Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  April 2016

Ki Kabakalañi Haluswanela Kukopananga Hamoho Kulapela Mulimu?

Ki Kabakalañi Haluswanela Kukopananga Hamoho Kulapela Mulimu?

“Ne ba tiiseza . . . mwa ku kopana.” —LIKEZO 2:42, Bibele ye Kenile, Hatiso ya 1951.

LIPINA: 20, 119

1-3. (a) Bakreste babonisize cwañi kuli banyolelwanga kukopana hamoho? (Mubone siswaniso sesi fahalimu.) (b) Lukanyakisisañi mwa taba ye?

BO Corinna hane banani lilimo ze 17, bo maa bona batamiwa ni kuiswa kwa sibaka sesi kwahule ili kwa munganda wa misempula. Hasamulaho, bo Corinna ni bona baiswa kwa sibaka sesi kwahule hahulu ni kone bapila, ili kwa Siberia. Teñi ko, bayo beleka fa famu mi nebapiliswa sina mutanga. Ka linako zeñwi, nebahapelezwanga kubelekela fande silami inze sianda, basina hande liapalo za silami. Nihakulicwalo, bo Corinna ni kaizeli yomuñwi baatula kuli bakaeza mobakonela kaufela kuli bazwe fa famu ni kuya kwa mukopano wa puteho.

2 Bo Corinna nebaize: “Manzibwana lwasiya sibaka kone lubelekela mi lwazamaya ka mahutu kuliba kwa siteshini sa litima sene sili likilomita ze 25 kuzwa fa famu yeo. Sitima safunduka ka 2 kiloko ya busihu, mi lwazamaya mwa sitima ka lihora ze 6, kihona lutuluka ni kuzamaya likilomita ze 10 kuya kwa sibaka sa mikopano.” Bo Corinna nebatabile hahulu kuli nebatamile musipili wo. Nebaize: “Kwa mukopano wo, neluitutile Tawala ya Mulibeleli ni kuopela lipina za Mubuso. Kufumaneha kwa  mukopano wo, neku luyahile hahulu kwa moya mi nekutiisize tumelo yaluna.” Likaizeli bababeli bao bakutela kwa famu hamulaho wa mazazi amalaalu, kono muñaa famu mane naasika lemuha kuli nebasiyo.

3 Kuzwa feela mwa linako za kwamulaho, batu ba Jehova banyolelwanga kuba hamoho. Ka mutala, Bakreste ba kwa makalelo nebanyolelwanga hahulu kukopana hamoho kuli balapele Jehova ni kuituta ka za hae. (Likezo 2:42) Kusina kukakanya, mwendi ni mina mwanyolelwanga kuya kwa mikopano. Kono sina mokuinezi kwa mizwale ni likaizeli bamina kaufela, mwendi kumibelanga taata kufumanehanga kwa mikopano kamita. Mwendi mutokwa kubelekanga ka lihora zeñata kamba mwendi munani zeñata za kueza kamba muikutwanga kukatala kamita. Kacwalo, ki lika mañi zeka lutusa kueza molukonela kaufela kuli lufumanehange kwa mikopano yaluna? [1] (Mubone litaluso za kwa mafelelezo.) Lukona kususueza cwañi baituti baluna ba Bibele ni babañwi kuli bafumanehange kwa mikopano yaluna kamita? Taba ye ikatalusa mabaka kufumanehanga kwaluna kwa mikopano (1) haku lutusa, (2) hakutusa babañwi, ni (3) hakutabisa Jehova. [2]—Mubone litaluso za kwa mafelelezo.

MIKOPANO YALUTUSA

4. Kukopananga hamoho kulutusa cwañi kuituta ka za Jehova?

4 Mikopano yaluluta. Mukopano ni mukopano ulutusa kuituta zeñata ka za Jehova. Ka mutala, buñata bwa liputeho cwanoñu fa, neliituta buka ya Mu Sutelele ku Jehova kwa Tuto ya Bibele ya Puteho. Nemuikutwile cwañi hane lunyakisisa tulemeno twa Jehova ni hane muutwile mobaikutwela mizwale bamina ka za hae? Kusina kukakanya, taba yeo nei mitusize kulata hahulu Jehova. Kwa mikopano, hape luitutanga zeñata ka za Bibele, ka kuisa mamelelo kwa lingambolo ni kwa liponiso, ni ka kuteeleza ka tokomelo Bibele haibalwa. (Nehemia 8:8) Hape hamunahane lika zeñata zeluitutanga sunda ni sunda haluitukiseza kubala Bibele kwa mwa sunda ni haluteeleza ku zebaitutile babañwi mwa litaba zenebaliwa.

