Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Mubuso wa Mulimu Ukafelisañi Hauka Taha?

Mubuso wa Mulimu Ukafelisañi Hauka Taha?

“Lifasi lafela ni takazo yalona, kono yaeza tato ya Mulimu uina kuya kuile.”—1 JOA. 2:17.

LIPINA: 139, 144

1, 2. (a) Lifasi le likona kubapanywa cwañi kwa sikebenga sesiatulezwi lifu? (Mubone siswaniso sesi fahalimu.) (b) Lifasi lelimaswe le hase lifelisizwe, ki lika mañi zende zekaezahala?

MUBEYE mwa pono taba ye: Bakanteli babazamaisa sikebenga bahuwa kuli: “Muuna yashwile ki yo wazamaya!” Ki kabakalañi bakanteli ba sikebenga seo hababulela cwalo? Sikebenga seo sapila, mi siiketile. Kono bakanteli bao basiisa kwa sibaka kosiyo bulaelwa. Sikebenga seo sesiatulezwi lifu, niha sizamaya cwalo, kuswana feela inge kuli sishwile. *

2 Ka mubulelelo omuñwi, muinelo wa lifasi le uswana sina wa muuna yani yaatulezwi lifu. Lifasi lelimaswe le, liatuzwi kale kuli likafeliswa mi nako ya kufeliswa kwalona seili hahulu fakaufi. Bibele ibulela kuli: “Lifasi lafela.” (1 Joa. 2:17) Taba ya kuli lifasi le likafeliswa, ki ya niti luli. Kono kunani shutano yetuna yemwahalaa kufeliswa kwa lifasi le ni kubulaiwa kwa sikebenga. Ka nako yesibulaiwa sikebenga, batu bakona kubulela kuli katulo yeezizwe haisika luka, mi bakona kulwanisa  katulo yeo ni kusepa kuli mwendi hasina kubulaiwa. Kono taba ya kufeliswa kwa lifasi, iatuzwi ki muatuli yapetahalile, yena Mulena Yapahami ka Kufitisisa mwa pupo kaufela. (Deut. 32:4) Kacwalo, kufeliswa kwa lifasi le kukaezahala luli ka nako yetomilwe, mi nako yeo haina kuliyeha. Lifasi le hase lifelisizwe, libupiwa zebutali kaufela za kwa lihalimu ni za fa lifasi likaziba kuli katulo yeneezizwe ilukile hahulu. Cwale kukaba ni kimuluho yetuna!

3. Ki lika mañi zeene zeluka nyakisisa ili zekafeliswa Mubuso wa Mulimu hauka taha?

3 Kono ki lika mañi ze mwa lifasi zekafela ka nako yelika fela “lifasi” le? Lika zeñata zebanahananga batu kuli likaba teñi kamita mwa lifasi le, likafeliswa. Kana yeo ki taba yemaswe? Batili! Mane ni yona ki ‘taba yende ya Mubuso.’ (Mat. 24:14) Kacwalo, halunyakisiseñi lika zekafela Mubuso wa Mulimu hauka taha. Lukanyakisisa lika zeene, ili batu babamaswe, likopano zemaswe, likezo zemaswe, ni miinelo yeziyeza. Lukaituta (1) moluamelwa ki lika zeo mwa bupilo, (2) mwaka lifeliseza Jehova, ni (3) mwaka liyoliseza ka lika zende.

BATU BABAMASWE

4. Batu babamaswe baluama cwañi kacenu?

4 Batu babamaswe baluama cwañi? Hasaapolofitile kuli linako zelupila ku zona nelikaba “linako zetaata, zeziyeza,” muapositola Paulusi naasusumelizwe kuñola kuli: “Batu babamaswe ni baipumisi bakatotobela mwa bumaswe bwabona.” (2 Tim. 3:1-5, 13) Kana muiponezi manzwi a bupolofita ao inze atalelezwa? Buñata bwaluna lukile lwaezwa maswe ki batu babamaswe, babacwale ka babalata mifilifili, babanani muñañatoho ni sitoyo, kamba likebenga zesituhu. Babañwi kwa batu bao baeza likezo zemaswe patalaza, kono babañwi bona baipumisanga kuba batu babande kono inze baeza lika zemaswe. Niha neikaba kuli luna halusika nyandiswa luli ki batu bao, lika zebaezanga zaluama. Luikutwanga hahulu bumaswe kwa pilu haluutwa lika zemaswe zebaeza. Haluutwanga babamaswe mobanyandisezanga banana, basupali, ni batu babañwi ka nzila yesituhu, lusabanga hahulu. Batu babamaswe babonisa moya wa kutokwa makeke, wa bufolofolo, mane ni wa sidimona. (Jak. 3:15) Kono mwa Linzwi la Jehova lufumana taba yende ili yelutiisanga haluutwa lika zemaswe zeo.

