Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  June 2016

Muuna yanani lunaka lwa inki lwa muñoli uyemela Jesu Kreste. Ki yena yaswaya batu babaka punyuha

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Mwa pono yanaaboni Ezekiele, muuna yanaanani lunaka lwa inki lwa muñoli ni baana ba 6 bane basweli lilwaniso za kutubisa bayemelañi?

Bayemela limpi za mwa lihalimu zene abani mwa ndwa ya kusinya Jerusalema ni zekalwana mwa ndwa ya kusinya lifasi la Satani lelimaswe fa Armagedoni. Ye ki yona kutwisiso yaluna ya cwale. Ki kabakalañi kutwisiso yaluna hane itokwa kucinciwa?

Pili silimo sa 607 B.C.E., sisika fita kale, Jehova naatahisize kuli Ezekiele abone pono ya lika zeneka ezahala mwa Jerusalema pili isika sinyiwa kale. Mwa pono yeo, Ezekiele naaboni lika zeñata zemaswe zene ezahala mwa Jerusalema. Cwale kihona abona baana ba 6, mi yomuñwi ni yomuñwi wabona naasweli “silwaniso sa kutubisa mwa lizoho lahae.” Hape mwahalaa bona nekunani muuna “yanaapezi lisila la line” mi naanani “lunaka lwa inki lwa muñoli.” (Ezekiele 8:6-12; 9:2, 3, NW) Muuna yo naataluselizwe kukena mwa muleneñi kuli a yo swaya “liswayo fa lipata za baana babatonga ni kulila kabakala lika kaufela zenyenyisa zeezwa mwa muleneñi.” Hamulaho, baana ba 6 bane basweli lilwaniso nebabulelezwi kubulaya batu kaufela mwa muleneñi bane basina liswayo. (Ezekiele 9:4-7, NW) Lukona kuitutañi kwa pono ye, mi ki mañi muuna yanani lunaka lwa inki lwa muñoli?

Ezekiele naaboni pono ye ka silimo sa 612 B.C.E. Bupolofita bo, nebutalelelizwe lwapili hamulaho wa lilimo zeketalizoho, Jehova hanaalumelelize mpi ya Babilona kusinya Jerusalema. Ka kueza cwalo, Jehova naaitusisize Mababilona kufa koto batu bahae bane basautwi. (Jeremia 25:9, 15-18) Kono nekuezaheziñi kwa Majuda babasepahala  bane basika ikenya mwa lika kaufela zemaswe zene ezahala mwa muleneñi? Jehova naaboni teñi kuli bapunyuha.

Mwa pono, Ezekiele haki yena yanaaswaya batu kamba kuabana mwa kusinya muleneñi. Kono neli mangeloi anaalaezi za kusinyiwa kwa Jerusalema. Kacwalo, bupolofita bo, bulutusa kuziba zeezahalanga mwa lihalimu. Jehova naataluselize mangeloi kulukisa za kusinyiwa kwa batu babamaswe ni kubona teñi kuli batu babasepahala bapunyuha. *

Bupolofita bo, hape bukatalelezwa kwapili. Nelubulelanga kuli muuna yanani lunaka lwa inki lwa muñoli, naayemela batoziwa babasali teñi fa lifasi. Hape nelubulelanga kuli batu nebaswaiwa kuli bapunyuhe hane bateeleza ni kuamuhela taba yende yelukutaza. Kono cwanoñu fa, nekubonahezi hande kuli nelutokwa kucinca kutwisiso yaluna ka za bupolofita bo. Kwa Mateu 5:31-33 luitutile kuli Jesu ki yena yaatula batu. Ukaeza cwalo kwapili ka nako ya ñalelwa yetuna. Ka nako yeo, batu babaka atulwa kuli ki lingu bakapunyuha, mi babaka atulwa kuli ki lipuli bakasinyiwa.

Kacwalo, luitutañi kwa pono ya Ezekiele? Ki ze lituto zeketalizoho:

  1. Pili Jerusalema isika sinyiwa kale, Ezekiele, hamohocwalo ni Jeremia ni Isaya, nebalemusize batu ka za senesika ezahala kwa muleneñi. Nebaswana inge balibeleli. Kacenu, Jehova uitusisa sikwatanyana sa batoziwa kuluta batu bahae ni kulemusa babañwi pili ñalelwa yetuna isika kalisa kale. Mane batu ba Mulimu kaufela, fo ki kutalusa babeleki ba mwa ndu ba Kreste, baabana mwa musebezi wo wa kulemusa batu.—Mateu 24:45-47.

  2. Ezekiele, naasika swaya batu bane bakapunyuha. Ni kacenu batu ba Mulimu habaswayangi batu. Sebaezanga feela ki kukutaza ku babañwi ni kubalemusa zekaezahala kwapili. Musebezi wo wa kukutaza oeziwa mwa lifasi kaufela, upetiwa ka tuso ya mangeloi.—Sinulo 14:6.

  3. Batu bane bapunyuhile mwa miteñi ya Ezekiele, nebasina liswayo luli fa lipata zabona. Batu babakapunyuha mwa linako zaluna, ni bona habana kuba ni liswayo luli fa lipata zabona. Batu baswanela kuezañi kuli bapunyuhe ñalelwa yetuna? Habautwa temuso, baswanela kuituta kulikanyisa Kreste, kuineela ku Mulimu, ni kutusa banyani ba Kreste kukutaza taba yende. (Mateu 25:35-40) Ka nako ya ñalelwa yetuna, batu bao bakaswaiwa liswayo, ili kutalusa kuli, bakaketiwa kuli bapunyuhe.

  4. Muuna yanani lunaka lwa inki uyemela Jesu. Ka nako ya ñalelwa yetuna, Jesu ukaswaya batu ba buñata bobutuna haka baatula kuli ki lingu. Mi cwale bakaba ni tohonolo ya kupila kuya kuile ona fa lifasi fa.—Mateu 25:34, 46. *

  5. Baana ba 6 bane basweli lilwaniso za kutubisa, bayemela limpi za kwa lihalimu zeetelelwa ki Jesu. Hona cwale-cwale fa, likasinya macaba ni kufelisa bumaswe kaufela.—Ezekiele 10:2, 6, 7; Sinulo 19:11-21.

Lituto zeluituta kwa pono ye, za luomba-omba, kakuli libonisa kuli Jehova haana kusinya batu babalukile hakasinya babamaswe. (2 Pitrosi 2:9; 3:9) Lituto zeluitutile hape liluhupulisa kuli musebezi wa kukutaza osweli kueziwa ka nako ya cwale ki wa butokwa hahulu. Batu kaufela baswanela kuutwa temuso pili mafelelezo asika taha kale!—Mateu 24:14.

^ par. 6 Batu bane basilelelizwe, babacwale ka Baruki (muñoli wa Jeremia), Ebedi-meleki wa Muetopia, ni Marekabi, nebasika swaiwa luli fa lipata zabona. (Jeremia 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Liswayo leo la swanisezo nelitalusa feela kuli batu bao nebaka punyuha.

^ par. 12 Batoziwa babasepahala habana kutokwa kuswaiwa liswayo le kuli bapunyuhe. Kono bona bakaswaiwa lwa mafelelezo pili basika shwa kale kamba haiba bazwelapili kupila, bakaswaiwa pili ñalelwa yetuna isika kalisa kale.—Sinulo 7:1, 3.