Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

“Yalukile Ukataba Kabakala Jehova”

“Yalukile Ukataba Kabakala Jehova”

BO DIANA ki basali babanani lilimo zefitelela 80. Bo muunaa bona nebakulile butuku bwa mwa munahano bobubizwa Alzheimer mi nebababalezwi mwa ndu ya bakuli ka lilimo zeñata pili basika timela kale. Kuzwa fo, bana ba bo Diana bababeli nebatimezi mi bona nebakulile kansa ya kwa mazwele. Kusina taba ni miinelo yetaata yeo, ba mwa puteho ya bo Diana haba babonanga kwa Ndu ya Mubuso ni mwa bukombwa, balemuhanga kuli banani tabo ka nako kaufela.

Bo John nebabile baokameli ba mupotoloho ka lilimo zefitelela 43. Nebatabela hahulu sebelezo yeo mi nebasa nahani za kueza musebezi usili. Kono batuhela musebezi wo ilikuli bakone kubabalela wahabo bona yanaakula, mi cwale sebaswalisana ni yeñwi ya liputeho za mwa sibaka sebapila ku sona. Batu bane baziba bo John hane basali baokameli ba mupotoloho habakopananga ni bona kwa mikopano ya mupotoloho ni yemituna, balemuhanga kuli bo John habasika cinca. Basatabile sina sapili.

Ki lika mañi zetusize bo Diana ni bo John kuzwelapili kuba ni tabo? Mutu yanani masitapilu ni yanyanda ukona kuba cwañi ni tabo? Mi ki sika mañi sesikona kutusa mutu yanaanani kutuhela musebezi wa Mubuso wanaatabela hahulu kuzwelapili kuba ni tabo? Bibele yakona ilutusa kufumana likalabo kwa lipuzo zeo, ibulela kuli: “Yalukile ukataba kabakala Jehova.” (Samu 64:10) Lukautwisisa hande taba yeo haiba luziba zetahisa tabo yeinelela ni lika zesakoni kueza cwalo.

TABO YA MAKUTELAKAUFI

Kaniti, mwaizibela hande kuli lika zeñwi hañata litahisezanga batu tabo. Ka mutala, muuna ni musali babalatana babanga ni tabo habanyalana. Hape luna batu lwatabanga haluba ni mwana kamba halufiwa musebezi omuñwi mwa kopano ya Jehova. Lika zecwalo lilutahisezanga tabo bakeñisa kuli lizwa ku Jehova. Jehova ki yena yanaatomile linyalo ni kutahisa kuli batu bakone kupepa, mi ki yena yafanga Bakreste misebezi mwa kopano ka kuitusisa puteho.—Gen. 2:18, 22; Samu 127:3; 1 Tim. 3:1.

Nihaike kuli lika zeñwi likona kulutahiseza tabo, tabo yeo ki ya makutelakaufi. Ka mutala, mutu yomuñwi mwa linyalo wakona kutuhela kusepahala kamba mane kutimela. (Ezek. 24:18; Hos. 3:1) Bana babañwi habakutekangi bashemi babona ni Mulimu, mane fokuñwi bazwisiwanga mwa puteho. Ka mutala, bana ba Samuele nebasika sebeleza Jehova ka nzila yeswanela,  mi sibi sanaaezize Davida nesi mutahiselize kozi kuzwelela ku ba ndu yahae. (1 Sam. 8:1-3; 2 Sam. 12:11) Litaba zecwalo litahisezanga mutu maswabi ni masitapilu. Kaniti, lika zeo hali lutahisezi tabo.

Ka mukwa oswana, mutu wakona kutuhela kueza musebezi wanaaezanga mwa kopano ya Mulimu bakeñisa kusaikangula hande kwa mubili, kuba ni buikalabelo mwa lubasi kamba kabakala licinceho zeezizwe mwa kopano. Batu babañata babaipumani mwa miinelo yecwalo baikutwa kuli nebasa tabela kueza musebezi one baezanga kabakala kuli neu batahiseza tabo.

