Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  July 2016

Bo Eric ni bo Amy

Nebaifanile ka Kuitatela—Mwa Ghana

Nebaifanile ka Kuitatela—Mwa Ghana

KANA mwaziba muzwale kamba kaizeli yaizo sebeleza mwa naha isili mokutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso? Kana mukile mwaipuza kuli: ‘Ki lika mañi zebasusuezanga kuyo sebeleza kwa linaha lisili? Baitukisezanga cwañi kupeta sebelezo ye? Kana nakona kupeta musebezi wo?’ Kono kuli mufumane likalabo kwa lipuzo zeo ki hande kuipuzeza mizwale ni likaizeli bao. Kacwalo, haluezeñi cwalo ona fa.

KI LIKA MAÑI ZEBASUSUEZANGA?

Ki lika mañi zene mitahiselize kunahana kuyo sebeleza mwa naha isili kokutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso? Bo Amy, basali baba mwa lilimo za ma 30, bazwa kwa United States. Babulela kuli: “Ka lilimo zeñata, neninahananga kuyo sebeleza kwa naha isili, kono nekubonahala kuli kueza cwalo nekusa konahali.” Ki lika mañi zenecincize mubonelo wabona? Babulela kuli: “Mwa silimo sa 2004, muuna ni musalaa hae babasebeleza kwa Belize banimema kuyo bapotela ni kuyo swalisana ni bona ka kweli iliñwi mwa musebezi wa bupaina. Neniezize cwalo mi nenitabezi hahulu musebezi wo! Hamulaho wa silimo, natutela kwa Ghana kuyo eza bupaina.”

Bo Aaron ni bo Stephanie

Lilimonyana kwamulaho, bo Stephanie, baba mwa lilimo zesutelela kwa 30 babazwa kwa United States, nebanyakisisize hande muinelo wabona mi nebaikutwile kuli: ‘Niiketile hande kwa mubili mi hanina mabasi. Kubulela feela niti, nakona kueza zeñata mwa sebelezo yaka ku Jehova kufita moniezeza cwale.’ Kunyakisisa hande muinelo wabona ka nzila yeo, nekubatusize kututela kwa Ghana ilikuli bayo peta zeñata mwa bukombwa bwabona. Bo Filip ni bo Ida, ki mapaina basebahulile babazwelela kwa Denmark, kamita nebalakazanga kututela kwa sibaka kokutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso. Nebabatisisize linzila zene katahisa kuli takazo yabona italelezwe. Bo Filip babulela kuli: “Nako haseifitile, nekuswana feela inge kuli Jehova ki yena yanaalubulelela kuli: ‘Hamuzwelepili!’” Mwa 2008, batutela kwa Ghana mi bayo sebeleza teñi ka lilimo zefitelela zetaalu.

Bo Brook ni bo Hans

 Bo Hans ni bo Brook ki mapaina babanyalani baba mwa lilimo za ma 30, bababelekela mwa United States. Mwa silimo sa 2005 nebaabani mwa musebezi wa kutusa batu babatahezwi ki likozi hamulaho wa liñungwa lelituna hahulu lelibizwa Hurricane Katrina. Hamulaho baiñolisa kutusa mwa musebezi oeziwa mwa lifasi kaufela wa kuyaha, kono nebasika memiwa. Bo Hans bahupula kuli: “Cwale, fa mukopano omutuna, nekunani ngambolo yenebonisize kuli Mulena Davida naalumezi kuli naasike alumelezwa kuyaha tempele, kabakaleo, acinca sikonkwani sahae mwa bupilo. Taba yeo neilutusize kulemuha kuli kulukile kucinca likonkwani zaitomezi mutu mwa sebelezo yahae ku Mulimu.” (1 Makol. 17:1-4, 11, 12; 22:5-11) Bo Brook baekeza kubulela kuli: “Jehova naabata kuli lueze nto yeñwi isili.”

Hamuhalo wa kuutwa zebonwi zetabisa za balikani babona bane basebelelize mwa linaha lisili, bo Hans ni bo Brook nebasusuelizwe kuyo eza bupaina mwa naha isili. Mwa silimo sa 2012, baya kwa Ghana kuyo sebeleza teñi ka likweli zeene mi bayo tusa puteho yeitusisa puo ya bo susu. Nihaike kuli nebatokwa kukutela kwa United States, zene ezahezi hane babelekela mwa Ghana nelitiisize hahulu takazo yabona ya kuzwelapili kubeya za Mubuso mwa sibaka sapili mwa bupilo bwabona. Kuzwa fo, batusize mwa musebezi wa kuyaha mutai mwa Micronesia.

