Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Muzwelepili Kuikambusa Kwa Lifasi Lelialuhani

Muzwelepili Kuikambusa Kwa Lifasi Lelialuhani

“Mu kutiseze Mulimu ze li za Mulimu.”—MATEU 22:21.

LIPINA: 33, 137

1. Lukona cwañi kuutwa Mulimu ni kuutwa lipuso za batu ka nako yeswana?

BIBELE iluluta kuli luswanela kuutwa lipuso za batu, kono hape ilutaluseza kuli kamita luswanela kuutwa Mulimu. (Likezo 5:29; Tite 3:1) Taba yeo ikonahala cwañi? Jesu naatalusize sikuka sesilutusa kuziba yeluswanela kuutwa. Naabulezi kuli lulukela ‘kukutiseza Sesare ze li za Sesare kono lu kutiseze Mulimu ze li za Mulimu.’ [1] (Mubone litaluso za kwa mafelelezo.) (Mateu 22:21) ‘Lukutiseza Sesare ze li za Sesare,’ halumamela milao yetomilwe ki muuso, halubonisa likute kwa makwambuyu ba muuso, ni halulifa mitelo. (Maroma 13:7) Niteñi, haiba muuso ulutaluseza kueza nto yasatabeli Mulimu kuli luieze, fo lukahana kueza cwalo, kono kamita luhana ka likute.

2. Lubonisa cwañi kuli haluikenyi mwa lipolitiki za lifasi?

2 Nzila yeñwi yelubonisa ka yona kuli ‘lukutiseza Mulimu ze li za Mulimu,’ ki ka kusaikenya mwa litaba za lipolitiki za lifasi le. Luikambusa kwa litaba zecwalo. (Isaya 2:4) Bakeñisa kuli Jehova walumeleza mibuso ya batu kuzwelapili kubusa, halulwanisi mibuso yeo. Hape haluikenyangi mwa likezo za mufuta ufi kamba  ufi zebonisa kuli lulata hahulu naha yaluna. (Maroma 13:1, 2) Halulikangi kucinca mibuso kamba kukukueza ba lipolitiki kueza nto yeñwi, mi haluikenyangi mwa liketisa za naha kamba kubata kuba batu ba lipolitiki.

3. Ki kabakalañi haluswanela kuikambusa kwa lifasi?

3 Kunani mabaka amañata atahisa kuli Mulimu alubulelele kuli luikambuse kwa lifasi. Libaka leliñwi kikuli lulikanyisa Jesu ya ‘naa si wa lifasi.’ Naasaikenyangi mwa litaba za lipolitiki kamba mwa lindwa. (Joani 6:15; 17:16) Libaka leliñwi kikuli luyemela Mubuso wa Mulimu. Bakeñisa kuli haluyemeli lipuso za batu, luba ni lizwalo lelikenile halukutaza kuli ki Mubuso wa Mulimu feela okakona kufelisa matata kaufela ebatalimana ni ona batu. Bulapeli bwa buhata bwaikenyanga mwa litaba za lipolitiki, mi kueza cwalo kualuhanya batu. Kono bakeñisa kuli luna luikambusize kwa litaba za lipolitiki, luswalisani ni mizwale ni likaizeli baluna mwa lifasi kaufela.—1 Pitrosi 2:17.

4. (a) Luziba cwañi kuli kwapili kuka lubela hahulu taata kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi? (b) Ki kabakalañi ka nako ya cwale haluswanela kuitukiseza kuikambusa kwa lifasi?

4 Mwendi lupila mwa sibaka mo batu habalibeleli kuli luikenye mwa lipolitiki. Kono halunze luatumela hahulu mafelelezo a lifasi la Satani, kuka lubela hahulu taata kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi. Batu kacenu sebali “liñañeli” mi ki “ba muñañatoho,” mi bakaaluhana hahulu nikufita. (2 Timotea 3:3, 4) Mizwale baluna babañwi sebaamilwe ki licinceho za lipolitiki za ka sipundumukela zebile teñi mwa linaha zabona. Ki lona libaka ka nako ya cwale halutokwa kuitukiseza kuikambusa kwa lifasi niha lukaipumana mwa muinelo otaata kwapili. Halunyakisiseñi lika zeene zelukona kueza kuli luitukiseze.

