Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Ki Lilato la Mufuta Mañi Lelitahisa Tabo ya Niti?

Ki Lilato la Mufuta Mañi Lelitahisa Tabo ya Niti?

“Tabo ki ya batu bao Jehova ali Mulimu wabona!”—SAMU 144:15.

LIPINA: 111, 109

1. Ki kabakalañi nako yelupila ku yona haili yeipitezi hahulu?

LUPILA mwa nako yeipitezi hahulu. Sina feela mone kupolofitezwi mwa Bibele, Jehova usweli kukubukanya “buñata bobutuna bwa batu . . . babazwa mwa macaba kaufela ni mishobo ni batu ni malimi.” Batu babakubukanyizwe bao ki “sicaba sesimaata” sa batu babatabile, babafitelela 8 milioni, ili babaezeza Mulimu “sebelezo yekenile musihali ni busihu.” (Sin. 7:9, 15; Isa. 60:22) Hakusikaba kale ni batu babañata cwalo babalata Mulimu ni kulata batu babañwi.

2. Ki lilato la mufuta mañi lelisa swaneli lebabonisa batu babasa sebelezi Mulimu? (Mubone siswaniso sesi fahalimu.)

2 Nihakulicwalo, mwa Mañolo añozwi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu, nekupolofitilwe hape kuli mwa mazazi aluna kukaba ni mufuta omuñwi wa lilato lelisa swaneli—lona la buitati—lebaka bonisa batu babasa lapeli Mulimu. Muapositola Paulusi naañozi kuli: “Mwa mazazi a mafelelezo . . . , batu bakaba baitati, babalata masheleñi, . . . babalata minyaka kufita kulata Mulimu.” (2 Tim. 3:1-4) Bakreste habaswaneli kubonisa lilato la mufuta ocwalo la buitati. Batu babalata zabona feela hababangi ni tabo.  Kaniti, kuba ni buitati kutahisa kuli miinelo mwa lifasi ibe ‘yeziyeza.’

3. Lukanyakisisañi mwa taba ye, mi ki kabakalañi?

3 Paulusi naatalusize kuli batu babañata nebakaba ni buitati, ili taba yeneka tahisa butata kwa Bakreste. Kacwalo, naafile kelezo ya kuli ‘basabe’ kwa batu bababonisa lilato lelisa swaneli. (2 Tim. 3:5) Kono lwaziba kuli kutaata hahulu kuambuka batu bao ka kutala. Kacwalo, lukona kuambuka cwañi moya wa lifasi oatile hahulu, mi lukona kueza cwañi kuli lutabise Jehova, yena Mulimu yalilato? Halunyakisiseñi shutano ye mwahalaa lilato labata Mulimu kuli lube ni lona ni lilato lelitaluswa kwa 2 Timotea 3:2-4. Kueza cwalo kuka lutusa kuziba hande lilato leluswanela kuba ni lona, lona lilato lelika lutusa kuba ni tabo ya niti.

KANA MULATA MULIMU KAMBA MWAITATA?

4. Ki kabakalañi hakusika fosahala kuitata?

4 Muapositola Paulusi naañozi kuli “batu bakaba baitati.” Kana kuitata kufosahalile? Batili, hakusika fosahala, mane lwatokwa kuitata. Ki mona mwalubupezi Jehova cwalo. Jesu naabulezi kuli: “Ulukela kulata wahenu mouitatela.” (Mare. 12:31) Haiba lusaitati, halukoni kulata batu babañwi. Bibele hape ibulela kuli: “Baana baswanela kulata basali babona sina mobalatela mibili yabona. Muuna yalata musalaa hae waitata ili yena, kakuli hakuna muuna yakile atoya mubili wahae, kono waufepa ni kuukatelwa.” (Maef. 5:28, 29) Kacwalo, kwaswanela kuli luitate.

5. Mukona kutalusa cwañi batu babaitata ka kutula tikanyo?

5 Lilato lelitaluswa kwa 2 Timotea 3:2 haliswaneli. Ki lilato lelisika luka. Batu babaitata ka nzila yetulile tikanyo banahananga kuli ki babatuna hahulu kufita mobainezi. (Mubale Maroma 12:3.) Batabela feela kueza lika zabona bañi. Habana taba ni batu babañwi. Habafosa, balikanga kunyaza babañwi kufita kuitumelela mafosisa. Caziba yomuñwi wa litaba za Bibele naabapanyize batu babaitata kwa folofolo yebizwa “sinuku . . . yenani mukwa wa kuputana ni kupata toho yayona kuli ifutumalelwe inosi mwa boya bwayona . . . ni . . . kubonahalisa feela miutwa yayona ku babañwi.” Batu babacwalo babaitata habana tabo ya niti.

