Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Josefa wa Kwa Arimatea Uunga Muhato

Josefa wa Kwa Arimatea Uunga Muhato

JOSEFA WA KWA ARIMATEA naasika libelela kuli naakakona kuba ni bundume bwa kuatumela mubusisi wa Roma. Ponse Pilato, yena mubusisi wa Roma, naazibahala kuba muuna yataata hahulu. Nihakulicwalo, kuli Jesu abulukiwe hande ka likute, nekutokwahala mutu yanaakayo ambola ni Pilato kuli alukulule situpu sa Jesu. Kono mane Josefa hanaaizo bonana ni yena, lika nelisika tatafahala hahulu sina mwanaanahanela. Pilato hasaaikolwisisize ku muzamaisi wa masole kuli Jesu naashwile, alumeleza kuli situpu sa Jesu sifiwe ku Josefa. Cwale Josefa akutela kapili kwa sibaka kwanaabulaezwi Jesu kusina taba kuli naatomohile hahulu pilu.—Mare. 15:42-45.

  • Josefa wa kwa Arimatea yo neli mañi?

  • Swalisano yahae ni Jesu neli ifi?

  • Mi ki kabakalañi haluswanela kuisa pilu kwa likande lahae?

 NELI YOMUÑWI WA MWA KUTA YA SANHEDRINI

Buka ya Evangeli ya Mareka, yeñozwi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu, italusa kuli Josefa neli “muuna yanaakutekeha mwa Kuta.” Taba ye ibonisa kuli Kuta yetaluswa yeo ikona feela kuba kuta ya Sanhedrini, yona kuta yetuna ya Sijuda, yenezamaisa litaba za batu, mubuso, ni bulapeli. (Mare. 15:1, 43) Kacwalo, Josefa neli yomuñwi wa baeteleli ba sicaba sahae, ki lona libaka hanaakona kubonana ni mubusisi wa Roma. Mi hakukomokisi kuli Josefa hape neli muuna yafumile.—Mat. 27:57.

Kana munani bundume bwa kubulela fapilaa batu kuli Jesu ki Mulenaa mina?

Ka sikwata, kuta ya Sanhedrini neitoile hahulu Jesu. Ba mwa kuta yeo nebalelisani hamoho kuli babulaye Jesu. Kono Josefa utaluswa kuli neli “mutu yomunde ni yalukile.” (Luka 23:50) Ka kushutana ni buñata bwa batu bane bali mwa kuta ya Sanhedrini, Josefa naasepahala, naaezanga zelukile mi naalikanga mwanaakonela kaufela kumamela milao ya Mulimu. Hape “naalibelela Mubuso wa Mulimu,” mi mwendi ki lona libaka hanaabile yomuñwi wa balutiwa ba Jesu. (Mare. 15:43; Mat. 27:57) Mi kubonahala kuli naatabezi taba yanaakutaza Jesu kabakala kuli naabata kuziba niti mi naatabela katulo yelukile.

MULUTIWA YANAASABA KUZIBAHALA

Joani 19:38 italusa kuli Josefa neli “mulutiwa wa Jesu kono ili ka kuipata kabakala kusaba Majuda.” Josefa naasabañi luli? Naaziba kuli Majuda nebatoile hahulu Jesu mi nebalumelelani kuli mutu kaufela yanaaka bulela patalaza kuli naalumela ku Jesu, mutu yo naaswanela kulelekwa mwa sinagoge. (Joa. 7:45-49; 9:22) Mutu yanaalelekiwa mwa sinagoge, naashwaulwanga, kukendiwa, ni kuhaniwa ki Majuda ka yena. Kacwalo, Josefa naasaba kubulela patalaza kuli naalumela ku Jesu. Hanaaka eza cwalo, naakazwiswa fa situlo sahae ni kulatehelwa ki libubo lahae.

Josefa nesi yena feela yanaali mwa muinelo wo. Ka kuya ka Joani 12:42, “babañata nihaiba kwa babusi, baba ni tumelo ku Jesu, kono nebasa mubuleli patalaza ka kusaba Bafalisi, kuli basike balundulwa mwa sinagoge.” Mutu yomuñwi yanaali mwa muinelo oswana neli Nekudema, mi ni yena naali mwa kuta ya Sanhedrini.—Joa. 3:1-10; 7:50-52.

Josefa yena naali mulutiwa wa Jesu, nihaike naasaba kuizibahaza kwa batu. Bo neli bufokoli bobutuna luli, kakuli Jesu mane naabulezi kuli: “Mutu kaufela yanilumela fapilaa batu, ni na nika mulumela fapilaa Ndate ya kwa mahalimu. Kono mutu kaufela yanilatula fapilaa batu, ni na nika mulatula fapilaa Ndate ya kwa mahalimu.” (Mat. 10:32, 33) Josefa naasika latula Jesu luli, kono hape naapalezwi kubonisa bundume ka kubulela fapilaa batu kuli naalumela ku Jesu. Mina bo?

Niteñi, Josefa naaezize nto yeñwi yende, kakuli Bibele ibonisa kuli naasika yemela mulelo wa kuta ya Sanhedrini wa kubulaya Jesu. (Luka 23:51) Mane batu babañwi batalusa kuli Jesu hanaazekiswa, Josefa naasiyo. Ibe kuli nekubile cwalo kamba kutokwa, Josefa naaikutwile hahulu bumaswe kabakala katulo yesika luka yeneefilwe ki kuta—kono nekusina zanaakona kueza!

 JOSEFA UUNGA MUHATO OBONISA BUNDUME

Ka nako yabulaiwa Jesu, kubonahala kuli Josefa naabile ni bundume mi aikatulela kuswalisana ni balateleli ba Jesu. Liñolo la Mareka 15:43 libonisa kuli Josefa naangile muhato wo, kakuli libulela kuli: “Aba ni bundume bwa kuya ku Pilato mi ayo kupa situpu sa Jesu.”

