Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Musike Mwalumeleza Mafosisa Ababañwi Kumisitatalisa

Musike Mwalumeleza Mafosisa Ababañwi Kumisitatalisa

“Mu zwelepili . . . ku swalelana ka pilu kaufela.”—MAKOLOSE 3:13.

LIPINA: 121, 75

1, 2. Bibele neipolofitile cwañi kekezeho ya batu ba Jehova?

MWA lifasi kaufela kunani kopano ya batu babalata Jehova ili babatabela kumusebeleza. Batu bao ki Lipaki za Jehova. Nihaike kuli habasika petahala mi baezanga mafosisa, Jehova uetelela batu bahae ka moya wahae okenile. Haluboneñi linzila zeñwi zeo abafuyauzi ka zona.

2 Ka 1914, nekunani batu babanyinyani feela bane balapela Jehova. Kono Jehova ufuyauzi musebezi wa kukutaza. Zezwile mwateñi kikuli, batu babañata-ñata baitutile niti ya mwa Bibele mi babile Lipaki zahae. Jehova naabulezi za yona kekezeho yekomokisa ye, hanaabulezi kuli: “Yo munyinyani u ka fetuha ba ba eza lule, ya nyazeha a be sicaba se si mata. Na Muñaa Bupilo ni ka pakisa ku eza cwalo, mwa nako ya yona.” (Isaya 60:22) Kacenu lwaiponela hande kuli bupolofita bo butalelelizwe. Batu ba Jehova baswana sina sicaba sesituna. Mane mwa lifasi kunani linaha zeñata zenani batu babanyinyani hababapanyiwa kwa palo kaufela ya batu ba Jehova.

3. Batanga ba Mulimu babonisize cwañi lilato?

 3 Mwa mazazi a mafelelezo a, Jehova utusize batu bahae kuli balatane hahulu. “Mulimu ki lilato,” mi bamulikanyisa. (1 Joani 4:8) Jesu naalaezi balateleli bahae kuli ‘balatane.’ Hape naababulelezi kuli: “Se ki sona se ba ka ziba ka sona batu kaufela kuli mu balutiwa ba ka, haiba mu latana mwahalaa mina.” (Joani 13:34, 35) Mwa lilimo zefelile, batanga ba Jehova babonisani lilato lelicwalo nihaiba ka nako yene kunani lindwa mwa linaha. Ka mutala, mwa ndwa ya lifasi yabubeli, ibata iba batu ba 55 milioni nebabulailwe. Kono batu ba Jehova nebasika bulaya mutu nihaiba alimuñwi mwa ndwa yeo. (Mubale Mika 4:1, 3.) Nto yeo neibatusize kuzwelapili kuba babasina “mulatu mwa mali a batu kaufela.”—Likezo 20:26.

4. Ki kabakalañi kuekezeha kwa batu ba Jehova hakukomokisa?

4 Batu ba Mulimu bazwelapili kuekezeha kusina taba ni kuli banani sila sesimaata, yena Satani. Ki “mulimu wa lifasi le.” (2 Makorinte 4:4) Satani uzamaisa likopano za lipolitiki ni mitai ya makande, mi uitusisanga zona kulika kuyemisa musebezi wa kukutaza taba yende. Kono hakoni kuyemisa musebezi wo. Niteñi, Satani waziba kuli usiyalezwi ki nako yenyinyani, kacwalo, ulika mwakonela kaufela kuli alupalelwise kulapela Jehova.—Sinulo 12:12.

KANA MUKAZWELAPILI KUSEPAHALA BABAÑWI HABAEZA MAFOSISA?

5. Ki kabakalañi batu babañwi ka linako zeñwi habakona kulufilikanya? (Mubone siswaniso sesifa likepe 21.)

5 Batanga ba Mulimu baituta kuli ki kwa butokwa hahulu kulata Mulimu ni batu babañwi. Jesu naabulezi kuli: “‘U lukela ku lata Jehova Mulimu wa hao ka pilu ya hao kaufela ni ka moyo wa hao kaufela ni ka munahano wa hao kaufela.’ Ye ki yona taelo ye tuna ka ku fitisisa ni ya pili. Ya bubeli ye swana ni yona ki ye: ‘U lukela ku lata wahenu mo u itatela.’” (Mateu 22:35-39) Kono Bibele ibonisa kuli batu kaufela bapepilwe inze basika petahala bakeñisa sibi sa Adama. (Mubale Maroma 5:12, 19.) Kacwalo, ka linako zeñwi babañwi mwa puteho bakona kubulela kamba kueza lika zeñwi zekona kulufilikanya. Lukaeza cwañi haiba nto yecwalo iezahala? Kana lukazwelapili kulata Jehova? Kana lukazwelapili kusepahala ku yena ni kwa batu bahae? Bibele ilubulelela za batanga ba Mulimu babañwi bane babulezi kamba kueza lika zeñwi zenefilikanyize babañwi. Haluituteñi ku zeneezahezi ku bona.

