Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Musike Mwatuhelela Lilato Lamina Kufola

Musike Mwatuhelela Lilato Lamina Kufola

“Kabakala kuekezeha kwa bumaswe, lilato la babañata likafola.”—MAT. 24:12.

LIPINA: 38, 128

1, 2. (a) Manzwi anaabulezi Jesu kwa Mateu 24:12 naaama ku bo mañi sapili? (b) Buka ya Likezo ibonisa cwañi kuli buñata bwa Bakreste bane bapila mwa linako za baapositola nebazwezipili kubonisa lilato? (Mubone siswaniso sesi fahalimu.)

YEÑWI ya likalulo za sisupo sanaafile Jesu ka za “nako ya kufela kwa lifasi” neli ya kuli “lilato la babañata likafola.” (Mat. 24:3, 12) Mwa linako za baapositola, Majuda, bona bane baipapata kuli nebali sicaba sa Mulimu, nebatuhelezi lilato labona ku Mulimu kufola.

2 Kono buñata bwa Bakreste bane bapila ka nako yeo nebapatehile “kushaela taba yende ya Kreste” ni kubonisa lilato labona ku Mulimu, kwa Bakreste ka bona, ni kwa batu bane basi Bakreste. (Lik. 2:44-47; 5:42) Nihakulicwalo, babañwi kwa balateleli ba Jesu bane bapila mwa linako za baapositola nebatuhelezi lilato labona kufola.

3. Ki sika mañi mwendi sene sitahisize kuli lilato la Bakreste babañwi lifole?

3 Jesu Kreste yanaazusizwe kwa bafu naabulelezi Bakreste ba mwa Efese bane bapila mwa linako za baapositola kuli: “Seninyaza ku wena kikuli usiile lilato lene unani lona sapili.” (Sin. 2:4) Ki sika mañi sene sitahisize muinelo wo? Balutiwa ba Kreste ba kwa  makalelo bao mwendi nebakukuelizwe ki lifasi lene bapila ku lona lene lilata hahulu lika za nama. (Maef. 2:2, 3) Sina mokuinezi mwa libaka zeñata kacenu, muleneñi wa Efese wa mwa linako za baapositola neutezi likezo zemaswe. Muleneñi wo neufumile hahulu mi batu ba mwateñi nebatabela hahulu sifumu, kuitabisa, ni kupila bupilo bwa simbombo. Batu nebatabela hahulu minyaka, mi kabakaleo, nebasina lilato la luli ku babañwi. Hape babañata nebanani muzamao wa kusaswabela bufosi mi nekunani hahulu buhule mwa muleneñi.

4. (a) Lilato la batu lifolile mwa linzila lifi kacenu? (b) Ki mwa likalulo lifi zetaalu molikona kulikiwa lilato laluna?

4 Zanaapolofitile Jesu ka za kufola kwa lilato lisweli zatalelezwa ni mwa linako zaluna. Kacenu, lilato la batu ku Mulimu lizwelapili kufola hahulu. Batu babañata kacenu bafulalezi Mulimu mi basepile likopano za batu kuli litatulule matata ebatalimana ni ona batu. Ki lona libaka lilato mwahalaa batu babasa lapeli Jehova Mulimu halizwelapili kufola. Niteñi, sina mone kuinezi mwa puteho ya Efese ya mwa linako za baapositola, Bakreste ba niti kacenu ni bona bakona kuipumana mwa miinelo yekona kutahisa kuli basike baisa pilu kwa lika za kwa moya ni kutuhelela lilato labona kufokola. Kacwalo, halunyakisiseñi likalulo zetaalu molikona kulikiwa lilato laluna: (1) Lilato laluna ku Jehova, (2) lilato laluna la kulata niti ye mwa Bibele, (3) ni lilato laluna kwa mizwale baluna.

