“Wena Mulimu waluna, lwaitumela ku wena ni kulumbeka libizo lahao lelinde.”—1 MAKOL. 29:13.

LIPINA: 80, 50

1, 2. Jehova ubonisanga cwañi bufani ka mwaitusiseza sifumu sahae?

JEHOVA ki Mulimu yafana. Lika kaufela zelunani zona lizwa ku yena. Jehova ki yena muñaa gauda kaufela, silivera, hamohocwalo ni lika zeñwi ze fa lifasi, mi uitusisa zona kuli atuse libupiwa zahae kuzwelapili kupila. (Samu 104:13-15; Hag. 2:8) Mwa Bibele kunani litaba zeñata zebonisa mo Jehova naaitusiselize sifumu sahae sa lifasi kufepa batu bahae ka makazo.

2 Ka lilimo ze 40, Jehova naafile sicaba sa Isilaele maana ni mezi ka nako yene sili mwa lihalaupa. (Exo. 16:35) Kacwalo, “nebasika tokwa sesiñwi.” (Neh. 9:20, 21) Jehova naaitusisize mupolofita Elisha kueza makazo ya kuatisa oli yenyinyani yanaanani yona musali yomuñwi wa mbelwa yasepahala. Mpo yanaa mufile Mulimu yeo nei mutusize kulifa likoloti zanaanani zona, mi hamulaho ni kusiyalelwa ki masheleñi alikani a kuitusisa, yena ni bana bahae babashimani. (2 Mal. 4:1-7) Jehova naatusize Jesu kueza makazo ya kutusa batu kufumana sico ni masheleñi, hane kutokwahala kueza cwalo.—Mat. 15:35-38; 17:27.

3. Lukanyakisisañi mwa taba ye?

3 Jehova ukona kuitusisa nto ifi kamba ifi kuli atuse libupiwa  zahae fa lifasi. Nihakulicwalo, ubata kuli batanga bahae baitusise maluwo abona a kwa mubili kutusa mwa musebezi oezwa ki kopano yahae. (Exo. 36:3-7; mubale Liproverbia 3:9.) Ki kabakalañi Jehova haabata kuli lumukutiseze maluwo aluna a butokwa? Batanga ba Jehova babasepahala ba kwamulaho nebaitusisize cwañi maluwo abona kuli batuse batu banaaitusisa Jehova kupeta musebezi? Kopano yaluna iitusisa cwañi linubu za masheleñi zesweli kufiwa kacenu? Mwa taba ye, lukanyakisisa likalabo kwa lipuzo ze.

KI KABAKALAÑI HALUSWANELA KUFA JEHOVA MALUWO ALUNA?

4. Halutusa mwa musebezi walufile Jehova, lubonisañi?

4 Halufa Jehova maluwo aluna, lubonisa kuli lwamulata mi lwaitumela lika zaluezelize. Lwatabanga halunahanisisa lika kaufela zaluezelize Jehova. Mulena Davida hanaatalusa za liitusiso zenetokwahala kwa musebezi one utuha uezwa wa kuyaha tempele, naabulezi kuli lika kaufela zelunani zona lizwa ku Jehova, mi lika kaufela zelu mufa lizwa fa lika zalufile kale.—Mubale 1 Makolonika 29:11-14.

5. Mañolo abonisa cwañi kuli kufa Jehova maluwo aluna ka pilu kaufela ki kalulo ya butokwa mwa bulapeli bwa niti?

5 Kufa Jehova maluwo aluna ki nzila yeñwi yelubonisa ka yona kuli lwamulapela. Mwa pono yanaaboni muapositola Joani, naautwile batanga ba Jehova ba kwa lihalimu hababulela kuli: “Waswanela, wena Jehova Mulimu waluna, kufiwa kanya ni likute ni maata, kakuli neubupile lika kaufela, mi ki kabakala tato yahao hane libile teñi ni hane libupilwe.” (Sin. 4:11) Kaniti luli, luswanela kufa Jehova kanya ni likute ka kumufa maluwo amande ka kufitisisa. Ka kuitusisa Mushe, Jehova naalaezi sicaba sa Isilaele kutaha fapilaa hae halaalu fa mikiti ya ka silimo. Maisilaele nebalaezwi kuli habayo lapela Jehova ka nako ya mikiti yeo, basike ‘bataha feela mazoho-zoho fapilaa Jehova.’ (Deut. 16:16) Ni kacenu, halufa Jehova maluwo aluna ka pilu kaufela kuli lutuse mwa musebezi oeziwa ki kopano yahae ya fa lifasi, lubonisa kuli lwaitebuha zaluezelize, mi kueza cwalo ki kalulo ya butokwa hahulu mwa bulapeli bwaluna.

