Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jesu Naabonahala Cwañi Luli?

Jesu Naabonahala Cwañi Luli?

Hakuna mutu yanani siswaniso sa Jesu. Jesu naasika ikunga siswaniso mi naasika swaniswa fa nto yeñwi. Nihakulicwalo, kuzwelela feela kwamulaho koo, siswaniso sa Jesu sifumanehile hañata-ñata mwa maswaniso ebaswanisize batu.

Niti ki kuli batu bane baswanisize siswaniso se, habazibi luli mwanaabonahalela Jesu. Batu bane baswanisa Jesu ba, nebaeza cwalo kulikana ni lizo zabona, litumelo zabona za bulapeli, ni zene batokwa bane babata kuli baswanise Jesu. Nihakulicwalo, mobaswaniselize siswaniso sa Jesu, kukonile kutahisa kuli batu babañata babe ni mubonelo usili ka za Jesu ni lituto zahae.

Baswanisi babañwi baswanisize Jesu sina mutu yafokozi ili yanani milili yemitelele ni milelu yemisisani kamba inze abonahala inge mutu yasina tabo. Mwa maswaniso amañwi, Jesu ubonisizwe inze abonahala kuba mutu yanani maata amatuna, inze abonahala kubenya, kamba inze asaisi pilu kwa batu. Kana maswaniso ao abonisa mwanaainezi Jesu luli? Lukona kuziba cwañi mwanaainezi Jesu? Nzila yeñwi yekona kulutusa kuziba mwanaainezi Jesu luli ki ka kunyakisisa litaba zeñwi za mwa Bibele zekona kulutusa kuutwisisa mo mwendi Jesu naabonahalela. Litaba zeo hape zakona kulutusa kuba ni mubonelo olukile ka zahae.

“WANILUKISEZA MUBILI”

Kubonahala kuli Jesu naabulezi manzwi ao mwa tapelo ka nako yanaakolobezwa. (Maheberu 10:5; Mateu 3:13-17) Mubili wa Jesu neubonahala cwañi? Lilimo ze 30 pili nako yeo isika fita kale, lingeloi lelibizwa Gabriele nelipatuluzi taba ye ku Maria: “Ukaitwala mi ukapepa mwana wamushimani, . . . Mwanaa Mulimu.” (Luka 1:31, 35) Kacwalo, Jesu neli mutu yapetahalile sina mwanaabupezwi Adama. (Luka 3:38; 1 Makorinte 15:45) Jesu ulukela kuba muuna yanaabupehile hande mi mwendi naabonahala inge mahe wa Mujuda, Maria.

Jesu naanani milelu kulikana ni sizo sa Majuda ili kushutana ni Maroma bane basautangi milelu. Milelu yeo neli sisupo sa kukutekeha; neisi yemitelele mi neisa bonahali busafa. Jesu naababalelanga milelu yahae ni kuipumela hande mi naakutanga hande milili yahae. Neli feela batu babacwale ka Manazareni bane basakutangi milili yabona, inge cwalo Samisoni.—Numere 6:5; Baatuli 13:5.

Ka lilimo ze 30, Jesu neli mubeti, mi naasaitusisangi liitusiso zeswana ni za miteñi ye. (Mareka 6:3) Kacwalo, Jesu naatiile luli. Kwa makalelo a bukombwa bwahae, Jesu ‘alelekela batu kaufela kwande a tempele ni lingu ni likomu zabona, mi asululela fafasi muwayawaya wa bane bacinca masheleñi mi afetaula litafule zabona.’ (Joani 2:14-17) Ki muuna feela yatiile yakona kueza cwalo. Jesu naaitusisize mubili wanaamulukiselize Mulimu kuli apete musebezi wanaamufile. Jesu naabulezi kuli: “Nilukela kuyo shaela taba yende ya Mubuso wa Mulimu ni kwa mileneñi yemiñwi, kakuli ki sona senilumezwi.” (Luka 4:43) Taba ye ibonisa kuli Jesu naanani mubili oikanguzi hande kakuli naazamaile misipili yemiñata mwa naha kaufela ya Palestine ka mahutu inze ashaela lushango lo.

