“ENI SHA! Mucwañi kacenu?”

Kusina kukakanya, mukile mwalumelisa babañwi cwalo hañata-ñata. Mwendi mane ka nako yene mubalumelisa, nemu basweli mwa lizoho kamba kubakumbata. Nihaike kuli batu mwa libaka zeshutana-shutana banani lizo ni milumelisezo yeshutana, kaufelaa bona balumelisanga babañwi ka mulelo oswana. Mane haiba mutu asalumelisi babañwi kamba kualaba halumeliswa, ukona kuungiwa kuli haana lilato kamba kuli unani moya omaswe.

Kono haki batu kaufela babatabelanga kulumelisa babañwi. Babañwi habaikutwangi kulukuluha kulumelisa batu kabakala kuli banani maswabi kamba kabakala kuikutwa kuli haki ba butokwa. Babañwi bafumananga taata kulumelisa batu ba litalo lisili, ba sizo sisili kamba babanani mayemo ashutana ni abona. Kono kulumelisa babañwi, nihaiba ka kubulela feela manzwi asikai, kwatusa.

Muipuze kuli: ‘Ki bufi bunde bwa kulumelisa babañwi? Mi Linzwi la Mulimu linilutañi ka za kulumelisa babañwi?’

MULUMELISE “BATU BA MUFUTA KAUFELA”

Muapositola Pitrosi hanaaamuhezi Kornele, yena Mulicaba wapili kutaha mwa puteho ya Sikreste, naabulezi kuli: “Mulimu haketululi.” (Lik. 10:34) Hasamulaho, Pitrosi naañozi kuli Mulimu “utabela kuli batu kaufela babake.” (2 Pit. 3:9) Mwendi lukona kunahana kuli manzwi ao aama feela ku mutu yaituta niti. Kono Pitrosi hape naaelelize Bakreste kuli: “Mukuteke batu ba mufuta kaufela, mulate kopano ya mizwale bamina kaufela.” (1 Pit. 2:17) Taba yeo ibonisa kuli luswanela kulumelisanga babañwi kusina taba ni litalo labona, sizo sabona, kamba simuluho yabona. Halueza cwalo, lubonisa kuli lwabakuteka mi lwabalata.

Muapositola Paulusi naasusuelize Bakreste ba mwa puteho kuli: “Muamuhelane, sina Kreste ni yena hamiamuhezi.” (Maro. 15:7) Paulusi naaitebuhile hahulu mizwale ‘bane bamutiisize.’ Kacenu, mizwale ni likaizeli baluna batokwa hahulu kutiiswa kuli batiyele twaniso yetuna ya Satani ya kulwanisa batu ba Mulimu.—Makolo. 4:11, litaluso ze kwatasi; Sin. 12:12, 17.

Litaba zeñozwi mwa Mañolo libonisa kuli kulumelisa babañwi haku batusi feela kuikutwa kuamuhelwa kono kubatusa ni mwa linzila zeñwi.

KULUMELISA KULUTUSA KUTIISA BABAÑWI, KUBASUSUEZA, NI KUBONISA KULI LWABALATA

Nako hane ifitile ya kuli bupilo bwa Mwanaa Mulimu bushimbululelwe mwa mba ya Maria, Jehova naalumile lingeloi kuyo ambola ni yena. Lingeloi nelikalile ka kubulela kuli: “Lumela, wena yashemubilwe hahulu, Jehova uinzi ni wena.” Maria “aziyeleha hahulu” kabakala kuli naasautwisisi libaka lingeloi hane libulela ku yena. Lingeloi hase lilemuhile taba yeo, labulela kuli: “Usike wasaba, Maria, kakuli Mulimu ukushemubile.” Lamutaluseza kuli Mulimu naabata kuli apepe Mesia. Maria naasika zwelapili kuikutwa kuziyeleha, mi aalaba ali: “Hakubone! Na ni mutangaa Jehova! Hakuezahale ku na kulikana ni linzwi lahao.”—Luka 1:26-38.

Lingeloi leo nelinani tohonolo ya kulumiwa ki Jehova; niteñi, nelisika ikutwa kuli haliswaneli kuambola ni mutu yasika petahala. Pili lingeloi leo lisika fitisa kale lushango lwalona, nelilumelisize Maria. Taba yeo ilulutañi? Iluluta kuli luswanela kulumelisanga babañwi ni kubasusueza. Nihaiba ka manzwi asikai feela, lwakona kutusa babañwi ni kubakolwisa kuli Jehova ubaanga kuli ki ba butokwa.

