Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Nebaifanile ka Kuitatela Mwa Madagascar

Nebaifanile ka Kuitatela Mwa Madagascar

KAIZELI yali paina wa libizo la Sylviana, yanani lilimo ze 27 naabulezi kuli: “Hane niutwile balikani baka habakandeka zene baikozi hane basebeleza mwa libaka mone kutokwahala hahulu mapaina, nalakaza kuli ni na niikole lika zene baikozi zeo.” Kaizeli yo uekeza kubulela kuli: “Kono neniikutwa kuli hanikoni kuyo sebeleza kwa sibaka kokutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso.”

Kana mukile mwaikutwa sina bo Sylviana? Kana ni mina mwalakazanga kuyo sebeleza kwa sibaka kokutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso, kono muikutwa kuli hamukoni kueza cwalo? Haiba kucwalo, musike mwazwafa! Mizwale ni likaizeli babañata batusizwe ki Jehova kutula lika zeneka bapaleliswa kupeta zeñata mwa bukombwa bwabona. Kuli luzibe mo Jehova naatuselize babañwi ku bona, halunyakisiseñi mitala ya mizwale ni likaizeli bane baizo sebeleza kwa Madagascar, ili sioli sabune kwa butuna mwa lifasi.

Mwa lilimo zefitelela 10 zefelile, kunani bahasanyi ni mapaina babatukufalezwi babafitelela 70, babazwa mwa linaha ze 11 * babaizo sebeleza mwa naha yeo ye mwa Africa, yenani mubu onunile, ili mokunani batu babañata babakuteka Bibele. Hape bahasanyi babañata ba mwa naha yeo baitatezi kututela kwa libaka zeñwi kuyo tusa mwa musebezi wa kuhasanya taba ya Mubuso mwa sioli sesituna seo. Halunyakisiseñi babañwi ba mizwale bao.

KUFELISA SABO NI KUTIYELA MIINELO YEZWAFISA

Bo Perrine ni bo Louis

Bo Louis ni bo musalaa bona bo Perrine, baba mwa lilimo za ma 30, nebatutile mwa France kuyo sebeleza kwa Madagascar. Ka lilimo zeñata nebanahananga za mobakona kuekeleza kwa sebelezo yabona mwa bukombwa ka kututela mwa naha ye kwahule, kono bo Perrine nebazina-zina. Bo Perrine batalusa kuli: “Nenisaba kuya konisa zibi. Nenibilaezwa ki taba ya kusiya lubasi lwaluna, puteho, ndu yaluna, libaka kaufela zene luziba, ni misebezi yaluna ya ka zazi ni zazi. Kubulela feela niti, lipilaelo zeo ki zona zene nipaleliswa kuunga muhato.” Mwa 2012, bo Perrine baba ni bundume, mi bona ni bo muunaa bona bo Louis batutela kwa sibaka kokutokwahala hahulu bakutazi. Baikutwa cwañi ka za muhato one baangile? Bo Perrine batalusa kuli: “Haninahana zeezahezi, nilemuha kuli tumelo yaka itiisizwe hahulu kubona  mwalutuselize Jehova mwa bupilo bwaluna.” Bo Louis baekeza kubulela kuli: “Nelutabile hahulu kubona baituti baluna ba Bibele ba 10 habafumaneha kwa Kupuzo yapili yene lubile ni yona mwa Madagascar!”

Ki sika mañi sene sibatusize kuzwelapili mwa sebelezo yabona hane batalimani ni miinelo yetaata? Nebalapezi ku Jehova kuli abafe maata a kuitiisa. (Mafil. 4:13) Bo Louis batalusa kuli: “Neluikutwile kuli Jehova naaalabile litapelo zaluna mi naalufile ‘kozo ya Mulimu.’ Kacwalo, lwazwelapili kuisa pilu kwa sebelezo yaluna yenee lutahiseza tabo. Hape balikani baluna ba kwa France neba luñolelanga mashango fa Intaneti ni mañolo a kulususueza kuli lusike lwazwafa.”—Mafil. 4:6, 7; 2 Makor. 4:7.

Jehova naafuyauzi hahulu bo Louis ni bo Perrine kabakala kutiyela miinelo yetaata. Bo Louis batalusa kuli: “Mwa October 2014, neluizo kena Sikolo sa Bibele sa Bakreste Babanyalani * kwa France. Kufumaneha kwa sikolo seo ki mpo yenezwa ku Jehova yelusike lwalibala.” Hamulaho wa kukwaza kwa sikolo seo, muzwale ni kaizeli yo nebatabile hahulu hane balumilwe kuyo sebeleza kwa Madagascar hape.

