Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Pilu-Telele—Muitiise Inze Munani Sepo

Pilu-Telele—Muitiise Inze Munani Sepo

BAKEÑISA kuli miinelo izwelapili kutatafala hahulu mwa “mazazi a mafelelezo” a, batu ba Jehova batokwa hahulu kuba ni pilu-telele. (2 Tim. 3:1-5) Lupila mwa lifasi lelitezi batu babaitata, babañañelela mihupulo yabona, ni babasina buiswalo. Batu babacwalo habana pilu-telele. Kacwalo, yomuñwi ni yomuñwi waluna ka kuba Mukreste uswanela kuipuza kuli: ‘Kana kikale ni yambula moya wa lifasi le wa kusaba ni pilu-telele? Kuba ni pilu-telele kutalusañi luli? Niswanela kuezañi kuli nizwelepili kuba ni kalemeno ka Sikreste ka?’

SEKUTALUSA KUBA NI PILU-TELELE

Mwa Bibele, linzwi la pilu-telele halitalusi feela kutiyela muinelo otaata. Mutu yanani kalemeno ka Mulimu ka pilu-telele utiyelanga miinelo yetaata inze anani sepo. Haabatangi feela kuli lika liezwe ka mwabatela, kono hape ubatanga nzila ya kutusa ka yona batu babatahisize muinelo otaata wo. Kabakaleo, mutu yanani pilu-telele haafosezwa, uzwelangapili kuba ni sepo ya kuli wakona kukutisana pilu ni mutu yamufoselize. Ki lona libaka Bibele haibulela pili za kalemeno ka “pilu-telele” mwa mukoloko wa tulemeno totunde totutiswa ki lilato. * (1 Makor. 13:4) Linzwi la Mulimu hape libonisa kuli “pilu-telele” ki kalulo ya “muselo wa moya.” (Magal. 5:22, 23) Kono luswanela kuezañi kuli lube ni kona kalemeno kakazwa ku Mulimu kao?

MOLUKONA KUBELA NI PILU-TELELE

Kuli lube ni pilu-telele, luswanela kulapela ku Jehova kuli alufe moya wahae, ili wafanga kwa batu baba musepile ni kuitinga ku yena. (Luka 11:13) Ki niti kuli moya wa Mulimu unani maata a kulutusa, kono ni luna luswanela kuikataza ni kupila ka kulumelelana ni litapelo zaluna. (Samu 86:10, 11) Fo kutalusa kuli luswanela kueza molukonela kaufela kubonisa pilu-telele zazi ni zazi ilikuli luzwelepili kuba ni kalemeno kao. Nihakulicwalo, kunani zeñwi zeluswanela kueza, ili zekona kulutusa kuzwelapili kuba ni pilu-telele. Ki lika mañi zona zeo?

Lwakona kuba ni pilu-telele haiba lunyakisisa ni kulikanyisa mutala omunde hahulu wanaa lutomezi Jesu. Ka kususumezwa ki moya wa Mulimu, muapositola Paulusi naaamile kwa mutala wo hanaatalusa za “butu bobunca,” bobukopanyeleza kuba ni “pilu-telele,” mi naabulezi kuli “haike kozo ya Kreste ibuse mwa lipilu [zaluna].” (Makolo. 3:10, 12, 15) Kozo yecwalo ‘ikabusa’ mwa lipilu zaluna haiba lulikanyisa tumelo yetiile ya Jesu ya kuli ka nako yatomile Jehova, Mulimu ukafelisa lika kaufela zeelubilaeza. Haiba lulikanyisa mutala wa Jesu, haluna kufelelwa ki pilu-telele, kusina taba ni miinelo yelukona kuipumana ku yona.—Joa. 14:27; 16:33.

Nihaike kuli lunyolezwi hahulu kubona lifasi lelinca lalusepisize Mulimu, lwakona kuba hahulu ni pilu-telele haiba lunahanisisa pilu-telele yalubonisize Jehova. Mañolo alutaluseza kuli: “Jehova haliyehisi lisepiso zahae,  sina mobahupulela batu babañwi kuli ki kuliyeha, kono umibonisa pilu-telele kakuli hatabeli kuli mutu ufi kamba ufi atimezwe kono utabela kuli batu kaufela babake.” (2 Pit. 3:9) Kunahanisisa pilu-telele ya Jehova kulususueza kubonisa hahulu pilu-telele ku babañwi. (Maro. 2:4) Kacwalo, ki mwa miinelo mañi molutokwa kuba ni pilu-telele?