MUUNGE LIPUSO ZA BATU MWALIINGELA JEHOVA

5. Jehova uunga cwañi lipuso za batu?

5 Nzila yeñwi yelukona kuitukiseza ka yona kuikambusa kwa lifasi ki ka kuunga lipuso za batu mwaliingela Jehova. Jehova hanaabupile batu, naasika bafa tukelo ya kubusa batu babañwi. (Jeremia 10:23) Uunga batu kaufela kuba lubasi lululuñwi. Kono ba lipuso za batu baaluhanyize batu ka kuipapata kuli linaha zabona ki zona zende ka kufitisisa. Lipuso za batu niha likabonahala kuba zende, halikoni kutatulula matata kaufela ebatalimana ni ona batu. Hape lipuso za batu selibile lila za Mubuso wa Mulimu, one ukalile kubusa ka 1914. Hona cwale-cwale fa, Mubuso wo ukafelisa lipuso kaufela za batu.—Mubale Samu 2:2, 7-9.

Ka nako ya cwale muitukiseze kuikambusa kwa lifasi niha mukaipumana mwa muinelo otaata kwapili

6. Luswanela kuunga cwañi batu babafilwe maata mwa muuso?

6 Mulimu ulumeleza lipuso za batu kuzwelapili kubateñi bakeñisa kuli litahisa kozo yelikani ni kutahisa kuli lika lizamaye ka mulao. Nto yeo ilukonisa kukutaza taba yende ya Mubuso wa Mulimu. (Maroma 13:3, 4) Mulimu mane ulubulelela kuli lulapelele babafilwe maata a kubusa ilikuli lukone kumulapela ka kozo. (1 Timotea 2:1, 2) Haiba batu babañwi haba luezi hande, lwakona kukupa babafilwe  maata mwa muuso kuli balutuse. Ki mona mwanaaezelize Paulusi. (Likezo 25:11) Nihaike kuli Bibele ibulela kuli Satani ki yena yazamaisa lipuso za batu, hakuna foibulela kuli Satani uzamaisa mutu ni mutu yafilwe maata mwa muuso. (Luka 4:5, 6) Kacwalo, haluswaneli kufa mutu ufi kamba ufi muhupulo wa kuli likwambuyu yomuñwi wa muuso uzamaiswa ki Diabulosi. Bibele italusa kuli haluswaneli kubulela maswe batu babañwi.—Tite 3:1, 2.

7. Ki maikuto acwañi eluswanela kuambuka?

7 Luutwa Mulimu ka kusayemela mutu ufi kamba ufi wa lipolitiki kamba kopano ya bupolitiki, niha neikaba kuli milelo kamba mihupulo yabona yakona kulutusa. Ka linako zeñwi, kueza cwalo kukona kulubela taata. Ka mutala, muunge kuli batu bakwenuhela puso yenyandisize hahulu batu, mane kukopanyeleza cwalo ni Lipaki za Jehova. Ki niti kuli hamuna kuswalisana ni bona mwa bukwenuheli bo, kono kana mukaikutwa kuli bakwenuheli bao baeza hande mi neikaba hande hane bakakondisa? (Maefese 2:2) Haiba lubata kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi, haluswaneli kuikutwa kuli kopano yeñwi ki yende kamba kuli yona imbubo kufita yeñwi. Maikuto aluna akabonahala ka lika zelubulela kamba zelueza.

MUBE NI “MASEME” KONO “MU TOKWE MULATU”

8. Haiba kulubela taata kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi, lukona cwañi kuba ni ‘maseme’ kono inze ‘lutokwile mulatu’?

8 Nzila yabubeli yekona kulutusa kuikambusa kwa lifasi, ki kuba ni ‘maseme sina linoha ni kutokwa mulatu sina maiba.’ (Mubale Mateu 10:16, 17.) Luba ni “maseme” halunahanela cimo ka za matata elukona kukopana ni ona. Mi luba ‘babatokwile mulatu’ haluzwelapili kuikambusa kwa lifasi haluba mwa miinelo yetaata yeo. Halunyakisiseñi yemiñwi ya miinelo yeo, ni zelukona kueza kuli luzwelepili kuikambusa kwa lifasi.