6. Ki limbuyoti mañi zebabanga ni zona batu babalata Mulimu?

6 Licaziba za litaba za Bibele batalusa kuli muapositola Paulusi naabulezi pili za buitati hanaatalusa za mikwa yemaswe yekaata hahulu mwa mazazi a mafelelezo, bakeñisa kuli mikwa yemiñwi yeo itahiswa ki kuba ni buitati. Kono batu babalata Mulimu babonisanga tulemeno totunde. Bibele ibonisa kuli lilato labata kuli lube ni lona Mulimu liswalisana ni tabo, kozo, pilu-telele, sishemo, bunde, tumelo, bunolo, ni buiswalo. (Magal. 5:22, 23) Muñoli yomuñwi wa samu naañozi kuli: “Tabo ki ya batu bao Jehova ali Mulimu wabona!” (Samu 144:15) Jehova ki Mulimu yatabile, mi batu bahae ni bona babonisanga kalemeno kao. Hape batanga ba Jehova habaswani ni batu babaitata babatabela feela kufiwa lika, kono bona baifananga kuli batuse babañwi, ili taba yeebatahisezanga tabo yetuna.—Lik. 20:35.

Lukona kueza cwañi kuli lusike lwaitata? (Mubone paragilafu 7)

7. Ki lipuzo mañi zekona kulutusa kuziba molulatela Mulimu?

7 Lukona kuziba cwañi kuli seluitata hahulu kufita molulatela Mulimu? Halunyakisiseñi kelezo ye kwa Mafilipi 2:3, 4 yeli: “Musike mwaeza sesiñwi ka likañi kamba ka kuinuneka, kono ka kuba ni buikokobezo muunge babañwi kuli bamifita, munze muisa pilu, isiñi ku zamina feela, kono ni ku za babañwi.” Luipuzeñi kuli: ‘Kana nasebelisa kelezo ye, mwa bupilo bwaka? Kana nalika ka taata kueza tato ya Mulimu? Kana naeza monikonela kaufela kutusa babañwi, ibe  mwa puteho kamba mwa bukombwa?’ Kuifana haki nto yebunolo kamita. Kueza cwalo kutokwa kuli luikataze ni kuitombola. Kono halueza cwalo, lutabisa Mulena Yapahami ka Kufitisisa wa pupo kaufela, mi taba yeo ilutahiseza tabo yetuna hahulu.

8. Kulata Mulimu kutahisize kuli batu babañwi baezeñi?

8 Kulata Mulimu kutahisize kuli batu babañwi basiye misebezi yeneka bafumanisa masheleñi amañata ka mulelo wa kuli bakone kusebeleza Jehova ka kutala. Bo Ericka, kaizeli yapila kwa United States, ki baalafi. Kono mwa sibaka sa kuipatela libubo mwa musebezi wa bualafi, baikatulela kuba paina wa kamita, mi bona ni bakubona sebasebelelize mwa linaha zeshutana-shutana. Habaiheta kwamulaho, batalusa kuli: “Luikozi limbuyoti zeñata hane lusebeleza mwa linaha zeitusisa lipuo lisili, mi lubile ni balikani babañata, ili lika zelutahiselize tabo yetuna mwa bupilo. Nisali mualafi, kono kutanda nako yeñata mwa musebezi wa kutusa batu kwa moya ni kutusa puteho kunitahisezanga tabo yetuna mi niikutwanga kuli nieza musebezi omunde.”

KANA MUIPATELA BUFUMU KWA LIHALIMU KAMBA FA LIFASI?

9. Ki kabakalañi kulata masheleñi hakusa koni kutisa tabo?

9 Paulusi naañozi kuli batu bakaba “babalata masheleñi.” Lilimo-lilimo kwamulaho, paina yomuñwi wa kwa Ireland naakutalize ku muuna yomuñwi ka za Mulimu. Muuna yo azwisa sikwama sahae mwa pokoto, acomola mwateñi masheleñi a pepa, mi abulela cwana ka buikuhumuso kuli: “Yo ki yena mulimu waka!” Nihaike kuli batu babañata hababulelangi ka kunonga kuli balata masheleñi, niti kikuli, lifasi litezi batu babalata masheleñi ni lika zeakona kuleka. Kono Bibele ilueleza kuli: “Yalata silivera haana kukuliswa ki silivera, mi yalata bufumu haana kukuliswa ki safumana.” (Muek. 5:10) Batu babacwalo kamita babatanga kufumana masheleñi amañwi, mi bakeñisa kubata kuikubukanyeza masheleñi, batalimananga ni “lika zeñata zeutwisa butuku.”—1 Tim. 6:9, 10.

