Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  April 2016

Kusepahala Kutabisa Mulimu

Kusepahala Kutabisa Mulimu

“Mu likanyise ba ba yola lisepiso ka tumelo ni pilu-telele ya bona.”—MAHEBERU 6:12.

LIPINA: 86, 54

1, 2. Ki taba mañi yetaata yanaakopani ni yona Jefita ni mwanaa hae wamusizana?

KALIBE yomuñwi naamata kuli ayo katanyeza ndatahe. Naatabezi hahulu kumubona haakuta kuzwa kwa ndwa. Tulo yetuna yanaabile ni yona ndatahe, nei mutabisize hahulu kuli mane akalisa kuopela ni kubina. Niteñi, zanaabulezi ni kueza ndatahe neli mukomokisize hahulu. Ndatahe apazula liapalo zahae ni kuhuwa ali: “Mawe mwanaa ka! u ni imeza maswabi.” Hasamulaho, ndatahe amutaluseza kuli naasepisize Jehova kuli naaka eza nto yeñwi yeneka cinca bupilo bwa mwanaa hae yo, kuya kuile. Sepiso yeo neli ya kuli mwana yo naasike anyaliswa kamba kuba ni bana. Kono kapili-pili afa kalabo yende hahulu yenesusuelize ndatahe kuli ataleleze sanaasepisize Jehova. Kalabo yanaafile kalibe yo, neibonisize kuli naanani sepo yetuna ya kuli nto kaufela yanaaka mukupa kueza Jehova, ki yende. (Baatuli 11:34-37) Ndatahe haabona tumelo yanaanani yona mwanaa hae, ataba hahulu bakeñisa kuli  naaziba kuli buitumboli bwahae nebuka tabisa Jehova.

2 Jefita ni mwanaa hae wamusizana nebanani sepo yetuna ku Jehova mi nebasepile muezezo wahae wa lika. Nebasepahalile ku Jehova nihaike kuli fokuñwi nekuli taata kueza cwalo. Nebabata kutabisa Jehova, mi ki lona libaka hane baitombozi hahulu mwa bupilo bwabona.

3. Ki kabakalañi mutala wa Jefita ni mwanaa hae wamusizana hauli wa butokwa ku luna kacenu?

3 Fokuñwi kukona kulubela taata kusepahala ku Jehova. Lutokwa “ku zwelapili ku lwanela ka taata tumelo.” (Juda 3) Kuli lukone kueza cwalo, halunyakisiseñi mutala wa Jefita ni mwanaa hae wamusizana, bane batiyezi miinelo yetaata mwa bupilo bwabona. Ki nto mañi yenee batusize kusepahala ku Jehova?

KUZWELAPILI KUSEPAHALA KUSINA TABA NI LIKUKUEZO ZA LIFASI

4, 5. (a) Ki taelo ifi yanaafile Jehova kwa Maisilaele hase bakeni mwa Naha ya Sepiso? (b) Sina mokuboniselizwe kwa Lisamu 106, ki lika mañi zeneezahaezi kwa Maisilaele bakeñisa bukwenuheli bwabona?

4 Zazi ni zazi, Jefita ni mwanaa hae wamusizana nebaiponela lika zemaswe zeneezahala bakeñisa kuli Maisilaele nebasika utwa Jehova. Lilimo zebato ba 300 kwamulaho, Jehova naalaezi Maisilaele kubulaya balapeli kaufela ba buhata bane bali mwa Naha ya Sepiso, kono nebasika mamela taelo yeo. (Deuteronoma 7:1-4) Maisilaele babañata nebakalisize kulikanyisa Makanana bane balapela milimu ya buhata ni kupila bupilo bobumaswe.—Mubale Samu 106:34-39.

5 Bakeñisa kusautwa kwa Maisilaele, Jehova naasika basileleza kwa lila zabona. (Baatuli 2:1-3, 11-15; Samu 106:40-43) Batu bane balata Jehova baswanela kuba bane bafumana taata kusepahala ku yena ka nako yetaata yeo. Kono Bibele ibulela za batu bane basepahala, babacwale ka Jefita ni mwanaa hae wamusizana, hamoho cwalo ni Elikana, Anna ni Samuele. Nebaezize ka mone bakonela kaufela kuli batabise Jehova.—1 Samuele 1:20-28; 2:26.

