Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  July 2016

Muhasanye Taba Yende ya Sishemo Sesituna sa Mulimu

Muhasanye Taba Yende ya Sishemo Sesituna sa Mulimu

‘Mupake ka kutala taba yende ya sishemo sa Mulimu.’—LIKEZO 20:24.

LIPINA: 101, 84

1, 2. Muapositola Paulusi naabonisize cwañi kuli naaitebuha sishemo sesituna sa Mulimu?

MUAPOSITOLA Paulusi naabulezi ka busepahali kuli: “Sishemo sa [Mulimu] ku na ne si si sa mbango.” (Mubale 1 Makorinte 15:9, 10.) Paulusi naaziba hande kuli ka kuba mutu yanaanyandisize Bakreste, naasaswaneli kuboniswa sishemo sesituna sa Mulimu.

2 Hane kusiyezi feela nako yenyinyani kuli ashwe, Paulusi naañolezi mubeleki ka yena Timotea kuli: “Na itumela ku Kreste Jesu Mulenaa luna, ya naa ni file maata, kakuli naa ni boni ku ba ya sepahala ha naa ni file bukombwa.” (1 Tim. 1:12-14) Neli bukombwa mañi ona bo? Paulusi naabulelezi baana-bahulu mwa puteho ya Efese zeamiwa mwa bukombwa bo, hanaaize: “Ha ni ngi moyo wa ka kuli ki se siñwi ku na, ibile feela ni feleleza musipili wa ka ni bukombwa bo ni amuhezi bwa Mulena  Jesu, kuli ni pake ka ku tala taba ye nde ya sishemo sa Mulimu.”Lik. 20:24.

3. Ki bukombwa mañi bobuipitezi bwa naafilwe Paulusi? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 26.)

3 Ki “taba ye nde” yecwañi yanaakutalize Paulusi yebonisa sishemo sesituna sa Jehova? Naabulelezi Bakreste ba kwa Efese kuli: “Mu utwile za bukombwa bwa sishemo sa Mulimu bo ne ni filwe bakeñisa mina.” (Maef. 3:1, 2) Paulusi naafilwe musebezi wa kuhasanya taba yende ku bamacaba kuli ni bona babe kalulo ya batu bababizelizwe kuyo swalisana ni Kreste mwa Mubuso wa Bumesia. (Mubale Maefese 3:5-8.) Ka tukufalelo yanaabonisize mwa bukombwa bwahae, Paulusi naatomezi Bakreste ba mwa linako zacwale mutala omunde hahulu mi naabonisize kuli sishemo sesituna sa Mulimu sene sibonizwe ku yena “ne si si sa mbango.”

KANA SISHEMO SA MULIMU SAMISUSUEZA?

4, 5. Ki kabakalañi halukona kubulela kuli ‘taba ye nde ya Mubuso’ yaswana ni “taba ye nde ya sishemo sa Mulimu”?

4 Mwa nako ye ya mafelelezo, batu ba Jehova bafilwe musebezi wa kukutaza “taba ye nde ye ya Mubuso . . . mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kamukana.” (Mat. 24:14) Lushango lo, lolushaela hape lubizwa “taba ye nde ya sishemo sa Mulimu” kakuli limbuyoti kaufela zelulibelela kuamuhala mwatasaa puso ya Mubuso, lukali amuhela bakeñisa sishemo sesituna sa Jehova ili ka Kreste. (Maef. 1:3) Kana mañi ni mañi waluna wabonisa buitumelo bwahae kwa sishemo sesituna sa Jehova ka kutukufalelwa mwa musebezi wa kukutaza?—Mubale Maroma 1:14-16.

5 Mwa taba yefelile, neluitutile ka mo luna batu babasika petahala lutusezwa ki sishemo sesituna sa Jehova. Kacwalo, luswanela kueza molukonela kaufela kuli lutuse batu kaufela kuziba ka mo Jehova aboniseza lilato lahae ni mo mañi ni mañi wabona akona kutusezwa ki lona. Ki likalulo mañi zeñwi za sishemo sesituna sa Mulimu zeluswanela kutusa babañwi kuitebuha?

MUHASANYE TABA YENDE YA SITABELO SA TIULULO

6, 7. Halutaluseza babañwi ka za tiululo, lushaela cwañi taba yende ya sishemo sesituna sa Mulimu?