10. Aguru naañoziñi ka za sifumu ni bubotana?

10 Ki niti kuli kaufelaa luna lwatokwa masheleñi. Masheleñi akona kulusileleza. (Muek. 7:12) Kono kana mutu wakona kuba ni tabo ya niti haiba masheleñi anani ona amukonisa feela kufumana lika zelikani zatokwa? Eni! (Mubale Muekelesia 5:12.) Aguru mwanaa Jake naañozi kuli: “Usike wanifa bubotana kamba bufumu. Unituhelele feela nice kabelo yaka ya sico.” Lwakona kuutwisisa libaka hanaasa tabeli kubotana hahulu. Naatalusize kuli hanaakaba mubotana, naakaipumana mwa muliko wa kubata kuuzwa, ili nto yeneka shwaulisa Mulimu. Kono ki kabakalañi hanaalapezi kuli asike afiwa sifumu? Naaize: “Kuli nisike naatelwa ni kukulatula, mi nali: ‘Jehova ki mañi?’” (Liprov. 30:8, 9) Mwendi ni mina kunani batu babañwi bomuziba babasepile hahulu sifumu sabona kufita kusepa Mulimu.

11. Jesu naafile kelezo mañi ka za masheleñi?

11 Batu babalata masheleñi habakoni kutabisa Mulimu. Jesu naabulezi kuli: “Hakuna mutu yakona kusebeleza malena bababeli; kakuli ukatoya alimuñwi ni kulata yomuñwi, kamba ukakumalela alimuñwi ni kushwaula yomuñwi. Hamukoni kusebeleza Mulimu ni Bufumu.” Jesu asika bulela kale cwalo, naabulezi kuli: “Mutuhele kuikubukanyeza bufumu mwa lifasi, mokunani mafele ni mafumi akona kusinya ni mokunani masholi babakona kupunya ni kuuzwa. Kono muikubukanyeze bufumu kwa lihalimu, kokusina mafele ni mafumi akona kusinya, ni kokusina masholi babakona kupunya ni kuuzwa.”—Mat. 6:19, 20, 24.

12. Kunolofaza bupilo kukona kulutusa cwañi kusebeleza hande Mulimu? Mufe mutala.

 12 Batu babañata balemuhile kuli kunolofaza bupilo haku batahisezi feela tabo yetuna kono hape kubatusa kuba ni nako yeñata ya kusebeleza Jehova. Bo Jack, babapila kwa United States, nebalekisize ndu yabona yetuna ni pisinisi yabona kakuli nebaziba kuli kueza cwalo nekuka bakonisa kueza bupaina ni bo musalaa bona. Batalusa kuli: “Kulekisa ndu yaluna yende ni lika zeñwi zeneli kwahule ni tolopo nesi nto yebunolo. Kono ka lilimo zeñata hane nisasebeza, nenikutelanga kwa ndu inze nizwafile hahulu bakeñisa matata ane ni kopana ni ona kwa musebezi. Musalaaka yanaali paina wa kamita, yena naanani tabo ka nako kaufela. Naabulelanga kuli, ‘Mubelekisi waka ki yomunde hahulu!’ Bakeñisa kuli ni na senili paina, sibeli saluna lusebeleza Mubelekisi yaswana, yena Jehova.”

Lukona kueza cwañi kuli lusike lwalata masheleñi? (Mubone paragilafu 13)

13. Lukona kuziba cwañi moluungela masheleñi?

13 Kuli luzibe moluungela masheleñi, luswanela kuitekula habuniti ka kualaba lipuzo zelatelela ze: ‘Kana luli nalumela mi nipila ka kulumelelana ni zeibulela Bibele ka za masheleñi? Kana kubata masheleñi ki yona nto ya butokwa hahulu mwa bupilo bwaka? Kana nilata hahulu lika za kwa mubili kufita monilatela Jehova ni batu? Kana luli nalumela kuli Jehova uka nitusa kufumana zenitokwa?’ Lunani buikolwiso bwa kuli nikamuta haana kuyubeka baba musepile.—Mat. 6:33.

KANA MULATA JEHOVA KAMBA MINYAKA?

14. Ki ufi mubonelo oswanela wa minyaka?

14 Sina mone kupolofitezwi, batu babañata kacenu ‘balata minyaka.’ Sina feela hakusika fosahala kuitata ka mukwa oswanela kamba kutabela masheleñi ka sipimo sesiswanela, ni kuitabisa ka sipimo sesiswanela hakusika fosahala. Jehova haabati kuli lupile ka kuitima lika kamba kuambuka kuba ni linako zende za kuikatulusa, ili zekona kulutahiseza tabo. Bibele isusueza batu babasepahala kuli: “Zamaya, uyo ca lico zahao inze utabile, mi unwe waine yahao ka pilu yetabile.”—Muek. 9:7.