5. Mikopano imitusize cwañi kuitusisa litaba zemuitutile mwa Bibele ni kumitusa kuekeza kwa buikoneli bwamina bwa kukutaza?

5 Mikopano iluluta kuitusisa litaba zeluituta mwa Bibele mwa bupilo bwaluna. (1 Matesalonika 4:9, 10) Ka mutala, kana mukile mwafumaneha kwa Tuto ya Tawala ya Mulibeleli yenetahisize kuli mubate kueza zeñata mwa sebelezo yamina ku Jehova, mubolosole litapelo zamina, kamba kuli mubate kuswalela muzwale kamba kaizeli yomuñwi? Mukopano olubanga ni ona mwahalaa sunda wakona kululuta mwakukutaleza taba yende ni mwakutuseza babañwi kuutwisisa niti ye mwa Bibele.—Mateu 28:19, 20.

6. Mikopano yaluna ilususuezanga cwañi mi ilutusa cwañi kuzwelapili kuba babatiile kwa moya?

6 Mikopano yalususueza. Lifasi la Satani lilika kufokolisa tumelo yaluna mi likona kutahisa kuli luikutwe kuimelwa ni kuzwafa. Kono mikopano yaluna yalususueza ni kulufa  maata alutusa kuzwelapili kusebeleza Jehova. (Mubale Likezo 15:30-32.) Hañata, lunyakisisanga mobutalelelizwe bupolofita bwa Bibele. Taba yeo yakona kulutusa kuba ni buikolwiso bobutuna bwa kuli lisepiso za Jehova ka za kwapili likatalelezwa. Mizwale ni likaizeli baluna habalususuezangi feela habafa lingambolo kono hape balususuezanga habaalaba ni habalumbeka Jehova ka kuopela ka kuzwelela kwa lipilu zabona. (1 Makorinte 14:26) Hape haluambola ni bona pili mikopano isika kalisa kale ni hasamulaho wa mikopano, luikutwanga kukatuluswa bakeñisa kuli lunani balikani babañata babaluisa pilu luli.—1 Makorinte 16:17, 18.

Mikopano yaluna yalususueza ni kulufa maata alutusa kuzwelapili kusebeleza Jehova

7. Ki kabakalañi hakuli kwa butokwa hahulu kufumanehanga kwa mikopano yaluna?

7 Kwa mikopano, luamuhelanga tuso ya moya wa Mulimu okenile. Jesu uitusisa moya okenile wo kuetelela liputeho. Mane naalubulelezi kuli luswanela ‘ku utwa seo moya u si bulelela liputeho.’ (Sinulo 2:7) Moya okenile wakona kulutusa kuhanyeza miliko ni kukutaza ka bundume. Hape wakona kulutusa kueza likatulo zende. Ki lona libaka haluswanela kueza ka molukonela kaufela kuli lufumanehange kwa mikopano yaluna ilikuli luamuhele tuso ya moya okenile wa Mulimu.

LUTUSA BABAÑWI HALULI KWA MIKOPANO

8. Mizwale baluna batuseha cwañi habalubona kwa mikopano ni kuluutwa inze lualaba ni kuopela? (Hape mubone mbokisi yeli, “ Kamita Baikutwanga Hande Hamulaho wa Mikopano.”)

8 Haluli kwa mikopano, lunani kolo ya kubonisa mizwale ni likaizeli baluna kuli lwabalata. Babañata mwa puteho yaluna batalimana ni matata amatuna. Muapositola Paulusi naañozi kuli: “Lu isezane pilu.” (Maheberu 10:24, 25) Lwakona kubonisa kuli lwaisa pilu mizwale baluna ka kubanga teñi kwa mikopano ni kususuezana. Halufumaneha kwa mikopano, lubonisa mizwale baluna kuli lubata kuba ni bona, ni kuambola ni bona, ni kuli lwaiyakatwa mobaikutwela. Hape lwabasusueza ka likalabo zaluna ni haluopela kuzwelela kwa lipilu zaluna.—Makolose 3:16.

9, 10. (a) Mutaluse mo manzwi anaabulezi Jesu kwa Joani 10:16, alutuseza kuutwisisa libaka hakuli kwa butokwa kukopananga ni mizwale baluna. (b) Haiba lufumanehanga kwa mikopano kamita, lukona kutusa cwañi mutu yomuñwi yahanilwe ki lubasi lwahabo yena?

