Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kana Mwakona Kukutaza Kwa Batu Kusina Kubaatula ka Kuya ka Ponahalo Yabona?

Kana Mwakona Kukutaza Kwa Batu Kusina Kubaatula ka Kuya ka Ponahalo Yabona?

BO DON, babali Lipaki za Jehova babapila mwa Canada, baezanga buikatazo bobutuna bwa kukutaza kwa batu babapila mwa makululu. Bo Don babulela cwana ka za yomuñwi wa batu bao, bali: “Baana bababizwa bo Peter ki babañwi ba batu babasina ndu mi hanisika bona kale mutu mwa makululu yatezi masila inge bona. Nebasa bonahali hande mi nebanani mukwa omuñwi wa kuikambusa kwa batu. Kamita nebahananga kuboniswa sishemo ki batu.” Nihakulicwalo, ka lilimo zefitelela 14, bo Don nebazwezipili kubonisa sishemo ku muuna yo yasina ndu, fone bakonela kaufela.

Zazi leliñwi, bo Peter babuza bo Don kuli: “Muikatalezañi kubata kunitusa? Hakuna mutu yabonahala kuniisa pilu. Mina kiñi zemu niiseza pilu cwalo?” Bo Don baitusisa mañolo a malaalu ka maseme kuli balike kufita bo Peter kwa pilu. Sapili, bo Don babuza bo Peter haiba nebaziba kuli Mulimu unani libizo, mi bakupa bo Peter kubala ka za libizo leo kuzwelela mwa Bibele kwa liñolo la Samu 83:18. Hasamulaho, ka kubata kubonisa bo Peter libaka leliñwi hane baiyakatwa bona, bo Don babakupa kubala Maroma 10:13, 14, yebonisa kuli “mutu kaufela yabiza fa libizo la Jehova ukapiliswa.” Kwa mafelelezo, bo Don babala Mateu 9:36, kihona bakupa bo Peter kuipalela liñolo leo. Timana yeo ibulela kuli: “[Jesu] habona buñata, abashwela makeke, kakuli nebaziyelehile ni kuhasana sina lingu zesina mulisana.” Bo Peter habautwa manzwi ao, balotisa miyoko, mi babuza kuli: “Kana ni na ni yomuñwi wa lingu zebulelwa fa?”

Bo Peter bakalisa kucinca. Batapa fa mubili, bakuta hande milelu yabona, mi baapala liapalo zebonahala hande zene bafilwe ki bo Don. Bo Peter bazwelapili kuba babakenile.

Bo Peter nebanani kabuka mone bañolanga litaba za ka butu. Litaba zeneñozwi kwa makalelo a kabuka kao neli za manyando a bupilo bwabona, kono lika zene bañozi mwateñi cwanoñu fa nelitabisa. Taba yeñwi yene bañozi neibala kuli: “Kacenu, niitutile kuli Mulimu unani libizo. Hanilapelanga cwale, nilapelanga ku Jehova.  Kwatabisa kuziba libizo lahae. Bo Don banitaluselize kuli Jehova wakona kuba Mulikanaaka luli, yaitukiselize kuteeleza ku na ka nako ifi kamba ifi, ibe kuli niinzi kai.”

Litaba za mafelelezo zene bañozi mwa kabuka kabona bo Peter, neliñolezwi munyanaa bona wamushimani ni bahulwani babona babasali. Nebañozi kuli:

“Haniikutwi hande kacenu. Niikutwa kuli kikale nisupala hahulu. Nihaike kuli le, ki lona lizazi laka la mafelelezo la kupila, naziba kuli nikabona mulikanaaka [Don] hape, mwa Paradaisi. Haiba musweli kubala litaba ze, muzibe kuli hanisa liyo. Kono hamuka bona muuna yomuñwi yabonahala kuba muenyi, yatile kwa maswabi aka, muambole ni yena, mi nakupa, mubale bukanyana ye ya mubala wa ndilu [ili kutalusa buka yeitusiswa kwa kuituta Bibele ya “Niti ye Isa Kwa Bupilo Bwa Kamita” yene baamuhezi lilimo-limo kwamulaho]. * Ibonisa kuli nikabonana ni mulikanaaka hape mwa Paradaisi. Nalumela zeibulela buka ye, ka pilu yaka kaufela. Ki na mwanahabo mina, Peter.”

Hamulaho wa kepelo ya bo Peter, bo kaizelaa bona bababizwa bo Ummi nebatalusize kuli: “Ibato ba lilimo zepeli kwamulaho, bo Peter nebaambozi ni na. Neli lwapili mwa bupilo bwabona kubonisa tabo yecwalo. Mane nebamenyize.” Bo Ummi nebabulelezi bo Don kuli: “Buka ye, nika ibala bakeñisa kuli haiba ikonile kucinca munyanaaka, uzibe iswanela kuba yeipitezi luli.” Bo Ummi ni bona balumela kuitutanga ni yomuñwi wa Lipaki za Jehova mwa buka yehatisizwe cwanoñu fa, ya Bibele I Lutañi Luli?

Ni luna lwakona kukutaza kwa batu kusina kubaatula ka kuya ka ponahalo yabona, ili kubonisa lilato la niti ni kuba ni pilu-telele kwa batu ba mufuta kaufela. (1 Tim. 2:3, 4) Haiba lueza cwalo, lukatusa batu babaswana sina bo Peter kuituta niti, babakona kuambukiwa ki batu kabakala ponahalo yabona, kono ili babanani lipilu zende. Lunani buikolwiso bwa kuli Mulimu, yena ‘yabona sesi mwa pilu,’ ukatahisa kuli niti ihule kwa batu babanani lipilu zende.—1 Sam. 16:7; Joa. 6:44.

^ para. 7 Ihatisizwe ki Lipaki za Jehova kono ka nako ya cwale haisa hatiswa.