Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  June 2016

Kuitebuha Jehova Yena Mubupi Waluna

Kuitebuha Jehova Yena Mubupi Waluna

“Wena Muñaa bupilo; . . . u Mubupi wa luna; mi kaufela luna lu musebezi wa mazoho a hao.”—ISAYA 64:8.

LIPINA: 89, 26

1. Ki kabakalañi Jehova hali Mubupi yomutuna hahulu?

MWA November 2010, piza ya lizupa ya kwa Chaina neifundotilwe masheleñi aeza madola abato ba 70 milioni mwa naha ya England. Kwa komokisa kuli mubupi wa lipiza wakona kuitusisa lizupa, yona nto yezibahala hahulu, yecipile, kubupa piza yende hahulu ili yetula. Jehova, yena Mubupi waluna, ki yomutuna hahulu kufita mutu ufi kamba ufi yali mubupi wa lipiza. Bibele ibulela kuli Jehova naaezize mutu yapetehile “ka liluli la lifasi,” ili kutalusa kumueza ka lizupa. (Genese 2:7) Mutu yo, yena Adama, neli “mwanaa Mulimu” mi naabupilwe ni buikoneli bwa kulikanyisa tulemeno twa Mulimu.—Luka 3:38.

2, 3. Lukona kulikanyisa cwañi moya one babonisize Maisilaele bane babakile?

2 Adama hanaakwenuhezi Mubupi wahae, naatuhezi kuba mwanaa Mulimu. Kono bana ba Adama babañata baketile Jehova kuba Mubusi wabona. (Maheberu 12:1) Bakeñisa kuli bamuutwa mi banani buikokobezo, babonisa kuli babata kuli  yena abe Ndataa bona ni Mubupi wabona, isiñi Satani. (Joani 8:44) Busepahali bwabona ku Mulimu buluhupulisa zene babulezi Maisilaele bane babakile, hane baize: “Ki wena ndataa luna, wena Muñaa Bupilo; luna lu lizupa, mi wena u Mubupi wa luna; mi kaufelaa luna lu musebezi wa mazoho a hao.”—Isaya 64:8.

3 Ka kuswana, balapeli ba Jehova ba niti kacenu baikataza kupila ka kumuutwa ni ka buikokobezo. Baikutwa kuli ki tohonolo kubiza Jehova kuli Ndataa bona, mi babata kuli abe Mubupi wabona. Kana lwaitatela kuba sina lizupa lelibunolo lakona kuitusisa Mulimu kwa kubupa nto yeñwi yende hahulu? Kana luunga yomuñwi ni yomuñwi wa mizwale ni likaizeli baluna kuli usazwelapili kubupiwa ki Mulimu? Kuli lube ni mubonelo olukile, lukanyakisisa mwaketelanga Jehova batu babata kubupa, libaka hababupa, ni mwaezezanga cwalo.

JEHOVA WAKETANGA BABATA KUBUPA

4. Jehova uketanga cwañi batu baabata kuhohela ku yena? Mufe mitala.

4 Jehova hatalimi batu moluba bonela luna. Yena utatuba pilu mi ubona mwainezi luli yomuñwi ni yomuñwi waluna. (Mubale 1 Samuele 16:7b.) Jehova naabonisize cwalo ka nako yanaatomile puteho ya Sikreste. Naahohile batu babañata kuli batahe ku yena ni ku Mwanaa hae, niteñi babañwi bakona kuunga kuli batu bao haki ba butokwa. (Joani 6:44) Ka mutala, yomuñwi wa batu bao neli Mufalisi yabizwa Saule, yanaali “munyefuli ni munyandisi ni wa kashwau.” (1 Timotea 1:13) Kono Jehova naatatubile pilu ya Saule mi naasika anga kuli naali lizupa lelisina tuso. (Liproverbia 17:3) Niteñi, Jehova naaboni kuli Saule wakona kubupiwa kuba ‘sisebeliso sesiketilwe,’ ili yanaaka kutaza “kwa macaba ni kwa malena ni kwa bana ba Isilaele.” (Likezo 9:15) Jehova hape naaketile batu babañwi bane bakabupiwa kuli baeze musebezi ‘okutekeha,’ mi mwahalaa bona nekunani bane babanga macakolwa, ba mizamao yemaswe, ni masholi. (Maroma 9:21; 1 Makorinte 6:9-11) Hane baituta Mañolo, nebatiisa tumelo yabona ku Jehova mi neba mulumeleza kubabupa.

Haluswaneli kuatula batu baba mwa sibaka selukutalezanga ku sona kamba ba mwa puteho yaluna

5, 6. Kusepa Jehova ka kuba Mubupi waluna kuswanela kuama cwañi molubonela (a) batu baba mwa sibaka selukutalezanga ku sona? (b) mizwale ni likaizeli baluna?