9. Luswanela kutokomelañi haluambola ni batu babañwi?

9 Haluambola ni batu babañwi. Luswanela kutokomela hahulu batu habakala kuambola litaba za lipolitiki. Ka mutala, haluambola ni mutu yomuñwi ka za Mubuso wa Mulimu, haluswaneli kubulela kuli lwalumelelana kamba halulumelelani ni milelo kamba mihupulo ya kopano yeñwi ya bupolitiki kamba mueteleli yomuñwi wa kopano ya bupolitiki. Mwa sibaka sa kuambola zebabata kueza batu kuli bafelise matata ebatalimana ni ona batu, muitusise Bibele kubonisa mutu yemuambola ni yena mo Mubuso wa Mulimu ukafeliseza matata a batu kuya kuile. Haiba batu babata kukanana fa taba yeñwi, yecwale ka manyalo a muuna ni muuna kamba musali ni musali, kamba ka za sulula mba, mubataluseze selibulela Linzwi la Mulimu ni mo muezeza ka taata kulatelela litaelo zeo mwa bupilo bwamina. Haiba mutu yomuñwi abulela kuli milao yemiñwi iswanela kufeliswa kamba kucinciwa, haluswaneli kuyema kwa lineku lifi kamba lifi, mi haluswaneli kutundamena kuli mutu yo acince mubonelo wahae.

Mubapanyange zemuutwa kwa “mutala wa manzwi a mande” afumaneha mwa Bibele

10. Lukona kutokomela cwañi kuli luzwelepili kuikambusa kwa lifasi, halubuha kamba halubala lipiho za makande?

10 Mitai ya makande. Ka linako zeñwi, ba mitai ya makande babulelanga litaba ka nzila yebonisa kuli bayemela hahulu neku leliñwi. Nto yeo sihulu iezahala mwa linaha mo mitai ya makande izamaiswa ki muuso. Haiba ba mitai ya makande kamba babihi ba makande bayemela neku leliñwi, luswanela kutokomela kuli lusike lwakala kuba ni mubonelo wabona. Ka mutala, muipuze  kuli, ‘Kana nitabelanga hahulu kuteeleza ku mubihi yomuñwi wa makande bakeñisa kuli nilumelelana ni zabulelanga fa litaba za lipolitiki?’ Kuli muzwelepili kuikambusa kwa lifasi, musike mwabuhanga kamba kubala lipiho zeñata zeyemela likopano zeñwi za bupolitiki. Kono mulike kufumana lipiho zesayemeli likopano za bupolitiki. Mi kamita mubapanyange zemuutwa kwa “mutala wa manzwi a mande” afumaneha mwa Bibele.—2 Timotea 1:13.

11. Kukona kulubela cwañi taata kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi haiba kuli lika zeluluwile liba za butokwa hahulu ku luna?

11 Kulata hahulu sifumu. Haiba masheleñi kamba lika zeluluwile liba za butokwa hahulu ku luna, kukona kulubela taata kuikambusa kwa lifasi. Hamulaho wa silimo sa 1970, Lipaki babañata mwa Malawi nebanani kutoboha lika kaufela zene baluwile bakeñisa kuli nebahanile kuswalisana ni likopano za bupolitiki. Ka bumai, babañwi nebapalezwi kuitombola kusiya mupilelo wabona omunde. Kaizeli yabizwa Ruth uhupula kuli: “Babañwi bane luile ni bona kwa munganda, hamulaho wa nako bakalisa kuswalisana ni kopano ya bupolitiki mi bakutela kwa mandu abona bakeñisa kuli nebasa tabeli kuzwelapili mwa manyando enelutalimana ni ona mwa munganda wa babalehi.” Kono buñata bwa batu ba Mulimu habayo cwalo. Bazwelangapili kuikambusa kwa lifasi, kusina taba ni kuli kueza cwalo kutahisa kuli babe ni masheleñi amanyinyani kamba kulatehelwa ki maluwo abona kaufela.—Maheberu 10:34.