 9 Halufumaneha kwa mikopano, lutahisa kuli puteho ibe hamoho. (Mubale Joani 10:16.) Jesu naaibapanyize ku mulisana mi naabapanyize balateleli bahae kwa lingu. Hamunahane taba ye: Haiba lingu zepeli liinzi fa lilundu, lingu zeñwi zepeli liinzi mwa musindi, mi ngu yeñwi yona iinzi kusili, kana lwakona kubulela kuli lingu zeo ki mutapi? Batili, kakuli lingu ze mwa mutapi libanga hamoho mi lilatelelanga mulisana. Ka nzila yeswana, haluswaneli kuikauhanya kwa mizwale baluna ka kusafumanehanga kwa mikopano. Luswanela kukopananga hamoho kuli lube “mutapi u li muñwi,” ni kuli lulatelele “mulisana a li muñwi.”

10 Mikopano yaluna ilutusa kuswalisana hamoho sina lubasi lolulatana. (Samu 133:1) Babañwi mwa puteho yaluna, bahanilwe ki mabasi abona luli, acwale ka bashemi babona, bahulwani, banyani, kamba likaizeli zabona. Kono Jesu naasepisize kuli uka bafa lubasi loluka balata ni kubababalela. (Mareka 10:29, 30) Haiba mufumanehanga kwa mikopano kamita, mwakona kuba sina ndate, me, muhulwani kamba munyani, kamba kaizeli ku mutu yomuñwi mwa puteho. Halunahana ka za taba yeo, lubata kueza molukonela kaufela kuli lufumanehange kwa mikopano kaufela.

LUKATABISA JEHOVA

11. Kufumanehanga kwa mikopano kulutusa cwañi kufa Jehova zeemuswanela?

11 Haluli kwa mikopano, lufa Jehova zeemuswanela. Bakeñisa kuli ki Mubupi  waluna, luswanela kuitumela ku yena, kumubonisa likute, ni kumulumbeka. (Mubale Sinulo 7:12.) Lwakona kueza cwalo haluli kwa mikopano, halulapela ku Jehova, kumuopelela lipina, ni kubulela ka za hae. Kaniti, sunda ni sunda lunani kolo yende hahulu ya kulapela Jehova!

Jehova walemuha kuli lutabela hahulu kubanga kwa mikopano, mi waitebuha buikatazo kaufela bolueza kuli lufumanehange teñi

12. Jehova uikutwa cwañi halumamela taelo yahae ya kufumanehanga kwa mikopano?

12 Jehova ki yena yanaalubupile, mi luswanela kumuutwa. Naalulaezi kuli lukopanange hamoho, sihulu halunze luatumela mafelelezo a lifasi le. Kacwalo, halumamela taelo yeo, Jehova watabela. (1 Joani 3:22) Walemuha kuli lutabela hahulu kubanga kwa mikopano, mi waitebuha buikatazo kaufela bolueza kuli lufumanehange teñi.—Maheberu 6:10.

13, 14. Haluli kwa mikopano, lusutelela cwañi ku Jehova ni Jesu?

13 Halufumaneha kwa mikopano, lubonisa Jehova kuli lubata kusutelela ku yena ni ku Mwanaa hae. Haluli kwa mikopano, luitutanga Bibele mi Jehova ululutanga zeluswanela kueza ni moluswanela kupilela. (Isaya 30:20, 21) Nihaiba mutu yasasebelezi Jehova haataha kwa mikopano yaluna, wakona kulemuha kuli Mulimu waluetelela. (1 Makorinte 14:23-25) Jehova uetelelanga mikopano yaluna ka moya wahae okenile, mi litaba zeluitutanga kwa mikopano lizwa ku yena. Kacwalo, halufumaneha kwa mikopano, luteeleza ku zabulela Jehova, lulemuha mwalulatela, mi lusutelela hahulu ku yena.

14 Jesu, yena Toho ya puteho, naabulezi kuli: “Fo ku na ni ba babeli kamba ba balaalu ba ba kopani ka libizo la ka, ni na ni teñi mwahalaa bona.” (Mateu 18:20) Bibele hape ibulela kuli Jesu ‘uzamaya mwahalaa’ liputeho. (Sinulo 1:20–2:1) Kaniti, haluli kwa mikopano, Jehova ni Jesu babanga ni luna mi balutiisanga. Munahana kuli Jehova uikutwanga cwañi habona kuli mueza momukonela kaufela kuli musutelele ku yena ni ku Mwanaa hae?