Taba yeo ibonisa kuli lika zeñwi niha likona kulutahiseza tabo, tabo yeo haiinelelangi. Kacwalo, kana kunani lika zekona kulutahiseza tabo yeinelela miinelo niha icinca? Eni kunani, kakuli mane batu babacwale ka Samuele, Davida, ni babañwi nebaipumani mwa miinelo yetaata kono nebazwezipili kuba ni tabo.

TABO YEINELELA

Jesu naaziba sekutalusa kuba ni tabo sakata. Hanaasali kwa lihalimu, ili ka nako yanaasa kopani ni miinelo yetaata, ‘naanyakalalanga fapilaa [Jehova] kamita.’ (Liprov. 8:30) Kono hanaali fa lifasi, Jesu fokuñwi naatalimananga ni miliko yetaata. Nihakulicwalo, naatabela kueza tato ya Ndatahe. (Joa. 4:34) Kono kana naazwezipili kuba ni tabo hanaanyandisizwe hahulu fa lizazi labulaiwa? Bibele ibulela kuli: “Kabakala tabo yenebeilwe fapilaa hae atiyela kota ya linyando.” (Maheb. 12:2) Kacwalo, halunyakisiseñi lika zepeli zanaabulezi Jesu zetahisa tabo sakata.

Nako yeñwi, balutiwa ba 70 nebakutezi ku Jesu hamulaho wa kueza musebezi wa kukutaza one bafilwe ki yena. Nebanani tabo bakeñisa kuli nebaezize misebezi yemaata, mane nihaiba kuleleka madimona. Kono Jesu naabataluselize kuli: “Musike mwataba kabakala kuli mioya yamiutwa, kono mutabe kabakala kuli mabizo amina añozwi mwa mahalimu.” (Luka 10:1-9, 17, 20) Taba yeo ibonisa kuli kulumelelwa ki Jehova ki kwa butokwa hahulu kufita misebezi yakona kufiwa mutu mwa kopano. Jehova naakashemuba balutiwa babasepahala bao, mi taba yeo neiswanela kubatahiseza tabo yetuna.

Nako yeñwi, Jesu naaambola kwa sicaba. Mi musali yomuñwi wa Mujuda ahuwa mwahalaa buñata ni kubulela kuli mahe muluti yomutuna yo, yena Jesu, naalukela kuba ni tabo yetuna. Kono Jesu amuhakulula ka kubulela kuli: “Batili, babatabile mane ki babautwa linzwi la Mulimu ni kulimamela!” (Luka 11:27, 28) Ki niti kuli kuba mushemi yanani bana babande kukona kutahiseza mutu tabo, kono haiba luba ni silikani sesinde  ni Jehova kabakala kuli luipeya kuutwa, lukaba ni tabo yetuna nikufita.

Kaniti, kuziba kuli zelueza litabisa Jehova kulutahiseza tabo yetuna. Niha lukopana ni miinelo yetaata, lusakona kuikutwa kuli Jehova utabiswa ki zelueza. Mane halutiyela miinelo yetaata yeo, lukaba ni tabo yetuna hahulu. (Maro. 5:3-5) Hape, Jehova ufanga moya wahae ku baba musepile, mi moya wo ubatahisezanga tabo yeli kalulo ya muselo wa moya. (Magal. 5:22) Taba yeo ilutusa kuutwisisa libaka liñolo la Samu 64:10 halibulela kuli: “Yalukile ukataba kabakala Jehova.”

Ki lika mañi zenetusize bo John kuzwelapili kuba ni tabo yetuna?

