Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TABA YA KUITUTA 24

Mufelise Mihupulo Kaufela Yelwanisa Zibo ya Mulimu!

Mufelise Mihupulo Kaufela Yelwanisa Zibo ya Mulimu!

“Luwisa mihupulo yefosahezi ni nto kaufela yelumbile yepahamezi kulwanisa zibo ya Mulimu.”—2 MAKOR. 10:5.

PINA 124 Kusepahala Nako Kaufela

ZELUKA ITUTA *

1. Ki kelezo mañi yanaafile muapositola Paulusi kwa Bakreste babatozizwe?

MUAPOSITOLA PAULUSI naañozi kelezo ye, yeli: “Mutuhele kuya ka mikwa ya lifasi le.” (Maro. 12:2) Paulusi naañolezi Bakreste ba kwa makalelo manzwi ao. Ki kabakalañi hanaafile kelezo yeo kwa baana ni basali bane baineezi ku Mulimu, ili bane batozizwe ka moya okenile?—Maro. 1:7.

2-3. Satani ulikanga cwañi kulupaleliswa kusepahala ku Jehova, mi lukona kufelisa cwañi mihupulo ‘yetiile’ yekukuelize minahano yaluna?

2 Paulusi naafile kelezo yeo bakeñisa kuli naalemuhile kuli Bakreste babañwi nebasweli kukukuezwa ki mihupulo yemaswe ni lituto za buhata zenelutiwa ki lifasi la Satani. (Maef. 4:17-19) Nto yeswana yakona kuezahala ku mañi ni mañi waluna. Satani, yena mulimu wa lifasi le, uitusisanga linzila zeshutana-shutana kuli alupaleliswe kusepahala ku Jehova kakuli waziba kuli usiyalezwi ki nako yenyinyani. Ka mutala, haiba lutabela hahulu kukutekiwa kamba kutuma, Satani wakona kuitusisa takazo yeo kuli alupaleliswe kusepahala ku Jehova. Mane ukona kuitusisa nihaiba miinelo yelukopani ni yona mwa bupilo, sizo saluna, kamba lituto zelulutilwe kuli lunahane sina yena.

3 Kana kwakonahala kufelisa mihupulo ‘yetiile’ yekukuelize minahano yaluna? (2 Makor. 10:4) Paulusi naabulezi kuli: “Luwisa  mihupulo yefosahezi ni nto kaufela yelumbile yepahamezi kulwanisa zibo ya Mulimu, mi luhapa muhupulo kaufela kuli uipeye kuutwa Kreste.” (2 Makor. 10:5) Kaniti, ka tuso ya Jehova, lwakona kufelisa mihupulo yefosahezi. Sina feela mulyani haukona kufolisa butuku, Linzwi la Mulimu ni lona lakona kulutusa kufelisa mihupulo yemaswe yelukona kuba ni yona kabakala kukukuezwa ki lifasi la Satani.

‘MUCINCE MUNAHANO WAMINA’

4. Buñata bwaluna neluezize licinceho mañi halukalisa kuituta niti?

4 Mulike kuhupula licinceho zene mutokwa kueza hane mukalile kuituta Bibele ni kuikatulela kusebeleza Jehova. Buñata bwaluna nelunani kutuhela muzamao omaswe one lunani ona. (1 Makor. 6:9-11) Luitumela hahulu kuli Jehova naalutusize kutuhela muzamao wo!

5. Ka kuya ka liñolo la Maroma 12:2, ki lika mañi zepeli zelutokwa kueza?

5 Nihakulicwalo, lutokwa kuzwelapili kueza licinceho. Kusina taba kuli lutuhezi kueza libi zetuna zene luezanga pili lusika kolobezwa kale, lutokwa kueza ka taata kuli luambuke nto ifi kamba ifi yekona kutahisa kuli lueze libi zeswana hape. Lukona kueza cwañi cwalo? Paulusi naañozi kuli: “Mutuhele kuya ka mikwa ya lifasi le, kono mufetuhe ka kucinca munahano wamina.” (Maro. 12:2) Kacwalo, lutokwa kueza lika zepeli. Sapili, lutokwa ‘kutuhela kuya ka mikwa ya lifasi le’ kamba kuhana kukukuezwa ki lona. Sabubeli, lutokwa ‘kufetuha’ ka kucinca munahano waluna.

