Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Mukoloko wa Litaba Zebulezwi Mwa Litawala za Mulibeleli za 2017

Mukoloko wa Litaba Zebulezwi Mwa Litawala za Mulibeleli za 2017

Kubonisa kweli ya magazini moifumaneha taba

BIBELE

 • Bupaki Bobuñwi Bobufumanwi (Tatenai akile aba teñi kwamulaho), No. 3

 • Elias Hutter ni Libibele Zahae za Siheberu, No. 4

 • Ki Kabakalañi Hakunani Libibele Zeshutana-Shutana? No. 6

 • Kusautwisisa Hande Bibele, No. 1

 • Momukona Kutusezwa Hahulu ka Kubalanga Bibele, No. 1

BIBELE YACINCANGA BUPILO BWA BATU

 • Nenilata Hahulu Mbola Kufita Nto Ifi Kamba Ifi! (S. Hamilton), No. 3

 • Nenisa Lumeli Kuli Mulimu Uteñi (A. Golec), No. 5

 • Nenisaba Kushwa! (Y. Quarrie), No. 1

BUPILO NI TULEMENO TWA SIKRESTE

 • Hakuba ni Taba Yekona Kufelisa Silikani, Mar.

 • Kana Bakreste Baswanela Kuezanga Kirisimasi? No. 6

 • Kana Kunani Mulao Ohanisa Bakreste Kukena Mwa Linyalo? No. 2

 • Kutula Mwa Ndwa Yelwanisa Munahano Wamina, July

 • Lilato ki Kalemeno ka Butokwa, Aug.

 • Mubonelo Oswanela ka za Mafosisa, No. 6

 • Mutatulule Lifapahano ni Kutahisa Kozo, June

 • Tabo Yetiswa ki Kufana, No. 2

JEHOVA

 • Kana ki Yena Yatahisa Manyando? No. 1

 • Muamuhele Mpo Yetuna Ka Kufitisisa Yamifile Mulimu? No. 2

JESU KRESTE

 • Jesu Naabonahala Cwañi Luli? No. 6

 • Kana Naatapauzi Babañwi Hanaafile Swanisezo ya “Tunjanana”? No. 5

LIPAKI ZA JEHOVA?

 • “Hakuna Nzila Yetaata Kamba Yetelele Yebasa Koni Kufita” (Australia), Feb.

 • Kutwaela Puteho Yamina Yenca, Nov.

 • ‘Luba ni Tukufalelo ni Lilato Lelituna Hahulu Kufita Lili Kaufela’ (mukopano omutuna wa 1922), May

 • “Lukaba Lili ni Mukopano Omuñwi?” (Mexico), Aug.

 • “Mutu Yafana Ukafuyaulwa” (linubu), Nov.

 • Nebabonisizwe Kalemeno ka Sikreste ka Sishemo, Oct.

 • Nebaifanile ka Kuitatela (likaizeli ba makwasha), Jan.

 • Nebaifanile Mwa Turkey, July

 • Tabo Yetahiswa ki Kupila Bupilo Bobubunolo, May

LIPUZO ZEZWA KWA BABALI

 • Bakreste babanyalani baswanela kuunga cwañi taba ya kutibela lupepo ka kubeya nto yeñwi mwa zwalo ya musali, yebizwa IUD? Dec.

 • Jehova “hana kumituhelela kuli mulikwe ki muliko omusa koni kutiyela” (1 Makor. 10:13), Feb.

 • Kana kwaswanela kuluwa tobolo kuli muisileleze kwa batu babañwi? July

 • Kana mutu naatokwa kuba mweli kuli Mesia asimuluhe mwa lusika lwahae? Dec.

 • Ki kabakalañi litaba zanaañozi Mateu ka za bupilo bwa Jesu hanaasali mwanana halishutana ni litaba zanaañozi Luka? Aug.

LITABA ZA KUITUTA

 • “Akufe . . . Kukondisa Milelo Yahao Kaufela,” July

 • Babanca—“Muzwelepili Kulwanela Kupiliswa Kwamina,” Dec.

 • Bashemi Babali “Bazwahule” Mutuse Bana Bamina, May

 • Bashemi—Mutuse Bana Bamina Kuba ni ‘Butali Kuli Bapiliswe,’ Dec.

 • Haike Moya Wamina wa Buitateli Ulumbeke Jehova! Apr.

 • ‘Hamueza Buitamo, Mubupete,’ Apr.

 • Jehova Uetelela Batu Bahae, Feb.

 • Jehova Waluomba-Omba Mwa Manyando Aluna Kaufela, June

 • Kana Mukaisa Pilu Kwa Lika Zeñozwi? Mar.

 • Kana Munani Mubonelo wa Jehova wa Katulo Yelukile? Apr.

 • Kana Mwasabela ku Jehova? Nov.

 • Kana Mwatabela Kulibelela ka Pilu-Telele? Aug.

 • “Kana Unilata Kufita Ze?” May

 • Ki Kabakalañi Hamuswanela ‘Kulumbeka Jah’? July

 • Ki Mañi Yaetelela Batu ba Mulimu Kacenu? Feb.

 • ‘Kozo ya Mulimu Ifita Kutwisiso Kaufela,’ Aug.

 • Kusike Kwaba ni Nto Yeka Mipaleliswa Kufumana Mupuzo, Nov.

 • Libaka Buishuwo Habusali Bwa Butokwa, Jan.

 • ‘Lika ze Ulife Kwa Batu Babasepahala,’ Jan.

 • Likoloi ni Kuwani ya Bulena Zamisileleza, Oct.