5. (a) Ki kolo mañi yebafilwe babamaswe? (b) Ki katulo mañi yebaka fiwa batu babamaswe babahana kucinca mupilelo wabona?

5 Jehova ukaezañi? Ka nako yacwale Jehova ufa batu babamaswe kolo ya kuli bacince mupilelo wabona. (Isa. 55:7) Batu babamaswe habasika atulwa kale. Lifasi le lona liatuzwi kale. Kono kukaezahalañi kwa batu babahana kucinca mupilelo wabona, babazwelapili kuswalisana ni lifasi le kuisa nako ya ñalelwa yetuna? Jehova usepisize kuli ukayundisa batu babamaswe mwa lifasi kuya kuile. (Mubale Samu 37:10.) Batu babamaswe bakona kunahana kuli habana kuyundiswa Mulimu hakafitisa katulo yeo. Babañata bapatanga lika zebaeza, mi hañata habafiwangi koto. (Jobo 21:7, 9) Kono Bibele iluhupulisa kuli: “Meeto a Mulimu atalima linzila za mutu, mi ubona mihato yahae kaufela. Hakuna lififi kamba muluti omutuna molikona kuipata lifosi.” (Jobo 34:21, 22) Hakuna yakona kuipata fapilaa Jehova Mulimu. Hakuna muipumisi  yakona kumupuma; hakuna lififi lelikona kupalelwisa Mulimu kubona likezo zemaswe zeeziwa. Hasamulaho wa Armagedoni, lukatalima fone kuinzi babamaswe, kono haluna kubabona fateñi. Habasana kubateñi kuya kuile!—Samu 37:12-15.

6. Ki bo mañi babaka ina mwa lifasi babamaswe hase bayundisizwe, mi ki kabakalañi yeo haili taba yende?

6 Ki bo mañi babaka ina mwa lifasi babamaswe hase bayundisizwe? Jehova ufa sepiso yende ye ya kuli: “Kono babaishuwa bakaluwa lifasi, mi bakataba hahulu kabakala kozo yetuna.” Mwa timana yeñwi ya samu yeswana, lubala kuli: “Babalukile bakaluwa lifasi, mi bakapila ku lona kuya kuile.” (Samu 37:11, 29) Ki bo mañi “babaishuwa” ni “babalukile”? Babaishuwa ki batu babaamuhela lituto ni ketelelo ya Jehova Mulimu ka buikokobezo; babalukile ki batu babalata kueza lika zende mwa meeto a Jehova Mulimu. Mwa lifasi la kacenu, batu babalukile ki babanyinyani hababapanywa ku babamaswe. Kono mwa lifasi lelinca lelitaha, batu babalukile ni babaishuwa ki bona feela babaka ina mwa lifasi. Kaniti batu babacwalo bakatahisa kuli lifasi libe paradaisi!

LIKOPANO ZEMASWE

7. Likopano zemaswe liluama cwañi kacenu?

7 Likopano zemaswe liluama cwañi kacenu? Buñata bwa lika zemaswe zeeziwa mwa lifasi kacenu haliezwi ki batu kono liezwa ki likopano. Ka mutala, munahane ka za likopano za bulapeli zesweli kupuma batu ka za mwainezi Mulimu, kusepeha kwa Bibele, molibupezwi lifasi ni batu, ni litaba zeñwi zeñata. Kamba mibuso yesusueza lindwa ni mifilifili mwahalaa batu, yenyandisa babotana, yesusueza likweta ni ketululo. Mi munahane ni za likampani zemaswe zesilafaza lifasi, kufeza sifumu sa lifasi, ni kuputelela batu babañata ka mulelo wa kuli babanyinyani babe ni sifumu sesiñata kono batu babañata inze banyanda. Kusina kukakanya, likopano zemaswe ki zona zetahisa butata bobutuna mwa lifasi kacenu.