6. Manzwi anaabulezi Jesu afumaneha kwa liñolo la Mateu 12:43-45, aluluta tuto mañi?

6 Paulusi hanaabulezi za kucinca, naasatalusi kucinca feela ponahalo yaluna ya kwande. Cinceho yanaatalusa iama butu bwaluna luli. (Mubone mbokisi yeli, “ Kana Mucincize  Luli Kamba Muipumisa Feela?”) Luswanela kucinca munahano waluna, fo kikuli kucinca mubonelo waluna, maikuto aluna, ni lika zelutabela kueza. Kacwalo, kaufelaa luna luswanela kuipuza kuli, ‘Kana licinceho zenieza kuli nilikanyise Kreste ki za fahalimu feela kamba ki za luli?’ Yeo ki puzo ya butokwa. Jesu naabonisize zeluswanela kueza kuli lueze licinceho za luli kwa liñolo la Mateu 12:43-45. (Mubale.) Liñolo leo liluluta tuto ya butokwa ye: Haluswaneli feela kuzwisa mihupulo yemaswe mwa lipilu zaluna, kono luswanela kuyolisa mihupulo yeo ka litaba zende zetabisa Mulimu.

‘MUUNCAFAZWE MWA MOYA OSUSUMEZA MUNAHANO WAMINA’

7. Ki lika mañi zeluswanela kueza kuli lucince butu bwaluna?

7 Kana luli kwakonahala kucinca butu bwaluna? Linzwi la Mulimu lilueleza kuli: “Muswanela kuzwelapili kuuncafazwa mwa moya osusumeza munahano wamina, mi muswanela kuapala butu bobunca bone bubupilwe ka kulikana ni tato ya Mulimu mwa kuluka kwa niti ni busepahali.” (Maef. 4:23, 24) Kacwalo, kwakonahala kucinca butu bwaluna, kono kueza cwalo haki nto yebunolo. Haluswaneli feela kutibela litakazo zemaswe ni kutuhela kueza lika zemaswe. Kono luswanela kucinca ‘moya osusumeza munahano waluna.’ Kueza cwalo kukopanyeleza kucinca lika zelulakaza, mikwa yaluna, ni mubonelo waluna. Mi lutokwa kuzwelapili kuikataza kuli lueze licinceho zeo.

8-9. Mutala wa muzwale yomuñwi ubonisa cwañi butokwa bwa kucinca munahano waluna?

8 Halunyakisiseñi mutala wa muzwale yanaali wa lindwa pili asika ituta kale niti. Hasaatuhezi kunwa hahulu bucwala ni kulwana, akolobezwa, mi taba yeo neifile bupaki mwa silalanda sanaapila ku sona. Kono zazi leliñwi manzibwana, kusika fita nako yetelele kuzwa fakolobelezwa, akopana ni muliko omuñwi. Muuna yomuñwi yanaakozwi ataha kwa ndu yahae, mi amushemaeta kuli balwane. Muzwale waluna ahana kulwana. Kono muuna yo hanaabulezi litaba zeshwaula Jehova, muzwale waluna yo apalelwa kuiswala. Azwela fande ni kuyo titika muuna yo. Ki nto mañi yenetahisize kuli aeze cwalo? Nihaike kuli kuituta Bibele nekutusize muzwale yo kutuhela mukwa wahae wa kulwana, munahano wahae neusika cinca. Fo kutalusa kuli naasika cinca sanaali sona luli mwahali.

9 Kono muzwale naasika tuhela kueza licinceho. (Liprov. 24:16) Ka tuso ya baana-bahulu, aeza zwelopili ya kwa moya. Hamulaho wa nako, aketiwa kuba muuna-muhulu. Kono zazi leliñwi manzibwana, hanaali fa Ndu ya Mubuso, akopana hape ni muliko oswana wanaakopani ni ona lilimo lisikai kwamulaho. Muuna yomuñwi yanaakozwi naabata kunata muuna-muhulu yomuñwi. Muzwale waluna yo naaezizeñi? Aeleza muuna yanaakozwi yo inzaa wile pilu, mi amusindeketa kwa ndu yahae. Ki nto mañi yenetahisize kuli muzwale waluna aeze lika ka kushutana? Muzwale waluna naacincize mwanaangela lika. Cwale neli mutu wa kozo ni yanani buikokobezo, mi taba yeo neitahisize kuli Jehova alumbekwe.

