Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Muopele ka Tabo!

Muopele ka Tabo!

“Kuopelela Mulimu waluna milumbeko ki nto yende.”—SAMU 147:1.

LIPINA: 10, 2

1. Kuopela kulutusa kuezañi?

CAZIBA yomuñwi yatumile hahulu, ili yañolanga lipina naabulezi cwana: “Manzwi a pina akona kumitahiseza kuli munahane za nto yeñwi. Mulumo ukona kumitahiseza maikuto amañwi. Kono manzwi ni mulumo halikopani hamoho, mukaikutwa sina mokutalusezwa mwa pina.” Luna haluopela, lulumbeka Jehova, yena Ndataa luna ya kwa lihalimu, mi lubonisa kuli lwamulata. Ki lona libaka kuopela hakuli kwa butokwa hahulu mwa bulapeli bwa niti, ibe kuli lueza cwalo haluli lunosi kamba haluli ni batu ba Mulimu.

2, 3. (a) Batu babañwi baikutwanga cwañi ka za kuopela ka kutiisa habali kwa mikopano ya puteho? (b) Lukanyakisisa lipuzo mañi?

2 Kono muikutwa cwañi ka za kuopela ka kutiisa hamuli kwa mikopano ya puteho? Kana muutwanga maswabi? Mwa lizo zeñwi, baana habalukuluhangi kuopela habali fapilaa batu. Mukwa wo wakona kutahisa kuli puteho kaufela isike yaopelanga, sihulu haiba mizwale babanani buikalabelo basaopeli kamba baipatehisa kueza misebezi yemiñwi ka nako yekuopelwa lipina.—Samu 30:12.

3 Haiba luunga kuli kuopela ki kwa butokwa mwa bulapeli bwaluna, haluna kuzwela fande kamba kuba siyo hakuopelwa lipina kwa mikopano ya puteho. Kacwalo, yomuñwi ni yomuñwi waluna uswanela kuipuza kuli: ‘Niikutwa cwañi ka za kuopela hanili kwa  mikopano ya puteho? Nikona kueza cwañi haiba niikutwa kuli kunani nto yeñwi yenipaleliswa kuopela ka tabo fapilaa babañwi? Mi nikona kueza cwañi kuli niopele ka maikuto?’

KUOPELA KI KWA BUTOKWA HAHULU MWA BULAPELI BWA NITI

4, 5. Ki litukiso mañi za kuopela zeneezizwe kwa tempele mwa linako za Maisilaele?

4 Kuzwa feela mwa linako za kwamulaho, batanga ba Jehova babasepahala nebaopelanga lipina kuli balumbeke Jehova. Maisilaele hane basebeleza Jehova ka busepahali, nebaopelanga hahulu lipina mwa bulapeli bwabona. Ka mutala, Mulena Davida hanaaitukiseza musebezi wa kwa tempele, naaonga-ongile Malivi ba 4,000 kuli balumbeke Mulimu ka lipina. Ku bona bao, nekunani ba 288 bane “balutilwe kuopelela Jehova, ili likwala kaufelaa bona.”—1 Makol. 23:5; 25:7.

5 Lipina hape neliopezwi ka nako yene ikakulwa tempele. Taba ya mwa Bibele ili: “Balizi ba litolombita ni baopeli hane basweli kulumbeka ni kuitumela ku Jehova ka mulumo ulimuñwi, mi mulumo wa litolombita, likambeliso, ni zelizwa zeñwi hane ukambamela kwahalimu inze balumbeka Jehova, . . . kanya ya Jehova neitezi mwa ndu ya Mulimu wa niti.” Yeo neli kezahalo yetiisa tumelo luli!—2 Makol. 5:13, 14; 7:6.

6. Mutaluse tukiso yeipitezi ya kuopela yeneezizwe ka nako yanaali mubusisi Nehemia mwa Jerusalema.

6 Nehemia hanaaetelela Maisilaele babasepahala mwa musebezi wa kuyaha sinca mamota a Jerusalema, ni yena naaonga-ongile baopeli ba Malivi bane banani liliziso za mifuta-futa. Mamota ayahilwe sinca hanaakakulwa, lipina zeipitezi zenelizizwe nelitahisize kuli kakulo yeo itabise hahulu. Ka nako yeo, nekunani “likwata zepeli zetuna za baopeli babaopela lipina za buitumelo.” Sikwata sesiñwi sa baopeli nesizamaya kuliba kwa lineku leliñwi mi sesiñwi sona nesiliba kwa lineku leliñwi, mi zayo kopana kwa limota bukaufi ni sibaka sa tempele, ili kutahisa kuli lipina zeopelwa liutwahale ni kwahule. (Neh. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) Kaniti luli, Jehova naatabile hahulu kuutwa balapeli bahae haba mulumbeka ka kumuopelela lipina ka tabo.