6. Ki likukuezo mañi za lifasi zeliteñi kacenu, mi luswanela kuunga cwañi likukuezo zeo?

6 Mwa linako zaluna, batu banahana ni kueza lika sina mone baezeza Makanana. Baanga buhule, mifilifili ni kulata hahulu masheleñi kuba za butokwa hahulu mwa bupilo bwabona. Kono Jehova usweli kulufa litemuso zeikutwahalela hande. Ubata kulusileleza sina mwanaa batela kusileleza Maisilaele kwa likukuezo zemaswe zeo. Ki sika mañi selukona kuituta kwa mafosisa ene baezize? (1 Makorinte 10:6-11) Lulukela kueza ka molukonela kaufela kuli lusike lwalikanyisa mobaezeza lika batu ba lifasi. (Maroma 12:2) Kana lukalika ka taata kueza cwalo?

JEFITA NAAZWEZIPILI KUSEPAHALA NIHA NAAEZIZWE MASWE KI BABAÑWI

7. (a) Sicaba sahabo Jefita nesi muezize cwañi maswe? (b) Jefita naaezize cwañi?

7 Mwa linako za Jefita, Maisilaele nebanyandiswa ki Mafilisita ni Maamoni kabakala kuli nebasika utwa Jehova. (Baatuli 10:7, 8) Jefita naasika talimana feela ni nyandiso yenetiswa ki macaba a lila ao, kono hape naatalimani ni butata bone butiswa ki bana bahabo yena ni baeteleli ba Isilaele. Bakeñisa kuli neba mushwela muna mi neba mutoile, bamulundula mwa  naha yahabo yena. (Baatuli 11:1-3) Jefita naasika toya batu bao kabakala mikwa yabona yemaswe. Luziba cwañi cwalo? Bakeñisa kuli babahulu ba sicaba hane bamukupile kuli abatuse, naaezize cwalo kapili-pili. (Baatuli 11:4-8) Ki nto mañi yenetusize Jefita kueza cwalo?

8, 9. (a) Ki likuka mañi ze mwa Mulao wa Mushe zenetusize Jefita kuba ni mubonelo omunde? (b) Ki nto mañi yeneli ya butokwa hahulu ku Jefita?

8 Jefita neli ndwalume yamaata, mi naaziba hande zeneezahezi kwa Maisilaele, mi naaziba ni zeneñozwi mwa Mulao wa Mushe. Naaziba likuka za Mulimu ka za bunde ni bumaswe bakeñisa kuli naaboni mo Jehova naaezelize batu bahae. (Baatuli 11:12-27) Jefita naaitusisize zibo yeo mwa bupilo bwahae hanaaeza likatulo. Naaziba hande monaaikutwela Jehova ka za kunyema ni kuyolisa misuha, mi naaziba kuli Mulimu naabata kuli batu bahae balatane. Kwandaa zeo, Mulao neu mulutile mwakupilisanela ni batu babañwi, nihaiba batu baba mutoile.—Mubale Exoda 23:5; Livitike 19:17, 18.

9 Mutala wa Josefa mwendi neutusize Jefita. Mwendi naaitutile ka mo Josefa naaboniselize sishemo kwa bahulwani bahae bane bamutoile. (Genese 37:4; 45:4, 5) Kunahanisisa mutala wo, kuswanela kuba kone kutusize Jefita kueza lika ka nzila yetabisa Jehova. Lika zene baezize banabahabo Jefita neli muutwisize hahulu butuku kwa pilu. Kusina taba ni zeo, Jefita naanga kuli kulwanela libizo la Jehova ni batu bahae neli kwa butokwa hahulu kufita mwanaaikutwela. (Baatuli 11:9) Naaezize ka mwakonela kaufela kusepahala ku Jehova. Kueza cwalo nekutahisize kuli yena ni Maisilaele bafuyolwe ki Jehova.—Maheberu 11:32, 33.

Haluswaneli kutuhela kusebeleza Jehova bakeñisa kuikutwa kufosezwa ki batu babañwi

10. Likuka za mwa Bibele likona kulutusa cwañi kueza lika sina Bakreste kacenu?

10 Ki sika mañi selukona kuituta kwa mutala wa Jefita? Lukona kueza cwañi haiba mizwale baluna ba Sikreste baeza lika zeelufilikanya kamba haiba luikutwa kuli haba luezi hande? Haluswaneli kutuhela kusebeleza Jehova bakeñisa kuikutwa kufosezwa ki batu babañwi. Ni kamuta musike mwatuhela kufumaneha kwa mikopano ya Sikreste kamba kutanda nako ni mizwale ni likaizeli zaluna mwa puteho. Haike lulikanyise Jefita mi luutwe Jehova. Kueza cwalo kuka lutusa kutiyela miinelo yetaata, kuli ni luna lutomele babañwi mutala omunde sina Jefita.—Maroma 12:20, 21; Makolose 3:13.