LILATO LA KULATA JEHOVA

5. Ki kabakalañi haluswanela kulata Mulimu?

5 Lizazi leliswana fanaabulelezi Jesu kuli lilato la batu likafola, naakoñomekile za lilato la butokwa hahulu ka kufitisisa leluswanela kuba ni lona. Naaize: “‘Ulukela kulata Jehova Mulimu wahao ka pilu yahao kaufela ni ka moyo wahao kaufela ni ka munahano wahao kaufela.’ Ye ki yona taelo yetuna ka kufitisisa ni yapili.” (Mat. 22:37, 38) Kaniti, kuba ni lilato lelituna ku Mulimu kulutusa kumamela milao ya Jehova, kutiyela miliko, ni kutoya bumaswe. (Mubale Samu 97:10.) Kono Satani ni lifasi lahae balika ka taata kufokolisa lilato laluna ku Mulimu.

6. Ki sika mañi sesiezahezi kabakala kuli batu batuhezi kulata Mulimu?

6 Batu mwa lifasi lelupila ku lona banani mubonelo ofosahalile ka za lilato. Mwa sibaka sa kulata Mubupi, batu bafetuhile kuba “baitati.” (2 Tim. 3:2) Lifasi lelizamaiswa ki Satani le, lisusueza batu kuba ni “takazo ya nama ni takazo ya meeto ni moya wa kuiponahaliseza zanani zona mutu mwa bupilo.” (1 Joa. 2:16) Muapositola Paulusi naalemusize Bakreste ka yena kuli basike balata lika za nama, hanaaize: “Kuisa munahano ku za nama kutahisa lifu . . . kakuli kuisa munahano ku za nama ki kuikeza sila ku Mulimu.” (Maro. 8:6, 7) Kaniti, batu babapila bupilo bwa kundongwama lika za kwa mubili kamba babaeza buhule kuli bakulise takazo yabona base baipumani mwa maswabi amatuna ni kuipumana mwa miinelo yeutwisa butuku.—1 Makor. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10.

7. Ki matata afi ebatalimana ni ona balateleli ba Kreste kacenu?

7 Mwa linaha zeñata, batu babalumela kuli Mulimu haayo, ni babakakanya za kuli uteñi kamba haayo, kamba babaluta lituto za kuli lika nelitahile ka kuipilaula, batahisize kuli batu basike balata Mulimu ni kuli basike balumela ku yena. Bakonile kukolwisa batu babañata kuli mutu yalumela kuli kunani Mubupi haanahani kamba kuli haana ngana. Kutuha foo, ba sayansi bafiwa likute lelituna, ili nto yetahiselize batu kuli basike baisa mamelelo ku Mubupi waluna. (Maro. 1:25) Haiba luteeleza kwa lituto zecwalo, lwakona kufulalela Jehova, mi lilato laluna ku yena lakona kufola.—Maheb. 3:12.

8. (a) Batu ba Jehova babañata batalimana ni miinelo yecwañi yezwafisa? (b) Ki manzwi mañi aomba-omba elufumana kwa Samu 136?

8 Nto yeñwi yekona kufokolisa tumelo yaluna  ni kutahisa kuli lilato laluna ku Mulimu lifole ki kuikutwa kuzwafa. Mwa lifasi lelimaswe lelizamaiswa ki Satani le, kaufelaa luna ka linako zeñwi lwatalimananga ni miinelo yezwafisa. (1 Joa. 5:19) Mwendi lusweli kutalimana ni matata atahiswa ki busupali, kusaba ni buikangulo bobunde kamba butata bwa kutokwa masheleñi. Kamba mwendi luikutwa bumaswe bakeñisa kuli halusa kona kueza misebezi yemiñwi, zelulela kueza halikondi kamba lunani bupalelwi bobuñwi bwa ka butu. Nihakulicwalo, lusike lwalumeleza miinelo yecwalo kamba maikuto acwalo kulutahiseza kunahana kuli Jehova uluyubekile. Kono luswanela kunahanisisanga manzwi aomba-omba abonisa kuli Jehova ukazwelapili kululata. Manzwi acwalo luafumana kwa Samu 136:23, yebulela kuli: “Naaluhupuzi hane luziyelehile, kakuli lilato lahae lelisa feli liina kuya kuile.” Kaniti, lilato la Jehova kwa batanga bahae ki la kamita. Kabakaleo, lwakona kukolwa kuli ukautwa ‘likupo zaluna za kuli alutuse’ mi uka lialaba.—Samu 116:1; 136:24-26.

