Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Babanca, Mubupi Wamina Ubata Kuli Mube ni Tabo

Babanca, Mubupi Wamina Ubata Kuli Mube ni Tabo

“Ukukulisa ka lika zende mwa bupilo bwahao kaufela.”—SAMU 103:5.

LIPINA: 135, 39

1, 2. Ki kabakalañi haluswanela kuteeleza ku Mubupi waluna haluketa zeluka eza mwa bupilo? (Mubone maswaniso a fahalimu.)

HAIBA musali babanca, mwendi semufilwe likelezo zeñata ka za lika zemuswanela kueza mwa bupilo. Mwendi baluti, baelezi, ni batu babañwi bamisusuelize kuya kwa likolo zepahami kuli mube ni misebezi yekona kumifumanisa masheleñi amañata. Kono Jehova yena ubata kuli muitusise bupilo bwamina ka nzila yeshutana. Nihakulicwalo, Jehova ubata kuli musebeze ka taata hamuli kwa sikolo ilikuli mukone kuipilisa hamuka feza sikolo. (Makolo. 3:23) Kono hamueza likatulo za butokwa mwa bupilo, umisusueza kuli musebelise likuka zahae, ili zeka mitusa kupila ka nzila yeemutabisa mwa mazazi a mafelelezo a.—Mat. 24:14.

2 Hape muhupule kuli Jehova waziba lika kaufela bakeñisa kuli waziba zetuha liezahala kwa lifasi le mi waziba ni nako luli yesiyezi kuli lifasi le lifele. (Isa. 46:10; Mat. 24:3, 36) Kuzwa fo, Mulimu waluziba hande—waziba zekona kulutahiseza tabo sakata ni lika zekona kuluzwafisa ni kulutokwisa tabo. Kacwalo,  nihaike kuli likelezo zeba lufa batu likona kubonahala inge kuli ki zende, haiba halisika toma fa Linzwi la Mulimu, halikoni kulutusa luli.—Liprov. 19:21.

‘HAKUNA BUTALI BOBUKONA KULWANISA JEHOVA’

3, 4. Kuutwa kelezo yemaswe nekutahiselizeñi bo Adama ni Eva hamohocwalo ni bana babona?

3 Batu bafilwe likelezo zemaswe kuzwa feela kwa makalelo, muta Satani naapumile bashemi baluna bapili. Ka buikuhumuso, Satani naaipile musebezi wa kuba muelezi, mi ataluseza bo Adama ni Eva kuli nebakaba ni tabo hane bakaipusa. (Gen. 3:1-6) Kono niti kikuli Satani naanani milelo yemaswe. Naabata kuli bo Adama ni Eva, hamohocwalo ni bana babona bane bakapepwa hasamulaho, bamuutwe ni kumulapela kufita kulapela Jehova. Kono Satani hakuna nihaiba nto yekana yanaa baezelize. Jehova ki yena yanaa bafile lika kaufela zene banani zona—ki yena yanaa bakopanyize, abafa simu yende kuli bapile ku yona, ni kubafa mibili yepetehile yenekona kupila kuya kuile.

4 Ka bumai bo Adama ni Eva nebasika utwa Mulimu, mi baikauhanya ku yena. Mi sina hamuziba, zenezwile mwateñi nesi zende. Sina lipalisa zepumilwe kwa kota, ni bona bakala kuletuka ka swanisezo mi bashwa. Bana babona ni bona nebahozize sibi sabona sene sitahisize manyando. (Maro. 5:12) Ni kacenu, batu babañata habalati kuutwa Mulimu. Babata kupila mobalatela kaufela. (Maef. 2:1-3) Zezwile mwateñi libonisa kuli ‘hakuna butali bobukona kulwanisa Jehova.’—Liprov. 21:30.

5. Ki lika mañi zanaaziba Mulimu ka za batu, mi kana baezize sina mwanaalibelelela?

5 Nihakulicwalo, Jehova naaziba kuli batu babañwi, hamohocwalo ni banana babañata nebaka tabela kumuziba ni kumusebeleza. (Samu 103:17, 18; 110:3) Mi kaniti luli, Jehova waitebuha banana babacwalo! Kana ni mina mu babañwi babona? Haiba ki cwalo, uzibe ni mina musweli mwaikola “lika zende” zeñata zamifa Mulimu, ili zemitahiseza tabo yetuna. (Mubale Samu 103:5; Liprov. 10:22) Cwale halunyakisiseñi “lika zende” zeo zalufa Mulimu zecwale ka lico zeñata za kwa moya, balikani babande, likonkwani za kwa moya, ni tukuluho ya niti.