“MUKA LUTABISA LULI!”

Bo Nadine ni bo Didier

Bo Didier ni bo musalaa bona bo Nadine, babazwa kwa France, nebatutezi kwa Madagascar ka 2010, inze banani lilimo zefitelela 50. Bo Didier batalusa kuli: “Neluezanga bupaina inze lusanani maata, mi hasamulaho, lwaba ni bana babalaalu. Bana baluna hase bahulile, lwanyakisisa kubona haiba nelukona kuyo sebeleza mwa naha isili.” Bo Nadine batalusa kuli: “Taba ya kusiya bana baluna neitahisa kuli nisike naanga kapili muhato wa kututela mwa naha isili, kono bona balutaluseza kuli: ‘Haiba mututela mwa naha mokutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso, muka lutabisa luli!’ Manzwi abona naalususuelize hahulu kuunga muhato wo. Nihaike kuli selupila kwahule ni bana baluna, lutabile bakeñisa kuli kamita lwaambolanga ni bona.”

Bo Didier ni bo Nadine, nebafumani taata kuituta puo ya Simalagasi. Bo Nadine nebabulezi cwana inze bamenya kuli: “Luhulile, halusaliyo mwa lilimo za ma 20.” Nebakonile cwañi kuituta puo yeo? Pili, nebakalile kuswalisana ni puteho yeitusisa puo ya Sifura. Hasamulaho, hase baitukiselize kuituta puo yebulelwa mwa silalanda, batutela mwa puteho yeitusisa puo ya Simalagasi. Bo Nadine batalusa kuli: “Batu babañata bolukopananga ni bona halukutaza batabela kuituta Bibele. Hañata baitumelanga kuli lubapotezi. Kwa makalelo, neniikutwa inge yalola. Nitabela hahulu kukutaleza mwa sibaka se. Hanizuhanga kakusasana, niipulelisanga kuli, ‘Ki bunde—niyo kutaza kacenu!’”

Bo Didier bamenyanga habahupula nako yebakalisa kuituta puo ya Simalagasi. Batalusa kuli: “Nako yeñwi hane nizamaisa mukopano mwa puteho, nenisa utwisisi likalabo zene bafa mizwale ni likaizeli. Manzwi feela ane niziba ki a kuli, ‘Niitumezi.’ Hase niitumezi kwa kalabo yanaafile kaizeli yomuñwi, bane bainzi kwamulaho wahae banifa sisupo sa kuli kalabo yafile haisika luka. Kapili-pili, nasupa muzwale yomuñwi—mi nisepa kuli yena naafile kalabo yelukile.”

NEBAAMUHEZI MEMO KA TABO

Kwa mukopano omutuna wa mwa silimo sa 2005, bo Thierry ni bo musalaa bona bo Nadia, nebabuhile papali yenani toho ya taba yeli, “Mundongwame Likonkwani Zelumbekisa Mulimu (Pursue Goals That Honor  God).” Papali ya litaba zetomile fa Bibele yeo yebulela za Timotea, nei bafitile kwa pilu, mi nei basusuelize hahulu kuyo sebeleza kwa sibaka kone kutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso. Bo Thierry batalusa kuli: “Hamulaho wa kubuha papali yeo, ka nako yene lusweli kukwashela, nayendamena bo musalaaka ni kubabuza kuli, ‘Luyo sebeleza kai?’ Bo musalaaka banitaluseza kuli ni bona nebasweli kunahana taba yeswana.” Hamulaho feela wa fo, bo Thierry ni bo Nadia bakala kuunga mihato yeneka batusa kupeta sikonkwani sabona. Bo Nadia bali, “Hanyinyani-hanyinyani, lwakala kukusufaza kwa lika zene lunani zona, kufitela lusiyalelwa feela ki lika zenekona kukwana mwa mikotana yaluna yemine!”

Kwa nzohoto: Bo Nadia ni bo Marie-Madeleine. Kwa bulyo: Bo Thierry

Ka silimo sa 2006, bapunya mwa Madagascar, mi nebaikozi bukombwa kuzwa feela kwa makalelo. Bo Nadia bali: “Batu bolukopananga ni bona balutahisezanga tabo yetuna.”