KUUNGA MIHATO KULI BAPETE LIKONKWANI ZABONA

Nemuitukiselize cwañi kuyo sebeleza kokutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso? Bo Stephanie babulela kuli:“Neniezize lipatisiso mwa Tawala ya Mulibeleli fa litaba zeama kusebeleza kokutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso.” * Mi bali: “Hape neniikambotile ni baana-bahulu mwa Puteho ni muokameli wa mupotoloho ni musalaa hae ka za takazo yaka ya kuyo sebeleza kwa naha isili. Kutuha fo, hañata nenibulelanga za mulelo waka hane nilapelanga ku Jehova.” Hape bo Stephanie nebasa itusisangi hahulu masheleñi amañata ili nto yene batusize kuba ni masheleñi a kuitusisa hane bayo sebeleza kwa naha isili.

 Bo Hans bakandeka kuli: “Nelulapezi ku Jehova kuli aluetelele bakeñisa kuli nelubata kuya kwa naakalusupeza kaufela. Hape mwa litapelo zaluna nelupundanga ka kunonga lizazi lene lubata kupeta zene lulelile.” Muzwale yo ni musalaa hae baluma mañolo kwa mitai yemine. Hamulaho wa kuamuhela memo kuzwa kwa mutai wa Ghana, bafunduka kuliba kwateñi inze banani mulelo wa kuyo ina feela likweli zepeli. Bo Hans babulela kuli: “Neluikozi hahulu kusebeza hamoho ni puteho kuli mane lwaekeza kwa mazazi aluna akuina mwa naha.”

Bo Adria ni bo George

Bo George ni bo Adria, ki bo mutu ni musalaa hae baba mwa lilimo zesutelela kwa ma 40, bazwa kwa Canada, nebaziba kuli Jehova ufuyaulanga likatulo zende kono hafuyaulangi mutu yanani feela milelo yeminde. Kacwalo, kapili-pili baanga mihato yene batusize kupeta sikonkwani sabona. Baikambota ni kaizeli yanaasebeleza kwa Ghana ili kone kutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso mi bamubuza lipuzo zeñata. Hape nebañozi mañolo ni kualumela kwa mutai wa Canada ni wa Ghana. Bo Adria babulela kuli: “Kwandaa zeo, nelubatile linzila zeñata za kukusufaza kwa lika zene luluwile kufita mane ni mone luezelize kwa makalelo.” Mi likatulo zeo nelibakonisize kututela kwa Ghana mwa 2004.

KUTIYELA MATATA

Ki matata mañi ene mukopani ni ona hase mututile, mi nemuatiyezi cwañi? Butata bwapili bone bakopani ni bona bo Amy neli bwa kutonda lubasi lwabona. Babulela kuli: “Lika kaufela nelibonahala kushutana hahulu ni zenenitwaezi.” Ki lika mañi zene batusize? Bali: “Ba lubasi lwahesu hane banilizezanga kunibulelela kuli baitebuha hahulu musebezi one nieza, nenisusuezwanga mi nenihupulanga libaka hane nitutezi kwa sibaka seo. Hamulaho, na ni lubasi lwahesu  lwakala kuambolisananga ka kuitusisa maprogilamu a fa Intaneti alumeleza batu babaikambota kubonana. Bakeñisa kuli nenikona kubabona, natuhela kutonda hahulu lubasi lwahesu.” Bo Amy batalusa kuli hane baezize silikani ni kaizeli yomuñwi wa kwa sibaka seo yanaanani yeloseli, nebakonile kuziba hande lizo zeshutana-shutana. Bali: “Hane nifumananga butata kuutwisisa libaka batu babañwi hane baezanga lika ka nzila yeñwi, nenibuzanga mulikanaa ka yo. Ka kutusiwa ki yena, neniitutile zene niswanela kueza ni zene nisaswaneli kueza, mi nto yeo neinitusize hahulu kupeta bukombwa bwaka ka tabo.”

Bo George ni bo Adria bakandeka kuli habatutela kwa Ghana lwapili, nebaikutwile inge kuli nebapila mwa linako za kwaikale. Bo Adria bali: “Mwa sibaka sa kuitusisa mishini ya kutapisisa, neluitusisanga likotolo. Nelutandanga nako yetelele hahulu kuapeha lico kufita mone luezezanga sapili. Kono hamulaho wa nako, nekutilo bonahala kuli miinelo yetaata yeo neli feela inge cwalo lika zeñwi zenca.” Bo Brook babulela kuli: ‘Kusina taba ni matata elutalimananga ni ona luna mapaina, lunani tabo mwa bupilo. Luitebuhanga hahulu halunahana lika zende zeluipumani ku zona mwa sebelezo yaluna.’

