Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | BIBELE IBULELAÑI KA ZA MANGELOI?

Kana Mangeloi Akona Kumitusa?

Kana Mangeloi Akona Kumitusa?

Zazi leliñwi musihali, ili la Sunda, bo Kenneth ni bo Filomena babapila mwa Curaçao, nebaile kuyo potela muuna yomuñwi ni musalaa hae bane baitutanga ni bona Bibele.

Bo Kenneth babulela kuli: “Hane lufitile kwa ndu ko, nelufumani sikwalo inze sikwalilwe mi nekusina mota fa nde. Kono kapili-pili naikutwa kuli nitokwa kulizeza musalaa muuna yo, mi naeza cwalo.”

Musali yo aalaba luwaile mi alutaluseza kuli muunaa hae uile kwa musebezi. Musali yo hanaazibile kuli bo Kenneth ni bo Filomena bateñi fa nde, ataha kwa munyako mi abakupa kuli bakene mwa ndu.

Balemuha kuli musali yo naazwa fa kulila. Bo Kenneth habakalisa tuto ya Bibele ka kulapela, musali yo akala kulila hape. Bo Kenneth ni bo Filomena babuza musali yo zanaalila.

Musali yo atalusa kuli naabata kuipulaya ona musihali wo, mi naasweli kuñolela muunaa hae liñolo la kulaeza ka nako yene balizize bo Kenneth ili nto yene mupalelwisize kupeta mulelo wahae. Hape abulelela bo Kenneth ni bo Filomena kuli naakatazwa ki kulembwala, kacwalo, bamuomba-omba ka kumubalela Mañolo a mwa Bibele. Susuezo yene bamufile neitusize musali yo kuli asike aipulaya.

Bo Kenneth bazwelapili kubulela kuli: “Neluitumezi hahulu ku Jehova kwa kulufa kolo ya kutusa musali yo yanaazwafile, sihulu ka kulususueza kulizeza musali yani, mwendi ka lingeloi lahae kamba ka moya wahae okenile!” *

Kana kulukile ku bo Kenneth ni bo Filomena kulumela kuli Mulimu naabatusize, mwendi ka kuitusisa lingeloi kamba moya wahae okenile, kamba maata ahae aitusisa kwa kueza lika? Kamba kana bo Kenneth nebaikupulezi feela kuliza luwaile lo?

Haluzibi hande. Kono seluziba kikuli Mulimu uitusisanga mangeloi ahae kutusa batu kuba balikani bahae. Ka mutala, Bibele ibulela kuli Mulimu naaitusisize lingeloi kuetelela Mukreste yabizwa Filipi, yanaali mushaeli wa taba yende, kuli atuse sikombwa sa Muetopia, yanaabata kuituta za Mulimu.—Likezo 8:26-31.

Batu baba mwa bulapeli bobushutana-shutana balumela kuli kunani libupiwa za moya zenani maata amatuna hahulu, ni kuli zeñwi ku zona ki libupiwa zenani sishemo ili zepeta mulelo wa Mulimu kamba zesileleza mañi ni mañi. Batu babañata balumela kuli mangeloi ateñi ni kuli libupiwa za moya zeo zakona kubatusa. Nihakulicwalo, batu babañwi babañata hape habalumeli kuli mangeloi ateñi.

Kana mangeloi ateñi? Mi haiba ateñi, asimuluha kai? Ki ifi niti ka za mangeloi? Kana akona kumitusa? Halunyakisiseñi lipuzo zeo.

^ para. 8 Ka kuya ka Bibele, Jehova ki lona libizo la Mulimu.—Samu 83:18.