Hamulaho wa lilimo ze 6 kuzwa fo, bo Thierry ni bo Nadia baipumana mwa muinelo otaata. Bo maa bona bo Nadia, bo Marie-Madeleine, bane bapila kwa France, bawa mi balobeha lizoho ni kuholofala kwa toho. Hase babuisani ni dokota yanaaalafa bo Marie-Madeleine, bakupa bo maa bona kuto pila ni bona kwa Madagascar. Nihaike kuli bo maa bona bo Nadia nebanani lilimo ze 80 ka nako yeo, baamuhela memo yeo ka tabo. Bo maa bona bo Nadia baikutwa cwañi kuyo pila mwa naha isili? Babulela kuli: “Fokuñwi kunibelanga taata kutwaela, kono kusina taba ni muinelo onili ku ona, niikutwa kuba wa butokwa mwa puteho. Mi nto yeenifanga hahulu tabo ni kufita kikuli, tukiso ye ikonisa bana baka kuzwelapili mwa musebezi wabona wa kukutaza mwa naha ye.”

“NENIIKUTWILE KULI JEHOVA UNITUSIZE”

Bo Riana bafa ngambolo mwa puo ya Sitandroy

Bo Riana ki muzwale yanani lilimo ze 22. Nebahulezi mwa tolopo yebizwa Alaotra Mangoro, yefumaneha mwa sibaka sesinani mubu onunile, kwa upa wa Madagascar. Nebapasize hande mwa lituto zabona za kwa sikolo mi nebabata kundongwama tuto yepahami. Kono hase baitutile Bibele bacinca milelo yabona. Batalusa kuli: “Neniikatalize kuli nifeze kapili sikolo saka sa sekondari, mi nasepisa Jehova kuli, ‘Haiba nipasa tatubo yaka ya mafelelezo, nikakalisa bupaina.’” Hase bafelize sikolo, bo Riana baeza bupaina sina mone basepiselize. Batutela ku muzwale yomuñwi yanaali paina, mi bafumana musebezi one babelekanga feela ka lihora lisikai, mi bakalisa bupaina. Babulela kuli, “Neniezize katulo yende luli.”

Kono bahabo bona nebasika utwisisa libaka hane basika ndongwama tuto yepahami. Bo Riana batalusa kuli: “Bo ndate, bo ndate babanyinyani, ni banyani ba bo kuku babasali, kaufelaa bona neba nisusueza kundongwama tuto yepahami. Kono nenisa tabeli kuli nto ifi kamba ifi inipaleliswe kueza bupaina.” Nekusika fita nako yetelele kuzwa fo, bo Riana babata kuyo sebeleza kwa sibaka kone kutokwahala hahulu bakutazi. Ki nto mañi yenetahisize kuli babe ni takazo yeo? Batalusa kuli: “Zazi leliñwi, masholi nebakeni mwa ndu yaluna ni kuuzwa lika zaka zeñata. Taba yeo neitahisize kuli ninahane zanaabulezi Jesu ka za kuikubukanyeza ‘bufumu kwa lihalimu.’ Kacwalo, naaikatulela kubeleka ka taata kuli niipumanele bufumu bwa kwa moya.” (Mat.6:19, 20) Bo Riana batutela kwa sibaka sesi kwa mboela wa naha yeo—ili sibaka kone kusina hande mezi, sene sifumaneha likilomita ze 1,300 kuzwa kwa sibaka sene bapila ku sona. Kwa sibaka seo ki kona kone kusimuluha batu bababulela puo ya Sitandroy. Ki kabakalañi hane baile kwateñi?

Pili masholi basika bauzweza kale, bo Riana nese baitutile Bibele ni baana bababeli bababulela puo ya Sitandroy ka nako yekwana kweli. Nebaitutile manzwi asikai a mwa puo ya baana bao, mi bakala kunahana za batu babañata bababulela puo ya Sitandroy bane basika utwa kale lushango lwa Mubuso. Babulela kuli, “Nenilapezi ku Jehova kuli anituse kututela kone kufumaneha batu bababulela puo ya Sitandroy.”