7. Jesu naabonisize cwañi butokwa bwa kuopela lipina mwa bulapeli bwa Bakreste?

7 Tukiso ya kuopela lipina izwezipili kuba ya butokwa mwa bulapeli bwa niti, mane nihaiba hane kutilo tomiwa puteho ya Sikreste. Jesu naaopezi lipina fa lizazi la butokwa hahulu, hamulaho wa kueza Mulalelo wa Mulena.—Mubale Mateu 26:30.

8. Bakreste ba mwa linako za baapositola neba lutomezi cwañi mutala wa kuopela hane balapela Mulimu?

8 Bakreste ba mwa linako za baapositola neba lutomezi mutala wa kulumbeka Mulimu ka kumuopelela lipina. Nihaike kuli hañata nebakopanelanga mwa mandu a mizwale babona, taba yeo neisika bapaleliswa kuopelela Jehova ka tabo. Muapositola Paulusi naasusumelizwe ki moya okenile kuñolela mizwale bahae ba Sikreste kuli: “Muzwelepili kulutana ni kususuezana ka lisamu, ka milumbeko ku Mulimu, ka lipina za kwa moya zeopelwa ka buitumelo, inze muopelela Jehova mwa lipilu zamina.” (Makolo. 3:16) Kaniti, lipina ze mwa buka yaluna ya lipina ki “lipina za kwa moya [zeswanela kuopelwa] ka buitumelo.” Lipina zeo ki kalulo ya sico sa kwa moya sesilukisizwe ki “mutanga yasepahala yanani kutwisiso.”—Mat. 24:45.

ZEMUKONA KUEZA HAIBA MUIKUTWA KULI KUNANI NTO YEÑWI YEMIPALELISWA KUOPELA

9. (a) Ki lika mañi zekona kutahisa kuli babañwi basike baopelanga ka tabo kwa mikopano ya puteho ni mikopano yemituna? (b) Luswanela kuopelela Jehova milumbeko ka mukwa ufi, mi ki bo mañi babaswanela kutoma mutala? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 3.)

9 Mukona kueza cwañi haiba batu ba mwa lubasi lwamina, ba mwa sizo samina, kamba ba mwa sibaka semupila ku sona habaopelangi? Mazazi a, kunani lipangaliko zemukona kuitusisa  kuli muteeleze kwa lipina, mi mwendi mwatabelanga kuteeleza kwa baopeli babacuukile. Niteñi, mwendi muikutwa kuli hamukoni kuopela hande hamubapanya linzwi lamina kwa manzwi autwahalanga mwa lipina zeopezwi ki batu mwa lifasi. Kono taba yeo haiswaneli kumipaleliswa kuopelela Jehova milumbeko. Munanulele buka yamina ya lipina mwahalimu inze muinuzi toho yamina, mi muopele kuzwelela kwatasaa pilu yamina! (Ezira 3:11; mubale Samu 147:1.) Mwa Mandu A Mubuso amañata mazazi a, manzwi a lipina aboniswanga kwapili ka kuitusisa lipangaliko, mi taba yeo ilutusa kuopela ka kutumusa. Hape kwatabisa kuziba kuli lipina za Mubuso cwale seliopelwanga kwa Sikolo sa Bukombwa Bwa Mubuso sa baana-bahulu. Taba yeo ibonisa kuli baana-bahulu baswanela kutomela puteho mutala ka kuopelanga.

10. Luswanela kuhupulañi haiba sabo itahisa kuli lupalelwe kuopela ka kutumusa?

10 Libaka leliñwi lelitahisa kuli babañata basike baopelanga ka kutumusa ki sabo. Mwendi basaba kuli linzwi labona likautwahala hahulu kamba mwendi baikutwa kuli linzwi labona halina kuutwahala hande ku babañwi. Kono luswanela kuhupula kuli “kaufelaa luna lwasitatalanga” halubulela. (Jak. 3:2) Nihakulicwalo, halutuhelangi kubulela kabakala kusaba kuli lukasitatala. Kacwalo, haluswaneli kupalelwa kulumbeka Jehova ka kumuopelela lipina kabakala kuikutwa kuli manzwi aluna haautwahali hande.