10. Ki lika mañi zeluswanela kueza kuli lucince munahano waluna?

10 Mutu haakoni kucinca mwa lizazi lililiñwi feela, asaezi buikatazo. Lutokwa ‘kuikataza’ ka lilimo zeñata kuli lucince munahano waluna. (2 Pit. 1:5) Kono fo hakutalusi kuli mutu wakona kucinca haiba aba feela mwa kopano ya Jehova ka nako yetelele. Luswanela kueza molukonela kaufela kuli lucince munahano  waluna. Kunani lika zeñwi zeluswanela kueza kuli lueze cwalo. Halunyakisiseñi zeñwi za lika zeo.

ZEKONA KULUTUSA KUCINCA MUNAHANO WALUNA

11. Tapelo ikona kulutusa cwañi kucinca munahano waluna?

11 Nto yapili yekona kumitusa ki tapelo. Luswanela kulapela sina muñoli yomuñwi wa samu yanaakupile Mulimu kuli: “Wena Mulimu, ubupe ku na pilu yekenile, mi unife moya omunca wa tundamo.” (Samu 51:10) Lulukela kulemuha kuli lutokwa kucinca munahano waluna mi lukupe Jehova kuli alutuse. Ki lika mañi zekona kulukolwisa kuli Jehova uka lutusa kucinca? Sepiso yanaafile Jehova kwa Maisilaele bane balembwalile ba mwa linako za Ezekiele yakona kulufa buikolwiso bo, naaize: “Nika bafa pilu yeswalisani, mi nikabeya ku bona moya omunca . . . ni kubafa pilu ya nama, [fo kikuli, pilu yeutwa ketelelo ya Mulimu].” (Ezek. 11:19; litaluso ze kwatasi) Jehova naatabela kutusa Maisilaele bao kuli bacince, mi usatabela kueza cwalo ni ku luna kacenu.

12-13. (a) Ka kuya ka liñolo la Samu 119:59, luswanela kunahanisisangañi? (b) Ki lipuzo mañi zeluswanela kuipuza?

12 Nto yabubeli yekona kulutusa ki kunahanisisanga litaba zelubala. Halubala Linzwi la Mulimu zazi ni zazi, luswanela kunahanisisanga litaba zelubala, ni kulemuha licinceho zeluswanela kueza ka za lika zelunahana ni maikuto aluna. (Mubale Samu 119:59; Maheb. 4:12; Jak. 1:25) Luswanela kuitekula kuli lubone haiba lukukuelizwe ki mubonelo wa lifasi. Luswanela kuitumelela kuli lunani bufokoli, mi lueze molukonela kaufela kufelisa bufokoli bo.

13 Ka mutala, mwakona kuipuza kuli: ‘Kana nashwelanga babañwi muna?’ (1 Pit. 2:1) ‘Kana niikutwa kuli ni wa butokwa hahulu kufita babañwi bakeñisa simuluho yaka, likolo zenikeni, kamba sifumu seninani sona?’ (Liprov. 16:5) ‘Kana naketululanga batu babañwi babasina lika zeninani zona kamba ba lisimuluho lisili?’ (Jak. 2:2-4) ‘Kana nalakazanga lika ze mwa lifasi la Satani?’ (1 Joa. 2:15-17) ‘Kana nitabela kuitabisa ka lika zesusueza muzamao wa buhule ni mifilifili?’ (Samu 97:10; 101:3; Amo. 5:15) Likalabo zamina kwa lipuzo zeo lika mitusa kuziba licinceho zemuswanela kueza. Haiba lufelisa mihupulo ‘yetiile’ ye mwa lipilu zaluna, lukatabisa Ndataa luna wa kwa lihalimu.—Samu 19:14.