MIINELO YEELUTOKWA KUBA NI PILU-TELELE

Zazi ni zazi lukopananga ni miinelo yeelutokwa kuba ni pilu-telele. Ka mutala, haiba muikutwa kuli kunani nto ya butokwa yemubata kubulela, mukatokwa kuba ni pilu-telele kuli musike mwakauleza babañwi hababulela. (Jak. 1:19) Hape mukatokwa kuba ni pilu-telele hamusebelisana ni balumeli babañwi babaeza lika zesa mitabisi. Mwa sibaka sa kunyemiswa ki lika zeo, munyakisise mo Jehova ni Jesu baangela bufokoli bwaluna. Habalandalalangi fa bufosi bwaluna, bube bunyinyani bumane. Kono balemuhanga tulemeno twaluna totunde ni kubonisa pilu-telele habanze babona buikatazo bwaluna bwa kubata kueza zelukile.—1 Tim. 1:16; 1 Pit. 3:12.

Muinelo omuñwi okona kulika pilu-telele yaluna ki haiba mutu yomuñwi alutaluseza kuli lumufoselize bakeñisa zelubulezi kamba zeluezize. Mwa miinelo yemiñata, lwakona kuakufa kuhalifa ni kubata kuicemela. Kono Linzwi la Mulimu libonisa kuli haluswaneli kueza cwalo. Libulela kuli: “Ki hande kuba ni pilu-telele kufita kuba ni moya wa buikuhumuso. Usike waakufa kuhalifa, kakuli kuhalifa ku mwa lifuba za likuba.” (Muek. 7:8, 9) Kacwalo, nihaike kuli lutamelelizwe taba ya buhata luli, lubonise pilu-telele ni kunahanisisa pili lusika eza kale nto ifi kamba ifi. Jesu ni yena naaezize cwalo hanaasheunuzwi ki babañwi.—Mat. 11:19.

Bashemi sihulu batokwa kuba ni pilu-telele hababata kutusa bana babona babakalisa kuba ni mibonelo ni litakazo zemaswe. Munyakisise mutala wa bo Mattias, babasebeleza fa Betele ya Scandinavia. Hane basali mitangana, bo Mattias nebasheununwangwa hahulu ki babañwi kwa sikolo kabakala tumelo yabona. Kwa makalelo, bashemi babona nebasa zibi taba yeo. Nihakulicwalo, ni bona nebaamilwe ki taba yeo kakuli mwanaa bona naakalile kukakanya ka za haiba naali mwa niti. Bo Gillis, bo ndataa bona bo Mattias, batalusa kuli: “Nelutokwa kuba ni pilu-telele kuli lutuse mwanaa luna.” Mattias naakalile kubuza lipuzo zecwale ka: “Mulimu ki mañi? Kana luli Bibele ki Linzwi la Mulimu? Luziba cwañi kuli ki Mulimu yabata kuli lueze lika ze?” Hape naabuzanga bo ndatahe kuli: “Ki kabakalañi haninyaziwa haiba haniikutwi momuikutwela ni kulumela zemulumela?”

Bo Gillis batalusa kuli: “Ka linako zeñwi, mwanaa luna naabuzanga lipuzo inze ahalifile, isiñi luli kuhalifela bo mahe kamba na, kono kubonisa kuli hatabeli niti, kakuli naaikutwa kuli nei mupaleliswa kuikola bupilo.” Bo Gillis nebatusize cwañi mwanaa bona? Batalusa kuli: “Nenibanga ni nako yeñata ya kuina ni mwanaka inze luikambota. Hañata neniteelezanga feela, mi fokuñwi nenibuzanga lipuzo kuli niutwisise mwaikutwela ni mubonelo wahae. Fokuñwi nenitalusanga taba yeñwi ni kumufa lizazi lililiñwi kamba kufitelela kuli anahanisise zeluikambotile pili  lusikato zwelapili ni puisano yaluna. Ka linako zeñwi neni mutalusezanga kuli nenika tokwa mazazi asikai kuli ninahanisise taba yasazo nitaluseza. Bakeñisa kuli neluikambotanga hañata, hanyinyani-hanyinyani Mattias akala kuutwisisa ni kulumela kuli Jesu naatilo fa sitabelo sa tiululo ni kuli Jehova Mulimu ki yena yaswanela kulubusa mi walulata. Nekuungile nako, mi nesi nto yebunolo, kono hanyinyani-hanyinyani, mwanaka akala kulata Jehova. Na ni musalaaka lu babatabile hahulu kuli nelubile ni pilu-telele hane lutusa mwanaa luna hanaali mwa lilimo za kunonoboka, ni kuli buikatazo bwaluna nesi bwa mbango kono nebufitile kwa pilu ya mwanaa luna.”