Kambe nemuli teñi mwa Isilaele ka nako yanaapila Eli ni bana bahae, nemukaeza cwañi? (Mubone paragilafu 6)

6. Ki kabakalañi halukona kubulela kuli Eli naasika kalimela bana bahae ka nzila yeswanela?

6 Ka mutala, Eli neli muprisita yapahami mwa Isilaele, kono bana bahae nebasa lateleli milao ya Jehova. Bibele ibulela kuli: “Bana ba Eli ne li bana ba ba maswe, bana ba Beliali. Ne ba sa sabi Muñaa Bupilo.” (1 Samuele 2:12) Eli naaziba kuli bana bahae nebaeza lika zemaswe hahulu. Kono naasika bakalimela ka nzila yeswanela. Hamulaho wa nako, Jehova afa koto Eli ni bana bahae bababeli. Mi hasamulaho, naasika lumeleza lusika lwa Eli kuba baprisita babapahami. (1 Samuele 3:10-14) Kambe nemuli teñi mwa miteñi ya Eli mi nemuziba kuli naatuhelela bana bahae kueza lika zemaswe hahulu, kana nemukasitatala? Kana muinelo wo neukafokolisa tumelo yamina ku Jehova, kuli mane mutuhele kumusebeleza?

7. Davida naaezize cwañi sibi sesituna, mi Mulimu naaezizeñi ka za taba yeo?

 7 Davida naanani tulemeno totunde, mi ki lona libaka Jehova hanaa mulata hahulu. (1 Samuele 13:13, 14; Likezo 13:22) Kono nihaiba yena Davida naaezize lika zemaswe hahulu. Uria hanaali kwa ndwa, Davida naaezize bubuki ni musalaa Uria, yena Bati-Sheba, mi musali yo aitwala. Davida naasalati kuli mutu yomuñwi azibe zanaaezize. Kacwalo, alaela kuli Uria atahe ato mubona, mi kihona amususueza kuli aye kwa ndu yahae. Davida naasepa kuli Uria naakalobala ni Bati-Sheba ilikuli batu banahane kuli Uria ki yena ndatahe mbututu. Kono Uria naasika ya kwa ndu yahae. Kabakaleo Davida alukisa kuli Uria ayo bulaelwa mwa ndwa. Kabakala libi zahae zetuna, Davida ni lubasi lwahae nebanyandile hahulu. (2 Samuele 12:9-12) Niteñi, Jehova naanani sishemo mi amuswalela. Naaziba kuli Davida naabata kueza sesilukile. (1 Malena 9:4) Kambe nemuli teñi ka nako yeo, nemukaikutwa cwañi bakeñisa zanaaezize Davida? Kana nemukatuhela kusebeleza Jehova?

8. (a) Muapositola Pitrosi naapalezwi cwañi kutaleleza sepiso yahae? (b) Pitrosi hasaaezize mafosisa, ki kabakalañi Jehova hanaazwezipili kuitusisa yena?

8 Mutala omuñwi wa mwa Bibele ki wa muapositola Pitrosi. Jesu naamuketile kuba muapositola. Niteñi, Pitrosi ka linako zeñwi naabulelanga kamba kueza lika zesika luka. Ka mutala, Pitrosi naabulezi kuli babañwi kaufela nihane bakalatula Jesu, yena naasike amulatula. (Mareka 14:27-31, 50) Kono Jesu hasaatamilwe, baapositola kaufela, kukopanyeleza cwalo ni Pitrosi  nebamulatuzi. Halaalu ili ka linako zeshutana, Pitrosi naabulezi kuli naasazibi Jesu. (Mareka 14:53, 54, 66-72) Nihakulicwalo, Pitrosi naaikutwile hahulu bumaswe bakeñisa zanaaezize. Kacwalo, Jehova amuswalela ni kuzwelapili kuitusisa yena. Kambe nemuli mulutiwa wa Jesu ka nako yeo, mi nemuziba zanaaezize Pitrosi, kana nemukazwelapili kusepa Jehova?

