Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | BIBELE IBULELAÑI KA ZA MANGELOI?

Mwakona Kumituseza Mangeloi

Mwakona Kumituseza Mangeloi

Mangeloi asepahala atabela hahulu kutusa batu mi aeza musebezi wa Jehova ka tukufalelo. Mulimu haanabupile lifasi, mangeloi ‘ahuweleza hamoho ka tabo, mi bana ba Mulimu kaufela bakala kuhuweleza ka milumbeko.’ (Jobo 38:4, 7) Kuzwa feela kwa makalelo, mangeloi alakaza “kuutwisisa” manzwi a bupolofita bobubulela za lika zekaezahala kwapili fa lifasi.—1 Pitrosi 1:11, 12.

Bibele ibonisa kuli fokuñwi mangeloi naasilelezanga balapeli ba niti kuli tato ya Mulimu ipetiwe. (Samu 34:7) Ka mutala:

  • Pili Jehova asikasinya kale mileneñi yemaswe ya Sodoma ni Gomora, mangeloi naatusize Lota ni lubasi lwahae kubaleha.—Genese 19:1, 15-26.

  • Mwa Babilona ya kwaikale, mitangana babalaalu ba Maheberu hane baatulezwi kuli babulaiwe ka kunepelwa mwa liyeku-yeku la mulilo, Mulimu ‘naalumile lingeloi lahae kuto lamulela batanga bahae.’—Daniele 3:19-28.

  • Hasamulaho wa kutanda busihu kaufela mwa musima wa litau zenelapile hahulu, muuna yalukile Daniele naatalusize kuli naapunyuhile mwa musima wo kabakala kuli ‘Mulimu naalumile lingeloi lahae mi lakwala milomo ya litau.’—Daniele 6:16, 22.

Kuzwa feela kwamulaho, mangeloi atusize batu babasepahala

MANGELOI NAATUSIZE PUTEHO YA SIKRESTE MWA LINAKO ZA BAAPOSITOLA

Fokuñwi, mangeloi ali linumwana za Mulimu naatusize mwa misebezi ya puteho ya Sikreste mwa linako za baapositola fone kutokwahalela kaufela kuli mulelo wa Jehova upetiwe. Ka mutala:

  • Lingeloi nelikwaluzi minyako ya tolongo ni kubulelela baapositola bane batamilwe kuli bazwelepili kukutaza mwa tempele.—Likezo 5:17-21.

  • Lingeloi nelilaezi mushaeli wa evangeli kuli aye ka kuitusisa nzila ya lihalaupa yeneshetumuka kuzwa Jerusalema kuya kwa Gaza ilikuli ayo kutaza ku Muetopia yanaaile kwa Jerusalema kuyo lapela.—Likezo 8:26-33.

  • Nako ya Mulimu hane ifitile ya kuli atuse batu bane basi Majuda kuli babe Bakreste, lingeloi nelibonahezi mwa pono ku muzamaisi wa masole ba Roma yabizwa Kornele ni kumulaela kuli abize muapositola Pitrosi kwa ndu yahae.—Likezo 10:3-5.

  • Muapositola Pitrosi hanaatamilwe, lingeloi nelibonahezi ku yena mi nelimulukuluzi mwa tolongo.—Likezo 12:1-11.

 MWAKONA KUMITUSEZA MANGELOI

Hakuna bupaki bobubonisa kuli Mulimu kacenu uitusisa mangeloi kutusa batu ka makazo mwa linzila zetalusizwe mwa Bibele. Nihakulicwalo, Jesu naabulezi cwana ka za nako yelupila ku yona: “Taba yende ye ya Mubuso ikakutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kaufela, kihona kukataha mafelelezo.” (Mateu 24:14) Kana mwaziba kuli balutiwa ba Jesu baeza musebezi wo ka kuetelelwa ki mangeloi?

Mangeloi atusa mwa musebezi wa kushaela taba yende mwa lifasi kaufela

Buka ya Sinulo ibonisa kuli mangeloi naakatukufalelwa mwa musebezi wa kutusa batu mwa lifasi kaufela kuli baitute ka za Jehova Mulimu ni zalelezi batu. Muapositola Joani naañozi kuli: “Nabona lingeloi leliñwi lelifufa mwa mbyumbyulu, mi nelinani taba yende yesafeli ya kushaela ku babayahile mwa lifasi, kwa macaba kaufela ni mishobo ni malimi ni batu. Nelibulela ka linzwi lelituna, lali: ‘Musabe Mulimu mi mumufe kanya, kakuli nako yahae ya kuatula ifitile, cwale mulapele yaezize lihalimu ni lifasi ni liwate ni maweluwelu a mezi.’” (Sinulo 14:6, 7) Zeezahezi zeñata mwa linako zaluna lifa bupaki bwa kuli mangeloi asweli atusa mwa musebezi oeziwa mwa lifasi kaufela wa kukutaza za Mubuso. Kona libaka haiba muezalibi alimuñwi abaka ni kukutela ku Jehova, “kubanga ni tabo mwahalaa mangeloi a Mulimu.”—Luka 15:10.

Kukaezahalañi musebezi wa kukutaza hase ufelisizwe? “Limpi ze kwa lihalimu” za mangeloi likaswalisana ni Jesu Kreste, yena Mulena wa malena, kulwana “ndwa ya lizazi lelituna la Mulimu Yamaata Kaufela” fa Armagedoni. (Sinulo 16:14-16; 19:14-16) Mangeloi amaata akatusa kwa kufa katulo ya Mulimu, Mulena Jesu “hanze akutiseza bumaswe babasa . . . utwi taba yende ya za Mulenaa luna Jesu.”—2 Matesalonika 1:7, 8.

Kacwalo, mube ni buikolwiso bwa kuli mangeloi atabela kumitusa. Mangeloi aiyakatwa hahulu batu babalata kusebeleza Mulimu, mi Jehova uitusisize ona ka kukuta-kutela kutiisa ni kusileleza batanga bahae babasepahala fa lifasi.—Maheberu 1:14.

Ka libaka leo, mañi ni mañi waluna utokwa kueza keto ya butokwa hahulu. Kana lukateeleza ni kumamela taba yende yesweli kukutazwa mwa lifasi kaufela? Lipaki za Jehova babapila mwa silalanda samina bakatabela kumitusa kuli mutusiwe ki tuso yelilato yemufiwa ki mangeloi amaata a Mulimu.