Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TABA YA KUITUTA 29

“Hamuye, mi Mulute Batu . . . Kuba Balutiwa”

“Hamuye, mi Mulute Batu . . . Kuba Balutiwa”

“Hamuye, mi mulute batu ba macaba kaufela kuba balutiwa.”—MAT. 28:19.

PINA 60 Bautwe, Kuli Bapiliswe

ZELUKA ITUTA *

1-2. (a) Ka kuya ka taelo yanaafile Jesu ye kwa liñolo la Mateu 28:18-20, ki musebezi mañi wa butokwa obaswanela kupeta Bakreste? (b) Lukanyakisisa lipuzo mañi mwa taba ye?

JESU hasaazusizwe kwa bafu, naalukisize kuli akopane ni balutiwa bahae fa lilundu mwa Galilea. Kulukela kuba kuli baapositola ba Jesu nebanyolezwi hahulu kuutwa zanaaka bataluseza. (Mat. 28:16) Kubonahala kuli yeo ki yona nako ‘yanaabonahezi kwa mizwale babafitelela 500 ka nako iliñwi.’ (1 Makor. 15:6) Ki kabakalañi Jesu hanaataluselize balutiwa bahae kuli bakopane ni yena? Naabata kubafa taelo ya butokwa ye, yeli: “Hamuye, mi mulute batu ba macaba kaufela kuba balutiwa.”—Mubale Mateu 28:18-20.

2 Balutiwa bane bautwile taelo ya Jesu nebabile mwa puteho ya Sikreste ya mwa linako za baapositola. Musebezi omutuna wa puteho yeo neli kuluta batu kuba balutiwa ba Kreste. * Kacenu, mwa lifasi kaufela kunani liputeho zeñata-ñata za Bakreste ba niti, mi ni bona balaezwi kupeta musebezi oswana. Mwa taba ye, lukanyakisisa lipuzo zeene zelatelela: Ki kabakalañi musebezi wa kuluta batu kuba balutiwa hauli wa butokwa hahulu? Luswanela kuezañi kuli lupete hande musebezi wo? Kana Bakreste kaufela batusa mwa musebezi wa kuluta batu kuba balutiwa? Mi ki kabakalañi halutokwa kuba ni pilu-telele halupeta musebezi wo?

 KI KABAKALAÑI MUSEBEZI WA KULUTA BATU KUBA BALUTIWA HAULI WA BUTOKWA HAHULU?

3. Ka kuya ka liñolo la Joani 14:6 ni Joani 17:3, ki kabakalañi musebezi wa kuluta batu kuba balutiwa hauli wa butokwa hahulu?

3 Ki kabakalañi musebezi wa kuluta batu kuba balutiwa hauli wa butokwa hahulu? Libaka kikuli balutiwa ba Kreste ki bona feela babakona kuba balikani ba Mulimu. Hape, babalatelela Kreste bapila bupilo bobunde cwale mi banani sepo ya kuto ikola bupilo bobusa feli kwapili. (Mubale Joani 14:6; 17:3.) Kusina kukakanya, Jesu ulufile musebezi wa butokwa hahulu; nihakulicwalo, halupeti musebezi wo lunosi. Muapositola Paulusi naatalusize cwana ka za yena ni banaaswalisana ni bona, kuli: “Lusebeza hamoho ni Mulimu.” (1 Makor. 3:9) Kaniti, Jehova ni Kreste bafile batu babasika petahala tohonolo yetuna luli!