15. Ki minyaka yecwañi yetaluswa kwa liñolo la 2 Timotea 3:4?

15 Liñolo la 2 Timotea 3:4 litalusa minyaka yasatabeli Mulimu. Mulemuhe kuli  timana yeo haibuleli kuli batu bakalata hahulu minyaka kufita mobalatela Mulimu, ili kubonisa inge kuli batu bao bakalata Mulimu nihaiba feela hanyinyani. Kono ibulela kuli bakalata minyaka ‘kufita kulata Mulimu.’ Caziba yomuñwi naañozi kuli: “Timana ye haibonisi kuli batu bakalata Mulimu nihaiba feela hanyinyani. Kono ibonisa kuli habana kulata Mulimu nihanyinyani.” Taba yeo ki temuso ku babalata hahulu minyaka! Pulelo ya kuli “babalata minyaka” italusa hande batu ‘babayembululwa ki minyaka ya bupilo.’—Luka 8:14.

16, 17. Jesu ulutomezi cwañi mutala mwa taba ya za kuitabisa ka zona?

16 Jesu naabonisize mubonelo oswanela ka za kuitabisa. Naafumanehile kwa “mukiti wa linyalo” ni kwa “mukiti omutuna” omuñwi. (Joa. 2:1-10; Luka 5:29) Hanaali kwa mukiti wa linyalo, Jesu naaezize makazo ya kufetula mezi kuaeza waine, ili kutusa kuli kube ni waine kakuli nese ifelile. Nako yeñwi naahakuluzi batu babañwi bane baikutwa kuli balukile hahulu, ili bane bamunyazize kabakala kuli naasweli kuca ni kunwa.—Luka 7:33-36.

17 Kono Jesu naasika tupwikela mwa minyaka. Naabeile tato ya Jehova mwa sibaka sapili, mi naasebelize ka taata kuli atuse batu. Naaitatezi kushwa fa kota ya linyando ilikuli batu babañata bakone kupiliswa. Jesu naabulezi manzwi a kwa batu bane bakaba balateleli bahae: “Tabo ki yamina, batu haba mishubula ni kuminyandisa ni kumitameleza bumaswe bwa mifuta kaufela kabakala ka. Mutabe mi munyakalale hahulu, kakuli mupuzo wamina ki omutuna kwa mahalimu, kakuli ki mone banyandiselize bapolofita bane baliteñi pili ku mina.”—Mat. 5:11, 12.

Lukona kueza cwañi kuli lusike lwalata minyaka? (Mubone paragilafu 18)

18. Ki lipuzo mañi zekona kulutusa kuziba mubonelo waluna ka za minyaka?

18 Lukona kuziba cwañi mubonelo olunani ona ka za minyaka? Luipuzeñi kuli: ‘Kana nilata hahulu lika za kuitabisa ka zona kufita monilatela mikopano ya puteho ni bukombwa? Kana naitatela kuitoboha lika kabakala kuli nibata kusebeleza Mulimu? Haniketa lika za kuitabisa ka zona, kana nanyakisisanga mwaakangela katulo yaka Jehova?’ Haiba luli lwalata Mulimu, lukalika ka taata kutokolomoha lika zeluziba kuli hali mutabisi, mi haluna kueza nihaiba lika zelukakanya kuli zakona kumutabisa.—Mubale Mateu 22:37, 38.

ZEKONA KULUFUMANISA TABO

19. Ki bo mañi babasa koni kuba ni tabo ya niti?

19 Lifasi la Satani lituha lifeliswa, hamulaho wa kunyandisa batu ibato ba ka lilimo ze 6,000. Lifasi litezi batu babaitata luli ni babanani mubonelo osika luka wa masheleñi ni minyaka. Batu bao bakona kueza nto ifi kamba ifi kuli bafumane zebabata mi baanga litakazo zabona kuba za butokwa hahulu. Batu babacwalo habakoni kuba ni tabo ya niti. Kono batu babakona kuba ni tabo ki banaabulezi muñoli yomuñwi wa samu kuli: “Tabo ki ya mutu yatusiwa ki Mulimu wa Jakobo, yasepile Jehova Mulimu wahae.”—Samu 146:5.

20. Kulata Mulimu kumitahiselize cwañi tabo?

20 Ka kuba batu ba Jehova, lwamulata, mi palo yaluna isweli kuekezeha silimo ni silimo. Taba yeo ibonisa kuli Mubuso wa Mulimu wabusa, mi hona cwale-cwale fa ukatahisa limbuyoti zeñata fa lifasi. Halueza tato ya Jehova ni kuziba kuli lutabisa Mulimu, yena Yapahami, lukafumana tabo ya niti. Mi babalata Jehova bakaba ni tabo kuya kuile! Mwa taba yetatama, lukanyakisisa mikwa yebanani yona batu kabakala kuba ni buitati, ni moishutanela mikwa yeo ni tulemeno tobabonisa batanga ba Jehova.