Bo Diana ni bo John bababulezwi kwa makalelo a taba ye nebazwezipili kuba ni tabo kusina taba ni miinelo yetaata yene batalimani ni yona kakuli nebatusizwe ki Jehova. Bo Diana babulela kuli: “Nenisepile Jehova sina mwana mwakona kusepela mushemi wahae.” Ki lika mañi zebakolwisa kuli Mulimu utabiswa ki zebaeza? Batalusa kuli: “Niikutwa kuli Jehova unifuyauzi ka kunitusa kuzwelapili kukutaza inze nitabile.” Bo John bane bazwezipili kukutaza hase batuhezi kueza musebezi wa maeto one batabela hahulu, batalusa zene batusize kuzwelapili kuba ni tabo, bali: “Kuzwa feela ka 1998 hane nifilwe musebezi wa kuluta bana ba Sikolo sa Tuto ya Bukombwa, nenibanga ni nako yeñata ya kueza tuto ya ka butu kufita nako ifi kamba ifi.” Bazwelapili kutalusa kuli: “Mwahalaa lilimo zene lusebelelize Jehova, na ni musalaaka neluikatulezi kuli lukaeza musebezi ufi kamba ufi olufiwa, mi kuba ni mubonelo wo kulutusize kuamuhela cinceho yeneezahezi mwa bupilo bwaluna ka bunolo. Neluikozi kueza misebezi kaufela yene lufilwe.”

Mizwale babañwi babañata ni bona baiponezi buniti bwa manzwi añozwi kwa Samu 64:10. Ka mutala, halunyakisiseñi zeneezahezi ku bo mutu ni musalaa hae bane basebelelize fa Betele ya kwa United States ka lilimo zefitelela 30. Nebakupilwe kutuhela musebezi one baeza fa mutai, mi balumiwa kuyo sebeza sina mapaina babaipitezi kwa sibaka sesiñwi. Batalusa kuli: “Kubulela feela niti, neluikutwile hahulu bumaswe hane lutuhezi kueza musebezi one lutabela hahulu.” Baekeza kubulela kuli: “Kono nelusika zwelapili mwa maswabi kuya kuile.” Honafo feela bakala kupateha kueza musebezi wa kukutaza ni puteho yene baswalisana ni yona. Bo mutu ni musalaa hae bao hape nebaize: “Nelulapezi ku Mulimu ka kunonga ni kumutaluseza miinelo yaluna. Mi hane luboni mone lialabezwi litapelo zaluna, nelususuelizwe luli mi nelubile ni tabo. Kusika fita nako yetelele kuzwa folukaliseza kuswalisana ni puteho kone lulumilwe, bahasanyi babañwi bakalisa kueza bupaina, mi Mulimu naalufuyauzi ka kulutusa kuba ni lituto za Bibele zepeli zeneeza zwelopili.”

“MUNYAKALALE KUYA KUILE”

Niti kikuli halukoni kuba ni tabo ka nako kaufela bakeñisa kuli fokuñwi lukopananga ni miinelo yetaata. Niteñi, Jehova naaitusisize moya wahae kususumeza muñoli yomuñwi wa samu kuñola manzwi asusueza afumaneha kwa Samu 64:10. Niha lukakopana ni miinelo yezwafisa, lwakona kuba ni buikolwiso bwa kuli haiba luzwelapili kuba batu ‘babalukile’ ka kubonisa busepahali, ‘lukataba kabakala Jehova.’ Hape, lunani buikolwiso bwa kuli Jehova ukataleleza sepiso yahae ya kulukisa “mahalimu amanca ni lifasi lelinca.” Ka nako yeo, batu kaufela bakapetahala. Batu ba Mulimu kaufela ‘bakawabelwa ni kunyakalala’ kabakala zaka baezeza ni kubalukiseza.—Isa. 65:17, 18.

Munahane feela mobuka bela bupilo ka nako yeo: lukaba ni mibili yeikanguzi mi zazi ni zazi haluzuha kakusasana, lukaikutwanga kuli lunani maata a kueza misebezi. Kusina taba ni masitapilu elubile ni ona kwamulaho, halusana kuhupula lika zemaswe zeneezahezi ku luna. Lusepisizwe kuli “lika zakale halisana kuhupulwa, mi halisana kukutela mwa lipilu.” Batu bakazusiwa kwa bafu mi bakapila hape ni balatiwa babona. Batu babañata-ñata bakaikutwa sina mone baikutwezi bashemi ba musizana wa lilimo ze 12 yanaazusizwe kwa bafu ki Jesu, bolubala za bona kuli: “Bataba hahulu luli.” (Mare. 5:42) Ka nako yeo, mutu kaufela yakapila fa lifasi ukabizwa “yalukile” ka kutala, mi “ukataba kabakala Jehova” kuya kuile.