4. Luitutañi kwa mutala wa bo Ivan ni bo Matilde?

4 Musebezi wa kuluta batu kuba balutiwa wakona kulutahiseza tabo yetuna. Halunyakisiseñi mutala wa bo Ivan ni bo musalaa bona bo Matilde babapila mwa naha ya Colombia. Nebakutalize ku muuna wa libizo la Davier, yanaa bataluselize kuli: “Nibata kueza licinceho mwa bupilo bwaka, kono nipalelwa kueza cwalo.” Bo Davier nebaezanga papali ya liñindi, kuitusisa milyani yekola, kunwa maswe bucwala, mi nebapila ni bo Erika, bane bali nyazi yabona. Bo Ivan batalusa kuli: “Lwakala kuituta Bibele ni bona, mi kuli luyo fita mwa munzi wabona one uli kwahule ni tolopo, nelutandanga lihora zeñata ka njinga ka kuitusisa mikwakwa yenenani sileze. Bo Erika hase balemuhile kuli bo Davier nebakalile kueza licinceho mwa bupilo bwabona, ni bona bakala kuituta Bibele.” Hamulaho wa nako, bo Davier batuhela kuitusisanga milyani yekola, kunwa bucwala, ni kueza papali ya liñindi. Mi banyalana ni bo Erika. Bo Matilde batalusa kuli: “Bo Davier ni bo Erika hane bakolobelizwe mwa 2016, neluhupuzi kuli bo Davier nebabulelanga kuli, ‘Nibata kucinca, kono napalelwa.’ Nelutabile hahulu kuli mane lwalotisa miyoko.” Kaniti luli, lubanga ni tabo yetuna halutusa batu kuba balutiwa ba Kreste.

LUSWANELA KUEZAÑI KULI LUPETE HANDE MUSEBEZI WA KULUTA BATU KUBA BALUTIWA?

5. Ki nto mañi yapili yeluswanela kueza kuli lulute batu kuba balutiwa?

5 Nto yapili yeluswanela kueza kuli lulute batu kuba balutiwa, ki ‘kubata’ batu babatabela kuituta niti. (Mat. 10:11) Haiba lulika molukonela kaufela kukutaza kwa batu babafumaneha mwa kalulo yaluna ya simu ka kulatelela taelo ya Kreste, lukabonisa kuli lu Lipaki za Jehova luli mi lu Bakreste ba niti.

6. Ki lika mañi zeluswanela kueza kuli batu batabele kuteeleza kwa lushango lwaluna?

6 Batu babañwi batabelanga kuituta Bibele, kono babañata babonahalanga kusatabela lushango lwaluna halukutaza ku bona lwapili. Kacwalo, luswanela kuambola ni bona litaba zekahoha mamelelo yabona. Kuli lueze cwalo, lutokwa kuitukisezanga hande. Mukete litaba zebaka tabela kuteeleza batu bomuka kopana ni bona mwa bukombwa. Mi muitukiseze cimo momuka kaliseza puisano yamina.

7. Lukona kukalisa cwañi puisano ni mutu mwa bukombwa, mi ki kabakalañi haluswanela kuteeleza ku yena ka tokomelo ni kukuteka maikuto ahae?

7 Ka mutala, mwakona kutaluseza muñaa ndu kuli: “Nenika tabela kuutwa maikuto amina fa taba ye: Batu babañata mwa lifasi kaufela bakopana ni miinelo yetaata yeswana ni yelukopana ni yona. Mubona cwañi, kana kunani mubuso wa lifasi okona kufelisa miinelo yetaata ye kaufela?” Kihona cwale mukanyakisisa ni bona liñolo la Daniele 2:44. Kamba mwakona kubuza mutu yomuñwi kuli: “Mubona cwañi, ki lika mañi zekona kutusa bashemi kuhulisa  hande bana babona?” Hasamulaho, munyakisise ni yena liñolo la Deuteronoma 6:6, 7. Hamuketa taba yemubata kuambolisana ni batu mwa bukombwa, mubeye mwa munahano batu bomukayo ambola ni bona. Munahane mobaka tusezwa haiba baituta zeiluta Bibele. Hamunze muambola ni bona, muteeleze ku bona ka tokomelo mi mukuteke maikuto abona. Haiba mueza cwalo, mukakona kuutwisisa mobaangela lika, mi ni bona bakateeleza ku mina.