12, 13. (a) Jehova uunga cwañi batu? (b) Lukona kuziba cwañi kuli selukenelwa ki mukwa wa kulata hahulu naha ya habo luna?

12 Buikuhumuso. Hañata batu baikuhumusanga ni kuikutwisisa kabakala mubala wabona, mushobo wabona, sizo sabona, tolopo yabona, kamba naha yabona. Kono Jehova haangi kuli mutu yomuñwi kamba sikwata sesiñwi sa batu ki sa butokwa kufita sesiñwi. Ku yena, kaufelaa luna lwalikanelela. Ki niti kuli Jehova ulubupile ka nzila yeelushutanisa ku babañwi, mi lwaikola ni kutabela kushutana ko. Niteñi, habati kuli luambuke sizo saluna. Kono hape habati kuli lunahane kuli luba butokwa kufita babañwi.—Maroma 10:12.

13 Haluswaneli kutabela hahulu naha yaluna kamba sicaba sahabo luna kuli mane lunahane kuli luba butokwa kufita babañwi kaufela. Haiba luikutwa cwalo, kukona kulubela hahulu taata kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi. Taba yeo neiezahezi mwa linako za Baapositola. Mizwale babañwi ba Maheberu nebasa ezi hande limbelwa za Sigerike. (Likezo 6:1) Lukona kuziba cwañi kuli selukenelwa ki mukwa ocwalo? Haiba muzwale kamba kaizeli yazwa kwa sibaka sisili amifa akalezo, kana kapili-pili mukanahana kuli, ‘Kwanu luezanga lika ka nzila yende kufita yeo,’ ni kuhana akalezo yahae? Haiba ki cwalo, muhupule kelezo ya butokwa ye, yeli: “Ka buikokobezo mu nge ba bañwi kuli ba mi fita.”—Mafilipi 2:3.

JEHOVA UKA MITUSA

14. Tapelo ikona kulutusa cwañi, mi ki mutala ufi wa mwa Bibele obonisa moituseza?

14 Nzila yabulaalu yekona kulutusa kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi ki kuitinga ku Jehova.  Mulapele ku Mulimu kuli amife moya okenile, okona kumitusa kuba ni pilu-telele ni buiswalo. Tulemeno to tuka mitusa haiba muuso ueza nto yeñwi ka kusasepahala kamba ka kusaluka. Mukupe Jehova kuli amife butali bobuka mitusa kulemuha muinelo okona kumipalelwisa kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi. Mi mumukupe kuli amituse kueza sesilukile hamuli mwa muinelo wo. (Jakobo 1:5) Mukana mwakenyiwa mwa tolongo kamba kufiwa koto ka nzila yeñwi bakeñisa kuli mwasepahala ku Jehova. Haiba kuba cwalo, mulapele ku Mulimu kuli amife bundume bwa kutaluseza babañwi ka kuutwahala hande libaka hamuikambusa kwa lifasi. Mukolwe kuli Jehova uka mitusa kuzwelapili kuitiisa.—Mubale Likezo 4:27-31.

Muitute litimana za mwa Bibele zeka mitusa kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi ni litimana zetalusa za lifasi lelinca

15. Bibele ikona kulutusa cwañi kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi? (Hape mubone mbokisi yeli, “ Linzwi la Mulimu Nelitiisize Buikolwiso Bwabona.”)

15 Jehova ulufile Bibele kuli ilutiise. Munahanisisange fa litimana zeka mitusa kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi. Muikataze kuituta litimana zeo ni kulihupula, kakuli lika mitusa nako yeñwi yemusike mwaba ni Bibele. Bibele hape yakona kutiisa sepo yamina mwa lika zabulezi Mulimu kuli uka lieza kwapili. Lutokwa sepo yeo kuli lukone kuitiisa halunyandiswa. (Maroma 8:25) Mukete litimana zetalusa lika zemutabela hahulu kuto ikola mwa lifasi lelinca, mi muipone inze muli mwa lifasi lelinca.