5 Luikolwisa kuli Jehova wakona kuketa ni kuhohela batu babaswanela ku yena. Ki lona libaka halusa swaneli kuatula batu baba mwa sibaka selukutalezanga ku sona kamba ba mwa puteho yaluna. Ka mutala, hamubone mone baezelize bo Michael hane bapotezwi ki Lipaki za Jehova. Babulela kuli: “Neni bafulalelanga ni kuicanganisa feela inge kuli nekusina batu babatile. Nenisa babonisangi likute nihanyinyani! Hamulaho, nakopana ni lubasi loluñwi lone nitabela bakeñisa kuli nelunani mizamao yeminde. Cwale zazi leliñwi nenikomokile hahulu hane nizibile kuli lubasi lo neli Lipaki  za Jehova! Mupilelo wabona neutahisize kuli ninahanisise sene sitahisa kuli nitoye Lipaki za Jehova. Kapili-pili nalemuha kuli mubonelo waka neutahiswa ki kutokwa zibo ni kuteeleza kwa litaba za buhata, mi nenisa zibi niti ya taba.” Bo Michael nebabata kuituta zeñata mi balumela kuituta Bibele. Hasamulaho, bakolobezwa mi bakena mwa sebelezo ya nako kaufela.

6 Halulemuha kuli Jehova ki yena Mubupi waluna, mubonelo waluna ka za mizwale ni likaizeli baluna ni ona ukacinca. Lukabona kuli basazwelapili kubupiwa. Mi ki mona mwababonela Jehova cwalo. Wabona mobainezi luli mwahali mi waziba kuli kusapetahala kwabona ki kwa nakonyana feela. Hape waziba mwakona kubela mañi ni mañi wabona hasacincize. (Samu 130:3) Lwakona kulikanyisa Jehova haiba lubona mizwale baluna ka nzila yeswana. Mane lwakona kusebelisana ni Mubupi waluna kutusa mizwale ni likaizeli baluna kuli baeze zwelopili. (1 Matesalonika 5:14, 15) Baana-bahulu mwa puteho baswanela kutoma mutala omunde wa kutusa mizwale ni likaizeli.—Maefese 4:8, 11-13.

KI KABAKALAÑI JEHOVA HALUBUPA?

7. Ki kabakalañi hamuitebuha kelezo ya Jehova?

7 Batu babañwi bakona kubulela kuli: ‘Nenisa bonangi kuli kelezo ya bashemi baka ki ya butokwa konji hase nibile ni bana.’ Halunze luhula, lwakona kulemuha kuli kelezo ki ya butokwa kakuli lwaziba kuli ki nzila yebonisa kuli lwalatiwa. (Mubale Maheberu 12:5, 6, 11.) Ka niti, Jehova walulata ka kuba bana bahae, mi ki lona libaka haluelezanga, kamba kulubupa. Ubata kuli lutalife, lube ni tabo, mi lumulate ka kuba Ndataa luna. (Liproverbia 23:15) Hatabeli kulubona inze lunyanda, mi halati kuli lushwe inze luli baezalibi babasika baka.—Maefese 2:2, 3.

Jehova walulata ka kuba bana bahae, ki lona libaka haluelezanga ka pilu-telele, kamba kulubupa

8, 9. Jehova ululuta cwañi kacenu, mi tuto yeo ikazwelapili cwañi kwapili?

8 Pili lusika ziba kale Jehova, mwendi nelunani tulemeno totumaswe. Kono Jehova naalubupile ni kulutusa kucinca, mi cwale selunani tulemeno totunde. (Isaya 11:6-8; Makolose 3:9, 10) Lupila mwa paradaisi ya kwa moya. Wo ki muinelo oipitezi walukisa Jehova kacenu olutusa kucinca. Haluli mwateñi, luikutwa kuba babasilelelizwe ni babaiketile nihaike kuli lupila mwa lifasi lelimaswe. Batu bane bahulezi mwa lubasi mone basaboniswi lilato, ka nako yacwale baikutwa kulatiwa ki mizwale ni likaizeli babona mwa paradaisi ya kwa moya. (Joani 13:35) Mi luitutile kulata batu babañwi. Kono sabutokwa nikufita kikuli, luzibile Jehova mi cwale luikutwa kuli walulata ka kuba Ndataa luna.—Jakobo 4:8.