“HAMUTAHE KU NA, . . . MI NIKA MIKATULUSA”

Sifateho sa Jesu ni ponahalo yahae yesilikani, nelitahisize kuli memo yahae itabelwe ki batu bane  “bambindana ni babaimezwi.” (Mateu 11:28-30) Bakeñisa kuli naanani silikani ni musa, batu bane batabela kulutiwa ki yena, nebatabela lisepiso zahae zende. Nihaiba banana nebabata kuina bukaufi ni Jesu, kakuli Bibele ibulela kuli: “Aswala banana mwa mazoho ahae.”—Mareka 10:13-16.

Nihaike kuli Jesu naautwile hahulu butuku pili asika shwa kale, naasi mutu yafokola. Ka mutala, hane kunani mukiti wa linyalo mwa Kana, naatusize batu ka kufetula mezi kuba waine. (Joani 2:1-11) Fa likezahalo zeñwi naalutile lituto za butokwa hahulu.—Mateu 9:9-13; Joani 12:1-8.

Hape mukutalezo wa Jesu neutusanga bateelezi bahae kuba ni sepo yende ya kupila kuya kuile. (Joani 11:25, 26; 17:3) Balutiwa bahae ba 70 hane bamutaluselize zene bakopani ni zona hane bakutaza, Jesu “awabelwa” mi ali: “Mutabe kabakala kuli mabizo amina añozwi mwa mahalimu.”—Luka 10:20, 21.

“KONO MINA HAMULUKELI KUBA CWALO”

Baeteleli ba bulapeli ba mwa linako za Jesu nebabatanga linzila za kuli bazibwe ki batu ni kuli babonahale kuli banani maata. (Numere 15:38-40; Mateu 23:5-7) Ka kushutana ni baeteleli bao, Jesu naalaezi baapositola bahae kuli basike ‘bahatelela’ babañwi. (Luka 22:25, 26) Mane Jesu naafile temuso yeli: “Mutokomele bañoli babalata kuzamaya-zamaya mwa mikanjo mi babata kulumeliswa ka likute mwa misika.”—Mareka 12:38.

Jesu hape naaswalisana ni batu, mane fokuñwi batu nebasa zibangi fainzi. (Joani 7:10, 11) Jesu naasa ikungangi kuba yomutuna mwahalaa baapositola bahae babasepahala ba 11. Mane nihaiba mutu yanaamubetekile, yena Judasi, naanani ‘kumutubeta’ kuli afe sisupo kwa batu bane babata Jesu.—Mareka 14:44, 45.

Kacwalo, nihaike kuli kunani litaba zeñata zelusa zibi, niti ki kuli Jesu naasabonahali sina mobamuswaniselize batu mwa maswaniso amañata. Sa butokwa ni kufita haki mwanaabonahalela luli Jesu, kono ki molumuungela ka nako ya cwale.

“KUSIYEZI NAKONYANA MI LIFASI HALINA KUNIBONA HAPE”

Jesu naabulezi manzwi ao pili asika shwa kale ni kubulukiwa. (Joani 14:19) Naafile bupilo bwahae sina “tiululo kuli aliulule babañata.” (Mateu 20:28) Mulimu naamuzusize fa lizazi labulaalu “inze anani mubili wa moya” mi “amulumeleza kubonahala” kwa balutiwa bahae babañwi. (1 Pitrosi 3:18; Likezo 10:40) Jesu naabonahala cwañi hanaabonahezi kwa balutiwa bahae ka nako yeo? Kubonahala kuli naashutana hanyinyani ni mwanaabonahalelanga sapili, kakuli nihaiba balutiwa bahae babañwi nebapalezwi kumuziba onafo feela. Maria Magdalena naamuungile kuli ki mulimi wa simu; mi balutiwa bababeli bane bali mwa nzila yene iya kwa Emausi, nebamuungile kuli ki muzwahule.—Luka 24:13-18; Joani 20:1, 14, 15.

Luswanela kuunga cwañi Jesu? Hasamulaho wa lilimo zefitelela 60 kuzwa fashwela Jesu, muapositola Joani yanaalatwa hahulu, naaboni lipono za Jesu. Mwa lipono zeo, Joani naasika bona mutu yashwela fa sifapahano. Kono naaboni “Mulena wa malena ni Mubusi wa babusi,” ili Mulena wa Mubuso wa Mulimu, yatuha ayundisa lila za Mulimu, ili madimona ni batu babamaswe, ni kutisa limbuyoti za kuya kuile kwa batu.—Sinulo 19:16; 21:3, 4.