KUKUTAZA KWA BATU BABAÑATA BABATABELA

Ki kabakalañi hamukona kususueza babañwi kueza mufuta wo wa sebelezo ya Mubuso? Bo Stephanie babulela kuli: “Kukutaleza mwa sibaka mokufumaneha batu babatabela hahulu kuituta niti kuli mane babata kuli baitutange Bibele zazi ni zazi, kwa tabisa luli. Kuyo sebeleza kwa sibaka kokutokwahala hahulu bakutazi, ibile yeñwi ya likatulo zende hahulu zeniezize mwa bupilo bwaka!” Ka 2014, bo Stephanie banyalwa ki bo Aaron, mi ka nako yacwale basebeleza fa ofisi ya mutai kwa Ghana.

Bo Christine, basebali ba lilimo za kwa makalelo a ma 30 ili babali mapaina kwa Germany, babulela kuli: “Kwatabisa luli kueza musebezi wo.” Bo Christine nebasebeleza kwa Bolivia pili basika tutela kale kwa Ghana. Baekeza kubulela kuli: “Bakeñisa kuli ni kwahule ni lubasi lwaka, kamita niitinganga ku Jehova kuli anituse. Ka nako yacwale niikutwa kuba hahulu bukaufi ni yena kufita sapili. Hape niikola swalisano yetuna yefumaneha mwahalaa batu ba Jehova. Musebezi wo, unitahiselize hahulu tabo mwa bupilo.” Bo Christine kihona basazo nyalwa ki bo Gideon, mi sibeli sabona bazwezipili kusebeleza mwa Ghana.

Bo Christine ni bo Gideon

Bo Filip ni bo Ida balutaluseza zenebaezize kuli batuse baituti Bibele kueza zwelopili. Bali: “Nelubanga ni lituto za Bibele ze 15 kamba kufitelela, kono cwale luzamaisa feela lituto za Bibele ze 10 ilikuli lukone kuluta hande baituti baluna.” Kana baituti bao nebatusizwe? Bo Filip bakandeka kuli: “Neniitutanga ni mutangana yabizwa Michael. Neluitutanga zazi ni zazi mi naaitukisezanga hande kuli mane mwa kweli iliñwi feela lwafeza kuituta buka ya Bibele I Lutañi? Hamulaho, Michael aba muhasanyi yasika kolobezwa. Zazi lapili lanaakalile kukutaza, anikupa kuli: ‘Kana mwakona kunitusa kuzamaisa lituto zaka za Bibele?’ Ka kukomoka namutalima. Michael anitaluseza kuli naakalisize lituto za Bibele zetaalu mi naabata tuso ya mwakulizamaiseza.” Taba yeo ibonisa kuli kutokwahala baluti babañata hahulu kakuli mane nihaiba baituti ba Bibele seli baluti ba Bibele!

Bo Ida ni bo Filip

Bo Amy bakandeka mone bazibezi kapili kuli mwa sibaka senebali ku sona nekunani butokwi bobutuna, bali: “Nakonyana feela kuzwa folufitela mwa Ghana, lwayo kutaza mwa munzinyana, mi lwabata-bata bo susu. Mwa munzi wo feela, lwafumana bo susu ba 8!” Hamulaho wa nako, bo Amy banyalwa ki bo Eric, mi sibeli sabona ki mapaina babaipitezi. Basebeleza mwa puteho yeitusisa puo ya bo susu kuli batuse bahasanyi babafitelela 300 babali bo susu hamoho cwalo ni batu babañwi mwa Ghana babatabela. Hane basebeleza mwa Ghana, bo George ni bo Adria nebapeta musebezi oswana ni wa balumiwa. Kacwalo, nebatabile hahulu hane bamemilwe kuyo kena Sikolo sa Giliadi sabu 126! Kacenu ki balumiwa, mi basebeleza kwa Mozambique.

KUSUSUEZWA KI LILATO

Kwatabisa kubona batu babañata babazwa mwa linaha lisili babasebeza hamoho ni mizwale ni likaizeli mwa Ghana ilikuli bapete musebezi wa kukutula. (Joa. 4:35) Ka avareji, sunda ni sunda kukolobezwanga batu ba 120 mwa Ghana. Ka kuswana ni bakutazi ba 17 babaizo sebeleza kwa Ghana, bakutazi babañata-ñata mwa lifasi kaufela ‘baifanile ka kuitatela’ bakeñisa lilato labona ku Jehova. Babelekela mwa libaka mokutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso. Babeleki bao babasebeza ka kuitatela, ka niti luli batabisa pilu ya Jehova!—Samu 110:3 NW; Liprov. 27:11.

[Litaluso za kwatasi]

^ par. 9 Ka mutala, mubone taba yeli: “Kana Mwa Kona ku yo Sebeleza ko ba Tokwahala Hahulu Bahasanyi ba Mubuso?” ni yeli: “Kana Mwa Kona ku Silela Mwa Masedonia?”—zefumaneha mwa Tawala ya Mulibeleli ya April 15, 2009 ni ya December 15, 2009.