JEHOVA UMIFANGA LICO ZEÑATA ZA KWA MOYA

6. Ki kabakalañi hamuswanela kuca lico za kwa moya, mi Jehova uitusisangañi kuli amife zona?

6 Ka kushutana ni lifolofolo, muikutwanga kuli mutokwa kuca lico za kwa moya, mi Mubupi wamina ki yena feela yakona kumifa zona. (Mat. 4:4) Haiba muteeleza ku yena ka tokomelo, mukaba ni temuho, butali ni tabo. Jesu naabulezi kuli: “Tabo ki ya babalemuha kuli batokwa za Mulimu.” (Mat. 5:3) Mulimu umifa lico zeñata za kwa moya ka kuitusisa Bibele ni “mutanga yasepahala yanani kutwisiso.” (Mat. 24:45) Kaniti luli lico zeo ki zeñata mi zatabusa!—Isa. 65:13, 14.

7. Mukatusiwa cwañi haiba muca lico za kwa moya zamifa Mulimu?

7 Lico za kwa moya zamifa Mulimu limitusa kuba ni butali ni kunahana hande, ili zekona kumisileleza mwa linzila zeñata. (Mubale Liproverbia 2:10-14.) Ka mutala, kuba ni butali ni kunahana hande kumitusa kulemuha lituto za buhata zecwale ka tuto ya kuli hakuna Mubupi. Hape kumitusa kuli musike mwapumiwa ki taba yebabulelanga batu ya kuli kuba ni masheleñi ni sifumu ki yona nto yekona kutahiseza mutu tabo. Mi kumitusa kulemuha ni kuambuka litakazo zemaswe zekona kumikenya mwa butata. Kacwalo, mueze momukonela kaufela kuli mube ni butali ni maata a kunahana hande. Haiba mueza cwalo, mukaiponela  kuli Jehova wamilata mi ubata kuli mupile hande.—Samu 34:8; Isa. 48:17, 18.

8. Ki kabakalañi hamuswanela kusutelela ku Mulimu ka nako ya cwale, mi kueza cwalo kuka mitusa cwañi kwapili?

8 Hona cwale-cwale fa, lifasi la Satani likasinyiwa, mi Jehova ki yena feela yaka lusileleza. Ka nako yeo, lukatokwa kuitinga ku Jehova kuli alufe lika kaufela zelutokwa, mane nihaiba sico sa ka zazi ni zazi. (Hab. 3:2, 12-19) Kacwalo, ye ki yona nako yemutokwa kusutelela hahulu ku Ndataa mina ya kwa lihalimu ni kumusepa ka kutala. (2 Pit. 2:9) Haiba mueza cwalo, kusina taba ni muinelo omuka kopana ni ona, mukaikutwa sina mwanaaikutwezi muñoli wa samu Davida, yanaañozi kuli: “Nibeile Jehova fapilaa ka kamita. Hanina kunyanganyiswa nikamuta, kakuli uinzi kwa lizoho laka la bulyo.”—Samu 16:8.

JEHOVA UMIFA BALIKANI BABANDE HAHULU

9. (a) Ka kuya ka Joani 6:44, Jehova uezangañi? (b) Ki ifi shutano ye mwahalaa kukopana ni Paki ni mutu yasi Paki?

9 Jehova ki yena yahohanga batu ba lipilu zende kuli batahe mwa bulapeli bwa niti. (Mubale Joani 6:44.) Hamukopana lwapili ni mutu yasi Paki, muzibanga feela litaba zenyinyani ka za hae. Mwendi muzibanga feela libizo lahae ni ponahalo yahae. Kono kwashutana hamukopana lwapili ni Paki ya Jehova sina mina. Muzibanga litaba zeñata ka za hae mi ni yena uzibanga litaba zeñata ka za mina kusina taba ni kushutana kwa lisimuluho zamina, linaha momupila, mushobo, ni lizo zamina.

Jehova ubata kuli lube ni balikani babande ni kuli luitomele likonkwani za kwa moya (Mubone maparagilafu 9-12)

10, 11. Lipaki za Jehova kaufela baswana cwañi, mi taba yeo ilutusa cwañi?

10 Ka mutala, hamukopana ni Paki sina mina, mulemuhanga kapili “puo” yahae, yona “puo yekenile” ya kuziba niti. (Zef. 3:9) Kabakaleo, kaufelaa mina muzibanga litaba zalumela yomuñwi ka za Mulimu, muzamao, sepo ya bupilo bobusa feli ni zeñwi cwalo. Mane kuziba litaba zecwalo ka za mutu ki kona kwa butokwa hahulu kakuli kuka mitusa kusepana. Hape kuka mitusa kufumana balikani babande, mi silikani samina ni bona sikatiya.

