Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kalemeno ka Mulimu ka Butokwa Hahulu Kufita Daimani

Kalemeno ka Mulimu ka Butokwa Hahulu Kufita Daimani

Batu baanga daimani kuba macwe a butokwa hahulu. Amañwi akona kulekiswa masheleñi a mañata hahulu. Kono kana kunani nto yeñwi yaanga Mulimu kuba ya butokwa hahulu kufita daimani kamba macwe amañwi a butokwa?

 Bo Haykanush, ki bahasanyi babasika kolobezwa mwa naha ya Armenia, mi nebafumani pasipoti bukaufi ni ndu yabona. Mwa pasipoti yeo, nekunani makadi amañwi ni masheleñi amañata hahulu. Babulelela bo muunaa bona ka za lika zene bafumani, mi ni bona neli bahasanyi babasika kolobezwa.

Bo muuna ni musali bao nebasina masheleñi, mi nebanani likoloti. Kono baikatulela kuisa masheleñi ao kwa sibaka sene sibonisizwe fa pasipoti. Muuna yanaalatehezwi ki pasipoti yeo naakomokile hahulu, mi ni lubasi lwahae ni lona nelukomokile hahulu. Bo Haykanush ni bo muunaa bona batalusa kuli sene sitahisize kuli basepahale cwalo ki litaba zene baituta mwa Bibele. Kacwalo, baitusisa yona nako yeo kubulela ka za Lipaki za Jehova mi bafa lubasi lo lihatiso.

Ba mwa lubasi lo, nebabata kufa bo Haykanush masheleñi amañwi sina mupuzo, kono bona bahana kuamuhela masheleñi ao. Habusa, musalaa muuna yanaalatehezwi ki pasipoti apotela bo Haykanush ni bakubona kwa ndu yabona, mi ka kubonisa buitumelo bwahae, atundamena kuli bo Haykanush baamuhele lisale la daimani.

Ka kuswana ni lubasi lo, batu babañata bakona kukomoka busepahali bone babonisize bo Haykanush ni bakubona. Kono kana Jehova naakomokile? Naangile cwañi busepahali bwabona? Kana luli nebatokwa kusepahala?

TULEMENO TWA BUTOKWA HAHULU KUFITA LIKA ZA KWA MUBILI

Likalabo za lipuzo zeo libunolo. Kabakalañi? Kakuli batanga ba Mulimu baziba kuli kulikanyisa tulemeno twa Jehova ki kwa butokwa hahulu ku yena kufita daimani, gauda, kamba lika zeñwi za kwa mubili. Ka niti, lika zaanga Jehova kuba za butokwa zashutana ni lika zebaanga batu babañata kuba za butokwa. (Isaya 55:8, 9) Mi batanga bahae baikutwa kuli buikatazo bwabona bwa kulikanyisa tulemeno twa Jehova ki bwa butokwa hahulu.

Lukona kubona taba yeo halunyakisisa zeibulela Bibele ka za temuho ni butali. Liproverbia 3:13-15 ibulela kuli: “Mutu ya ipatela butali u na ni mbuyoti, hamoho ni ya ikataleza zibo. Kakuli butali bu fita silivera kwa ku fumisa, bu fita ni gauda ye kenile kwa ku luwisa. Ki bwa butokwa ku fita macwe a rubi; ku ze lakazeha kamukana ha ku na ye likana ni bona butali.” Ka niti luli, Jehova uunga tulemeno to kuba twa butokwa hahulu kufita maluwo afi kamba afi.

Kono kucwañi ka za busepahali?

Jehova wasepahala. Ki Mulimu “ya sa koni ku puma.” (Tite 1:2) Mi naasusumelize muapositola Paulusi kuñolela Bakreste ba Maheberu ba mwa miteñi ya baapositola kuli: “Mu zwelepili ku lu lapelela, kakuli lu kolwa kuli lu na ni lizwalo le li sepahala, sina ha lu bata ku pila ka busepahali mwa linto kaufela.”—Maheberu 13:18.

Jesu Kreste naatomile mutala omunde, kakuli naasepahala. Ka mutala, Muprisita Yapahami Kayafa hanaabulezi kuli: “Ni ku konkisa kuli u lu bulelele haiba ki wena Kreste Mwanaa Mulimu!,” Jesu naasepahala mi aitibahaza kuli ki yena Mesia. Naabulezi niti nihaike kuli naaziba kuli ba kuta ya Sanhedrini nebaka mutameleza kuli ki munyefuli ni kuli kueza cwalo nekuka tahisa kuli abulaiwe.—Mateu 26:63-67.

Luna bo? Haiba luipumana mwa muinelo wa kuli lwakona kufumana lika zeñwi ka kusabulelela mutu yomuñwi niti kamba haiba lucinca hanyinyani litaba zeñwi, kana lukazwelapili kuba babasepahala?

SESITAHISA KULI BUSEPAHALI BUBE TAATA

Kukona kuba taata kusepahala mwa mazazi a maungulelo a, kakuli buñata bwa batu  ki “baitati, ba ba lata masheleñi.” (2 Timotea 3:2) Hakunani butata bwa za masheleñi kamba haiba kutaata kufumana misebezi, buñata bwa batu habaikutwi kuli kufosahalile kuuzwa, kupuma kamba kueza lika zeñwi za kusasepahala. Mubonelo wo uatile hahulu kuli mane batu babañata baikutwa kuli, kuli bakone kufumana lika za kwa mubili baswanela kusasepahala. Nihaiba Bakreste babañwi sebaezize liketo zemaswe mi “ka ku sa sepahala” baisinyelize libizo mwa puteho.—1 Timotea 3:8; Tite 1:7.