9 Mwa lifasi lelinca, lukatusiwa hahulu ki paradaisi ya kwa moya. Hape lukaikola bupilo mwa paradaisi fa lifasi mwatasaa Mubuso wa Mulimu. Ka nako yeo, Jehova  ukazwelapili kulubupa ni kululuta ka nzila yelusa koni kuutwisisa ka nako yacwale. (Isaya 11:9) Hape Jehova ukatahisa kuli minahano ni mibili yaluna libe zepetehile. Taba yeo ikatahisa kuli kulubele bunolo kuutwisisa ni kulatelela litaelo zahae ka kutala. Kacwalo, haike lutuhelele Jehova kuli alubupe, mi lumubonise kuli luunga ka butokwa nzila yalubonisa ka yona lilato.—Liproverbia 3:11, 12.

MWALUBUPELA JEHOVA

10. Jesu naabonisize cwañi pilu-telele ni bukwala bwa Mubupi Yomutuna?

10 Sina feela mubupi wa lipiza wa sikwala, haziba mufuta wa lizupa wabupa, Mubupi waluna, yena Jehova, waluziba hande hahulu. Waziba bufokoli bolunani bona, lika zelupalelwa kueza, ni zwelopili yeluezize, mi ubupa mañi ni mañi waluna kulikana ni mwainezi. (Mubale Samu 103:10-14.) Lwakona kuziba mwaluungela Jehova haiba lunyakisisa ka mo Jesu naangela baapositola bahae babasika petahala. Fokuñwi, baapositola neba kananisananga kuli ki mañi yomutuna mwahalaa bona. Kambe nemuli teñi ka nako yeo, nemukaanga cwañi taba yene baezize baapositola? Mwendi nemuka ikutwa kuli nebasa swani sina lizupa lelibunolo. Nihakulicwalo, Jesu naaziba kuli nebaka cinca hane bakateeleza kwa kelezo yanaabafa ka musa ni ka pilu-telele ni hane bakalikanyisa buikokobezo bwahae. (Mareka 9:33-37; 10:37, 41-45; Luka 22:24-27) Hamulaho wa zuho ya Jesu, baapositola nebaamuhezi moya wa Mulimu mi nebasa isi pilu kwa kuziba yanaali yomutuna mwahalaa bona. Kono nebaisize pilu kwa musebezi wanaabafile Jesu.—Likezo 5:42.

11. Davida naabonisize cwañi kuli naaswana sina lizupa lelibunolo, mi lukona kumulikanyisa cwañi?

11 Kacenu, Jehova uitusisanga Bibele, moya wahae okenile, ni puteho kwa kulubupa. Bibele ikona kulubupa cwañi? Luswanela kuibalanga, kunahanisisa zelubala, ni kukupa Jehova kuli alutuse kusebelisa zeluituta. Mulena Davida naañozi kuli: “Ha ni ku hupula, ni li fa bulobalo, ni nahana za hao mwa linako za busihu.” (Samu 63:6) Hape naañozi kuli: “Ni lumbeka Muñaa Bupilo ya nzaa ni eleza. Ni pilu ya ka ya ni lemusa busihu.” (Samu 63:6) Ka niti, Davida naanahanisisanga kelezo ya Jehova mi naatuhelelanga kelezo yeo kumuetelela niha nekuli taata kueza cwalo. (2 Samuele 12:1-13) Davida naatomile mutala omunde wa buikokobezo ni wa kuipeya kuutwa. Kacwalo, muipuze kuli: ‘Hanibala Bibele, kana nanahanisisanga zenibala ni kutuhelela kelezo ya Mulimu kuli inituse kuba ni mubonelo olukile? Kana nakona kuzwelapili kueza cwalo?’—Samu 1:2, 3.

12, 13. Jehova ulubupa cwañi ka moya okenile ni ka puteho ya Sikreste?

12 Moya okenile wakona kulutusa ka linzila zeshutana-shutana. Ka mutala, wakona kulutusa kulikanyisa tulemeno twa Jesu, ili totuli kalulo ya muselo moya. (Magalata 5:22, 23) Kalulo yeñwi ya muselo wo ki lilato. Lwalata Mulimu mi lubata kumuutwa ni kubupiwa ki yena kakuli lwaziba kuli milao yahae ilelezwi kulutusa. Hape moya okenile wakona kulufa maata ili kulutusa kuambuka kuetelelwa ki lifasi leli maswe le. (Maefese 2:2) Muapositola Paulusi hanaali mwanana, naakukuelizwe ki baeteleli babulapeli bwa Sijuda bane baikuhumusa. Kono moya okenile neumu tusize kucinca. Hasamulaho  naañozi kuli: “Ni fumana maata mwa lika kaufela ka yena ya ni fa maata.” (Mafilipi 4:13) Ni luna luswanela kukupa Jehova kuli alufe moya okenile, inze lunani sepo ya kuli ukaalaba litapelo zaluna zezwelela kwatasaa lipilu.—Samu 10:17.