9. Paulusi naafumani kai maata a kuzwelapili kutiisa lilato lahae ku Mulimu?

9 Sina mwanaaezelize muñoli yomuñwi wa samu, Paulusi ni yena naafumani maata ka kunahanisisa za tuso ya kamita yafanga Jehova. Paulusi naañozi kuli: “Jehova ki yena yanitusa; hanina kusaba sesiñwi. Saka nieza mutu ki sika mañi?” (Maheb. 13:6) Paulusi naakonile kutiyela matata anaakopana ni ona bakeñisa kuba ni buikolwiso bobutiile bwa kuli Jehova naaka mubabalela ka lilato. Naasika tuhelela miinelo yetaata yanaakopana ni yona kumuzwafisa. Mane hanaali mwa tolongo, Paulusi naañozi mañolo amañata asusueza. (Maef. 4:1; Mafil. 1:7; Fil. 1) Kaniti, Paulusi naazwezipili kulata Mulimu niha naali mwa miinelo yetaata hahulu. Naafumani kai maata a kuitiisa? Naazwezipili kuitinga ku “Mulimu yaomba-omba mwa miinelo kaufela, yaluomba-omba mwa manyando aluna kaufela.” (2 Makor. 1:3, 4) Lukona kulikanyisa cwañi mutala wa Paulusi ni kuzwelapili kutiisa lilato laluna ku Jehova?

Mubonise kuli mwalata Jehova (Mubone paragilafu 10)

10. Lukona kueza cwañi kuli luzwelepili kutiisa lilato laluna ku Jehova?

10 Nto ya butokwa hahulu yekona kulutusa kutiisa lilato laluna ku Jehova neibulezwi ki Paulusi ka sibili. Naañolezi balumeli ka yena kuli: “Mulapele ka nako kaufela.” Hasamulaho naañozi kuli: “Mutundamene kulapela.” (1 Mates. 5:17; Maro. 12:12) Haiba lubata kuba ni silikani sesitiile ni Mulimu, luswanela kuambolanga ni yena ka tapelo. (Samu 86:3) Haluba ni nako yeñata ya kutaluseza Jehova moluikutwela luli ni molunahanela, lukaba bukaufi hahulu ni Ndataa luna wa kwa lihalimu, yena “Yautwa litapelo.” (Samu 65:2) Hape, haluka lemuha kuli Jehova waalabanga litapelo zaluna, lilato laluna ku yena likatiya. Lukafita fa kulemuha hahulu kuli “Jehova u fakaufi ni babahuweleza ku yena kaufela.” (Samu 145:18) Kuba ni buikolwiso bobucwalo bwa kuli Jehova uka lubabalela ka lilato kuka lutusa kutiyela miinelo yemiñwi yekona kulika tumelo yaluna.

LILATO LA KULATA NITI YE MWA BIBELE

11, 12. Lukona kueza cwañi kuli lube ni lilato lelituna la kulata niti ye mwa Bibele?