15. Kuyanga kwa mikopano kubonisa cwañi Mulimu kuli lubata kumuutwa?

15 Halufumaneha kwa mikopano, lubonisa kuli lubata kuutwa Jehova. Jehova haluhapelezi kueza zabulela. (Isaya 43:23) Kacwalo, halumamela taelo yahae ya kuli lufumanehange kwa mikopano, lubonisa kuli lwamulata ni kuli lwalumela kuli unani tukelo ya kulubulelela za kueza. (Maroma 6:17) Ka mutala, lukaeza cwañi haiba mubelekisi waluna ubata kuli lubelekange hahulu kuli mane lupalelwe kufumanehanga kwa mikopano kamita? Kamba mwendi muuso ubulela kuli mutu yaya kwa mikopano kuyo lapela Jehova, ukalifiswa masheleñi, kukenywa mwa tolongo, kamba kufiwa koto yetuna hahulu kufita zeo. Kamba ka linako zeñwi, lukana lwaikutwa kuli lutabela kueza lika lisili mwa sibaka sa kuya kwa mikopano. Mwa miinelo yeo kaufela, luswanela kuiketela  seluka eza. (Likezo 5:29) Kono nako kaufela haluketa kuutwa Jehova, lutabisa pilu yahae.—Liproverbia 27:11.

MUZWELEPILI KUKOPANANGA NI MIZWALE BAMINA

16, 17. (a) Luziba cwañi kuli mikopano neli ya butokwa hahulu kwa Bakreste ba mwa linako za baapositola? (b) Muzwale George Gangas naaikutwa cwañi ka za mikopano ya Sikreste?

16 Hamulaho wa kukopana hamoho fa Pentekota ya silimo sa 33, Bakreste nebazwezipili kukopananga kulapela Jehova. “Ne ba tiiseza mwa tuto ya baapositola, mwa ku kopana.” (Likezo 2:42, Bibele ye Kenile, Hatiso ya 1951.) Mi nebasika tuhela kukopananga hamoho niha nebanyandisizwe ki muuso wa Roma ni baeteleli ba bulapeli bwa Sijuda. Nihaike kuli nesi kokubunolo kueza cwalo, nebaezize mone bakonela kaufela kuli bazwelepili kukopananga hamoho.

17 Ni kacenu, batanga ba Jehova baitebuha hahulu mikopano, mi batabelanga kufumaneha ku yona. Bo George Gangas bane bali mwa Sitopa Sesietelela ka lilimo zefitelela 22, nebabulezi kuli: “Ku na, kukopananga ni mizwale ki yeñwi ya lika zeenitabisa hahulu mwa bupilo, mi ki nto yeenisusueza. Nitabelanga kubanga mwahalaa batu bapili kufita fa Ndu ya Mubuso, ni kuba mwahalaa batu ba mafelelezo kuzwa fa Ndu ya Mubuso, haiba kukonahala. Niikutwanga tabo yetuna mwa pilu haniambola ni batu ba Mulimu. Haniinzi mwahalaa bona, niikutwanga kulukuluha sina yainzi ni lubasi lwaka, mwa paradaisi ya kwa moya.” Nebazwezipili kubulela kuli: “Nto yenitabela hahulu ka pilu yaka kaufela, ki kufumaneha kwa mikopano.”

18. Muikutwa cwañi ka za mikopano yaluna, mi muikatulela kuezañi?

18 Kana ni mina muikutwa cwalo ka za kulapela Jehova? Haiba kucwalo, muzwelepili kueza momukonela kaufela kuli mubange ni mizwale bamina kwa mikopano niha kukona kuba taata kueza cwalo. Mubonise Jehova kuli luli muikutwa sina mwanaaikutwezi Mulena Davida yanaaize: “Muñaa Bupilo, ni lata Ndu ya hao.”—Samu 26:8.

^ [1] (paragilafu 3) Mizwale babañwi ni likaizeli baluna bapalelwanga kuya kwa mikopano kamita kabakala miinelo yebasina maata fahalimwaa yona. Ka mutala, mwendi bakula hahulu. Mizwale ni likaizeli bao bakolwe kuli Jehova wautwisisa miinelo yabona mi waitebuha hahulu lika kaufela zebaeza kuli bamulapele. Baana-bahulu bakona kutusa mizwale ni likaizeli bao kuteelezanga kwa mikopano, mwendi inge cwalo ka kubatusa kuteeleza kwa mikopano ka luwaile kamba ka kubaangela tukiso ya mikopano ka lipangaliko za malaiti kuli bayo teeleza ku yona.

^ [2] (paragilafu 3) Mubone mbokisi yeli, “ Mabaka Halufumanehanga Kwa Mikopano.”