6. Ki kabakalañi haluswanela kufana? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 17.)

6 Kufana maluwo aluna kwalutusa. Haluswaneli kulata feela kufiwa lika, kono ni luna luswanela kufana kakuli kueza cwalo kwalutusa. (Mubale Liproverbia 29:21.) Luungeni kuli mwanana yomunyinyani ulekela bashemi bahae mpo ka kuitusisa masheleñi-nyana ane bamufile. Bashemi bahae bakaitebuha hahulu mpo yeo! Kamba luungeni kuli mwana wamushimani kamba wamusizana yaeza bupaina, ili yapila ni bashemi bahae fa lapa, ubafa penenyana ya kubatusa kuli balifele lisinyehelo kamba kuleka lika zeñwi zetokwahala. Nihaike kuli bashemi bao nebasika libelela kufiwa limpo zeo, baka liamuhela bakeñisa kuziba kuli mwana haeza cwalo ubonisa kuli waitumela lika kaufela zeba muezezanga. Ka mukwa oswana, Jehova waziba kuli kufa maluwo aluna a butokwa kwalutusa.

KUFA MALUWO MWA LINAKO ZA LITABA ZEBULEZWI MWA BIBELE

7, 8. Batu ba Jehova ba mwa linako za litaba zebulezwi mwa Bibele balutomezi cwañi mutala wa kufa linubu (a) za kutusa hakunani musebezi omuñwi? (b) za kutusa mwa misebezi kaufela ya Jehova?

7 Mwa Bibele kunani mitala ya batanga ba Mulimu bane bafanile maluwo abona. Fokuñwi, batu ba Jehova nebafanga linubu kuli batuse mwa misebezi yemiñwi. Ka mutala, Mushe naakupile sicaba kufa linubu zeneka tusa mwa musebezi wa kuyaha tabernakele, mi Mulena Davida ni yena naakupile linubu zeneka tusa kwa kuyaha tempele. (Exo. 35:5; 1 Makol. 29:5-9) Mwa linako za Mulena Joasi, baprisita nebaitusisize masheleñi anaafilwe  kwa kulukisa ndu ya Jehova. (2 Mal. 12:4, 5) Mizwale ba mwa puteho ya Sikreste ya mwa linako za baapositola hane bazibisizwe kuli nekunani tala yetuna mwa Judea, “balela kulumela mizwale babapila mwa Judea lituso, kulikana ni mwanaakonela yomuñwi ni yomuñwi wabona.”—Lik. 11:27-30.

8 Ka linako zeñwi, batu ba Jehova nebafanga masheleñi kuli batuse bane baetelela mwa musebezi wahae. Mwa Mulao wa Mushe, Malivi nebasika fiwa saanda sina mone kuinezi kwa masika amañwi. Kono Maisilaele nebafile Malivi za bulishumi, ili kubatusa kuli baise pilu kwa musebezi wabona wa kwa tabernakele. (Num. 18:21) Ka nzila yeswana, Jesu ni baapositola bahae nebatusizwe ki basali bane banani bufani “bane baitusisa maluwo abona kubasebeleza.”—Luka 8:1-3.