6 Kacenu, batu babañata habaikutwangi mulatu habaeza sibi, kacwalo, habautwisisi libaka batu habatokwa tiululo. Kono ka nako yeswana, batu babañwi babañata balemuha kuli mupilelo wabona haubatahisezi tabo. Konji hase baikambotile ni Lipaki za Jehova, buñata bwa batu habautwisisi kuli sibi kiñi, mosi luamela, ni zelutokwa kueza kuli lulukululwe mwa butanga bwa sibi. Batu ba lipilu zende baikutwanga kulukuluha habaituta kuli Jehova ka lilato lahae lelituna ni sishemo sahae sesituna, naalumile Mwanaa hae fa lifasi kuli alu liulule kwa sibi ni lifu.—1 Joa. 4:9, 10.

7 Ka kuama ku Mwanaa Jehova yalatwa, Paulusi naañozi kuli: “Ka yena [Jesu] lu lukuluzwi ka tiululo ka mali a hae, lu swalezwi lifoso za luna, ku likana ni bufumu bwa sishemo sa [Jehova].” (Maef. 1:7) Sitabelo sa Kreste sa tiululo ki bupaki bobutuna bobubonisa kuli Mulimu wa lulata mi sitahisa kuli sishemo sesituna sa Mulimu sibonahale. Kwatabisa kuituta kuli haiba lubonisa tumelo mwa mali a Jesu asuluzwi, libi zaluna likaswalelwa mi mazwalo aluna akaba  akenile! (Maheb. 9:14) Yeo ki taba yende luli yelutokwa kubulelela babañwi!

MUTUSE BATU KUBA BALIKANI BA MULIMU

8. Ki kabakalañi batu babali baeza libi habatokwa kukutela ku Mulimu?

8 Lunani buikalabelo bwa kuzibisa batu babañwi kuli bakona kuba balikani ba Mubupi wabona. Pili batu basika bonisa kale tumelo mwa sitabelo sa Jesu, Mulimu ubaanga kuba lila zahae. Muapositola Joani naañozi kuli: “Ya bonisa tumelo ku Mwana u ba ni bupilo bo bu sa feli; ya sa utwi Mwana ha na ku bona bupilo, kono buhali bwa Mulimu bu siyala ku yena.” (Joa. 3:36) Sitabelo sa Kreste ki sona sesikonahalisa kuli batu bakutisane ni Mulimu. Paulusi ubulela kuli: “Mina ba ne ba li kwahule ni Mulimu ni ba ne ba li lila za hae kabakala kuli ne mu nahana misebezi ye maswe, cwale u mi kutiselize ku Mulimu ka lifu la yena yo ya naa tobohile mubili wa hae.”—Makolo. 1:21, 22.

9, 10. (a) Ki buikalabelo mañi bo Kreste naafile banyani bahae babatozizwe? (b) Ba “lingu zeñwi” batusa cwañi mizwale babona babatozizwe?

9 Kreste ufile banyani bahae babatozizwe babali fa lifasi nto yabiza Paulusi kuli ki “bukombwa bwa kutisano.” Hanaa talusa za taba ye, Paulusi naañolezi Bakreste babatozizwe ba mwa linako za baapositola kuli: “Kono lika kaufela li zwa ku Mulimu, ya lu kutiselize ku yena ka Kreste mi u lu file bukombwa bwa kutisano, kikuli, Mulimu ka Kreste naa kutiseza lifasi ku yena, a sa ba baleli lifoso za bona, mi naa file luna lushango lwa kutisano. Kamukwaocwalo lu lindumeleti ze keni mwa sibaka sa Kreste, inge kuli Mulimu u fitisa kupo ka luna. Sina ba ba keni mwa sibaka sa Kreste, lwa mi kupa, lu li: ‘Mu kutele ku Mulimu.’”—2 Makor. 5:18-20.

10 Ba “lingu zeñwi” baikutwa kuli ki tohonolo kutusa banyani ba Kreste babatozizwe mwa bukombwa bo. (Joa. 10:16) Ka kuba ‘linumwana’ kamba balumiwa ba Kreste, ba “lingu zeñwi” baeza kalulo yetuna mwa musebezi wa kukutaza, kuluta batu niti, ni kutusa batu kuikezeza silikani ni Jehova. Ye ki kalulo ya butokwa ya kupaka ka kutala taba yende ya sishemo sesituna sa Mulimu.

