Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kunani Tuso ya Kupila

Kunani Tuso ya Kupila

Basali ba bo Faizal nebatimezi, mi ibato ba hamulaho wa silimo silisiñwi, bo Faizal nebatokwa kupazulwa kuli pilu yabona ialafiwe. Bo Faizal babulela kuli: “Hanibala buka ya Jobo, naziba kuli kunani libaka Jehova hanaalukisize kuli buka yeo ibe yeñwi ya libuka za mwa Bibele. Haiba lulembwalile hahulu, mi lwabala za mutu yomuñwi yabulezwi mwa Bibele yanaali mwa muinelo oswana ni waluna, lukaomba-ombiwa.” Bazwelapili kubulela kuli: “Kunani tuso ya kuzwelapili kupila.”

Bo Tarsha nebasali banana bo maa bona habatimela. Bo Tarsha babulela kuli: “Bakeñisa kuli naziba Mubupi waluna, naziba zenipilela, ninani sepo ni tabo kusina taba ni matata enikona kutalimana ni ona. Lwakona kukolwa kuli Jehova wakona kulutusa ni kulubabalela zazi ni zazi.”

LITABA zelunyakisisize mwa magazini ye, libonisa kuli miinelo yetaata yebakopana ni yona batu ikona kubatahiseza kuli bapalelwe kuzwelapili kuitiisa. Hamunze mutiyela matata amina, mwendi mwakakanyanga ka za haiba kunani tuso ya kupila kamba haiba kunani mutu yautwisisa zemukopana ni zona. Muhupulange kuli Mulimu wamiisa pilu mi waziba zemukopana ni zona. Mulimu umiinga kuba ba butokwa hahulu ku yena.

Muñoli wa Samu 86 naasepile Mulimu ka kubulela kuli: “Nihuweleza ku wena mwa lizazi la ziyezi, kakuli uka nialaba.” (Samu 86:7) Mwendi mwakona kuipuza kuli, ‘Mulimu ukona kunialaba cwañi “mwa lizazi la ziyezi”?’

Nihaike kuli Mulimu mwendi haana kutatulula matata amina honafo feela, Linzwi lahae, yona Bibele, limikolwisa kuli Mulimu wakona kumitusa kuba ni kozo ni kumifa maata a kuitiisa. Bibele ibulela kuli: “Musike mwabilaezwa ki sesiñwi, kono mwa lika kaufela muzibise Mulimu zemukupa ka tapelo ni ka kupo hamoho ni buitumelo; mi kozo ya Mulimu yefita kutwisiso kaufela ikasileleza lipilu zamina ni mihupulo yamina.” (Mafilipi 4:6, 7, litaluso ze kwatasi) Halunyakisiseñi litimana za mwa Bibele zelatelela ili zelukolwisa kuli Mulimu waluisa pilu.

Mulimu Wamiisa Pilu

“Hakuna nihaiba [taha] iliñwi yesaisezwi pilu ki Mulimu. . . . Mu ba butokwa hahulu kufita litaha zeñata.”Luka 12:6, 7, litaluso ze kwatasi.

MUNYAKISISE TABA YE: Mulimu waisa pilu nihaiba taha iliñwi yenyinyani. Mulimu uisa pilu taha ni taha kusina taba ni bunyinyani bwayona, taha ni taha ki sibupiwa sa butokwa ku Mulimu. Batu ki ba butokwa hahulu ku Mulimu kufita litaha. Kwa libupiwa kaufela za fa lifasi, batu ki libupiwa zeipitezi hahulu kakuli bona babupilwe “ka siswaniso sahae” mi bakona kubonisa tulemeno twahae totutuna.—Genese 1:26, 27.

“Wena Jehova, unisefile, mi waniziba. . . . Uziba mihupulo yaka . . . Unitatube, mi uzibe mihupulo yaka yeenibilaeza.”​Samu 139:1, 2, 23.

 MUNYAKISISE TABA YE: Mulimu wamiziba hande. Waziba zemunahana mwa pilu mi waziba ni lipilaelo zamina. Nihaike kuli batu fokuñwi habakoni kuutwisisa miinelo yetaata yemukopana ni yona, Mulimu yena wamiisa pilu mi ubata kumitusa. Taba yeo ibonisa kuli kunani tuso ya kupila.

Kunani Tuso ya Kupila

“Mawe Jehova, utwa tapelo yaka; muhuwo waka wa kukupa tuso ufite ku wena. . . . Usikekele zebe yahao ku na; unialabe kapili hanikupa tuso. . . . Ukautwa tapelo ya babotana.” Samu 102:1, 2, 17.

MUNYAKISISE TABA YE: Kuswana feela inge kuli kuzwa feela ka nako yene bakalile kunyanda batu, Jehova uzwezipili kubuluka miyoko yabona. (Samu 56:8) Miyoko yamina ni yona ki yemiñwi ya miyoko yabulukile Jehova. Bakeñisa kuli mu ba butokwa ku yena, Mulimu waziba miinelo yetaata kaufela yemukopana ni yona ni miyoko yemulila.

“Usike wabilaela, kakuli ki na Mulimu wahao. Nika kutiisa, ee, nika kutusa . . . na, Jehova Mulimu wahao . . . ki na yali ku wena: ‘Usike wasaba. Nika kutusa.’”Isaya 41:10, 13.

MUNYAKISISE TABA YE: Mulimu uitukiselize kumitusa. Haiba muwa, ukamitusa kuyema hape.

Kunani Sepo ya Kuli Lika Likaba Hande Kwapili

“Mulimu naalatile hahulu lifasi kuli mane naafile Mwanaa hae wa libanda, kuli mutu kaufela yabonisa tumelo ku yena asike atimezwa kono abe ni bupilo bobusa feli.”Joani 3:16.

MUNYAKISISE TABA YE: Muba butokwa hahulu ku Mulimu kuli mane naaitombozi kufa mwanaa hae, yena Jesu, sina sitabelo kabakala mina. Sitabelo seo simitusa kuziba zemupilela ka nako yacwale ni kuba ni sepo ya kuto pila bupilo bwa tabo kuya kuile. *

Nihaike kuli mwendi musweli kutalimana ni miinelo yetaata ka nako yacwale mi mwendi kutaata kumina kuitiisa, muitute Linzwi la Mulimu ka tokomelo kuli mube ni tumelo mwa lika zasepisize Mulimu. Kueza cwalo kukamitusa kuba ni tabo ni kuziba kuli kunani tuso ya kupila luli.

^ para. 19 Kuli muzibe litaba zeñata ka za mo sitabelo sa Jesu sikona kumituseza, mubuhe vidio yeli, Muhupule Lifu la Jesu, ili yefumaneha fa webusaiti ya www.jw.org/loz. Mubone mwatasaa LIHATISO > MAVIDIO > MIKOPANO YALUNA NI BUKOMBWA.