MATABELO AFIWA KA KUITATELA ABONISA TUMELO YALUNA

11, 12. Jefita naaitamile kueza nto mañi, mi buitamo bo nebuamañi?

11 Jefita naaziba kuli naatokwa tuso ya Mulimu kuli akone kulukulula Maisilaele kwa Maamoni. Jefita naaitamile ku Jehova kuli haanaka tula mwa ndwa, naakafa Jehova mutu wapili ku ba ndu yahae, yanaaka mukatanyeza haakuta kwa ndwa. Mutu yo  naakafiwa sina “sitabelo sa ku cisa.” (Baatuli 11:30, 31) Taba yeo neitalusañi?

12 Jehova utoile kezo ya kucisa batu mwa mulilo. Ka mukwa ocwalo, Jefita naasaleli luli kufa mwanaa hae sina sitabelo. (Deuteronoma 18:9, 10) Mulao wa Mushe neubonisa kuli sitabelo sa kucisa neli mpo yeipitezi yanaafa mutu mutumbi ku Jehova. Kacwalo, Jefita naatalusa kuli mutu yanaaka fa ku Jehova, naakasebeleza kwa tabernakele mwa bupilo bwahae kaufela. Jehova naautwile kupo ya Jefita mi naamutusize kuba ni tulo yetuna mwa ndwa. (Baatuli 11:32, 33) Kono Jefita naakafa mañi ku Jehova?

13, 14. Manzwi a Jefita a kwa Baatuli 11:35 abonisañi ka za tumelo yahae?

13 Munahane zebulezwi kwa makalelo a taba ye. Jefita haakuta kuzwa kwa ndwa, mutu wapili yanaatilo mukatanyeza neli mwanaa hae wamusizana yanaalata hahulu, yena mwanaa hae alinosi! Kana Jefita naakataleleza buitamo bwahae? Kana naakafa mwanaa hae wamusizana ku Jehova, kuli asebeleze kwa tabernakele mwa bupilo bwahae kaufela?

14 Nihaiba mwa muinelo wo, Jefita mwendi naaitusisize likuka ze mwa Mulao wa Mulimu kueza katulo yelukile. Mwendi naahupuzi manzwi a kwa Exoda 23:19, anaabonisa kuli batu ba Mulimu batokwa kufa Jehova zende ka kufitisisa, ka kuitatela. Mulao hape neubonisa kuli mutu haaitama ku Jehova haaswaneli “ku kwenuhela manzwi a hae; u ka eza kaufela zaa bulezi ka mulomo wa hae.” (Numere 30:2) Sina Anna yanaasepahala, ili yo mwendi naapila ka nako yeswana yeo, Jefita naatokwa kutaleleza buitamo bwahae, niha naaziba zeneka ezahala ku mwanaa hae wamusizana ni ku yena ka sibili. Bakeñisa kuli mwanaa hae wamusizana naakasebeleza kwa tabernakele, naasike aba ni bana. Kabakaleo,  nekusike kwaba ni mutu yanaaka yola libizo la Jefita ni naha yahae. (Baatuli 11:34) Nihakulicwalo, Jefita naabulezi ka kusepahala kuli: “Ni itamile ku Muñaa Bupilo, mi ni palelwa ku itamulula.” (Baatuli 11:35) Jehova naamuhezi sitabelo sesituna sa Jefita mi naamufuyozi. Kana ni mina nemuka sepahala inge Jefita?

15. Buñata bwaluna luezize buitamo mañi, mi lukona kubonisa cwañi tumelo sina Jefita?

15 Hane luneezi bupilo bwaluna ku Jehova, neluitamile kuli lukaeza tato yahae kusina taba ni zeluka kopana ni zona. Neluziba kuli kutaleleza buitamo bo hakuna kuba kokubunolo ka linako zeñwi. Kono luezanga cwañi halukupiwa kueza nto yeñwi yelusa tabeli? Haiba lusasabi kutaleleza zene luitamile, mi luitatela kuutwa Mulimu, lubonisa kuli lwasepahala kwa buitamo bwaluna. Lika zeluitombola kueza likona kuba zetaata, kono Jehova uka lufuyaula hahulu ni kufita. (Malaki 3:10) Kono ki sika mañi sanaaezize mwanaa Jefita wamusizana? Naaezize cwañi ka za buitamo bwanaaezize ndatahe?