MUTALUSEZE BABAÑWI TABA YENDE YA KULI MULIMU WAUTWANGA LITAPELO

11, 12. Ki kabakalañi haili taba yende batu habaituta kuli bakona kulapela ku Jehova?

11 Batu babañata balapelanga bakeñisa kuli baikutwanga hande habaeza cwalo, kono habalumeli kuli luli Mulimu wautwanga litapelo zabona. Batokwa kuziba kuli Jehova ki Mulimu “ya utwa milapelo.” Walisamu Davida naañozi kuli: “Wena ya utwa milapelo, batu kaufela ba ka ta ku wena. Bumaswe niha bu ni tula, u ka lu kenisa kwa lifoso za luna.”—Samu 65:2, 3.

12 Jesu naabulelezi balutiwa bahae kuli: “Haiba mu kupa nto ifi kamba ifi ka libizo la ka, ni ka i eza.” (Joa. 14:14) Kusina kukakanya, “nto ifi kamba ifi” italusa nto kaufela yezamaelela ni tato ya Jehova. Joani ulukolwisa kuli: “Bo ki bona buikolwiso bo lu na ni ku yena, kuli ha lu kupa nto ifi kamba ifi ka ku ya ka tato ya hae, wa lu utwa.” (1 Joa. 5:14) Kwatabisa kuluta batu kuutwisisa kuli tapelo haki nto feela yebatusa kuikutwa hande kono hape ki nzila ya kuatumela ka yona “kwa lubona lwa sishemo sa [Jehova] Mulimu”! (Maheb. 4:16) Ka kubaluta kulapela ka nzila yeswanela, ku  Mulimu yaswanela, ni kukupa lika zeswanela, lubatusa kusutelela ku Jehova ni kufumana kuomba-ombiwa mwa linako zetaata.—Samu 4:1; 145:18.

SISHEMO SESITUNA SA MULIMU MWA LIFASI LELINCA

13, 14. (a) Babatozizwe bakaba ni tohonolo mañi yetuna kwapili? (b) Ki musebezi mañi omunde obakaeza babatozizwe kwapili?

13 Mwa lifasi lelinca, Jehova uka bonisa hahulu sishemo sahae sesituna. Uka eza cwalo ka mukwa ufi? Mulimu ukafa ba 144,000, babaka busa ni Kreste mwa lihalimu tohonolo yetuna. Paulusi naatalusize moikabela tohonolo yeo hanaañozi kuli: “Mulimu u na ni muhau o mutuna, mi kabakala lilato la hae le lituna la naa lu latile ka lona, naa lu pilisize hamoho ni Kreste, niha ne lu shwile mwa lifoso—mu pilisizwe ka sishemo sa Mulimu. Hape a lu zusa hamoho kwa bafu ni ku lu inisa hamoho mwa mabaka a lihalimu ka ku swalisana ni Kreste Jesu, kuli mwa linako ze taha a bonise bufumu bo bu si na bo bu likana ni bona bwa sishemo sa hae ka musa wa hae wa bonisa ku luna ba ba swalisana ni Kreste Jesu.”—Maef. 2:4-7.

14 Kutaata kuutwisisa lika zende zeo Jehova alukiselize Bakreste babatozizwe ka nako yebaka busa hamoho ni Kreste mwa lihalimu. (Luka 22:28-30; Mafil. 3:20, 21; 1 Joa. 3:2) Jehova uka bonisa “bufumu bo bu si na bo bu likana ni bona bwa sishemo sa hae” sihulu ku babatozizwe. Bakaba “Jerusalema yo munca,” yena munyaliwa wa Kreste. (Sin. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Bakaswalisana ni Kreste mwa musebezi wa “ku folisa macaba.” Bakatusa batu kulukuluha kwa butanga bwa sibi ni lifu mi bakabatusa kuba babapetehile.—Mubale Sinulo 22:1, 2, 17.

15, 16. Jehova ukabonisa cwañi sishemo sahae sesituna ku ba “lingu zeñwi” mwa nako ya kwapili?