11 Hakukomokisi kuli ka kuba mutangaa  Jehova munani balikani babande hahulu, mi balikani bao bafumaneha mwa lifasi kaufela. Mwendi buñata bwabona hamusika kopana feela ni bona. Ki batanga ba Jehova feela babaikolanga tohonolo yeo yabafile Mulimu.

JEHOVA UMIFA LIKONKWANI ZETUSA

12. Ki likonkwani mañi za kwa moya zemukona kuitomela?

12 Mubale Muekelesia 11:9–12:1. Kana kunani likonkwani za kwa moya zemuitomezi? Mwendi muitomezi sikonkwani sa kubalanga Bibele zazi ni zazi. Kamba mwendi mubata kuba babuleli ni baluti babande. Muikutwanga cwañi hamubona kuli mwapeta likonkwani zeo zemuitomezi kamba babañwi haba mibabaza kabakala zwelopili yemuezize? Kusina kukakanya, mubanga ni tabo. Mi kaniti luli, mwaswanela kuikutwa cwalo bakeñisa kuli hamueza cwalo, mubonisa kuli mutabela kueza tato ya Mulimu sina Jesu.—Samu 40:8; Liprov. 27:11.

13. Ki kabakalañi kusebeleza Mulimu hakuli kokunde kufita kuitomela likonkwani za lifasi?

13 Haiba muzwelapili kusebeleza Jehova, mukaba ni tabo sakata kakuli musebezi omueza haki wa mbango. Muapositola Paulusi naañozi kuli: “Mutiye, musasuti, kamita mupatehe kueza zeñata mwa musebezi wa Mulena, inze muziba kuli musebezi wamina haki osina tuso ku Mulena.” (1 Makor. 15:58) Kono batu babaitomela likonkwani za kuipatela libubo mwa lifasi ni masheleñi habana tabo, niha kukona kubonahala inge kuli bakondisa mwa bupilo. (Luka 9:25) Likande la Mulena Salumoni libonisa buniti bwa taba yeo.—Maro. 15:4.

14. Muitutañi ku zeneezahezi ku Salumoni hanaalika za minyaka?

14 Salumoni, yena muuna yanaafumile hahulu, ‘naalikile za minyaka, kuli abone bunde bone bukazwa mwateñi.’ (Muek. 2:1-10) Naayahile mandu, kuitimela masimu ni kuikezeza mishitu, ni kueza lika kaufela zanaalakaza. Naaikutwile cwañi hasamulaho? Kana naakozwi ka lika zeo? Kana neli mutahiselize tabo? Halutokwi kunuha. Salumoni yena kasibili naabulezi kuli: “Hane ninahanisisize za misebezi kaufela yeneezizwe ki mazoho aka . . . , nabona kuli lika kaufela halina tuso . . . Nekusina nto ya butokwa luli.” (Muek. 2:11) Yeo ki tuto ya butokwa hahulu! Kana muka isebelisa mwa bupilo bwamina?

15. Ki kabakalañi hamutokwa kuba ni tumelo, mi ka kuya ka Samu 32:8, kuba ni tumelo kuka mitusa cwañi?

15 Jehova hatabeli kuli muipumane mwa butata bwa kuipatiseza ki hona lukainyaza hasamulaho. Kono niti kikuli mutokwa kuba ni tumelo kuli mukone kuutwa Mulimu ni kueza tato yahae mwa bupilo bwamina. Mi hamuna kuinyaza nikamuta haiba mubonisa tumelo ku Mulimu. Jehova hanaa kulibala “lilato lemubonisize kwa libizo lahae” nikamuta. (Maheb. 6:10) Kacwalo, mueze momukonela kaufela kuli mube ni tumelo yetiile, mi mukaiponela kuli Ndataa mina ya kwa lihalimu ubata kuli mube ni tabo.—Mubale Samu 32:8.

MULIMU UMIFA TUKULUHO YA NITI

16. Ki kabakalañi haluswanela kuitebuha tukuluho yelunani yona ni kuitusisa yona hande?

16 Paulusi naañozi kuli: “Fokuinzi moya wa Jehova, kunani tukuluho.” (2 Makor. 3:17) Kaniti, Jehova walata tukuluho mi umibupile ka nzila yemikonisa kuli ni mina mulate tukuluho. Nihakulicwalo, ubata kuli muitusise hande tukuluho yeo, mi kueza cwalo kuka misileleza. Mwendi mwaziba babanca babañwi bababuhanga maswaniso a mapunu kamba babaikenyize mwa muzamao wa buhule, kueza lipapali zebeya bupilo bwabona mwa lubeta kamba kuitusisa milyani yekola ni kunwa  hahulu bucwala. Ki niti kuli bakona kubonahala inge kuli baikola kamba kuli zebaeza zatabisa. Kono hañata zezwanga mwateñi haki zende kakuli bakenelwangwa ki matuku, bafumananga taata kutuhela mikwa yemaswe yeo kamba mane nihaiba kutimela. (Magal. 6:7, 8) Kaniti luli, “tukuluho” yene babata ibatahiselize feela butata.—Tite 3:3.