14. Ki kabakalañi haluswanela kuketa balikani babande?

14 Nto yabulaalu yekona kumitusa ki kuketa balikani babande. Batu bolueza siango ni bona bakona kutahisa kuli lueze lika zende kamba zemaswe, niha lusalemuhi cwalo. (Liprov. 13:20) Buñata bwa batu bolusebeza ni bona kamba bolukena ni bona sikolo, bakona kulukukueza kuli lueze lika zesatabisi Mulimu. Kono kwa mikopano yaluna ya puteho ki kona kolukona kufumana balikani babande. Mi haluli kwa mikopano yeo, lwatiiswangwa ni kususuezwa kuba ni “lilato ni misebezi yeminde.”—Maheb. 10:24, 25.

‘MUTIYE MWA TUMELO’

15-16. Satani ulikanga cwañi kukukueza munahano waluna?

15 Nihakulicwalo, muhupule kuli Satani ueza mwakonela kaufela kuli akukueze munahano waluna. Uhasanyanga mihupulo yelwanisa niti ye mwa Linzwi la Mulimu.

16 Satani uzwelapili kubuza puzo yeswana yanaabuzize Eva mwa simu ya Edeni, ya kuli: “Kana luli Mulimu naaize . . . ?” (Gen. 3:1) Mwa lifasi lelizamaiswa ki Satani, batu babañata balubuzanga lipuzo zelatelela ka mulelo  wa kuli lukakanye litaba zelulumela: ‘Kana luli Mulimu wahanisa muuna kunyala muuna yomuñwi kamba musali kunyala musali yomuñwi? Kana luli Mulimu halati kuli mueze mikiti ya Kirisimasi ni ya kuhupula lizazi la kupepwa? Kana luli Mulimu wamina wamihanisa kupompelwa mali? Kana luli Mulimu yalilato umihanisa kuswalisana ni balikani ni bahabo mina babazwisizwe mwa puteho?’

17. Luswanela kuezañi haiba luba ni lipuzo ka za litaba zelulumela, mi ka kuya ka liñolo la Makolose 2:6, 7, kueza cwalo kuka lutusa cwañi?

17 Luswanela kuikolwisisa kuli litaba za mwa Bibele zelulutilwe ki za niti. Haiba haluna hande bupaki bobu lukolwisa kuli litaba zelulumela ki za niti, lwakona kukalisa kukakanya litaba zeo. Mi hamulaho wa nako, lwakona kucinca moluungela lika mi tumelo yaluna yakona kufokola. Kono cwale ki nto mañi yeluswanela kueza? Linzwi la Mulimu litalusa kuli luswanela kufetuha ka kucinca munahano waluna, ilikuli luikolwisise “tato ya Mulimu yende ni yeamuheleha ni yepetehile.” (Maro. 12:2) Haiba luituta Bibele kamita, lukaikolwisisa kuli litaba zeluituta ki za niti. Lukakolwa kuli likuka za Jehova lilukile. Mi sina kota yenani mibisi yetiile, ni luna lukatoma mibisi, mi ‘lukatiya mwa tumelo.’—Mubale Makolose 2:6, 7.

18. Ki lika mañi zeka lutusa kuhanyeza likukuezo za lifasi la Satani?

18 Hamuswaneli kulibelela kuli mutu yomuñwi ukatiisa tumelo yamina; kacwalo, muzwelepili kuuncafazwa mwa moya osusumeza munahano wamina. Mulapelange kamita; mukupe Jehova kuli amife moya wahae kuli umituse. Munahanisisange litaba zemubala; muzwelepili kuitekula kuli muzibe licinceho zemuswanela kueza ka za lika zemunahana ni maikuto amina. Mukete balikani babande; mueze siango ni batu babaka mitusa kueza lika zetabisa Mulimu. Haiba mueza cwalo, mukakona kuhanyeza likukuezo za lifasi la Satani ni kuwisa “mihupulo yefosahezi ni nto kaufela yelumbile yepahamezi kulwanisa zibo ya Mulimu.”—2 Makor. 10:5.

PINA 50 Tapelo Yaka ya Buineelo

^ para. 5 Miinelo yelukopani ni yona mwa bupilo, sizo saluna, ni lituto zelulutilwe zakona kucinca munahanelo waluna. Bakeñisa lika zeo, lwakona kuba ni mikwa yemaswe yekona kulubela taata kuituhela. Taba ye, ika lutusa kuziba zeluswanela kueza kuli lufelise mikwa yemaswe yelukona kuba ni yona..