9. Batu ba mwa linako za baapositola nebafumana cwañi linubu zene bafa?

9 Niteñi, batu nebafumana linubu ka kuitusisa linzila zeshutana-shutana. Maisilaele hane bafa linubu za kuitusisa kwa kuyaha tabernakele mwa lihalaupa, kubonahala kuli zeñwi za lika zene bafile ki zene bazwa ni zona kwa Egepita. (Exo. 3:21, 22; 35:22-24) Mwa linako za baapositola, Bakreste babañwi nebalekisize lika zene banani zona zecwale ka masimu kamba mandu, mi batisa masheleñi kwa baapositola. Baapositola nebaabezi masheleñi ao kwa batu bane batokwile. (Lik. 4:34, 35) Babañwi nebabulukanga masheleñi kwatuko mi nebafanga linubu ka nako kaufela kuli batuse mwa musebezi. (1 Makor. 16:2) Kacwalo, batu kaufela—ibe babafumile hahulu kamba bababotanile hahulu —nebafanga linubu.—Luka 21:1-4.

KUFANA MALUWO ALUNA KACENU

10, 11. (a) Lukona kulikanyisa cwañi bufani bone babonisize batanga ba Jehova ba mwa linako za litaba zebulezwi mwa Bibele? (b) Muikutwa cwañi ka za tohonolo ya kutusa mwa musebezi wa Mubuso?

10 Kacenu, ni luna lukana lwakupiwa kufa linubu kuli lutuse mwa musebezi omuñwi. Ka mutala, mwendi puteho yamina ilela kuyaha Ndu ya Mubuso yenca. Kamba mwendi Ndu ya Mubuso yamina isweli yalukiswa sinca. Mi mwendi luzibisizwe kuli kutokwahala linubu za kutusa kulukisa ofisi ya mutai mwa naha yaluna, kulifela lisinyehelo za fa mukopano omutuna, kamba kutusa mizwale baluna babatahezwi ki likozi. Hape linubu zaluna zelufanga litusa mizwale baluna babasebeleza kwa ofisi yezamaisa musebezi wa Lipaki za Jehova mwa lifasi kaufela ni babasebeleza fa liofisi za mutai mwa lifasi kaufela. Linubu zaluna litusanga balumiwa, mapaina babaipitezi, ni baokameli ba mupotoloho. Mi kusina kukakanya, puteho yamina iezize buitamo bwa kufanga linubu kweli ni kweli zetusa kulifela lisinyehelo za kuyaha Libaka za Mikopano ni Mandu A Mubuso mwa lifasi kaufela, ili kutusa mizwale baluna kaufela.

11 Kaufelaa luna lwakona kutusa mwa musebezi waeza Jehova mwa mazazi a mafelelezo a. Buñata bwa batu babafanga linubu habaizibahazangi. Lufanga linubu zaluna ka kubeya mwa tumbokisi totu mwa Ndu ya Mubuso kamba ka kuitusisa webusaiti ya jw.org mi haluzibisangi babañwi nubu yeluzwisize. Lukona kuikutwa kuli linubu zaluna zenyinyani halitusi sesiñwi. Kono niti kikuli, buñata bwa linubu zeamuhelwanga ki kopano lizwanga kwa mizwale babañata babafanga linubu zenyinyani isiñi kuli lizwanga kwa batu basikai babazwisanga linubu ka buñata. Mizwale baluna, kusina taba kuli habana hande masheleñi, baswana sina mizwale ba kwa Masedonia bane bali mwa ‘bubotana bobutuna’ kono nebakupile kuli bafiwe tohonolo ya kufa linubu, mi nebafile linubu zeñata.—2 Makor. 8:1-4.