11 Ka kuba Bakreste, lwalata niti mi lwaitebuha yona. Linzwi la Mulimu ki sona simbule molukona kufumana niti. Mwa tapelo yanaalapezi Jesu ku Ndatahe, naaize: “Linzwi lahao ki yona niti.” (Joa. 17:17) Kacwalo, kuli lube ni lilato la kulata niti ye mwa Bibele, luswanela pili kuba ni zibo yenepahezi ye mwa Linzwi la Mulimu. (Makolo. 1:10) Nihakulicwalo, kunani lika zeñata zelutokwa kueza kwandaa kuba feela ni zibo yeo. Mubone mwalutuseza muñoli wa Samu 119 yanaasusumelizwe ki moya wa Mulimu kuñola sekutalusa kulata niti ye mwa Bibele. (Mubale Samu 119:97-100.) Kana lwabanga ni nako mwahalaa lizazi ya kuyeya kamba kunahanisisa  litaba za mwa Mañolo zelubala? Lilato laluna la kulata niti ye mwa Bibele likahula haiba lunahanisisa molutusezwa ki kusebelisa niti yeo mwa bupilo bwaluna.

12 Muñoli wa samu yeo naazwezipili kubulela kuli: “Manzwi ahao amunati hahulu mwahanu yaka, amunati hahulu mwa mulomo waka kufita linosi!” (Samu 119:103) Ni luna lwakona kuabana kwa lico zetabusa za kwa moya zetomile fa Bibele zelufiwa ki kopano ya Mulimu. Lwakona kulica hanyinyani-hanyinyani ilikuli luikole zona fa lulimi lwaluna lwa swanisezo, mi haiba lueza cwalo lukakona kuhupula “manzwi atabisa” a niti ni kuitusisa ona kuli lutuse babañwi.—Muek. 12:10.

13. Ki nto mañi yenetusize Jeremia kulata niti ye mwa Mañolo, mi niti yeo nei muamile cwañi?

13 Mupolofita Jeremia naalata niti ye mwa Mañolo. Mulemuhe mo manzwi a Mulimu naaamezi pilu yahae. “Manzwi ahao naafumanwi, mi niacile; mi linzwi lahao nelifetuhile nyakalalo ni tabo ya pilu yaka, kakuli nibizizwe ka libizo lahao, wena Jehova Mulimu wa limpi.” (Jer. 15:16) Jeremia ka swanisezo naacile ni kutafuna manzwi a Mulimu a butokwa ka kuanahanisisanga. Kueza cwalo nekumutusize kuitebuha hahulu tohonolo yanaanani yona ya kubizwa ka libizo la Mulimu. Kana lilato laluna la kulata niti ye mwa Bibele lalutusa kuitebuha tohonolo yetuna yelunani yona ya kubizwa ka libizo la Mulimu ni kukutaza Mubuso wahae mwa nako ye ya mafelelezo?

Mubonise kuli mwalata niti ye mwa Bibele (Mubone paragilafu 14)

14. Lukona kutiisa cwañi lilato laluna la kulata niti ye mwa Bibele?

14 Kwandaa kubalanga feela Bibele ni lihatiso zaluna zetomile fa Bibele, ki lika mañi zeñwi zekona kulutusa kuba ni lilato lelituna la kulata niti ye mwa Bibele? Lwakona kutiisa lilato laluna la kulata niti ye mwa Bibele ka kufumanehanga kamita kwa mikopano ya puteho. Kuituta Bibele sunda ni sunda ka kuitusisa Tawala ya Mulibeleli ki yona nzila yetuna yelulutiwanga ka yona. Kuli luutwisise taba yenyakisiswa, lutokwa kuitukisezanga hande tuto ni tuto ya Tawala ya Mulibeleli. Nzila yeñwi yelukona kueza cwalo ka yona ki ka kubalanga mañolo kaufela a mwa Bibele abonisizwe. Mazazi a, Tawala ya Mulibeleli yakona kuungiwa fa webusaiti ya jw.org  kamba kubalelwa fa progilamu ya JW Library app mwa lipuo zeñata. Mufuta omuñwi wa Tawala ya Mulibeleli ofumaneha fa lipangaliko ulukonisa kufumana kapili mañolo aitusisizwe mwa tuto. Kono kusina taba kuli luitusisa muezezo mañi, haiba lubala mañolo ao ka tokomelo ni kuanahanisisa, lilato laluna la kulata niti ye mwa Bibele likatiya.—Mubale Samu 1:2.