Kono Bakreste babañata, balikanyisa Jesu. Balemuha kuli kuba ni tulemeno totuswana ni twa Mulimu ki kwa butokwa hahulu kufita lituso kamba maluwo afi kamba afi. Ki lona libaka Bakreste ba mikulwani habasa kopisangi kwa sikolo kuli babe ni linepo zende. (Liproverbia 20:23) Kono haki hañata mutu yasepahala inze afumana mupuzo, sina mone kubezi ku bo Haykanush. Niteñi, Mulimu utalusa kuli kusepahala ki nto yelukile, mi halusepahala lukaba ni lizwalo lelikenile, ili nto ya butokwa hahulu.

Mutala wa bo Gagik ubonisa cwalo. Babulela kuli: “Pili nisika ba kale Mukreste,  nenibelekanga mwa kampani yetuna, mi muñaa yona naasalifangi mitelo yemiñwi kakuli naabihanga feela kalulo yenyinyani ya pulofita yeneipangiwa ki kampani. Kabakala kuli ki na yanaazamaisa kampani, nenilukela ‘kueza tumelelano’ ni mubeleki yatalima za mitelo ka kumufanga kweta kuli asike aisa pilu kwa likezo za kusasepahala zeneiezwa mwa kampani. Kabakaleo, nenizibahala kuba mutu yasasepahali. Hane niitutile niti, nenihanile kuzwelapili kuezanga likezo zeo, nihaike kuli musebezi waka neu nifumanisa masheleñi amañata. Kono nakalisa kueza pisinisi yaka. Mi kuzwa fonikaliseza feela, nañolisa kampani yaka kwa muuso ni kulifa mitelo kaufela.”—2 Makorinte 8:21.

Bo Gagik babulela kuli: “Nenifumananga licika la masheleñi eneni holiswanga, kacwalo nekuli taata kubabalela lubasi lwaka. Nihakulicwalo, nitabile hahulu ka nako ye. Ninani lizwalo lelikenile fapilaa Jehova. Nitomela bana baka babashimani mutala omunde, mi nifilwe buikalabelo mwa puteho. Batatubi ba mitelo ni batu babañwi benibelekanga ni bona mwa pisinisi yaka, baziba kuli ni mutu yasepahala cwale.”

JEHOVA WALUTUSA

Jehova ulata batu baba mulumbeka ka kulikanyisa tulemeno twahae totunde, kukopanyeleza cwalo ni busepahali. (Tite 2:10) Mi halueza cwalo, usepisa kuli uka lutusa. Naasusumelize Mulena Davida kubulela kuli: “Ni kile na ba mucaha, mi cwale se ni supezi; bo, ha ni si ka bona ya na ni niti a tuhelwa, a yumbwa, kamba bana ba hae ku pila ka ku ikupela buhobe.”—Samu 37:25.

Mutala wa Ruti wa busepahali ubonisa buniti bwa taba yeo. Ka kusepahala naazwezipili kupila ni Naomi mukwenyanaa hae, naasika musiya kabakala kuli naasasupezi. Ruti naatutezi kwa Isilaele, mi kwateñi naakalapela Mulimu wa niti. (Ruti 1:16, 17) Nasepahala mi naasebelize ka taata inze abubula mwa masimu, kulikana ni sene ubulela Mulao ka za babotana. Mi Jehova naasika yubeka Ruti ni Naomi, sina feela mwanaasika yubekela Davida hasamulaho. (Ruti 2:2-18) Naasika fa feela Ruti lika za kwa mubili, kono hape naamuketile kuba yomuñwi wa batu kwa naakasimuluha Mulena Davida ni kwa naakasimuluha Mesia yanaasepisizwe!—Ruti 4:13-17; Mateu 1:5, 16.

Mwendi kukona kuba taata kwa batanga ba Jehova babañwi kufumana masheleñi akona kubakonisa kuleka lika zebatokwa. Niteñi, hababatangi linzila zebunolo za kufumana ka zona masheleñi ili za kusasepahala, kono basebezanga ka taata ni ka kutukufalelwa. Ka kueza cwalo, babonisa kuli tulemeno totunde twa Mulimu, kukopanyeleza cwalo ni ka busepahali, ki twa butokwa hahulu ku bona kufita sika sifi kamba sifi sa kwa mubili.—Liproverbia 12:24; Maefese 4:28.

Ka kuswana ni Ruti, Bakreste mwa lifasi kaufela babonisa tumelo ya kuli Jehova unani maata a kubatusa. Basepile hahulu Mulimu, yena yanaasepisize kuli: “Ha ni na ku ku tuhela, ha ni na ku ku fulalela.” (Maheberu 13:5) Jehova uzwezipili kubonisa kuli wakona kutusa babasepahala ka nako kaufela mi uka batusa luli. Uzwezipili kutaleleza sepiso yahae ya kufa batanga bahae lika zebatokwa.—Mateu 6:33.

Ka niti, batu baanga kuli daimani ni lika zeñwi za kwa mubili ki za butokwa hahulu. Kono lukolwe kuli Ndataa luna wa kwa lihalimu uunga kuli busepahali bwaluna ni tulemeno totuñwi totunde ki twa butokwa hahulu kufita macwe afi kamba afi a butokwa!

Haiba lwasepahala, lukabulela ka lizwalo lelikenile haluambolisana ni batu mwa bukombwa