Eni, ateñi. Mangeloi ao naazwa kai? Muhupule kuli Mulimu naabupile mangeloi ni mpo ya tukuluho ya kuiketela za kueza. Hamulaho wa nakonyana kuzwa fone babupezwi bo muuna ni musali bapili, bona bo Adama ni Eva, sibupiwa sesiñwi sa moya sesipetehile nesiitusisize maswe tukuluho yasona ya kuiketela mi nesitahisize kuli batu fa lifasi bakwenuhele Mulimu. Sibupiwa seo nesikonile kukukueza bo Adama ni Eva kukwenuhela Mulimu. (Genese 3:1-7; Sinulo 12:9) Bibele haibuleli libizo la sibupiwa seo kamba situlo sasona pili sisika kwenuhela kale Mulimu. Kono hase sikwenuhezi Mulimu, Bibele yabiza sibupiwa seo kuli ki Satani, ili kutalusa “Muhanyezi,” ni Diabulosi, kutalusa “Lisawana.”—Mateu 4:8-11.

Ka bumai, kukwenuhela Mulimu nekusika felela fo. Mwa linako za Nuwe, mangeloi elusazibi palo yaona ‘naasiile libaka zaona zeswanela’ mwa lubasi lwa Mulimu lwa kwa lihalimu. Mangeloi ao naatile fa lifasi mi naaipetuzi batu kuli aeze bumaswe, ili kutuhela kueza musebezi wanaabupezi Mulimu.—Juda 6; Genese 6:1-4; 1 Pitrosi 3:19, 20.

Nekuezaheziñi kwa mangeloi amaswe ao? Mulimu hanaatisize muunda omutuna kuli azwise bumaswe fa lifasi, mangeloi ao naasiile mibili yaona ya butu ni kukutela mwa mibili ya moya. Nihakulicwalo, Mulimu naasika lumeleza mangeloi amaswe ao kukutela “mwa litulo zaona.” Kono Mulimu naatamile mangeloi ao ka kuabeya mwa muinelo wa “lififi [la kwa moya] lelinsu,” ili muinelo obizwa Tartarasi. (Juda 6; 2 Pitrosi 2:4) Madimona ao alumezi kuzamaiswa ki Satani Diabulosi, yena “mubusi wa madimona,” ili yo “uzwelapili kuipumisa kuba lingeloi la liseli.”—Mateu 12:24; 2 Makorinte 11:14.

Bibele iluta kuli Mubuso wa Mulimu wa Mesia, ona mulonga o mwa lihalimu, neukalile kubusa ka silimo sa 1914. * Kuzwa feela fa kezahalo ya butokwa yeo, Satani ni madimona ahae nebalunduzwi kwa lihalimu mi nebanepezwi fa lifasi. Kuata kwa bumaswe ni muzamao omaswe obasweli kuikenya ku ona batu mwa lifasi lelupila kulona, ki bupaki bobubonisa kuli Satani ni madimona ahae babifile mi babata kukukueza batu babañata kueza bumaswe.—Sinulo 12:9-12.

Nihakulicwalo, kuekezeha kwa bumaswe ni mifilifili yekomokisa hahulu, kubonisa kuli puso ya Satani ni madimona ahae ituha ifeliswa. Hona cwale-cwale fa, libupiwa za moya zelunya ze, halisana kuba ni maata a kubusa batu. Mubuso wa Mulimu hase ubusize lilimo ze 1,000 mwa paradaisi fa lifasi, libupiwa zemaswe zeo likafiwa kolo yekuswani, ili ya mafelelezo, ya kulika batu. Mi hasamulaho, Satani ni madimona ahae bakayundiswa kuya kuile.—Mateu 25:41; Sinulo 20:1-3, 7-10.

^ para. 6 Kuli muzibe litaba zeñata ka za Mubuso wa Mulimu, mubale kauhanyo 8 ya buka ya Bibele I Lutañi Luli? yehatisizwe ki Lipaki za Jehova. Hape yafumaneha fa webusaiti ya www.jw.org.