Lukona kubonisa cwañi tumelo yeswana ni yanaanani yona Jefita ni mwanaa hae wamusizana? (Mubone maparagilafu 16 ni 17)

16. Mwanaa Jefita wamusizana naangile cwañi buitamo bwa ndatahe? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 3)

16 Buitamo bwanaaezize Jefita nebushutana ni bwa Anna. Anna naaitamile kuli ukafa mwanaa hae Samuele kuli ayo sebeleza kwa tabernakele sina Munazareni. (1 Samuele 1:11) Munazareni naalumelezwa kunyala ni kuba ni bana. Kono mwanaa Jefita wamusizana, naafilwe sina “sitabelo sa ku cisa” sesifiwa mutumbi, mi kabakaleo, naasike aba ni tabo yakuba musali yanyezwi kamba maa lubasi. (Baatuli 11:37-40) Munahane feela taba yeo! Naakabe anyezwi ku muuna yatompeha hahulu mwa naha, bakeñisa kuli ndatahe naali mueteleli mwa Isilaele. Kono cwale naakayo ba feela mutanga yasebeleza kwa tabernakele. Kalibe yo, naangile cwañi taba yeo? Naabonisize kuli kusebeleza Jehova neli yona nto ya butokwa hahulu ku yena ka kubulelela ndahate kuli: “U ni eze moo itamezi.” (Baatuli 11:36) Naaitombozi takazo ya kunyalwa ni kuba ni bana kabakala kuli naabata kusebeleza Jehova. Lukona kulikanyisa cwañi moya wa buitomboli wo wanaabonisize?

Mwanaa Jefita wamusizana naaitombozi takazo ya kunyalwa ni kuba ni bana kabakala kuli naabata kusebeleza Jehova

17. (a) Lukona kulikanyisa cwañi tumelo ya Jefita ni mwanaa hae wamusizana? (b) Manzwi a kwa Maheberu 6:10-12 amisusueza cwañi kuba ni moya wa buitomboli?

 17 Mizwale ni likaizeli babanca babañata baitombozi kusanyala kamba kunyalwa ni kusaba ni bana, ka nako yacwale. Ki kabakalañi? Kabakala kuli babata kuisa hahulu pilu kwa kusebeleza Jehova. Hape mizwale ni likaizeli babahulile baitombozi nako yene bakatokwa kubanga ni bana babona kamba baikulu babona. Kono baitusisa nako yeo ni maata abona kusebeleza Jehova. Babañwi ku bona batusa mwa misebezi ya buyahi kamba kufumaneha kwa Sikolo sa Bakutazi ba Mubuso ni kututela kwa liputeho kokutokwahala hahulu bakutazi. Babañwi balukisanga kuli baekeze kwa nako yebatanda mwa bukombwa bwabona ku Jehova ka nako ya Kupuzo. Jehova haana kulibala buitomboli bobabonisa batanga bahae kaufela baba mulata, babasepahala. (Mubale Maheberu 6:10-12.) Mina bo? Kana mukabonisa moya wa buitomboli ilikuli musebeleze Jehova ka kutala?

LUITUTILEÑI?

18, 19. Luitutileñi mwa taba ya mwa Bibele yebulela za Jefita ni mwanaa hae wamusizana, mi lukona kubalikanyisa cwañi?

18 Ki sika mañi sene situsize Jefita kutiyela miinelo yetaata yemiñata, yanaakopani ni yona? Naaitingile ku Jehova kuli amuetelele hanaaeza likatulo mwa bupilo. Naasika tuhelela batu banaapila ni bona kumutahiseza kuli aeze lika zemaswe. Jefita naazwezipili kusepahala, babañwi niha neba muezize maswe. Jehova naafuyauzi Jefita ni mwanaa hae wamusizana bakeñisa moya wabona wa buitomboli, mi naaitusisize bona kwa kuzwisezapili bulapeli bwa niti. Batu babañwi niha nebatuhezi kueza lika zelukile, Jefita ni mwanaa hae wamusizana nebazwezipili kusepahala ku Jehova.

19 Bibele ibulela kuli: “Mu likanyise ba ba yola lisepiso ka tumelo ni pilu-telele ya bona.” (Maheberu 6:12) Haike lulikanyise mutala wa Jefita ni mwanaa hae wamusizana, kakuli haiba luzwelapili kusepahala, Jehova uka lufuyola.