LILATO LALUNA KWA MIZWALE BALUNA

15, 16. (a) Ka kuya ka Joani 13:34, 35, ki mulao mañi olufilwe? (b) Lilato la kulata mizwale baluna liswalisana cwañi ni lilato la kulata Mulimu ni Bibele?

15 Fa busihu bwahae bwa mafelelezo sina mutu fa lifasi, Jesu naabulelezi balutiwa bahae kuli: “Nimifa mulao omunca, wa kuli mulatane; sina moni milatezi, mulatane cwalo ni mina. Batu kaufela bakaziba kuli mu balutiwa baka ka taba ye—haiba mulatana mwahalaa mina.”—Joa. 13:34, 35.

16 Lilato la kulata mizwale ni likaizeli baluna ba Sikreste liswalisana ni lilato lelunani lona ku Jehova. Mane halukoni kulata Jehova haiba halulati mizwale baluna. Muapositola Joani naañozi kuli: “Yasalati muzwale wahae, yaboni, hakoni kulata Mulimu, yasika bona.” (1 Joa. 4:20) Hape lilato la kulata Jehova ni mizwale baluna liswalisana ni lilato la kulata Bibele. Ka mukwa ufi? Kakuli haiba lwalata niti ye mwa Bibele, lukamamela ka pilu yaluna kaufela milao ye mwa Mañolo ya kulata Mulimu ni kulata mizwale baluna.—1 Pit. 1:22; 1 Joa. 4:21.

Mubonise kuli mwalata mizwale ni likaizeli bamina (Mubone paragilafu 17)

17. Lukona kubonisa cwañi lilato?

17 Mubale 1 Matesalonika 4:9, 10. Lukona kubonisa cwañi lilato ka nzila yetusa ku baba mwa puteho yaluna? Muzwale kamba kaizeli yomuñwi wa musupali ukona kutokwa tanansipoti ya kuya kwa mikopano ya Sikreste. Mbelwa yomuñwi akana atokwa tuso ya kulukisezwa nto yesinyehile kwa ndu yahae. (Jak. 1:27) Mizwale ni likaizeli baluna, ibe kuli ki banana kamba ki babahulu, bakana bazwafa kamba kutalimana ni miliko yemiñwi, mi kacwalo, batokwa kuisezwa mamelelo, kususuezwa ni kuomba-ombiwa. (Liprov. 12:25; Makolo. 4:11) Lukona kubonisa kuli lwalata mizwale baluna luli ka manzwi aluna ni ka lika zelu baezeza, zebonisa kuli lwaiyakatwa luli “banabahabo luna mwa tumelo.”—Magal. 6:10.

18. Ki sika mañi sesika lutusa kutatulula lifapahano zenyinyani zelukana lwaba ni zona ni balumeli ka luna?

18 Bibele neipolofitile kuli mwa “mazazi a mafelelezo” a lifasi lelimaswe le, batu nebakaba baitati ni babanani moya wa mukwañuli. (2 Tim. 3:1, 2) Kacwalo, ka kuba Bakreste, luswanela kueza ka taata kuli lutiise lilato laluna la kulata Mulimu, kulata niti ye mwa Bibele, ni kulata mizwale ka luna. Ki niti kuli ka linako zeñwi lukana lwaba ni lifapahano zenyinyani ni balumeli ka luna. Kono kwatabisa kuli bakeñisa lilato, kaufelaa luna mwa puteho lulikanga kutatulula ka lilato matata afi kamba afi akana aba teñi! (Maef. 4:32; Makolo. 3:14) Kacwalo, lusike lwatuhelela lilato laluna kufola nihanyinyani! Kono haike luzwelepili kubonisa lilato lelituna ku Jehova, kwa Linzwi lahae, ni kwa mizwale baluna.