11, 12. Ki liakalezo lifi zekona kulutusa kuziba mwakuopelela hande?

11 Mwendi luikutwa kuli halukoni kuopela bakeñisa kuli haluzibi mwakuopelela. Kono lwakona kuziba mwakuopelela hande ka kulatelela liakalezo zebunolo zeluka nyakisisa. *

12 Mwakona kuituta kuopela ka maata ni ka kutumusa haiba mubuyela hande. Sina magesi haatahisanga kuli laiti ituke, haiba mubuyela, linzwi lamina likaba ni maata hamuopela kamba kubulela.  Muopelange ka kutumusa sina momuezezanga hamubulela, kamba mane mutumuse kwa linzwi kufita momuezezanga hamubulela. (Mubone liakalezo zefumaneha mwa buka ya Mu Fumane Tuso kwa Lituto za Sikolo sa Bukombwa sa Teokratiki, makepe 181 kuisa 184, mwatasaa tohonyana yeli, “Mu Buyele Hande.”) Mane fokuñwi Mañolo asusuezanga batanga ba Jehova ‘kuhuweleza ka tabo’ habaopela.—Samu 33:1-3.

13. Mutaluse zelukona kueza kuli lukone kulukuluha kuopela ka kutumusa.

13 Ka nako ya kulapela sina lubasi kamba hamuli munosi, mulike kulatelela akalezo ye: Mukete yeñwi ya lipina zemutabela hahulu mwa buka yaluna ya lipina. Mubale manzwi a pina yeo ka kutumusa, ili ka linzwi lelitiile. Cwale, ka kuitusisa mulumo oswana, mubulele manzwi kaufela sina mubamba mwa mufumbo ulimuñwi. Kihona cwale mukaopela mubamba wo ka linzwi lelitiile. (Isa. 24:14) Linzwi lamina likaba ni maata, mi yeo ki nto yende. Linzwi leo lisike lamisabisa kamba kumiutwisa maswabi!

14. (a) Kuatumulusa mulomo waluna haluopela kukona kulutusa cwañi? (Mubone mbokisi yeli, “ Zekona Kumitusa Kuziba Mwakuopelela Hande.”) (b) Ki liakalezo lifi zemubona kuli zakona kutusa haiba mutu unani butata ka za linzwi lahae?

14 Hamukoni kuopela ka kutumusa haiba musaatumulusi mulomo wamina. Kacwalo, akalezo yeñwi ki ya kuli muswanela kuatumulusa mulomo wamina kufita momuezezanga hamubulela. Muswanela kuezañi haiba muikutwa kuli linzwi lamina ki lelifokola kamba litalukile hahulu? Mwakona kufumana liakalezo zeka mitusa kutatulula butata bo mwa buka ya Mu Fumane Tuso kwa Lituto za Sikolo sa Bukombwa sa Teokratiki, likepe 184, mwa mbokisi yeli, “Ku Tula Butata bo Buñwi.”

MUOPELE MILUMBEKO KUZWELELA KWATASAA PILU

15. (a) Ki zibiso mañi yenefilwe kwa mukopano wa ka silimo wa 2016? (b) Ki kabakalañi hane kulukisizwe buka ya lipina yenca?

15 Batu kaufela bane bafumanehile kwa mukopano wa ka silimo wa 2016 wa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania nebatabile  hahulu Muzwale Stephen Lett wa Sitopa Sesietelela hanaazwisize buka ya lipina yenca yenani toho ya taba yeli, Muopelele Jehova ka Tabo, ili yeneka itusiswa kwa mikopano. Muzwale Lett naatalusize kuli leliñwi la mabaka hane kulukusizwe buka ya lipina yeo neli kuli manzwi a mwa lipina zeo azamaelele ni manzwi aitusisizwe mwa Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca yebolosozwi sinca. Musebezi wo neuama kuzwisa kamba kubolosola lipulelo zezwisizwe mwa Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca ya 2013. Hape, kuekelizwe lipina zeñwi zebulela za musebezi wa kukutaza ni zebonisa buitebuho bwaluna kwa tiululo. Mi bakeñisa kuli kuopela ki kwa butokwa hahulu mwa bulapeli bwaluna, ba Sitopa Sesietelela nebabata kuli kulukiswe buka yebuheha, ili yezamaelela ni kaba ya Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca yebolosozwi sinca.

16, 17. Ki licinceho mañi zeezizwe mwa buka ya lipina yenca?

