Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  No. 5 2017

Ni bo musalaaka, bo Tabitha, inze luli mwa bukombwa

 BIBELE YACINCANGA BUPILO BWA BATU

Nenisa Lumeli Kuli Mulimu Uteñi

Nenisa Lumeli Kuli Mulimu Uteñi
  • SILIMO SENE BAPEPILWE: 1974

  • NAHA KONE BAPEPEZWI: GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

  • LITABA ZEEZAHEZI: NEBASA LUMELI KULI MULIMU UTEÑI

BUPILO BWAKA BWA KWAMULAHO

Nenipepezwi mwa munzi omuñwi wa mwa Saxony, ili mwa naha yene bizwa ka nako yeo kuli German Democratic Republic (GDR). Mupilelo wa fa lapa laluna neli omunde luli mi bashemi baka nebanilutile kuba ni mikwa yeminde. Naha yeo neizamaiswa ki batu bane banani mubonelo wa kuli batu baalikana ni kuli lika liswanela kuabelwa ka kulikanelela, kacwalo batu babañata mwa Saxony, nebasangi bulapeli kuba bwa butokwa. Nenisa lumeli kuli Mulimu uteñi. Kuzwa kwa bwanana bwaka kuto fita hane nitiloba ni lilimo ze 18, nenilumela hahulu kuli hakuna Mulimu ni kuli batu kaufela baalikana mi baswanela kuikabela lika ka kulikanelela.

Ki kabakalañi hane nilumela hahulu taba yeo? Kakuli nenitabela taba ya kuli batu kaufela baalikana. Kuzwa foo, neniutwisisa kuli batu kaufela baswanela kuikabela lika ka kulikanelela ilikuli kusike kwaba ni batu babafumile hahulu kamba bababotanile hahulu. Kacwalo, napateha hahulu mwa kopano yeñwi ya babanca yene yemela taba yeo. Hane ninani feela lilimo ze 14, nenitandanga nako yeñata inze nieza musebezi wa kuuncafaza mapepa asinyehile. Batu bane bapila mwa tolopo ya Aue nebaitebuha hahulu musebezi one nieza kuli mane bazamaisi ba tolopo yeo nebanifile mupuzo. Nihaike kuli nenisali mwanana, nenitilo zibana ni babahulu mwa kopano ya lipolitiki mwa naha ya German Democratic Republic. Neniikutwa kuli neninani milelo yeminde ni kuli nenikaba ni bupilo bobunde kwapili.

Ka kusalibelela, lika zacinca mwa bupilo bwaka. Ka silimo sa 1989, Limota la Berlin lawa, mi likopano zenefumaneha kwa upa wa Europe ni zona zafeliswa. Lika zekomokisa neliezahala ka kutatamana. Kapili-pili nalemuha kuli batu mwa naha ya German Democratic Republic nebasa lateleli katulo yelukile. Ka mutala, batu bane basina mubonelo wa kuli batu kaufela baalikana ni kuli lika liswanela kuabelwa ka kulikanelela, nebangiwa kuli haki ba butokwa. Ki kabakalañi hane kuli cwalo? Kana nelusa lumeli kuli batu kaufela baalikana? Kana mubonelo one lunani ona wa kuli batu kaufela baalikana neli wa kuezeza feela mulao? Kuzwa feela ka nako yeo, nakala kubilaela hahulu ka za taba yeo.

Kacwalo, natuhela kuswalisana ni sikwata seo, mi naisa hahulu mamelelo yaka kwa lipina ni kuswanisa. Bakeñisa kuli neniituta za lipina, mi nenibata kuya ni kwa yunivesiti, nalela kuli kwapili nenikaba muopeli. Hape natuhela kuba ni mikwa yeminde yene nilutilwe kwa bwanana. Zene niinga kuba za butokwa ka nako yeo, neli kuitabisa ka kueza bunyazi ni basizana babashutana-shutana ka nako yeswana. Kono lika zeo kaufela, zecwale ka buopeli, kuswanisa, ni kueza lika  zene nitabela, nelisika feza lipilaelo zaka. Mane nihaiba maswaniso ene niswanisanga naabonisanga sabo yetuna yene ninani yona. Neniipuzanga kuli ki lika mañi zeneka ezahala kwapili? Mi mulelo wa bupilo neli ufi?

Hane nifumani likalabo kwa lipuzo zene nibuzanga, nenikomokile hahulu. Manzibwana amañwi hane luli kwa sikolo, nenili ni sikwata sa baituti babañwi inze luambola zekaezahala kwapili. Bo Mandy * neli babañwi ba baituti bao mi hape neli Lipaki za Jehova. Manzibwana ao, bo Mandy nebanifile kelezo yende. Nebabulezi kuli: “Bo Andreas, haiba mubata likalabo kwa lipuzo zamina ka za bupilo ni za kwapili, muitute Bibele ka tokomelo.”