Kubonahala kuli Josefa naaliteñi ka nako yanaabulailwe Jesu. Mi mane naaziba kuli Jesu naashwile, Pilato asika ziba kale taba yeo. Kacwalo, Josefa hanaaile ku Pilato kuyo kupa situpu sa Jesu, mubusisi yo “naabata kuziba haiba Jesu nasaashwile.” (Mare. 15:44) Haiba Josefa naaiponezi Jesu inze autwa butuku fa kota ya linyando, kana taba yeutwisa butuku yeo nei mutusize kuitekula ni kuunga muhato wa kuyemela niti? Mwendi. Kono seluziba feela kikuli Josefa ka nako yeo naabonisize bundume. Naasakoni hape kupata taba ya kuli naali mulutiwa wa Jesu.

JOSEFA UBULUKA JESU

Ka kuya ka mulao wa Sijuda, batu bane baatulezwi kubulaiwa, nebaswanela kubulukiwa pili lizazi lisika likela kale. (Deut. 21:22, 23) Maroma bona nebasiyanga litupu za lifosi bane babulaezwi fa likota kuli libolele fateñi mi fokuñwi neba linepelanga mwa libita mokuyumbezwi litupu zeñwi. Kono Josefa naasabati kuli situpu sa Jesu siezwe cwalo ni sona. Josefa naanani libita lelicakuzwi mwa licwe bukaufi ni sibaka kwanaabulaezwi Jesu. Mwa sibaka seo nekusika bulukelwa kale mutu, mi taba yeo ibonisa kuli Josefa kihona hanaasazo tuta  kuzwa kwa Arimatea * kuya kwa Jerusalema, mi naalukisize kuli sibaka seo siitusiswe sina libita la lubasi lwahae. (Luka 23:53; Joa. 19:41) Kubuluka Jesu mwa libita lanaaka bulukelwa ku lona Josefa kwapili, ki nzila yeñwi yanaabonisize ka yona Josefa kuli neli mutu yanani bufani, mi kueza cwalo nekutalelelize bupolofita bobuñwi bobubulela ka za Mesia kuli naakabulukiwa “hamoho ni bafumi.”—Isa. 53:5, 8, 9.

Kana kunani nto yeñwi yemuunga kuba ya butokwa hahulu kufita silikani samina ni Jehova?

Libuka za Evangeli kaufela zeene libonisa kuli situpu sa Jesu hane sipahuluzwi fa kota ya linyando, Josefa naasiputezi mwa lisila la line yende mi asibuluka mwa libita lahae. (Mat. 27:59-61; Mare. 15:46, 47; Luka 23:53, 55; Joa. 19:38-40) Mutu feela yabulezwi kuli naatusize Josefa ki Nekudema, yena yanaatisize milyani yenunka hande ya kutoza situpu sa Jesu. Bakeñisa kuli baana bababeli bao neli batu babatumile, hakubonahali kuli nebaka shimba situpu sa Jesu bona bañi. Kubonahala kuli nebaitusisize batanga kushimba situpu sa Jesu ni kuyo sibuluka. Ibe kuli nebaitusisize batanga kamba kutokwa, musebezi one baezize baana bababeli bao neli wa butokwa hahulu. Ka kuya ka sizo sa Sijuda, mutu kaufela yanaaswala situpu naangiwa kuli naasika kena ka mazazi a 7, mi kacwalo nto kaufela yanaaswala neiingiwa kuli haisika kena. (Num. 19:11; Hag. 2:13) Baana bao hane bakasilafala, nebaka tokwa kuikauhanya kwa batu mwahalaa sunda ya Paseka ni kusaeza lika kaufela ni mikiti yenezamaelela ni Paseka. (Num. 9:6) Ka kulukisa za kubulukiwa kwa situpu sa Jesu, Josefa hape naakatoiwa ki balikani bahae. Kono ka nako ye, Josefa naaitukiselize kutalimana ni zeneka ezahala ku yena kaufela kabakala kubuluka Jesu ka nzila yekutekeha ni kuizibahaza kwa batu sina yomuñwi wa balutiwa ba Kreste.

LITABA ZA MAFELELEZO KA ZA JOSEFA

Kwandaa litaba zebulezwi mwa Libuka za Evangeli ka za Josefa wa kwa Arimatea mwa taba ya kubulukiwa kwa Jesu, Bibele haibuleli hape zahae, mi taba yeo itahisa kuli kubuziwe puzo ye: Josefa naabile mutu yacwañi hasamulaho? Haluzibi. Kono litaba zelunyakisisize mwa taba ye zakona kulutusa kuziba kuli mwendi naaizibahalize kwa batu sina Mukreste. Kakuli mane, ka nako yanaalikilwe, tumelo yahae ni bundume bwahae nelizwezipili kutiya mwa sibaka sa kufokola. Taba yeo ibonisa kuli naazwezipili kueza hande.

Taba ya Josefa wa kwa Arimatea itahisa kuli kaufelaa luna luipuze kuli: Kana kunani nto yeñwi, yecwale ka situlo, musebezi, maluwo, litaba za lubasi, kamba nihaiba tukuluho yaluna—yeluunga kuba ya butokwa hahulu kufita silikani saluna ni Jehova?

^ para. 18 Arimatea mwendi ki sona sibaka sene sibizwa Rama, mi kacenu sibaka seo sibizwa Rentis (Rantis). Mwa Rama ki mona mwanaapepezwi mupolofita Samuele, ili sibaka sesieza likilomita ze 35 kuzwa kwa mutulo-wiko wa Jerusalema.—1 Sam. 1:19, 20.