8. Ki kabakalañi haluswanela kuzwelapili kukutela kwa batu babatabela?

8 Kuli mutu atabele kuituta Bibele, mwendi mukatokwa kukutela ku yena hañata-ñata. Kabakalañi? Kabakala kuli fokuñwi batu habafumanehangi ka nako yelu bapotela. Hape, babañwi balukuluhanga kuamuhela tuto ya Bibele hase lubapotezi hañata-ñata ni hase balutwaezi. Muhupule kuli sicalo sitokwa kuselaelwanga kamita kuli sihule. Ka mukwa oswana, haiba lukuta-kutela kuambola ni mutu litaba za mwa Linzwi la Mulimu, lilato lahae ku Jehova ni Kreste likatiya.

KANA BAKRESTE KAUFELA BATUSA MWA MUSEBEZI WA KULUTA BATU KUBA BALUTIWA?

Lipaki za Jehova mwa lifasi kaufela batusa mwa musebezi wa kubata batu babatabela kuituta Bibele (Mubone paragilafu 9 ni 10) *

9-10. Ki kabakalañi halukona kubulela kuli Bakreste kaufela batusa mwa musebezi wa kuluta batu kuba balutiwa?

9 Bakreste kaufela batusa mwa musebezi wa kufumana batu ba lipilu zende. Musebezi wo uswana sina musebezi wa kubata mwanana yalatehile. Ka mukwa ufi? Halunyakisiseñi zeneezahezi mwanana wa lilimo zetaalu hanaalatehile. Batu bababato ba 500 nebaikatalize kubata mwanana yo. Hamulaho wa lihora ze 20 kuzwa falatehela mwanana yo, yomuñwi wa batu bane bamubata amufumana mwa simu ya mbonyi. Mutu yo naahanile kulumbiwa kabakala kufumana mwanana yo. Naatalusize kuli: “Nenikonile kufumana mwanana yo kabakala kuli kaufelaa luna neluswalisani kumubata.”

10 Batu babañata baswana sina mwanana yo. Baikutwa kuli balatehile. Habana sepo mi batokwa  tuso yaluna. (Maef. 2:12) Kaufelaa luna babafitelela 8 milioni lueza molukonela kaufela kuli lufumane batu bao ba lipilu zende. Mwendi hamusika fumana kale mutu yatabela kuituta Bibele. Kono mwendi bahasanyi babañwi bafumani mutu yatabela kuituta niti mwa sibaka semukutalezanga ku sona. Haiba muzwale kamba kaizeli atusa mutu kuba mulutiwa wa Kreste, batu kaufela bane baeza musebezi wa kubata balutiwa batabanga.

11. Mukona kutusa cwañi mwa musebezi wa kuluta batu kuba balutiwa, niha musina tuto ya Bibele ka nako ya cwale?

11 Niha musina tuto ya Bibele ka nako ya cwale, mwakona kutusa mwa musebezi wa kuluta batu kuba balutiwa mwa linzila zeñwi. Ka mutala, mwakona kuamuhela batu babanca babatile kwa mikopano ni kubabonisa lilato. Haiba mueza cwalo, muka batusa kulemuha kuli lu Bakreste ba niti. (Joa. 13:34, 35) Haiba mufa likalabo zende zezwelela kwatasaa pilu, nihaikaba zekuswani, mutusa babanca kuziba mwakualabela habali kwa mikopano. Hape, haiba muya mwa simu ni muhasanyi yomunca, muka mutusa kuziba mwakuitusiseza hande Mañolo haakutaza kwa batu. Hamueza cwalo, mumuluta kulikanyisa Kreste.—Luka 10:25-28.