Lunani buikolwiso bobutezi bwa kuli Jehova ukazwelapili kueza zelukile ni zeswanela

9. Ki kabakalañi hamukolwa kuli Mulimu uezanga zelukile kamita?

9 Mitala ye ilubonisa kuli batanga ba Jehova babañwi nebaezize lika zemaswe hahulu mi nebautwisize hahulu babañwi butuku kwa lipilu. Haiba nto yeswana iezahala kacenu, mukaeza cwañi? Kana mukatuhela kuyanga kwa mikopano kamba mane kutuhela kusebeleza Jehova ni kutuhela kuswalisana ni batu bahae? Kamba kana mukalemuha kuli Jehova unani sishemo ni kuli mwendi ulibelela kuli mutu yo abake? Kono ka linako zeñwi mutu yaezize libi zetuna ukona kubonisa kuli haswabeli mafosisa aezize. Kana mukasepa kuli Jehova waziba taba yeo ni kuli ukaanga muhato ka nako yeswanela? Mane wakona kuzwisa mutu yo mwa puteho haiba kueza cwalo kwaswanela. Kana mwalumela kuli Jehova ukazwelapili kueza zelukile ni zeswanela?

MUZWELEPILI KUSEPAHALA

10. Jesu naangile cwañi mafosisa a Judasi Isikariota ni a Pitrosi?

10 Mwa Bibele, lubala za batu bane bazwezipili kusepahala ku Jehova ni kwa batu bahae kusina taba ni kuli babañwi nebaezize mafosisa amatuna. Jesu ki mutala omunde hahulu. Hasaatandile busihu kaufela inze alapela ku Jehova kuli amutuse, naaketile baapositola ba 12. Kono hasamulaho, alimuñwi ku bona, yena Judasi Isikariota, amubeteka. Hape muapositola Pitrosi naalatuzi Jesu. (Luka 6:12-16; 22:2-6, 31, 32) Kana Jesu naanyazize Jehova kamba kunyaza baapositola babañwi kaufela bakeñisa feela kuli babañwi ku bona nebasika mueza hande? Jesu naatiisize hahulu silikani sahae ni Ndatahe mi azwelapili kumusebeleza ka busepahali. Ka libaka leo, Jehova amuzusa kwa bafu mi hasamulaho amuketa kuba Mulena wa Mubuso wa mwa lihalimu.—Mateu 28:7, 18-20.

11. Bibele neipolofitileñi ka za batanga ba Jehova mwa linako ze?

11 Mutala wa Jesu ululuta kuli luswanela kusepahala ku Jehova ni kwa batu bahae. Mi lunani mabaka amande haluswanela kueza cwalo. Lwaiponela hande kuli Jehova uetelela batanga bahae mwa linako ze za mafelelezo. Wabatusa kukutaza niti mwa lifasi kaufela, mi ki bona feela babaeza musebezi wo. Hape baswalisani mi batabile luli bakeñisa litaba kaufela zabaluta Jehova. Jehova naatalusize taba yeo hanaaize: “Mi hape, batanga ba ka ba ka opela, lipilu inze li tabile.”—Isaya 65:14.

Kufosahalile kusiya Jehova ni batu bahae bakeñisa feela kuli mutu yomuñwi uezize mafosisa

12. Luswanela kuunga cwañi mafosisa ababañwi?

12 Lutabile luli kakuli Jehova waluetelela mi walutusa kuli lueze lika zende zeñata.  Kono batu mwa lifasi la Satani habana tabo mi habana sepo ya luli ya zekaezahala kwapili. Kufosahalile kusiya Jehova ni batu bahae bakeñisa feela kuli mutu yomuñwi mwa puteho uezanga kamba ubulelanga lika zesika luka, mi kueza cwalo hakuswaneli! Kono luswanela kuzwelapili kusepahala ku Jehova ni kulatelela litaelo zahae. Hape lutokwa kuituta moluswanela kuungela mafosisa ababañwi ni zeluswanela kueza mwa muinelo ocwalo.

MUSWANELA KUEZA CWAÑI?

13, 14. (a) Ki kabakalañi haluswanela kubonisa babañwi pilu-telele? (b) Ki sepiso mañi yeluswanela kuhupulanga?

13 Muswanela kuezañi haiba muzwale wamina abulela kamba kueza nto yeñwi yemiutwisa butuku kwa pilu? Bibele ieleza kuli: “U si ke wa halifa kapili, kakuli buhali bu ina mwa lipilu za matanya.” (Muekelesia 7:9) Kaufelaa luna halusika petahala mi lwaezanga mafosisa. Kacwalo, halukoni kulibelela kuli mizwale baluna bakaeza ni kubulela lika zelukile ka nako kaufela. Mi haluna kueza hande haiba luzwelapili kunahananga za mafosisa abona. Haiba lueza cwalo, haluna kuba ni tabo halunze lusebeleza Jehova. Mane nto yemaswe ni kufita kikuli, tumelo yaluna yakona kufokola, mi lwakona kusiya kopano ya Jehova. Hakuba cwalo, uzibe lukapalelwa kusebeleza Jehova mi haluna kuba ni sepo ya kupila mwa lifasi lahae lelinca.

