Ki kabakalañi Jesu hanaanyazize mukwa one banani ona Majuda wa kukonka?

MULAO wa Mushe neulumeleza batu kukonka. Kono batu babañata mwa linako za Jesu nebanani mukwa wa kukonka hababulela taba, kuli mane nebakonkanga hamulaho wa kubulela nto ni nto kaufela ilikuli batiise taba yebabulela. Hane baeza cwalo, mulelo wabona neli wa kubonisa kuli zene babulela ki za niti; niteñi, Jesu naanyazize mukwa wabona osina tuso wo habeli. Kono naabulezi kuli: “‘Eni’ yamina ibe eni honacwalo, mi ‘Awa’ yamina, ibe awa honacwalo.”—Mat. 5:33-37; 23:16-22.

Ka kuya ka hatiso yeñwi (Theological Dictionary of the New Testament), ‘Majuda nebatabela hahulu kukonka kuli batiise zebabulela kaufela,’ mi taba yeo ikona kulemuhiwa mwa litaba zeñozwi mwa buka ya milao yebizwa Talmud, yebonisa ka butungi za buitamo bone buswanela kupetiwa ni buitamo bone bukona kucinciwa.

Jesu haki yena feela yanaanyazize kukonka kokucwalo kokusa swaneli. Ka mutala, caziba wa litaba zakale za Sijuda yabizwa Flavius Josephus naabulezi cwana ka za sikwata sesiñwi sa Sijuda kuli: “Habakonkangi kakuli baanga mukwa wo kuba omaswe hahulu kufita buhata, mi balumela kuli haiba mutu utokwa kukonka ku Mulimu ilikuli babañwi balumele taba yahae, uzibe mutu yo ki lihata.” Buka yeñwi ya makande a Sijuda yebizwa Wisdom of Sirach, kamba Ecclesiasticus, (23:11) ni yona ibulela kuli: “Mutu yalata hahulu kukonka umaswe hahulu.” Jesu naanyazize mukwa one banani ona batu wa kukonka niha kusatokwahali. Haiba lubulela niti ka nako kaufela, haluna kutokwanga kukonka ilikuli lubonise kuli zelubulela ki za niti.