16 Kuli kumibele bunolo kuitusisa buka ya lipina ya Muopelele Jehova ka Tabo, lipina likolohanyizwe ka kuya ka litaba. Ka mutala, lipina zapili ze 12 libulela ka za Jehova, lipina ze 8 zelatelela libulela ka za Jesu ni ka za tiululo, cwalo cwalo. Kunani mukoloko obonisa molikolohanyelizwe lipina oka mitusa, inge cwalo hamubata pina ya kuitusisa, yezamaelela ni ngambolo ya nyangela yemukafa.

17 Kuli mañi ni mañi akone kuopela kuzwelela kwatasaa pilu, manzwi a lipina zeñwi acincizwe ilikuli muhupulo o mwa pina uutwahale hande, mi manzwi amañwi asaali akale azwisizwe. Ka mutala, pina yenenani toho ya taba yeli, “Pilu-Telele,” cwale seinani toho ya taba yeli, “Mube ni Pilu-Telele,” mi manzwi ayona ni ona acincizwe. Ka mukwa oswana, pina yenenani toho ya taba yeli, “Mu Babalele Pilu ya Mina,” cwale seinani toho ya taba yeli, “Lubabalela Lipilu Zaluna,” mi cinceho yeo neiswanela luli. Kabakalañi? Kwa mikopano yaluna ya puteho, ya mupotoloho, ni yemituna, kufumanehanga babanca babañata, batu babatabela niti, banana, ni likaizeli babasa koni kuikutwa kulukuluha kuopela pina yetaluseza babañwi zebaswanela kueza. Ki lona libaka toho ya taba ni manzwi a mwa pina yeo hane licincizwe.

Muitukiseze lipina ka nako ya kulapela sina lubasi (Mubone paragilafu 18)

18. Ki kabakalañi haluswanela kuziba lipina zefumaneha mwa buka yaluna ya lipina yenca? (Mubone litaluso ze kwatasi.)

18 Buñata bwa lipina zefumaneha mwa buka ya lipina ya Muopelele Jehova ka Tabo ki litapelo. Lipina ze, limitusa kutaluseza Jehova momuikutwela luli. Lipina zeñwi lika lutusa kuli ‘lususuezane kuba ni lilato ni misebezi yeminde.’ (Maheb. 10:24) Kaniti, luswanela kuziba hande milumo, mane cwalo ni manzwi a lipina zaluna. Mwakona kueza cwalo ka kuteeleza kwa lipina za manzwi zefumaneha fa webusaiti ya jw.org. Haiba muitukiseza lipina hamuli kwandu, mukakona kuopela ka kulukuluha ni ka kuzwelela kwatasaa pilu. *

19. Batu kaufela mwa puteho bakona cwañi kulapela Jehova?

19 Muhupule kuli kuopela ki kwa butokwa mwa bulapeli bwaluna. Ki nzila yende hahulu yelubonisa ka yona kuli lwalata Jehova mi lwaitebuha zaluezeza. (Mubale Isaya 12:5.) Haiba muopela ka tabo, mukasusueza babañwi kuli ni bona baopele ka kulukuluha. Kaniti, batu kaufela mwa puteho—ibe banana, babahulu, kamba batu babasazo kalisa kufumaneha kwa mikopano yaluna—bakona kulapela Jehova ka kumuopelela lipina. Kacwalo, musike mwatuhelela nto ifi kamba ifi kumipaleliswa kuopela kuzwelela kwatasaa pilu. Kono mumamele manzwi a muñoli wa samu yanaañozi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu, kuli: “Muopelele Jehova!” Ki cwalo, muopele ka tabo!—Samu 96:1.

^ para. 11 Kuli muzibe zeñata ka za momukona kuopelela ka linzwi lelinde, mubuhe progilamu ya JW Broadcasting ya December 2014 (muye fa kalulo ya mavidio yeli, FROM OUR STUDIO).

^ para. 18 Fa mikopano yemituna ni ya mupotoloho, kuliziwanga lipina ka mizuzu yelishumi pili tukiso isika kalisa kale, ilikuli lutusiwe kuitukiseza kuopela. Lipina zelizizwe zeo, lilukiswanga ka nzila yende hahulu mi lilutusanga kuitukiseza kuisa pilu kwa litaba zekaitutiwa fa mukopano. Kacwalo, lususuezwa kuina mwa lipula zaluna tukiso yeo ya lipina isika kalisa kale, ni kuteeleza ka tokomelo kwa lipina zelizizwe zeo.