14 Cwale ki lika mañi zekamitusa kuzwelapili kusebeleza Jehova ka tabo babañwi niha baeza lika zemifilikanya? Kamita muhupulange sepiso yahae yeomba-omba, yeli: “A mu bone! Cwale ni ka eza mahalimu a manca ni lifasi le linca. Za kale ha li sa na ku hupulwa, nihaiba ku kutela mwa minahano.” (Isaya 65:17; 2 Pitrosi 3:13) Jehova ukamifuyaula ka nzila yeo haiba muzwelapili kusepahala ku yena.

15. Jesu naabulezi kuli luswanela kuezañi babañwi habaeza mafosisa?

15 Niti kikuli, halusika kena kale mwa lifasi lelinca. Kacwalo, haiba mutu yomuñwi aluutwisa butuku kwa pilu, luswanela kunahanisisa lika zabata Jehova kuli lueze. Ka mutala, Jesu naabulezi kuli: “Haiba mu swalela batu lifoso za bona, Ndataa mina ya kwa lihalimu ni yena u ka mi swalela; kono haiba mu sa swaleli batu lifoso za bona, Ndataa mina ni yena ha na ku mi swalela lifoso za mina.” Mi Pitrosi hanaabuzize Jesu ka za haiba luswanela kuswalela babañwi “ku isa ha 7,” Jesu naaalabile kuli: “Ni li ku wena, isiñi ku isa ha 7, kono ibe ku isa ha 77.” Jesu naalulutile kuli luswanela kuswalelanga babañwi kamita.—Mateu 6:14, 15; 18:21, 22.

16. Ki mutala mañi omunde wanaatomile Josefa?

16 Mutala wa Josefa ululuta moluswanela kuezeza haiba babañwi basaluezi hande. Josefa ni munyanaa hae neli bona feela bana bao Jakobo naapepile ni Rahele. Jakobo naanani bana babañwi ba 10,  kono naalata hahulu Josefa kufita babañwi kaufela. Taba yeo neitahisize kuli bashwele hahulu Josefa muna. Nebamutoile hahulu mi bamulekisa kuli abe mutanga, mi aiswa kwa Egepita. Hase kufitile lilimo zeñata, mulena wa Egepita aketa Josefa kuba yena mutu wabubeli ya maata hahulu mwa naha, kakuli naatabisizwe hahulu ki musebelezo omunde wa Josefa. Hasamulaho, bakeñisa kuli mwa naha nekunani tala, bahulwani ba Josefa bataha kwa Egepita kuto leka lico. Hababona Josefa, nebasika muziba, kono yena naabazibile. Nihaike kuli nebamunyandisize, naasika bafa koto. Kono naabalikile kuli abone nji nebacincize luli. Josefa hasaalemuhile kuli nebacincize, ababulelela kuli neli muhabo bona. Hamulaho, abaomba-omba mi ali: “Mu si ke mwa saba, mu ka utiwa ki na, mina ni bana ba mina.”—Genese 50:21.

17. Mukaezañi haiba batu babañwi baeza mafosisa?

17 Muhupule kuli bakeñisa kuli mutu kaufela waezanga mafosisa, ni mina mwafosezanga babañwi. Kacwalo haiba mulemuha kuli mufilikanyize mutu yomuñwi, mulatelele kelezo ya mwa Bibele. Mumukupe kuli amiswalele, mi mueze lika zekatahisa kozo mwahalaa mina. (Mubale Mateu 5:23, 24.) Lwatabelanga batu babañwi habaluswalela. Kacwalo, ni luna luswanela kueza nto yeswana ku bona. Liñolo la Makolose 3:13 lilubulelela kuli: “Mu zwelepili ku tuhelelana ni ku swalelana ka pilu kaufela mutu ni kwa na ni libaka la ku tongoka yo muñwi. Sina Jehova ha mi swalezi ka pilu kaufela, ni mina mu lukela ku eza cwalo.” Haiba luli lwalata mizwale baluna, haluna kunyemiswa ki mafosisa ane baezize kwamulaho. (1 Makorinte 13:5) Mi haiba luswalela babañwi, Jehova ni yena ukaluswalela. Kacwalo, babañwi habaeza mafosisa, haike lube ni sishemo sina Ndataa luna, Jehova, mwaboniselize sishemo ku luna.—Mubale Samu 103:12-14.