17, 18. (a) Kuutwa Mulimu kutahisa cwañi tukuluho? (b) Tukuluho yene banani yona bo Adama ni Eva ishutana cwañi ni ya batu kacenu?

17 Hakuna mutu yakile akula bakeñisa kulatelela likuka za mwa Bibele. Taba yeo ibonisa hande kuli kuutwa Jehova kulutusa kuba ni buikangulo bobunde kwa mubili mi kulufa tukuluho ya niti. (Samu 19:7-11) Mi sa butokwa ni kufita kikuli, haiba muitusisa hande tukuluho yamina, ka kulatelela milao ya Mulimu ni likuka zahae, mubonisa Mulimu ni bashemi bamina kuli mwasepahala mi mwakona kufiwa tukuluho yeñata. Mane Mulimu usepisa kufa batanga bahae babasepahala tukuluho ya niti yebulezwi mwa Bibele kuli ki “tukuluho yemakaza ya bana ba Mulimu.”—Maro. 8:21.

18 Bo Adama ni Eva nebanani tukuluho yecwalo. Mwa simu ya Edeni, Mulimu naasika bahanisa lika zeñata. Naabahanisize feela nto iliñwi. Naabalaezi kuli basike baca muselo wa kota iliñwi. (Gen. 2:9, 17) Kana taelo iliñwi yeo neli yetaata mi nei bapaleliswa kuba ni tukuluho? Kutokwa nihanyinyani! Kono batu bona batomile milao yemiñata-ñata yebahapeleza babañwi kuli baizibe ni kuimamela.

19. Jehova ni Jesu baluluta cwañi kuba ni tukuluho?

19 Jehova ubonisize butali ka mwaezezanga batanga bahae. Mwa sibaka sa kulufa milao yemiñata-ñata, ululuta kubonisa lilato, mi ueza cwalo ka pilu-telele. Ubata kuli lusebelise likuka zahae mwa bupilo bwaluna ni kutoya bumaswe. (Maro. 12:9) Ngambolo ya Jesu ya fa lilundu ibonisa buniti bwa taba yeo, kakuli ilutusa kuziba zetahisanga kuli batu baeze lika zemaswe. (Mat. 5:27, 28) Ka kuba Mulena wa Mubuso wa Mulimu, Kreste ukazwelapili kululuta mwa lifasi lelinca ni kulutusa kulata kuluka ni kutoya bumaswe sina yena. (Maheb. 1:9) Hape uka lutusa kuba ni mibili ni minahano yepetehile. Munahane feela momuka ikutwela muta mukapila kusina litakazo za sibi kamba kunyanda kabakala sibi. Ka nako yeo, mukaikola “tukuluho yemakaza” yamisepisize Jehova.

20. (a) Jehova uitusisanga cwañi tukuluho yahae? (b) Mukona kulikanyisa cwañi mutala wa Mulimu?

20 Kono nihaiba ka nako yeo, tukuluho yaluna ikaba ni maciñekelo. Lukatokwa kubonisa lilato ku Mulimu ni kwa batu babañwi. Mane ka kueza cwalo, lulikanyisa Jehova. Nihaike kuli yena unani tukuluho yesina maciñekelo, ubonisanga lilato hasebelisana ni libupiwa zahae. (1 Joa. 4:7, 8) Kacwalo, taba ye ibonisa kuli lukona feela kuba ni tukuluho ya niti haiba lubonisa lilato ka kulikanyisa Mulimu.

21. (a) Davida naaikutwile cwañi ka za Jehova? (b) Lukanyakisisañi mwa taba yetatama?

21 Kana mwaitebuha “lika zende” zamifile Jehova zecwale ka lico za kwa moya zeñata, balikani babande, likonkwani za kwa moya, ni sepo ya kuba ni tukuluho ya niti? (Samu 103:5) Haiba ki cwalo, ni mina mukaikutwa sina Davida, yanaalapezi kuli: “Unizibisa nzila ya bupilo. Fapilaa hao kutezi tabo yetuna; kwa lizoho lahao la bulyo kunani tabo kuya kuile.” (Samu 16:11) Mwa taba yetatama, lukanyakisisa litaba zeñwi za butokwa ze kwa Samu 16. Litaba zeo hape lika mitusa kuutwisisa zemutokwa kueza kuli mukondise mwa bupilo.