Paulusi naazibile mizwale ni likaizeli babañata ba mwa liputeho zefumaneha mwa Asia Minor ni Yurope. Naalumelisize mizwale bao mwa mañolo ahae ka kubapunda  fa mabizo. Lwakona kulemuha taba yeo mwa kauhanyo 16 ya liñolo la Maroma. Paulusi naalumelisize Bakreste babañata. Naabulezi za Febe, “kaizelaa luna,” mi naasusuelize mizwale kuli ‘bamuamuhele ku Mulena ka mukwa oswanela babakenile ni kuli bamufe tuso ifi kamba ifi yanaaka tokwa.’ Paulusi naalumelisize Priska ni Akila, mi naabulezi ka za bona kuli, “niitumela ku bona, isiñi feela na, kono ni liputeho kaufela za ba macaba.” Naalumelisize batu babañwi, ili bao mwendi habazibahali kacenu, babacwale ka “Epaineto yalatwa,” hamohocwalo ni “Trifena ni Trifosa, basali babasebeza ka taata ku Mulena.” Kaniti luli, Paulusi naatabela kulumelisa mizwale ni likaizeli bahae.—Maro. 16:1-16.

Munahane feela tabo yetuna yene babile ni yona mizwale ni likaizeli bao hane bazibile kuli Paulusi naabahupulanga. Kuziba taba yeo nekutahisize kuli balate hahulu Paulusi ni kulatana mwahalaa bona! Mi Bakreste babañwi hane bautwile litumeliso zeo, ni bona nebasusuelizwe mi bazwelapili kutiya mwa tumelo. Taba yeo ibonisa kuli haiba lulumelisa mizwale babañwi ka nzila yebonisa kuli lwabaisa pilu luli ni kubababaza, lukaba ni silikani sesinde ni bona mi lukatahisa kuli kube ni swalisano mwahalaa batanga ba Mulimu babasepahala.

Paulusi haafita kwa likamba la Puteoli, hanaaya kwa Roma, Bakreste ba mwa sibaka seo bataha kwa mboela kuto mukatanyeza. Paulusi haababona inze basali kwahule, “aitumela ku Mulimu mi atiya pilu.” (Lik. 28:13-15) Fokuñwi lwakona kulumelisa babañwi ka kubamenyeza feela kamba ka kubambaimbisa. Kono kueza cwalo kwakona kususueza mutu yalembwalile kamba yasina tabo.

MAKALELO AMANDE

Mulutiwa Jakobo naabata kukalimela Bakreste. Babañwi ba Bakreste bao nebaeza bubuki bwa kwa moya ka kueza bulikani ni lifasi. (Jak. 4:4) Kono mulemuhe mwanaakalezi Jakobo liñolo lahae.

Naañozi kuli: “Na Jakobo, mutangaa Mulimu ni wa Mulena Jesu Kreste, niñolela masika a 12 ahasani, nili: Mulumele!” (Jak. 1:1) Kusina kukakanya, batu hane balemuhile kuli ni yena naaikunga kuli ki mutangaa Mulimu sina bona, neku babezi bunolo kuamuhela kelezo yanaa bafile. Kaniti luli, kulumelisa babañwi ka buikokobezo kukatahisa kuli kulubele hahulu bunolo kuikambota ni bona nihaiba litaba zetuna.

Halulumelisa babañwi, nihaiba ka bukuswani feela, luswanela kubonisa kuli lwabaisa pilu mi lwabalata luli. Kulumelisa babañwi ka nzila yecwalo kwatusa luli, niha basa luisi pilu halu balumelisa. (Mat. 22:39) Ka mutala, kaizeli yomuñwi yapila kwa Ireland naafitile kwa Ndu ya Mubuso ka nako yene utuha ukalisa mukopano. Kaizeli yo hanaanze aakufa kukena mwahali cwalo, muzwale yomuñwi asikuluha mi amumenyeza, ali: “Eni sha. Lutabile hahulu kumibona.” Kono kaizeli yo naasika mualaba, mi ayo ina feela.

Hamulaho wa lisunda lisikai, kaizeli yo aatumela muzwale yo mi amutaluseza kuli mwa lisunda zefelile naanani butata bobutuna hahulu kwa ndu. Ali: “Zazi lani manzibwana, nenizwafile hahulu, mi nenibatile kupalelwa kutaha kwa Ndu ya Mubuso. Hanihupuli hahulu litaba zenebulezwi kwa mukopano zazi lani, kono nisahupula tumeliso yamina. Neniikutwile kuamuhelwa luli. Niitumezi.”

Muzwale yani naasika lemuha kuli naatusize hahulu kaizeli yo ka kumulumelisa. Utalusa kuli: “Hane banibulelezi mone batuselizwe ki manzwi asikai ane nibulezi, nalemuha kuli neniezize hande kubalumelisa. Mi ni na neniikutwile hande.”

Salumoni naañozi kuli: “Nepela sinkwa sahao fa mezi, kakuli hamulaho wa mazazi amañata ukasifumana hape.” (Muek. 11:1) Haiba lutabela kulumelisa babañwi, sihulu Bakreste sina luna, luka batiisa mi ni luna lukatiiswa. Kacwalo, haike luzwelepili kulumelisanga babañwi kakuli kueza cwalo kwatusa.