1) Baswanela kubona teñi kuli litaba zebaluta batu lizwelela luli mwa Linzwi la Mulimu. Haiba mufilwe ngambolo yeka mitokwa kuli mulute babañwi fa libulelelo, mukona kuezañi kuli maata a Linzwi la Mulimu atuse bateelezi bamina?

12. Ki lika mañi zaswanela kueza mubuleli kuli ngambolo yahae itome luli fa Mañolo?

12 Mubone teñi kuli litaba zemubulela mwa ngambolo yamina litomile luli fa Mañolo. (Joa. 7:16) Mukona kueza cwañi cwalo? Mutokomele kuli mitala yemufa, liswanisezo zemufa, mubulelelo wamina, kamba nto ifi kamba ifi yemueza haipati lisupo ze mwa litimana za mwa Bibele zemubala kamba kutahisa kuli bateelezi bamina basike baisa mamelelo kwa Bibele. Hape, muswanela kuhupula kuli kubala feela mañolo amañata hakutalusi kuli muluta ka kuitusisa Bibele. Mane kubala mañolo amañata kukona kutahisa kuli bateelezi bamina bapalelwe kuhupula nihaiba liñolo lililiñwi. Kacwalo, mukete ka tokomelo mañolo anani lisupo zetuna, muabale hande, muataluse, muitusise liswanisezo, mi mubonise hande moakona kusebelisezwa mañolo ao mwa bupilo. (Neh. 8:8) Haiba sikuka sa ngambolo yamina silukisizwe ki kopano, mubale ni kunahanisisa litaba zeñozwi mwa sikuka seo ni mañolo abonisizwe mwateñi. Mulike kubona moliswalisanela litaba zeñozwi mwateñi ni mañolo abonisizwe. Hasamulaho, muitusise mañolo emuketile kuli mulute lisupo zebonisizwe mwa sikuka sa ngambolo. (Mwakona kufumana liakalezo zetusa mwa lituto 21 kuisa 23 za buka ya Mu Fumane  Tuso kwa Lituto za Sikolo sa Bukombwa sa Teokratiki.) Mi sa butokwa ni kufita kikuli, mulapele ku Jehova kuli amituse kutalusa litaba za butokwa zefumaneha mwa Linzwi lahae.—Mubale Ezira 7:10; Liproverbia 3:13, 14.

13. (a) Kaizeli yomuñwi naatusizwe cwañi ki mañolo anaabalilwe kwa mukopano wa puteho? (b) Mutusizwe cwañi ki taba yeñwi yetomile fa Mañolo yeneitutilwe kwa mikopano yaluna?

13 Kaizeli yomuñwi kwa Australia naatusizwe hahulu ki mañolo anaabalilwe kwa mukopano wa puteho. Kusina taba ni kuli kaizeli yo naakopani ni matata ka nako yanaahula, naaitutile niti ya mwa Bibele mi hasamulaho aneela bupilo bwahae ku Jehova. Nihakulicwalo, nekuli taata ku yena kulumela kuli Jehova naamulata. Kono hamulaho wa nako, naaikolwisize kuli Mulimu wamulata. Ki nto mañi yenee mutusize kuli aikutwe cwalo? Taba yenee mutusize hahulu ki kunahanisisa liñolo leliñwi lene libalilwe kwa mukopano wa puteho, ili lene limutusize kuutwisisa litimana zeñwi za mwa Bibele. * Kana ni mina mutusizwe ka nzila yeswana ki Linzwi la Mulimu hane muli kwa mikopano ya puteho, kwa mikopano ya mupotoloho, kamba kwa mikopano yemituna?—Neh. 8:12.

14. Lukona kubonisa cwañi kuli lwaitebuha Linzwi la Jehova?

14 Kana haluitumeli ku Jehova kabakala kulufa Linzwi lahae, yona Bibele? Ka kufa batu Bibele, ubonisize kuli wabalata, mi hape utalelelize sepiso yahae ya kuli Linzwi lahae likaina kuya kuile. (1 Pit. 1:24, 25) Kaniti, luswanela kubalanga Linzwi la Mulimu kamita, kulisebelisa mwa bupilo bwaluna, ni kuitusisa lona haluluta babañwi. Haluka eza cwalo, lukabonisa kuli lwalata ni kuitebuha mpo ya butokwa hahulu yeo yalufile Mulimu, mi sa butokwa ni kufita kikuli, lukabonisa kuli lwalata ni kuitebuha Musimululi wayona, yena Jehova Mulimu.