MUFUMANE TUSO KWA BATANGA BA JEHOVA BABASEPAHALA

16, 17. Lukona kuitutañi kwa mitala ya batanga ba Mulimu babasepahala bane bazwezipili kuikambusa kwa lifasi? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 21.)

16 Nto yabune yeka lutusa kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi, ki kunahananga za mitala ya batanga ba Jehova babasepahala. Batu babañata bababulezwi mwa Bibele nebanani bundume, mi nebaezize likatulo zende zenee batusize kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi. Munahane ka za bo Shadrake, Meshaki, ni Abedinego, bane bahanile kulapela siswaniso sene siyemela puso ya Babilona. (Mubale Daniele 3:16-18.) Likande la mwa Bibele le, litusa Lipaki babañata kacenu kuba ni bundume ni kuhana kulapela ndembela ya naha yebapila ku yona. Jesu naasika ikenya mwa lipolitiki kamba mwa litaba zeñwi zealuhanya  batu. Naaziba kuli mutala wahae omunde neuka tusa balutiwa bahae. Naabulezi kuli: “Mu tiye lipilu! Ni tuzi lifasi.”—Joani 16:33.

17 Lipaki babañata ba mwa linako zaluna bazwezipili kuikambusa kwa lifasi. Babañwi ba ku bona banyandisizwe, kukenyiwa mwa tolongo, mane ni kubulaiwa bakeñisa kuli nebazwelapili kusepahala ku Jehova. Mitala yabona yakona kulutusa kuba ni bundume. Muzwale yomuñwi wa kwa Turkey naabulezi kuli: “Franz Reiter neli muzwale wa mukulwani yanaabulailwe bakeñisa kuli naahanile kukena busole mwa mpi ya Hitler. Liñolo lanaañolezi bo mahe busihu bone butatama lizazi lanaatimezi, nelibonisize tumelo yetuna yanaanani yona ni buikolwiso ku Jehova, mi nenibata kulikanyisa mutala wahae hane nikatalimana ni muliko oswana.” [2]—Mubone litaluso za kwa mafelelezo.

18, 19. (a) Mizwale ni likaizeli ba mwa puteho yahabo mina bakona kumitusa cwañi kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi? (b) Muikatulezi kuezañi?

18 Mizwale ni likaizeli ba mwa puteho yahabo mina bakona kumitusa kuzwelapili kuikambusa kwa lifasi. Muzibise baana-bahulu haiba mu mwa muinelo otaata. Bakona kumifa kelezo yende kuzwelela mwa Bibele. Hape, haiba mizwale ni likaizeli ba mwa puteho yahabo mina baziba muinelo o muli ku ona, bakona kumisusueza. Mubakupe kuli bamilapelele. Kono ni luna luswanela kutusa mizwale baluna ni kubalapelela. (Mateu 7:12) Kuli mufumane mikoloko ya mabizo a mizwale baba mwa tolongo, mubone mwa Sikuwa taba ye fa jw.org yeli, “Jehovah’s Witnesses Imprisoned for Their FaithBy Location (Lipaki za Jehova Babatamezwi Tumelo Yabona—Ka Kuya ka Libaka Kobafumaneha),” yefumaneha mwatasaa NEWSROOM > LEGAL DEVELOPMENTS. Mukete mabizo asikai, mi mukupe Jehova kuli atuse mizwale ni likaizeli bao kuli babe ni bundume mi bazwelepili kusepahala ku yena.—Maefese 6:19, 20.

19 Halunze luatumela mafelelezo a lifasi le, luswanela kulibelela kuli lipuso za batu likazwelapili kuluhapeleza kuikenya mwa litaba za lifasi. Ki lona libaka hakuli kwa butokwa kuli ka nako ya cwale luitukiseze kuikambusa kwa lifasi le, lelialuhani!

^ [1] (paragilafu 1) Jesu hanaabulela za Sesare, naatalusa mibuso. Ka nako yeo, Sesare neli mubusi, mi neli yena mubusi yanaanani situlo sesituna ka kufitisisa mwa lifasi.

^ [2] (paragilafu 17) Mubone buka ya Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, likepe 662, ni mbokisi yeli, He Died for God’s Honorye fa likepe 150 mwa buka ya God’s Kingdom Rules!