Kono hamulaho feela wa kututa, bo Riana batalimana ni muinelo otaata. Nebasika fumana musebezi. Muuna yomuñwi ababuza kuli: “Muteziñi kwanu? Batu bazwanga kwanu kuyo bata misebezi komuzwa!” Hase bapilile mwa sibaka seo ka lisunda zepeli, bo Riana baya kwa mukopano omutuna inze basina hande masheleñi, mi nebasa zibi sakueza. Fa lizazi la mafelelezo la mukopano, muzwale yomuñwi abeya nto yeñwi mwa pokoto ya cansi ya bo Riana. Nto yeo neli masheleñi amañata-nyana anaa bakonisize kulifela nzila ya kukutela kwa sibaka kone kupila batu bababulela puo ya Sitandroy, mi abakonisa kukalisa kapisinisi ka kulekisa yogurt. Bo Riana batalusa kuli: “Neniikutwile kuli Jehova unitusize. Nenikona kuzwelapili kutusa batu bane basika ziba kale Jehova!” Hape nekunani musebezi omutuna mwa puteho. Bo Riana baekeza kubulela kuli: “Ibato ba sunda ni sunda nenifanga lingambolo za nyangela. Jehova naaniluta ka kuitusisa kopano yahae.” Kacenu bo Riana basakutaza lushango lwa Mubuso kwa batu babañata bababulela  puo ya Sitandroy babatabela kuituta za Jehova.

‘KUFUYAULWA KI MULIMU WA NITI’

Jehova ulusepisa kuli “mutu kaufela yaipatela mbuyoti mwa lifasi ukafuyaulwa ki Mulimu wa niti.” (Isa. 65:16) Haiba lueza ka taata kutiyela miinelo yekona kulupaleliswa kupeta zeñata mwa bukombwa, lukafuyaulwa ki Jehova. Munyakisise mutala wa bo Sylviana, bababulezwi kwa makalelo a taba ye. Muhupule kuli, nebaikutwa kuli habakoni kuyo sebeleza kone kutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso. Ki kabakalañi hane baikutwa cwalo? Batalusa kuli: “Lihutu laka la nzohoto ki lelikuswani ku la bulyo ka lisentimita ze 9. Kabakaleo, nacuñutanga hanizamaya mi nikatalanga kapili.”

Bo Sylviana (kwa nzohoto) ni bo Sylvie Ann (kwa bulyo) bayemi ni bo Doratine fa lizazi lebakolobezwa

Nihakulicwalo, mwa 2014 bo Sylviana balumelelana ni kaizeli yali paina mwa puteho yabona, yasali yomunca, wa libizo la Sylvie Ann, kuli batutele mwa munzi-nyana ofumaneha likilomita ze 85 kuzwa kwa sibaka kobapila. Kusina taba ni muinelo obali ku ona, bo Sylviana bakonile kueza lika zene balakaza, ili kuyo sebeleza kwa sibaka kone kutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso—mi baikozi limbuyoti zeñata luli! Batalusa kuli: “Hamulaho wa kusebeleza mwa sibaka seo ka nako yekwana silimo, me yomuñwi yene niitutanga Bibele ni yena wa libizo la Doratine akolobezwa fa mukopano wa mupotoloho.”

“NIKA KUTUSA”

Litaba zetiisa tumelo zebabulezi batu babaizo sebeleza kwa libaka kokutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso, libonisa kuli haiba lulika ka taata kutiyela miinelo yekona kulupaleliswa kupeta zeñata mwa bukombwa, lukaiponela buniti bwa sepiso ya Jehova kwa batanga bahae, yeli: “Nika kutiisa, ee, nika kutusa.” (Isa. 41:10) Mi silikani saluna ni Jehova sikatiya hahulu. Kutuha fo, haiba luifana ka kuitatela—ibe kuli ki mwa sibaka selupila ku sona kamba mwa naha isili—luitukiseza misebezi yaka lufa Mulimu mwa lifasi lelinca. Sina mobataluselize bo Didier, bababulezwi kwa makalelo, “kusebeleza kwa sibaka kokutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso kulutusa kuitukiseza lika zeluka eza kwapili!” Haike mizwale ni likaizeli babañwi babañata babonise moya ocwalo wa kuifana ka kuitatela ka nako ya cwale!

^ para. 4 Mizwale ni likaizeli bao nebazwa kwa Canada, Czech Republic, France, Germany, Guadeloupe, Luxembourg, New Caledonia, Sweden, Switzerland, United Kingdom, ni kwa United States.

^ para. 8 Sikolo seo siyolilwe ki Sikolo sa Bakutazi ba Mubuso. Bakutazi ba nako kaufela babasebeleza mwa linaha lisili, ili babakwanisa zetokwahala, bakona kukupa kuyo kena sikolo seo mwa naha mobasimuluha kamba mwa naha yeñwi mokueziwa sikolo seo mwa puo yahabo bona.