Bo Gillis ni bo musalaa bona nebasepile kuli Jehova naaka batusa hane banze batusa mwanaa bona ka pilu-telele. Habahupula zeezahezi, bo Gillis batalusa kuli: “Hañata nibulelelanga Mattias kuli bakeñisa kuli nelu mulata hahulu, na ni bo mahe nelulapelanga hahulu ku Jehova kuli amutuse kuutwisisa.” Kaniti luli, bashemi ba, baitebuha hahulu kuli nebabonisize kalemeno ka butokwa ka pilu-telele!

Kwandaa kutusa banabahabo bona kwa moya, Bakreste ba niti baswanela kubonisa lilato ni pilu-telele habababalela banabahabo bona kamba balikani babona babakula butuku bobuunga nako yetelele. Munyakisise mutala wa bo Ellen, * ili bao ni bona bapila kwa Scandinavia.

Lilimo zebato ba 8 kwamulaho, bo muunaa bo Ellen nebakulile habeli butuku bobutuna bobubatisa mubili, mi butuku nebu baamile hahulu kwa booko. Kabakaleo, bo muunaa bona habakoni kubonisa maikuto acwale ka makeke, tabo, ni maswabi. Wo ki muinelo otaata hahulu ku bo Ellen. Batalusa kuli: “Nitokwa hahulu kuba ni pilu-telele, mi nalapelanga hahulu.” Baekeza kutalusa kuli: “Niomba-ombiwanga hahulu ki liñolo la Mafilipi 4:13, lelili: ‘Nifumana maata mwa lika kaufela ka yena yanifa maata.’” Ka maata ao, bo Ellen bazwelapili kuitiisa ka pilu-telele ka kusepa kuli Jehova uka batusa.—Samu 62:5, 6.

MULIKANYISE PILU-TELELE YA JEHOVA

Jehova ki yena yalutomezi mutala omunde hahulu wa kubonisa pilu-telele. (2 Pit. 3:15) Mwa Bibele kunani mitala yemiñata yebonisa mo Jehova naabonisize hahulu pilu-telele. (Neh. 9:30; Isa. 30:18) Ka mutala, Jehova naaezize cwañi Abrahama hanaa mubuzize ka za haiba naakasinya muleneñi wa Sodoma? Pili, Jehova naasika kauleza Abrahama hanaasweli kubulela. Kono Jehova naabonisize pilu-telele ka kuteeleza kwa lipuzo ni maikuto a Abrahama. Hasamulaho, Jehova naabonisize kuli naateeleza ka kukutela manzwi anaabulezi Abrahama ni kumusepisa kuli hanaa kusinya Sodoma haiba kufumaneha nihaiba feela batu balishumi babasepahala mwa muleneñi. (Gen. 18:22-33) Wo luli ki mutala omunde wa kuteeleza ka pilu-telele ni kusaakufa kuhalifa!

Kaniti luli, kalemeno ka Mulimu ka pilu-telele ki kalulo ya butokwa ya butu bobunca bobaswanela kuapala Bakreste kaufela. Haiba luikataza kubonisa kalemeno ka butokwa ka, lukakutekehisa Ndataa luna ya kwa lihalimu yalilato ni yanani pilu-telele, mi lukaba babañwi ba batu “babayola lisepiso ka tumelo ni pilu-telele yabona.”—Maheb. 6:10-12.

^ para. 4 Kalemeno ka lilato nekanyakisisizwe mwa taba yapili kwa litaba ze 9 zenyakisisa tulemeno twa muselo wa moya wa Mulimu.

^ para. 15 Libizo licincizwe.