8. Ka kuya ka zeibulela Bibele, ki lika mañi zekaezahala kwa likopano zebaanga batu babañata kacenu kuli litiile?

8 Jehova ukaezañi? Ñalelwa yetuna ikakalisa likopano za bupolitiki halika kwenuhela likopano za bulapeli zeyemelwa ki lihule lelibizwa Babilona Yomutuna. (Sin. 17:1, 2, 16; 18:1-4) Likopano zeo za bulapeli likayundiswa. Kono kucwañi ka za likopano zeñwi kaufela zemaswe? Bibele iitusisa malundu ni lioli kuswaniseza likopano zeñata zebaanga batu kacenu kuli litiile. (Mubale Sinulo 6:14.) Linzwi la Mulimu nelipolofitile kuli mibuso ni likopano zeñwi ni baba liyemela kaufela ili babalwanisa Mubuso wa Mulimu likayundiswa. Mi yeo ikaba yona kalulo ya mafelelezo ya ñalelwa yetuna. (Jer. 25:31-33) Kuzwa fo, likopano zemaswe halisana kubateñi hape!

9. Ki kabakalañi haluikolwisa kuli mwa lifasi lelinca lika likazamaiswa hande?

9 Ki kopano mañi yekayola likopano zemaswe? Hamulaho wa Armagedoni, kana kukaba ni kopano fa lifasi? Bibele ibulela kuli: “Kunani mahalimu amanca ni lifasi lelinca zelulibelezi ka kuya ka sepiso yahae, mi ku zona kukaba kuluka.” (2 Pit. 3:13) Mahalimu ni lifasi zakale, yona mibuso yemaswe ni batu babaetelelwa ki yona, halisana kubateñi. Ki nto mañi yeka liyola? Manzwi a kuli “mahalimu amanca ni lifasi lelinca,” atalusa kuli kukaba ni mubuso omunca ni batu babaka pila fa lifasi babaka  busiwa ki mubuso wo. Mubuso okazamaiswa ki Jesu Kreste, ukabonisa tulemeno twa Jehova Mulimu, yena Mulimu yazamaisa hande lika. (1 Makor. 14:33) Kacwalo mwa “lifasi lelinca” lika likazamaiswa hande. Kukaba ni baana babaisa pilu kwa lika. (Samu 45:16) Bakaetelelwa ki Kreste ni babaka busa hamoho ni yena ba 144,000. Munahane feela lika molika zamaela hande likopano kaufela zemaswe halika yoliswa ka kopano iliñwi yeswalisani ili yesina bumaswe!

LIKEZO ZEMASWE

10. Ki likezo mañi zemaswe zeatile hahulu mwa silalanda semupila ku sona, mi likezo zeo limiamile cwañi ni lubasi lwamina?

10 Likezo zemaswe liluama cwañi kacenu? Lupila mwa lifasi mokutezi batu babaeza lika zemaswe. Lifasi kaufela litezi muzamao omaswe, kutokwa busepahali, ni likezo za bukebenga. Bashemi kubabelanga taata kubukeleza bana babona kwa lika zemaswe zeo. Babaeza lika za kuitabisa ka zona balika kubonahalisa lika zemaswe zeo kuba zende inze basweli kunyefula likuka za Jehova za lika zelukile ni zesika luka. (Isa. 5:20) Bakreste ba niti baeza ka taata kuambuka lika zecwalo. Baeza ka taata kuli bazwelepili kusepahala mwa lifasi mokupila batu babasa kuteki likuka za Jehova.

11. Luitutañi kwa katulo yanaafile Jehova kwa mileneñi ya Sodoma ni Gomora?

11 Jehova ukaezañi ka za likezo zemaswe? Munahane zanaaezize ka za likezo zemaswe zeneatile mwa Sodoma ni Gomora. (Mubale 2 Pitrosi 2:6-8.) Muuna yalukile Lota naaikutwanga bumaswe hanaabonanga likezo zemaswe zeneezwa mwa sibaka sanaapila ku sona ni lubasi lwahae. Jehova naayundisize sibaka sani kaufela kuli afelise bumaswe. Mi hape naafile “batu babasa sabi Mulimu mutala wa lika zekataha.” Sina feela Jehova hanaafelize likezo zemaswe mwa linako za kwamulaho, ukafelisa likezo zemaswe zeeziwa kacenu hakato atula lifasi le.

12. Ki lika mañi zemunyolelwa kuto eza lifasi le halika feliswa?

12 Ki lika mañi zekayola likezo zemaswe? Mwa Paradaisi kukaba ni misebezi yemiñata yetabisa. Munahane feela musebezi omunde wa kufetula lifasi kaufela kulibisa paradaisi kamba wa kuyaha mandu aluna ni a batu belulata. Munahane feela sepo yelunani yona ya kuto amuhela batu babañata-ñata babaka zuha kwa bafu ni kubatusa kuituta ka za Jehova ni litaba za mwanaasebelisanezi ni batu bahae kwamulaho. (Isa. 65:21, 22; Lik. 24:15) Lukaba ni lika zeñata za kueza ili zeka lutahiseza tabo mwa bupilo ni kulumbekisa Jehova!