12. Kopano yaluna iezanga cwañi kuli iitusise hande linubu zefilwe?

12 Ba Sitopa Sesietelela balapelanga habanyakisisa mwakuitusiseza masheleñi a  kopano mi babonisanga busepahali ni kutwisiso ka kueza mobakonela kaufela kuitusisa hande masheleñi ao. (Mat. 24:45) Baitusisanga masheleñi ao kulikana ni mokulukiselizwe. (Luka 14:28) Mwa linako za litaba zebulezwi mwa Bibele, likombwa bane bababalela linubu nebabonanga teñi kuli linubu zeo zaitusiswa kupeta luli mulelo olifezwi. Ka mutala, Ezira naakutezi kwa Jerusalema inze alwezi linubu zenezwa ku mulena wa Peresia, ili gauda, silivera, ni lika zeñwi, ili zeo kacenu likona kuleka masheleñi amañata-ñata afitelela madola aeza 100 milioni a kwa America kamba masheleñi afitelela K910 milioni. Ezira naanga linubu zeo kuli nelifilwe ku Jehova mi naaboni teñi kuli zababalelwa hande habanze bazamaya mwa musipili osabisa wa kufita mwa linaha mokutezi lila. (Ezira 8:24-34) Muapositola Paulusi naakubukanyize masheleñi anaaka iswa kwa Judea kuli ayo tusa mizwale. Naaboni teñi kuli bane baisa masheleñi ao baeza lika kaufela ka “kusepahala, isiñi feela mwa meeto a Jehova, kono ni mwa meeto a batu.” (Mubale 2 Makorinte 8:18-21.) Ka kulikanyisa mutala wa Ezira ni Paulusi, kopano yaluna kacenu yalatelelanga litaelo ka tokomelo, ili kubona teñi kuli yaitusisa hande linubu zefilwe.

13. Luswanela kuunga cwañi licinceho zeezizwe mwa kopano yaluna?

13 Lubasi lwakona kueza licinceho haiba balemuha kuli masheleñi abanani ona haabakonisi kukwahela lisinyehelo zabona kamba haiba babata kunolofaza bupilo bwabona ilikuli baeze zeñata mwa sebelezo yabona ku Jehova. Kopano ya Jehova ni yona iezanga cwalo. Mwa lilimo lisikai kwamulaho, kubile ni licinceho zende zeñata zeezizwe. Licinceho zeo litahisize kuli fokuñwi masheleñi aatokwahala kuli misebezi yeo ipetiwe abe amañata hahulu habapanyiwa kwa masheleñi aamuhezwi. Kacwalo, kopano yaluna ibatile linzila za kukusufaza ka zona lisinyehelo ni kunolofaza musebezi, ilikuli bapete zeñata ka kuitusisa linubu zemufa mina mizwale.

MOLITUSEZA LINUBU ZAMINA

Linubu zamina zatusa mwa musebezi waluna wa mwa lifasi kaufela (Mubone maparagilafu 14-16)

14-16. (a) Ki misebezi mañi yeeziwa ka kuitusisa linubu zemufanga? (b) Litukiso zeezizwe zeo limitusize cwañi?

14 Batanga ba Jehova base bamusebelelize ka nako yetelele babulelanga kuli hakusikaba kale ni nako yekubile ni liitusiso zeñata za kwa moya sina zelunani zona kacenu. Munahane feela taba ye! Mwa lilimo za cwanoñu fa, kulukisizwe webusaiti ya jw.org ni progilamu ya JW Broadcasting. Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca seitolokilwe mwa lipuo zeñata. Mwa silimo sa 2014 ni 2015, amañwi a masitediyamu amatuna ka kufitisisa afumaneha mwa libaka ze 14 za lifasi naaitusisizwe kuezeza mwateñi Mukopano Omutuna wa Macaba wa mazazi amalaalu one unani toho ya  taba yeli, “Mu Zwelepili Ku Bata Pili Mubuso Wa Mulimu!” Bane bafumanehile kwa mikopano yeo nebatabile hahulu.

15 Batu babañata bafitisize buitumelo kwa lika zende zebaamuhela mwa kopano ya Jehova. Ka mutala, muzwale yomuñwi ni musalaa hae babasebeleza mwa naha yeñwi ya kwa Asia, nebañozi cwana ka za tukiso ya JW Broadcasting kuli: “Lusebeleza mwa tolopo yenyinyani hahulu. Kacwalo, fokuñwi luikutwanga buinosi mi lwalibalanga butuna bwa musebezi opetiwa mwa kopano ya Jehova. Kono hamulaho feela wa kubuha maprogilamu ashutana-shutana a fa JW Broadcasting, luikutwanga kuli lu mwa lubasi lwa mizwale ba mwa lifasi kaufela. Mizwale ni likaizeli ba mwa naha yeluli ku yona balata hahulu progilamu ye ya JW Broadcasting. Hañata batalusanga kuli hamulaho wa kubuha progilamu ya kweli ni kweli, baikutwanga kuba hahulu bukaufi ni mizwale ba mwa Sitopa Sesietelela. Mi ka nako ye baikutwa kuba ni tohonolo yetuna hahulu kuba mwa kopano ya Mulimu.”

