SIKUKA SA MWA BIBELE: “Mu tuhele ku bilaela za mioyo [bupilo] ya mina.”—Mateu 6:25.

Taba yeo italusañi? Jesu naabulezi manzwi ao mwa Ngambolo yahae ya fa Lilundu. Buka yeñwi yetalusa manzwi a mwa Bibele, ibulela kuli linzwi la Sigerike lelitolokilwe kuli “ku bilaela” likona kutalusa “lipilaelo zebabanga ni zona batu habanyandiswa ki bubotana, tala, kamba matata amañwi a mwa bupilo.” Hañata batu babilaelanga hahulu ka za lika zekona kuezahala kwapili. Kulukile kunahana ka za lika zelutokwa za kwa mubili ni ka za buiketo bwa batu balulata. (Mafilipi 2:20) Kono Jesu hanaabulezi kuli, “mu si ke mwa bilaela,” naaeleza balateleli bahae kuli batuhele kubilaezwa hahulu ki lika zebakona kutokwa mwa bupilo ili zekona kutahisa kuli basike baba ni tabo—Mateu 6:31, 34.

Kana taba yeo yatusa ni kacenu? Lukaeza hande kuutwa kelezo ya Jesu. Kabakalañi? Libuka zeñwi litalusa kuli kubilaelanga hahulu kukona kuimeza munahano wa mutu ni kumutahiseza kuli akenelwe ki matuku a cwale ka litombo za mwa mba, matuku a pilu, ni butuku bwa kufipelwa.

Jesu naafile libaka leliutwahala halusa swaneli kubilaelanga hahulu, naaize kueza cwalo: hakutusi sesiñwi. Jesu naabuzize puzo ya kuli: “Ki mañi ku mina ya kona ku ekeza nihaiba feela hanyinyani kwa butelele bwa bupilo bwa hae kabakala ku bilaela?” (Mateu 6:27) Kubilaelanga hahulu hakukoni kuekeza nihaiba feela hanyinyani kwa bupilo bwaluna. Mi kwandaa zeo, hañata lika halibangi sina molunahanelanga kuli likabela. Caziba yomuñwi naabulezi kuli: “Kubilaela hahulu ka za lika zekona kuezahala mwa bupilo bwaluna, hakutusi sesiñwi mi hañata lika zeluikalelwanga haliezahalangi.”

Kiñi zekona kulutusa kukusufaza kwa lipilaelo? Sapili, musepe Mulimu. Haiba Mulimu waakona kufepa linyunwani ni kukabisa lipalisa, kana waakona kupalelwa kutusa batu babatukufalezwi za bulapeli bwahae kufumana lika zebatokwa mwa bupilo? (Mateu 6:25, 26, 28-30) Sabubeli, mukolwe ka lika zemunani zona ka nako yeo. Jesu naabulezi kuli: “Mu si ke mwa bilaela za kamuso, kakuli la kamuso li taha ni lipilaelo za lona.” Kana hamulumeli kuli “lizazi ni lizazi li likanwa ki maziyezi a lona”?—Mateu 6:34.

Kusebelisa kelezo ya Jesu, kwakona kulutusa kuambuka likozi zeñwi. Kwanda zeo, lukaba ni kozo ya mwa munahano yebulezwi mwa Bibele kuli ki “kozo ya Mulimu.”—Mafilipi 4:6, 7.