12. Kana lutokwa kuba ni buikoneli bobuipitezi kuli lulute batu kuba balutiwa? Mutaluse.

12 Haluswaneli kunahana kuli lutokwa kuba ni buikoneli bobuipitezi kuli lulute babañwi kuba balutiwa ba Jesu. Ki kabakalañi? Halunyakisiseñi mutala wa Kaizeli Faustina yapila mwa naha ya Bolivia. Bo Faustina hane bakalile kuituta Bibele ni Lipaki za Jehova, nebasa zibi kubala. Kono cwale sebaziba kwateñi kubala. Bakolobelizwe mi batabela hahulu kuluta babañwi. Hañata, bazamaisanga lituto za Bibele zeketalizoho sunda ni sunda. Nihaike kuli bo Faustina habazibi hande kubala sina batu bobaituta ni bona Bibele, batusize batu ba 6 kukolobezwa.—Luka 10:21.

13. Nihaike kuli lupatehile hahulu, ki limbuyoti mañi zeluka fumana haiba lueza musebezi wa kuluta batu kuba balutiwa?

13 Bakreste babañata bapatehile hahulu kabakala kuli banani buikalabelo bwa butokwa bobuñata bobasweli kupeta. Niteñi, bafumananga nako ya kuzamaisa lituto za Bibele, mi kueza cwalo kubatahisezanga tabo yetuna. Halunyakisiseñi mutala wa Kaizeli Melanie, yapila mwa naha ya Alaska. Kaizeli yo naauta anosi mwanaa hae wamusizana yanaanani lilimo ze 8. Hape, naayanga kwa musebezi mwahalaa sunda kaufela mi naababalela bo ndatahe bane bakula kansa. Bo Melanie neli bona feela Lipaki mwa tolopo mone bapila, ili yeneli kwahule ni litolopo zeñwi. Nebalapelanga ku Mulimu kuli abatuse kukutaza niha nekubata hahulu kakuli nebabata kufumana mutu yakatabela kuituta Bibele ni bona. Hamulaho wa nako, bakopana ni bo Sara bane batabile hahulu kuziba kuli Mulimu unani libizo. Hasamulaho, bo  Sara balumela kuituta Bibele. Bo Melanie batalusa kuli: “Nihaike kuli la Butanu manzibwana nenikatalanga hahulu, neniyo zamaisanga tuto ya Bibele yeo ni mwanaaka, mi kueza cwalo neku lutusize hahulu. Neluikolanga kueza lipatisiso za lipuzo zene balubuzanga bo Sara, mi nelubile ni tabo yetuna hane babile Mulikanaa Jehova.” Bo Sara nebabonisize bundume ka kutiyela twaniso yene bakopani ni yona, kusiya bulapeli bwabona, ni kuikatulela kukolobezwa.

LIBAKA HALUTOKWA KUBA NI PILU-TELELE HALULUTA BATU KUBA BALUTIWA

14. (a) Musebezi wa kuluta batu kuba balutiwa uswana cwañi ni musebezi wa kuyamba? (b) Manzwi anaabulezi Paulusi kwa liñolo la 2 Timotea 4:1, 2, amisusueza kuezañi?

14 Nihaike kuli hamusika fumana kale batu babatabela kuba balutiwa, musike mwazwafa. Muhupule kuli Jesu naabapanyize musebezi wa kuluta batu kuba balutiwa kwa musebezi wa kuyamba. Bayambi bakana batanda nako yeñata kuli bafumane litapi. Hañata, basebezanga busihu kamba bapakelanga hahulu, mi fokuñwi bafuluhanga kuya kwa libaka za kwahule. (Luka 5:5) Ka mukwa oswana, Bakreste babañwi batandanga nako yeñata kubata batu babakona kuba balutiwa mi babonisanga pilu-telele ka kukutaza ka linako ni mwa libaka zeshutana-shutana. Ki kabakalañi habaezanga cwalo? Libaka kikuli babatanga kufumana batu babañata babatabela. Bakreste babaezanga mobakonela kaufela bafuyaulwangwa ka kufumana batu babatabela lushango lwaluna. Kana ni mina mwakona kukutaza ka nako yemukona kufumana batu babañata kamba kwa sibaka komukona kubafumana?—Mubale 2 Timotea 4:1, 2.

