Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kana Mwahupula?

Kana Mwahupula?

Kana mubalile ka tokomelo limagazini za cwanoñu fa za Tawala ya Mulibeleli? Hamubone nji mwakona kualaba lipuzo zetatama:

Mizwale babacwale ka baokameli ba mipotoloho ni baana-bahulu mwa liputeho, baswanela kuezañi habafiwa ketelelo ki kopano ya Mulimu?

Baswanela kulatelela ketelelo yeo kapili-pili. Bakona kuipuza kuli: ‘Kana natusanga babañwi kutiisa silikani sabona ni Mulimu? Kana naitahanelanga kuamuhela ni kuyemela ketelelo yefiwa ki mizwale babaetelela?’—w16.11, like. 11.

Bakreste nebakeni lili mwa butanga bwa Babilona?

Taba yeo neiezahezi hamulaho feela wa kushwa kwa baapositola. Ka nako yeo, kwakala kuba ni sitopa sa babahulu ba bulapeli. Keleke ni Muuso neliswalisani hamoho kukalisa Bukreste bwa buhata ni kutibela manzwi a Bakreste babatozizwe babaswaniseza buloto. Kono mwa lilimo zeneliba kwa silimo sa 1914 babatozizwe bakalisa kuitukulula mwa butanga bwa Babilona.—w16.11, make. 23-25.

Ki kabakalañi musebezi wanaaezize Lefèvre d’Étaples hane uli wa butokwa?

Mwa lilimo za ma-1520, Lefèvre naatolokile Bibele mwa Sifura kuli atuse batu-tu feela kuipalela yona. Mutalusezo wahae wa litaba za mwa Bibele neuitebuhilwe hahulu ki batu babacwale ka Martin Luther, William Tyndale, ni John Calvin.—wp16.6, make. 10-12.

Ki ifi shutano ye mwahalaa “kuisa munahano ku za nama” ni “kuisa munahano ku za moya”? (Maro. 8:6)

Mutu yaisa munahano ku za nama uisanga hahulu mamelelo kwa litakazo ni litengamo za kusapetahala, kuli mane uambolanga kamita ni kububanisa lika za nama. Mutu yaisa munahano kwa lika za moya upila ka kulumelelana ni mihupulo ya Mulimu; Mukreste yacwalo uzamaiswa ki moya okenile. Kuisa munahano ku za nama kutahisa lifu, kono kuisa munahano ku za moya kutahisa bupilo ni kozo.—w16.12, make. 15-17.

Ki mihato mañi yemukona kuunga kuli mukusufaze kwa lipilaelo?

Muitomele lika za butokwa zemuswanela kueza, mube ni buitikaneleli mwa lika zemueza, zazi ni zazi muno banga ni nako ya kuikatulusa, muikole kubuha pupo ya Mulimu, muzwelepili kubanga ni nako ya kuseha, muezange lipapali za kutwaeza mubili, mi mubange ni nako yeñata ya kulobala.—w16.12, make. 22-23.

“Enoke naangilwe kuli asike abona lifu.” (Maheb. 11:5) Ka mukwa ufi?

Mwendi Mulimu ka musa naashimbululezi bupilo bwa Enoke kwa lifu, kono yena inze asazibi kuli naashwa.—wp17.1, make. 12-13.

Ki kabakalañi buishuwo habusali bwa butokwa?

Buishuwo buama kuziba hande buikoneli bwaluna ni kulemuha lika zelusa koni kueza. Luswanela kulemuha mobaka amelwa babañwi kabakala lika zelueza ni kusaikunga kuba ba butokwa hahulu kufita babañwi.—w17.01, like. 18.

Ki bupaki bufi bobubonisa kuli Mulimu naaetelela sitopa sesietelela sa mwa linako za baapositola sina mwaezeza kwa Sitopa Sesietelela kacenu?

Moya okenile neutusize ba sitopa sesietelela kuutwisisa niti ya mwa Mañolo. Ka kutusiwa ki mangeloi, nebaokamela musebezi wa kukutaza, mi nebaitingile fa Linzwi la Mulimu kufa liketelelo. Lika zeo ki zona zesatusa Sitopa Sesietelela kacenu.—w17.02, make. 26-28.

Ki mabaka afi atahisa kuli luunge tiululo kuba ya butokwa?

Ki mabaka amane alatelela: yalufile yona, libaka hane lufilwe mpo yeo, zeneitombozwi kuli lufiwe mpo yeo, ni haiba mpo yeo nei lutusize kufumana nto yene lutokwa hahulu. Luswanela kunahanisisa molutusezwa ki litaba zeo.—wp17.2, make. 4-5.

Kana Mukreste waswanela kucinca katulo yasaaezize kale?

Luswanela kutaleleza zelusepisize. Kono fokuñwi lutokwa kunyakisisanga sinca katulo yese luezize kale. Mulimu hanaalemuhile kuli batu ba kwa Ninive nese babakile, acinca katulo yahae. Fokuñwi miinelo yeminca kamba litaba zenca likona kutahisa kuli ni luna lucince katulo yene luezize kwamulaho.—w17.03, make. 16-17.

Ki kabakalañi lusebo halukona kutahisa kozi?

Lusebo lukona kutahisa kuli butata bube bobutuna hahulu. Ibe kuli lufoselizwe kamba kutokwa, kubulela maswe mutu yalufoselize hakukoni kucinca muinelo.—w17.04, like. 21.