15 Maefese 2:7, ibulela kuli Mulimu uka bonisa sishemo sesituna “mwa linako ze taha.” Kusina kukakanya, ka nako yeo mañi ni mañi fa lifasi uka iponela “bufumu bo bu si na bo bu likana ni bona bwa sishemo sa hae.” (Luka 18:29, 30) Nzila yeñwi yetuna yeo Jehova akabonisa ka yona sishemo sahae sesituna fa lifasi, ikaba zuho ya batu bane bashwile habakazwa kwa ‘Mabita.’ (Jobo 14:13-15; Joani 5:28, 29) Baana ni basali babasepahala bane bashwile pili Kreste asika shwa kale, hamohocwalo ni ba “lingu zeñwi” kaufela babashwa inze basepahala mwa linako za mafelelezo, bakazusiwa kuli bato zwelapili kusebeleza Jehova.

16 Batu babañata-ñata bane bashwile basika ziba kale Mulimu ni bona bakazusiwa. Bakafiwa kolo ya kuli baipeye kwatasaa puso ya Jehova. Joani naañozi kuli: “Na bona ba ba shwile, ba batuna ni ba banyinyani, ba yemi fapilaa lubona, mi miputo ne i apuzwi. Kono muputo o muñwi wa apulwa; ki muputo wa bupilo. Mi ba ba shwile ne ba atuzwi ka ze ñozwi mwa miputo ka ku ya ka likezo za bona. Mi liwate la kutisa bafu ba ba ku lona, ni lifu ni Libita za kutisa bafu ba ba ku zona, mi ba atulwa yo muñwi ni yo muñwi ka ku ya ka likezo za hae.” (Sin. 20:12, 13) Niti kikuli babazusizwe bao bakalibelelwa kuituta mwa kusebeliseza likuka za Mulimu zefumaneha mwa Bibele. Hape bakatokwa kulatelela litaelo zenca zetusa zekapatululwa mwa “miputo” ili mokuka talusiwa zatokwa Jehova kuli batu balieze habanze bapila mwa lifasi lelinca. Kupatulula litaba ze mwa miputo yeo, ikaba nzila  yeñwi yeo Jehova akabonisa ka yona sishemo sahae sesituna.

MUZWELEPILI KUHASANYA TABA YENDE

17. Luswanela kuhupulañi haluabana mwa musebezi waluna wa kukutaza?

17 Ki kwa butokwa hahulu kukutaza taba yende ya Mubuso mwa linako ze bakeñisa kuli mafelelezo afakaufi hahulu! (Mare. 13:10) Halukutaza, lutokwa kuhupula kuli mulelo waluna uswanela kuba wa kulumbeka Jehova. Lukona kueza cwañi cwalo? Lutokwa kutaluseza batu kuli limbuyoti kaufela zeluka ikola mwa lifasi lelinca lika konahala feela bakeñisa sishemo sesituna sa Jehova.

Musebeze ka tukufalelo ka kuba “likombwa za sishemo sa Mulimu.”.”1 Pit. 4:10 (Mubone maparagilafu 17-19)

18, 19. Lukanyisa cwañi sishemo sesituna sa Jehova?

18 Halukutaza kwa batu, lwakona kubataluseza kuli Mubuso wa Kreste haukabusa, batu bakaamuhela lituso kaufela zetiswa ki sitabelo sa tiululo, mi hanyinyani-hanyinyani bakaba babapetehile. Bibele ibulela kuli: “Ze bupilwe li ka lukululwa hape kwa butanga bwa ku bola ni ku fumana tukuluho ye makaza ya bana ba Mulimu.” (Maro. 8:21) Taba yeo ika konahala feela bakeñisa sishemo sesituna sa Jehova.

19 Lunani tohonolo ya kubulelela batu kaufela za sepiso yende yefumaneha kwa Sinulo 21:4, 5, yeli: “[Mulimu] u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku. Za pili li felile.” Mi Jehova yena yainzi mwa lubona, ubulela kuli: “Bona! Linto kaufela ni li eza ze nca.” Hape, u li: “Ñola, kakuli manzwi a a sepahala mi ki a niti.” Halukutaza taba yende ye ka tukufalelo ku babañwi, lukanyisa sishemo sesituna sa Jehova!