Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  April 2016

Kana Bukombwa Bwamina Buswana Sina Puka?

Kana Bukombwa Bwamina Buswana Sina Puka?

BUKOMBWA bwaluna ki bwa butokwa mi bwatusa luli. Kono haki batu kaufela belukutazanga ku bona babaziba taba ye. Batu niha batabela kuziba seibulela Bibele, habaikutwangi kuli ki kwa butokwa kuituta Linzwi la Mulimu ni luna.

Ka mutala, halunyakisiseñi zeneezahezi ku bo Gavin. Bo Gavin nebafumanehanga kwa mikopano kwa Ndu ya Mubuso, kono nebasa tabeli kuituta Bibele. Batalusa kuli nebasa zibi zeñata ka za Bibele mi nebasa lati kuli batu babañwi bazibe taba yeo. Nebasaba kuli hane bakazibisa mutu taba yeo, nebaka kupiwa kuli bakalise kuswalisana ni bulapeli bobuñwi mi nebasa lati kuipumana mwa bulapeli bwa buhata. Mubona cwañi? Bo Gavin nebaka tusiwa cwañi? Munahane feela tuso yakona kufumana mutu yaituta Bibele. Jehova naabulelezi Maisilaele kuli: ‘Manzwi aka akawa sina puka.’ (Deuteronoma 31:19, 30; 32:2) Halunyakisiseñi litaba zeñwi ka za puka, mi luboneñi molukona kubapanyeza bukombwa bwaluna kwa puka. Kueza cwalo kuka lubonisa molukona kutuseza hande “batu ba mufuta kaufela.”—1 Timotea 2:3, 4.

 KI SIKA MAÑI SELUTOKWA KUEZA KULI BUKOMBWA BWALUNA BUSWANE SINA PUKA?

Puka ki yende. Puka ipangehanga hanyinyani-hanyinyani muta mukamo ofumaneha mwa moya ufetuha kuba tulotoli twa mezi. Manzwi a Jehova ‘naawile sina puka’ ka nzila ifi? Mulimu naabulezi kwa batu bahae ka sishemo, ka musa, ni ka nzila yebonisa kuli waiyakatwa bona. Lukona kumulikanyisa ka kukuteka maikuto a batu babañwi mwa litaba za bulapeli. Luswanela kubasusueza kunyakisisa lika ni kuli bona beñi baeze likatulo. Haiba lubonisa batu kuli lwatabela kuutwa maikuto abona ka nzila yeo, bakatabela hahulu kuteeleza kwa lushango lwaluna, mi lukaziba hande mwa kubatuseza halunze lupeta bukombwa bwaluna.

Puka yawetulusa. Bukombwa bwaluna bukawetulusa babañwi haiba lubata linzila za mwa kubatuseza ka zona kuituta niti. Muzwale yomuñwi wa libizo la Chris, yena yanaakalisize kuluta bo Gavin Bibele, naasika bahapeleza kueza cwalo. Kono naalikile kufumana linzila zeshutana-shutana za mwa kutuseza bo Gavin kuikutwa hahulu kulukuluha kubuisana litaba za mwa Bibele. Bo Chris nebataluselize bo Gavin kuli mwa Bibele mutumbi kunani taba ya butokwa hahulu yebulezwi mwateñi ni kuli kuituta taba yeo kukatusa bo Gavin kuutwisisa hande mikopano. Bo Chris kihona batalusa kuli bupolofita bobubulezwi mwa Bibele nebuba kolwisize kuli Bibele ki ya niti. Mi hasamulaho, nebabile ni lipuisano zeñata ka za mone butalelelizwe bupolofita. Lipuisano zeo nelitabisize hahulu bo Gavin, mi kwa mafelelezo, baamuhela tuto ya Bibele.

Puka ifa bupilo. Ka nako ye kucisa mwa Isilaele, fokuñwi kufitanga nako yetelele pula isaneli. Hakusina mukamo otiswanga ki puka, limela zaomanga ni kushwa. Jehova naapolofitle kuli linako zaluna likaswana sina nako ya linanga, ili kutalusa kuli batu bakaba ni linyolwa la “ku utwa manzwi a Muñaa Bupilo.” (Amosi 8:11) Naasepisize kuli batoziwa bakaswana sina “puka ye zwa ku Muñaa Bupilo” habanze bakutaza taba ye nde ya Mubuso, ka kutusiwa ki ba “lingu ze ñwi.” (Mika 5:7; Joani 10:16) Taba yelukutaza ki yeñwi ya linzila zeo Jehova afa ka zona bupilo kwa batu babanani linyolwa la kuituta niti. Kana lwaanga lushango lo kuba lwa butokwa?

Puka ki mbuyoti yezwa ku Jehova. (Deuteronoma 33:13) Bukombwa bwaluna bwakona kuba sina mbuyoti kamba mpo ku baba buamuhela. Tuto ya Bibele neli mbuyoti ku bo Gavin kakuli neiba tusize kufumana likalabo kwa lipuzo zabona kaufela. Nebaezize zwelopili kapili-pili, bakolobezwa, mi ka nako yacwale baikola kukutaza taba yende ya Mubuso ni bo musalaa bona bo Joyce.

Lipaki za Jehova basweli kukutaza taba yende ya Mubuso mwa lifasi kaufela

MUUNGE BUKOMBWA BWAMINA KUBA BWA BUTOKWA

Kubapanya puka kwa musebezi waluna wa kukutaza, hape kukona kulutusa kulemuha kuli musebezi waapeta mañi ni mañi waluna mwa bukombwa ki wa butokwa. Ka mukwa ufi? Kalotoli ka mezi kalikañwi hakakoni kukolobisa mubu, kono mubu ukoloba hakunani malotoli amañata. Ka mukwa oswana, lukana lwaanga kuli zelupeta ka butu mwa bukombwa ki zenyinyani hahulu. Kono bakeñisa buikatazo bwaluna ni buikatazo bobaeza batanga ba Jehova babañata, bupaki busweli bwafiwa “kwa macaba kamukana.” (Mateu 24:14) Kana batu babañwi bakaanga bukombwa bwaluna sina mbuyoti yezwa ku Jehova? Haiba ki cwalo, taba yelukutaza ikaswana sina puka yende, yewetulusa, ni yepilisa!