Nenisika kolwa ka kutala zene banibulelezi, kono naikatulela kuituta Bibele kuli nifumane likalabo. Bo Mandy banibonisa liñolo la Daniele kauhanyo 2, mi zene nibalile kwa liñolo leo nelinikomokisize. Bupolofita bo, bubulela za mibuso yemaata ya lifasi, ili milonga yeneka ama hahulu batu kuto fita ni mwa linako zaluna. Bo Mandy banibonisa hape bupolofita bobuñwi bwa mwa Bibele bone bubulela za bupilo bwaluna bwa kwapili. Nenisweli kufumana likalabo kwa lipuzo za ka! Kono ki mañi yanaañozi bupolofita bo, mi ki mañi yanaakona kubulela zeneka ezahala kwapili ka kunepahala cwalo? Kana taba yeo neibonisa kuli kunani Mulimu?

BIBELE MONE ICINCELIZE BUPILO BWAKA

Bo Mandy banizibahaza ku bo Horst ni bo Angelika, ili Lipaki bane banyalani bane banitusize kuutwisisa hande Linzwi la Mulimu. Hamulaho wa nakonyana, nalemuha kuli Lipaki za Jehova ki bona feela balapeli babaitusisa hahulu libizo la Mulimu, lona la Jehova, mi ki bona feela babasusueza babañwi kuli baeze cwalo. (Samu 83:18; Mateu 6:9) Neniitutile kuli Jehova Mulimu utusa batu kuba ni sepo ya kupila kuya kuile fa lifasi mwa paradaisi. Samu 37:9 ibulela kuli: “Babasepile Jehova bakaluwa lifasi.” Nto yene nitabisize ki ya kuli mutu kaufela yalika ka taata kupila ka likuka za Mulimu za muzamao sina molitaluselizwe mwa Bibele, wakona kuba ni sepo yeo.

Nihakulicwalo, nekunibezi taata kucinca mupilelo waka kuli nilatelele zeibulela Bibele. Bakeñisa kuli nenili muopeli yatumile hahulu, neniikuhumusa. Kacwalo, nenitokwa kuituta kuba ni buikokobezo. Kuzwa fo, nekunibezi taata kutuhela mupilelo waka wa kuikezeza feela lika mone nilatela. Niitumela hahulu kwa pilu-telele, sishemo, ni musa wabonisa Jehova kwa batu babalika ka taata kueza zeiluta Bibele!

Kuzwa kwa bwanana bwaka kuto fita hane nitiloba ni lilimo ze 18, neniswalisani hahulu ni sikwata sene silumela kuli batu kaufela baalikana mi lika liswanela kuabelwa ka kulikanelela. Kuzwa fo, nenisa lumeli kuli Mulimu uteñi, kono kuzwa ka nako yeo kuto fita cwale, Bibele icincize mupilelo waka. Zene niitutile nelinitusize kusabilaela za kwapili mi nelinitusize kuziba zenipilela. Ka silimo sa 1993, nakolobezwa sina yomuñwi wa Lipaki za Jehova, mi ka silimo sa 2000, nanyala bo Tabitha, ili kaizeli yanaatukufalezwi kusebeleza Mulimu. Lutandanga nako yeñata kutusa batu babañwi kuituta Bibele. Batu babañata belufumananga banani mubonelo one nibanga ni ona kwamulaho. Nibanga ni tabo yetuna luli hanibatusa kuziba Jehova.

MONITUSELIZWE

Hane nikalile kuswalisana ni Lipaki za Jehova, bashemi baka nebakomokile hahulu. Kuzwa ka nako yeo, bashemi baka balemuhile kuli kuswalisana ni Lipaki kwanitusa kuba mutu yomunde. Nitabile hahulu kuli bashemi baka cwale babalanga Bibele mi bafumanehanga kwa mikopano ya Sikreste ya Lipaki za Jehova.

Na ni bakuluna bo Tabitha lunani tabo mwa linyalo laluna kakuli lwalika kulatelela luli kelezo ya mwa Bibele yetusa batu babanyalani. Ka mutala, kulatelela kelezo ya mwa Bibele ya kuli mutu ya mwa linyalo uswanela kuzwelapili kusepahala, kwatiisa linyalo laluna.—Maheberu 13:4.

Hanisana sabo mwa bupilo mi hanisaikalelwanga za kwapili. Niikutwa kuba mwa lubasi lwa balumeli ba mwa lifasi kaufela, ili babaikola kozo sakata ni babaswalisani. Mwa lubasi lo, mañi ni mañi uungiwa kuba wa butokwa. Kona nto yene nilumela hahulu yeo mi nenibata kuli nibe mwa sikwata sa batu babaanga babañwi ka nzila yeo.

^ para. 12 Libizo licincizwe.