 • “Linzwi la Mulimu Waluna Liina Kuya Kuile,” Sept.

 • “Linzwi la Mulimu . . . Linani Maata,” Sept.

 • “Lulate ka Likezo ni ka Niti,” Oct.

 • Molukona Kuapalela Butu Bobunca ni Kuzwelapili Kubuapala, Aug.

 • Molukona Kutubulela Butu Bwakale ni Kubuambuka, Aug.

 • Momutusezwa ki Lipono Zanaaboni Zakaria, Oct.

 • “Muatuli wa Lifasi Kaufela” Uezanga Zelukile Kamita, Apr.

 • Mubate Bufumu Bwa Niti, July

 • Mube ni Buiswalo, Sept.

 • Mube ni Tumelo—Mueze Likatulo Zende! Mar.

 • Mubuso wa Mulimu Ukafelisañi Hauka Taha? Apr.

 • Mufe Likute ku Baba Liswanela, Mar.

 • Muhane Munahanelo wa Lifasi, Nov.

 • Muise Mamelelo Yamina Kwa Taba ya Butokwa Hahulu, June

 • Muise Pilu Yamina Kwa Bufumu Bwa Kwa Moya, June

 • Muitebuhe Tukuluho Yemufilwe ya Kuiketela za Kueza, Jan.

 • Mulelo wa Jehova Ukatalelezwa! Feb.

 • Mulikanyise Katulo Yelukile ya Jehova ni Makeke Ahae, Nov.

 • Mulikanyise Mukekecima wa Jehova, Sept.

 • “Mulile ni Babalila,” July

 • Muopele ka Tabo! Nov.

 • Musebeleze Jehova ka Pilu Kaufela! Mar.

 • Musike Mwatuhelela Lilato Lamina Kufola, May

 • Mutuse “Bazwahule” ‘Kusebeleza Jehova ka Tabo,’ May

 • Muyemele Bubusi Bwa Jehova! June

 • Mwakona Kuzwelapili Kubonisa Buishuwo Hamulikiwa, Jan.

 • “Naziba Kuli Ukazuha,” Dec.

 • “Ninani Sepo ku Mulimu,” Dec.

 • Niti Haitisi ‘Kozo, Kono Itisa Mukwale,’ Oct.

 • Tiululo Ki “Mpo Yepetehile” Yezwa ku Ndataa Luna, Feb.

 • “Ube ni Bundume mi . . . Ueze Musebezi,” Sept.

 • “Usepe Jehova mi Ueze Zende,” Jan.

ZEEZAHEZI MWA BUPILO

 • Kuba Susu Hakusika Nipaleliswa Kuluta Babañwi Niti (W. Markin), May

 • Kueza Zalutaluseza Jehova Kutahisa Limbuyoti (O. Matthews), Oct.

 • Kutiyela Miliko Kutahisa Limbuyoti (P. Sivulsky), Aug.

 • Luiponezi Sishemo sa Mulimu Mwa Linzila Zeñata (D. Guest), Feb.

 • Nenisiile Lika Kaufela Kuli Nilatelele Mulena (F. Fajardo), Dec.

 • Nibile ni Mbuyoti ya Kusebeza ni Batu Babatiile Kwa Moya (D. Sinclair), Sept.

 • Niikatulezi Kuba Lisole la Kreste (D. Psarras), Apr.

 • Nitusizwe ki Kuzamaya ni Bababutali (W. Samuelson), Mar.

ZESHOBANI-SHOBANI

 • Armagedoni ki Nto Mañi? No. 6

 • Bapahami ba Lipizi Babane, No. 3

 • Gayusi Mwanaatuselize Mizwale Bahae, May

 • Josefa wa Kwa Arimatea, Oct.

 • Kana Batu Bane Balekisanga Limunanu Mwa Tempele Nebali “Masholi”? June

 • Kana Kukaba ni Kozo fa Lifasi? No. 5

 • Kana Lupila Mwa “Mazazi A Mafelelezo”? No. 2

 • Kana Mangeloi Ateñi Luli? No. 5

 • Kana Muta Omuñwi Kukaba ni Katulo Yelukile fa Lifasi? No. 3

 • Kelezo ya Paulusi ya Kuli Sisepe Siliyehiswe Hanyinyani (Lik. 27), No. 5

 • Ki Kabakalañi Jesu Hanaanyazize Mukwa One Banani Ona Majuda wa Kukonka? Oct.

 • Kukutaza Kwa Batu Kusina Kubaatula ka Kuya ka Ponahalo Yabona, June

 • Kuzwa Mwa Butanga, No. 2

 • Libizo la Mwa Bibele Leliñozwi fa Nkwana ya Kwaikale, Mar.

 • Lipilaelo, No. 4

 • Manyando, No. 1

 • Mpo Yende ka Kufitisisa, No. 6

 • Mulilo Neushimbiwanga Cwañi Mwa Linako za Kwaikale? Jan.

 • Mulimu Naamubizize Kuli “Mukwae” (Sara), No. 5

 • Mutu Yemulata Hakula Butuku Bobusina Kalafo, No. 4

 • “Naatabisize Mulimu” (Enoke), No. 1

 • Paradaisi fa Lifasi—Kana Iteñi Luli Kamba ki Nto ya Kuikumbuta Feela? No. 4

 • Taku Yenyinyani Kufeleleza ya Siheberu, No. 4

 • “U Musali Yabuheha” (Sara), No. 3

 • “Ufuyolwe Kabakala Temuho Yahao!” (Abigaili), June

 • Zeibulela Bibele ka za Bupilo ni Lifu, No. 4