IINELO YEZIYEZA

13. Bukwenuheli bwa Satani, Adama, ni Eva, butahisize miinelo mañi yeziyeza batu mwa lifasi kacenu?

13 Miinelo yeziyeza iluama cwañi kacenu? Batu babamaswe, likopano zemaswe, ni likezo zemaswe, kaufelaa zona litahisa miinelo yeziyeza mwa lifasi le. Ki mañi yasaikutwangi bumaswe hakunani lindwa, bubotana, kamba saluluti? Kucwañi ka za matuku ni mafu? Lika zeo zaluama kaufelaa luna. Miinelo yeo kaufela neikalile bakeñisa kuli Satani, Adama, ni Eva, nebakwenuhezi Jehova. Kacwalo kaufelaa luna lwanyanda bakeñisa bukwenuheli bwabona.

14. Jehova ukaezañi ka za miinelo yeziyeza? Mufe mutala.

14 Jehova ukaezañi ka za miinelo yeziyeza?  Munahane ka za lindwa. Jehova usepisa kuli uka lifelisa kuya kuile. (Mubale Samu 46:8, 9.) Kucwañi ka za matuku? Uka afelisa kaufelaa ona. (Isa. 33:24) Lifu lona bo? Jehova uka limiza kuya kuile! (Isa. 25:8) Ukafelisa bubotana. (Samu 72:12-16) Ukaeza nto yeswana ni kwa miinelo kaufela yeziyeza batu kacenu. Ukafelisa nihaiba “moya” omaswe wa lifasi le, kakuli moya wa Satani ni wa madimona ahae hausana kubateñi.—Maef. 2:2.

15. Ki lika mañi zeñwi zesike zabateñi kuya kuile hamulaho wa Armagedoni?

15 Munahane feela kupila mwa lifasi mokusina lindwa, makulano, kamba lifu? Masole ba mufuta ufi kamba ufi habana kubateñi! Batu habasana kuba ni lilwaniso, nihaiba kuhupula linako za ndwa. Hakuna kuba ni lipatela, madokota, manasi, kamba likampani zetusanga batu habakula; hakusana kuba ni limocali, mandu a maswabi, batu babapumbeka bafu, kamba mabita! Mi bakeñisa kuli hakusana batu babaloba milao, hakusana kuba ni likampani zebona za kukantela lika, milangu yetusa kufa litemuso, mapokola, mwendi ni likulukulu kamba likii halisana kubateñi! Munahane feela kuli hakusana kuba ni lika zeka lutahiseza lipilaelo.

Munahane feela kupila mwa lifasi mokusina lindwa, makulano, kamba lifu! (Mubone paragilafu 15)

16, 17. (a) Batu babaka punyuha Armagedoni bakaikutwa cwañi? Mufe mutala. (b) Luswanela kuezañi kuli luto punyuha, lifasi lelimaswe le halikato yundiswa?

16 Bupilo bukaba cwañi miinelo yeziyeza haika feliswa? Halukoni kuutwisisa hande ka nako ye. Bakeñisa kuli lupilile mwa lifasi le ka nako yetelele, mwendi mane halusa lemuha kuli kunani miinelo yeziyeza mwa lifasi. Ka mutala, batu babapila bukaufi ni siteshini sa litima sesipatehile hahulu, bakona kusalemuha kuli kunani lilata la litima, mi batu babapila bukaufi ni singungulu bakona kutuhela kuutwa muunko wa manyalala. Cwale munahane feela mobaka ikutwela haiba lika zeo kaufela lifeliswa!

17 Ki lika mañi zekaba teñi miinelo yeluziyeza kacenu haika feliswa? Samu 37:11 ialaba kuli: “Bakataba hahulu kabakala kozo yetuna.” Kana manzwi ao hamiomba-ombi? Ki zona zabata Jehova kuli muikole zeo. Kacwalo, mueze momukonela kaufela kuli muzwelepili kuba bukaufi ni Jehova Mulimu ni kopano yahae mwa linako ze za mafelelezo zeziyeza! Muitebuhe sepo yemunani yona, muinahanisise, muikolwise kuli ki sepo ya luli mi muitaluseze babañwi! (1 Tim. 4:15, 16; 1 Pit. 3:15) Haiba mueza cwalo, hamuna kuto sinyiwa lifasi lelimaswe le halikato yundiswa. Kono mukazwelapili kupila kuya kuile inze munani tabo yetuna!

^ para. 1 Paragilafu ye italusa muezezo one utumile hahulu mwa litolongo zeñwi za kwa United States mwa linako za kwamulaho.