Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Zekona Kumitusa Kutatulula Matata

2 Zekona Kumitusa Kutatulula Matata

Matata amañwi elukopananga ni ona mwa bupilo, azwelangapili kuba teñi ka lilimo zeñata, mi fokuñwi kwakona kufita nako yetelele kuli lutolemuha matata ao. Kana butali bobu mwa Bibele bwakona kulutusa kutatulula matata elupalelwanga kutatulula ili azwafisa? Hamunyakisise mitala yelatelela.

KUBILAELA HAHULU

Bo Rosie babulela kuli: “Neninahananga hahulu za bupilo bwaka ni ka za lika zemaswe zekona kuezahala kwapili.” Ki afi mañolo a mwa Bibele anaabatusize? Leliñwi la mañolo ao ki Mateu 6:34 lelibulela kuli: “Musike mwabilaela za lizazi lelitatama, kakuli lizazi lelitatama litaha ni lipilaelo zalona. Lizazi ni lizazi linani butata bwalona.” Bo Rosie babulela kuli manzwi anaabulezi Jesu ao abatusize kusa bilaelanga zekaezahala kwapili. Bazwelapili kubulela kuli: “Neninani hahulu lipilaelo zeñata, mi kuekeza lipilaelo zeñwi kwa lipilaelo zeo nekusike kwanitusa.”

Yasmine ni yena naanani lipilaelo zeñata mwa bupilo. Ubulela kuli: “Hañata nenililanga hahulu mwahalaa sunda mi fokuñwi busihu nenipalelwanga kulobala. Maikuto amaswe naanipalelwisa kuba ni tabo.” Ki lifi liñolo lene limutusize? Yasmine utalusa kuli liñolo la 1 Pitrosi 5:7 ki lona lene limutusize. Liñolo leo lili: ‘Munepele lipilaelo zamina kaufela ku yena, [Mulimu], kakuli wamiisa pilu.’ Yasmine ubulela kuli: “Nenizwezipili kulapelanga ku Jehova mi naalabile litapelo zaka. Neniikutwile kuimuluha. Nihaike kuli fokuñwi nisabanga ni maikuto amaswe, seniziba zeniswanela kueza haniba ni maikuto ao.”

KUZINA-ZINA

Musizana yomuñwi wa libizo la Isabella ubulela kuli: “Nibona kuli kuzina-zina ki kwa kuhoza kakuli  bo ndate ni bona banani mukwa wo. Nenituhelanga kueza lika za butokwa kuli niishumuse kamba kuli nibuhe TV. Mukwa wo umaswe kakuli utahiseza mutu kuba ni maikuto a kulembwala ni kusaeza hande musebezi wanaaswanela kueza.” Sikuka sene simutusize sa mwa Bibele ki sesifumaneha kwa liñolo la 2 Timotea 2:15, lelibulela kuli: “Ueze moukonela kaufela kuli ube yalumelelwa ku Mulimu, uli mubeleki yasaswabeli sesiñwi.” Isabella ubulela kuli: “Nenisalati kuli Jehova aswabiswe ki musebezi waka, ka libaka feela la kuli nenizina-zinile.” Isabella uezize cinceho yetuna luli.

Bo Kelsey ni bona babulela kuli: “Fokuñwi nenibanga ni musebezi one nitokwa kueza, kono nenizina-zinanga, neniyo uezanga feela kwa mafelelezo inze kusiyezi nako yenyinyani. Kuezanga lika kwa mafelelezo nekutahisanga kuli nilile, nipalelwe kulobala, ni kubilaela hahulu. Nenisa ikutwangi hande.” Bo Kelsey nebatusizwe ki zeñozwi kwa liñolo la Liproverbia 13:16 lelibulela kuli: “Mutu yabutali ueza lika ka zibo, kono sikuba sibonahalisa bukuba bwasona.” Bo Kelsey batalusa zene baitutile hane banahanisisize liñolo leo kuli: “Ki kokunde kuziba mwakona kupetela hande mutu musebezi ni kulelela cimo zakaeza kwapili. Seninani buka yenibeyanga fa tafule yaka ili moniñozi misebezi yeniswanela kueza kwapili, mi kueza cwalo kunitusa kuitukiseza ni kueza lika ka nako yeswanela isiñi kwa mafelelezo.”

BUINOSI

Bo Kirsten babulela kuli: “Bo muunaa ka nebaniyubekile mi banisiyela bana babane babanyinyani.” Ki sikuka mañi sa mwa Bibele sene sibatusize? Liproverbia 17:17 ibulela kuli: “Mulikani wa niti ubonisa lilato ka nako kaufela, mi upepezwi kuli abe mwanahabo mutu mwa linako za ziyezi.” Bo Kirsten baeza silikani ni batu babasebeleza Jehova sina bona. Ki lika mañi zenezwile mwateñi? Bo Kirsten babulela kuli: “Balikani baka bao nebanitusize mwa linzila zeñata! Babañwi nebasiyanga lico ni mapalisa fa munyako waka. Nelutusizwe halaalu ki batu babañwi babañata kututela mwa ndu yeñwi kuzwa ku yeneluli ku yona. Mutu yomuñwi naanitusize kufumana musebezi. Balikani baka nebanitusanga luli.”

Bo Delphine, bababulezwi kwa makalelo, ni bona nebaikutwanga buinosi. Habahupula zebalatehezwi ki zona, bo Delphine babulela kuli: “Nenibonanga babañwi ni mabasi abona inze baikola bupilo hamoho, kono na neniikutwanga buinosi.” Liñolo lene litusize bo Delphine ki la Samu 68:6, lelili: “Mulimu ufa babainzi banosi ndu mwa kupila.” Batalusa kuli: “Neniziba kuli timana yeo neisa talusi feela ndu luli ya kuina ku yona. Kono nenifitile fakuutwisisa kuli Mulimu ulufa ndu ya kwa moya, ili sibaka sa silelezo sesilutusa kuba ni balikani babande babalata Jehova. Mi neniziba kuli, kuli nikone kuba ni balikani bao, nenitokwa kuba bukaufi ni Jehova. Kacwalo Samu 37:4 neinitusize kueza cwalo, kakuli ibulela kuli: ‘Utabe hahulu kabakala Jehova, mi uka kufa zeilakaza pilu yahao.’”

Bafeza ka kubulela kuli: “Nenilemuhile kuli nenitokwa kuba hahulu bukaufi ni Jehova. Ki yena mulikani yomutuna ka kufitisisa. Mi neniñozi mukoloko wa lika zene nikona kuikola kueza ni babañwi, ilikuli nibe ni balikani babalata Jehova inge na. Neniitutile kuitebuha zende zebaeza babañwi ni kusaisa pilu kwa bufokoli bwabona.”

Batu babasebeleza Jehova ni bona habasika petahala. Mane Lipaki za Jehova ni bona bakopananga ni matata sina babañwi kaufela. Kono lituto za mwa Bibele lisusueza batu kutusa babañwi miinelo haibakonisa kueza cwalo. Ki kokunde kuba ni balikani babacwalo. Kono kana likuka za mwa Bibele zakona kumitusa kutatulula matata emusakoni kutatulula kacenu, inge cwalo hamukula butuku bobusa foli kamba hamushwelwa ki mutu yomuñwi?

Kusebelisa kelezo ya mwa Bibele kwakona kumitusa kufumana balikani babakona kumitusa