Jehova uitusisa baana-bahulu ba Sikreste kuli alubupe, kacwalo luswanela kuamuhela likelezo zabona (Mubone paragilafu 12, 13)

13 Jehova hape uitusisanga puteho ni baana-bahulu kuli abupe yomuñwi ni yomuñwi waluna. Ka mutala, haiba baana-bahulu balemuha kuli lwafokola, bakalutusa. Niteñi, habalufangi kelezo yetomile fa mihupulo yabona. (Magalata 6:1) Kono balapelanga ku Jehova kuli abafe kutwisiso ni butali. Kihona baeza lipatisiso ka kuitusisa Bibele ni lihatiso zaluna za Sikreste ilikuli bafumane litaba zekona kulutusa. Haiba baana-bahulu bamieleza ka lilato ni ka musa, mwendi bakeñisa mutinelo wamina, muhupule kuli kelezo yabona ibonisa kuli Mulimu wamilata. Hamusebelisa kelezo yeo, mukaba sina lizupa lelibunolo lelikona kubupiwa ki Jehova, mi mukatusiwa.

14. Nihaike kuli unani maata akubupa lizupa mwalatela, Jehova ukutekanga cwañi tukelo yaluna ya kuiketela za kueza?

14 Haiba luutwisisa mwalubupela Jehova, lukaba ni silikani sesinde ni mizwale ni likaizeli baluna. Hape lukaanga hande batu baba mwa sibaka selukutalezanga ku sona, hamoho cwalo ni batu beluitutanga ni bona Bibele. Mwa linako zene iñolwa Bibele, lizupa lisika bupiwa kale, mubupi wa lipiza naakenisanga lizupa leo, kuzwisa kwateñi macwe ni lika zeñwi. Mubupi Yomutuna Jehova, utusanga batu babatabela kubupiwa. Habahapelezangi kuli bacince, kono ubabonisanga likuka zahae zekenile. Kihona bakaiketela kueza licinceho zetokwahala kamba kutokwa.

15, 16. Baituti ba Bibele babonisa cwañi kuli batabela kubupiwa ki Jehova? Mutaluse.

15 Halunyakisiseñi zene ezahezi ku kaizeli Tessie, yapila kwa Australia. Nekuli bunolo hahulu ku yena kuituta zeibulela  Bibele. Kono naasika eza hahulu zwelopili, mi naasafumanehangi kwa mikopano. Kaizeli yanaaitutanga ni yena Bibele, naalapezi ku Jehova mi naaikatulezi kutuhela kuitutanga ni yena. Cwale kwaezahala nto yeñwi yekomokisa. Hane baituta, bo Tessie babulelela yene baituta ni yena Bibele libaka hane basaezi zwelopili. Nebabulezi kuli nebaikutwa kuba muipumisi kakuli nebalata hahulu kubapala papali ya likwinano za masheleñi. Kono cwale nebaikatulezi kutuhela kubapalanga papali yeo.

16 Kuzwa feela ona fo, bo Tessie bakala kufumanehanga kwa mikopano ni kubonisa tulemeno twa Sikreste nihaike kuli batu babañwi bane bali balikani babona sapili nebaba sheununanga. Hamulaho, bo Tessie bakolobezwa mi baba mapaina bakamita, nihaike kuli nebanani bana babanyinyani. Kwa iponahalela hande kuli baituti ba Bibele habaeza licinceho kuli batabise Mulimu, ukasutelela ku bona mi uka babupa kuba lisebeliso za butokwa.

17. (a) Ki nto mañi yemitabisa mwa taba ya kuli Jehova ki yena Mubupi wamina? (b) Ki likalulo mañi ka za kubupa zelukanyakisisa mwa taba yetatama?

17 Kacenu, babupi ba lipiza babañwi basabupanga lizupa ka tokomelo ka mazoho abona kuli bapange lika zende. Ka kuswana, Jehova ka pilu-telele walubupa ka kulueleza, mi walutalimela ka tokomelo kuli abone moluungela kelezo yalufa. (Mubale Samu 32:8.) Kana mwalemuha kuli Jehova wamiisa pilu? Kana mwabona mwamibupela hande Jehova? Haiba kucwalo, ki tulemeno mañi totuka mitusa kuba bunolo sina lizupa lakona kubupa Jehova? Ki mikwa mañi yemuswanela kutokolomoha ilikuli musike mwaba sina lizupa leliomile ili lelisa konahali kubupiwa? Mi bashemi bakona kusebelisana cwañi ni Jehova kuli babupe bana babona? Lipuzo zeo likaalabiwa mwa taba yetatama.