Mube ni pilu-telele hamunze mutusa muituti wamina kueza zwelopili ya kwa moya (Mubone paragilafu 15 ni 16) *

15. Ki kabakalañi halutokwa kuba ni pilu-telele haluzamaisa lituto za Bibele?

 15 Ki kabakalañi halutokwa kuba ni pilu-telele haluzamaisa lituto za Bibele? Libaka leliñwi kikuli haluswaneli feela kutusa muituti wa Bibele kuziba lituto za mwa Bibele ni kulilata. Kono hape luswanela kumutusa kuziba ni kulata Musimululi wa Bibele, yena Jehova. Kuzwa fo, kwandaa kutusa feela muituti waluna kuziba litaelo zanaafile Jesu kwa balutiwa bahae, luswanela kumutusa kuziba mwakupilela ka kulumelelana ni litaelo zeo. Luswanela kuba ni pilu-telele hanzaa aikataza kusebelisa likuka za Bibele mwa bupilo bwahae. Babañwi bakonanga kucinca munahanelo wabona ni mikwa yabona mwa likweli lisikai feela; kono babañwi bona kubaangelanga nako yetelele kuli baeze cwalo.

16. Luitutañi kwa mutala wa bo Raúl?

16 Zanaakopani ni zona mulumiwa yomuñwi yapila mwa Peru libonisa butokwa bwa kuba ni pilu-telele. Utalusa kuli: “Nenifelize kuituta libuka zepeli ni muituti waka yabizwa Raúl. Kono neku mubezi taata kueza licinceho mwa bupilo bwahae. Naanani butata mwa linyalo lahae, naaitusisanga manzwi a kashwau, mi bana bahae nebasa mukuteki bakeñisa mikwa yahae. Bakeñisa kuli naafumanehanga kwa mikopano kamita, nenizwezipili kumupotela kuli nimutuse ni lubasi lwahae. Nekuungile lilimo zetaalu kuzwa fonikopanela ni yena lwapili kuli acince mupilelo wahae ni kukolobezwa.”

17. Lukanyakisisañi mwa taba yetatama?

17 Jesu naalulaezi kuli ‘luye mi lulute batu ba macaba kaufela kuba balutiwa.’ Halunze lupeta musebezi wo, lukopananga ni batu babasa lumeli lituto zaluna, babacwale ka batu babasa swalisani ni bulapeli bufi kamba bufi kamba babasa lumeli kuli Mulimu uteñi. Mwa taba yetatama, lukanyakisisa molukona kukutaleza taba yende kwa batu babacwalo.

PINA 68 Kucala Peu ya Mubuso

^ para. 5 Bakreste kaufela bafilwe musebezi omutuna wa kuluta batu kuba balutiwa ba Kreste. Mwa taba ye, lukanyakisisa liakalezo zeka lutusa kupeta hande musebezi wo.

^ para. 2 TALUSO YA MANZWI: Balutiwa ba Kreste habaitutangi feela litaba zanaalutile Jesu. Kono basebelisanga lituto zeo mwa bupilo bwabona. Balikanga mobakonela kaufela kuhata ka busepahali mwanaahatile Jesu.—1 Pit. 2:21.

^ para. 52 LITABA ZETALUSA SISWANISO: Muuna yaya kwa pumulo uunga lihatiso kwa Lipaki za Jehova fa libala la fulai. Hasamulaho, hape ubona Lipaki za Jehova babaeza bupaki bwa fa nyangela kwa sibaka kwaizo pumulela. Hasaakutile kwa naha yahabo yena, bahasanyi batilo mupotela fa ndu yahae.

^ para. 54 LITABA ZETALUSA SISWANISO: Muuna yo ukalisa kuituta Bibele; hamulaho wa nako, wakolobezwa.