16 Mwa lifasi kaufela, kunani Mandu A Mubuso abato eza 2,500 atokwa kuyahiwa kamba asinyehile hahulu atokwa kulukiswa. Mizwale ba mwa puteho yeñwi ya kwa Honduras hase bakalisize kuitusisa Ndu yabona ya Mubuso yenca, nebañozi kuli: “Lutabile hahulu kuli lu mwa lubasi lwa Jehova lwa mwa pupo kaufela, mi luikola swalisano yende ni mizwale baluna ba mwa lifasi kaufela, baba lutusize kuli lube ni Ndu ya Mubuso yenca mwa silalanda saluna, yene lunyolezwi ka nako yetelele.” Mizwale ni likaizeli babañata bafitisanga manzwi aswana a buitebuho hamulaho wa kuamuhela Bibele ni lihatiso zeñwi zetolokilwe mwa puo yabona, kamba hamulaho wa kutusiwa mwa kozi yeebatahezi, kamba hamulaho wa kubona zende zepetiwa mwa musebezi wa kukutaza fa nyangela ka kuitusisa likalani.

17. Zepetiwa ki kopano yaluna kacenu libonisa cwañi kuli lutusiwa ki Jehova?

17 Batu babañwi habautwisisi molukonela kuezeza misebezi yeo ka kuitusisa feela linubu za kuitatela. Hamulaho wa kupotiswa mwa muyaho mokuhatisezwanga lihatiso zaluna, yomuhulu wa kampani yeñwi yetuna naakomokile hahulu kubona musebezi kaufela one upetiwa ki baitateli ka kuitusisa linubu za kuitatela, kusina kulekisa lika zeñwi kamba kueza likoleko. Naakomokile kuli nelukona cwañi kupeta musebezi wo. Mi ki niti! Lwaziba kuli lukona feela kueza cwalo ka tuso ya Jehova.—Jobo 42:2.

LIMBUYOTI ZETISWA KI KUKUTISEZA JEHOVA MALUWO

18. (a) Ki limbuyoti mañi zelukona kufumana halufa maluwo aluna kuli lutuse mwa musebezi wa Mubuso? (b) Lukona kuluta cwañi bana baluna ni batu babasazo ituta niti kuba ni moya wa bufani?

18 Jehova ulukutekile ka kulufa kolo ya kutusa mwa musebezi omutuna oeziwa kacenu. Ulusepisa kuli uka lufa limbuyoti haiba luitusisa maluwo aluna kuli lutuse mwa musebezi wa Mubuso. (Mala. 3:10) Jehova usepisa kuli yafana ukakondisa zahae. (Mubale Liproverbia 11:24, 25.) Hape halufana, luba ni tabo, kakuli “kunani tabo yetuna mwa kufana yefita ye mwa kufiwa.” (Lik. 20:35) Ka lipulelo zaluna ni likezo zaluna, lwakona kuluta bana baluna ni batu babañwi babasazo ituta niti kuba ni moya wa bufani, ilikuli ni bona baikole limbuyoti zeñata.

19. Taba ye imitusize cwañi?

19 Lika kaufela zelunani zona lizwa ku Jehova. Halukutiseza Jehova maluwo, lubonisa kuli lwamulata mi lwaitebuha lika kaufela zaluezelize. (1 Makol. 29:17) Hane kuzwisiwa linubu za kuyahisa tempele, “sicaba sataba kabakala kuzwisa linubu zeo za kuitatela, kakuli nebafile Jehova linubu za kuitatela ka lipilu zabona kaufela.” (1 Makol. 29:9) Haike ni luna luzwelepili kuba ni tabo yetuna halunze lukutiseza Jehova lika zalufile.