Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Lituto ze Mwa Bibele Lilutusa Kuba ni Butali ka Nako Kaufela

Lituto ze Mwa Bibele Lilutusa Kuba ni Butali ka Nako Kaufela

KI WO MUTALA: Luunge kuli musweli kupota-pota mwa miziyamu mokunani maswaniso akale a kubupa. Buñata bwa maswaniso a kubupa ao anani tusuba-suba, akwayukile, mi anani miandala. Amañwi kwa maswaniso akubupa ao, asinyehile hahulu kuli mane likalulo zeñwi za ona halisaliyo. Nihakulicwalo, siswaniso sesiñwi sona sa kubupa, sisaiketile hande mi hakuna kalulo yasona yetondahala. Mi cwale mubuza yamipotisa kuli: “Siswaniso se sona ki sesinca kufita amañwi?” Yamipotisa umialaba kuli: “Batili, se mane sona ki sakale hahulu mi hasisika bupiwa sinca.” Mwabuza hape kuli: “Kana nesibeilwe mwa sibaka sesisilelelizwe hahulu?” Mupotisi yo umialaba kuli: “Batili, mane siswaniso se nesisika silelezwa kwa moya omutuna mi sinelakilwe ki pula. Mane lisinyi zeñata balikile kusisinya.” Mwendi mukakomoka hahulu ni kubuza kuli, ‘Siswaniso se siezizwe fa nto mañi?’

Ka mubulelelo omuñwi, Bibele iswana sina siswaniso seo sesiipitezi. Bibele ki buka yakale hahulu kufita libuka zeñwi kaufela. Ki niti kuli kunani libuka zeñwi zakale. Kono ka kuswana ni maswaniso a kubupa akale asinyehile, buñata bwa litaba zeneñozwi mwa libuka za kwaikale lisinyehile hamulaho wa nako yetelele yefitile. Ka mutala, litaba za sayansi zeneñozwi mwa libuka zakale zeo halilumelelani ni litaba zenca zefumanwi. Litaba za likalafo ze mwa libuka zakale zeo hañata halitusangi batu kono libatahisezanga feela butata. Mi buñata bwa litaba zeñwi zeneñozwi kale halisa fumaneha mone liñolezwi kwa makalelo, sekusiyezi feela likalulonyana zazona, likalulo zeñwi zona lilatehile kamba lisinyehile hahulu.

Bibele yona ishutana ni libuka zeñwi kaufela. Neikalisizwe kuñolwa lilimo zefitelela 3,500 kwamulaho, mi haisika sinyeha. Kusina taba kuli Bibele ilwanisizwe  ka nako yetelele ka kucisiwa, ka kukwalelwa, ni ka kuungiwa kuli haki ya butokwa, litaba ze kuyona halisika cinca. Niha kunani litaba zenca kacenu, litaba ze mwa Bibele lisali za niti mi mane litaba ze kuyona libulela ka kunepahala ka za lika zekaezahala kwapili.—Mubone mbokisi yeli, “Kana Bibele Isakona Kulutusa Kamba Kutokwa?

LIKUKA ZEKONA KULUTUSA KACENU

Mwendi mwakona kuipuza kuli, ‘Kana litaba za mwa Bibele zakona kulutusa kacenu?’ Kuli mualabe puzo yeo, muswanela kuipuza kuli: ‘Ki matata mañi amatuna ebakopana ni ona batu kacenu? Kwa matata ao, ki afi asabisa hahulu?’ Mwendi munahana za lindwa, kusilafala kwa moya, bukebenga, kamba kusa sepahala. Cwale hamunyakisise likuka zeñwi zeiluta Bibele. Hamunze mueza cwalo, muipuze kuli, ‘Kambe batu balatelela likuka ze, mwa bupilo bwabona, kana bupilo nebusike bwaba bobunde fa lifasi?’

KULATA KOZO

“Tabo ki ya bababatiseza babañwi kozo, kakuli bakabizwa bana ba Mulimu.” (Mateu 5:9) “Mueze ka momukonela kaufela kuli mupilisane ka kozo ni batu kaufela.”—Maroma 12:18.

KUBONISA SISHEMO NI KUSWALELA

“Tabo ki ya babanani sishemo, kakuli bakaboniswa sishemo.” (Mateu 5:7) “Muzwelepili kutuhelelana ni kuswalelana ka pilu kaufela mutu ni kwanani libaka la kutongoka yomuñwi. Sina Jehova * hamiswalezi ka pilu kaufela, ni mina mueze nto yeswana.”—Makolose 3:13.

KUSWALISANA KUSINA TABA NI MUBALA WA LITALO

Mulimu “ka mutu alimuñwi uezize macaba kamukana a batu kuli bayahe fa lifasi kaufela.” (Likezo 17:26) “Mulimu haketululi kono mwa sicaba ni sicaba mutu kaufela yamusaba ni kueza sesilukile ulumelelwa ki yena.”—Likezo 10:34, 35.

KUBA NI MUBONELO OSWANELA KA ZA LIFASI

“Jehova Mulimu aanga mutu ni kumubeya mwa simu ya Edeni kuli ailime ni kuibabalela.” (Genese 2:15) Mulimu ‘ukasinya babasinya lifasi.’—Sinulo 11:18.

KUTOYA MUKWAÑULI NI BUHULE

“Muitibelele kwa mufuta kaufela wa mukwañuli, kakuli mutu nihakaba ni zeñata, zaluwile halikoni kumufa bupilo.” (Luka 12:15) “Muzamao wa buhule ni mufuta kaufela wa masila kamba mukwañuli, nihaiba feela kubulelwa lisike zabulelwa mwahalaa mina, sina mokuswanehela batu babakenile.”—Maefese 5:3.

KUSEPAHALA NI KUSEBEZA KA TAATA

‘Lubata kupila ka busepahali mwa lika kaufela.’ (Maheberu 13:18) “Yauzwa asike auzwa hape; kono asebeze ka taata.”—Maefese 4:28.

BUTOKWA BWA KUTUSA BABATOKWILE

“Mubulele ka nzila yeomba-omba ku babalobehile lipilu, mutiise babafokola, mube ni pilu-telele kwa batu kaufela.” (1 Matesalonika 5:14) ‘Mubabalele lindiala ni limbelwa mwa manyando abona.’—Jakobo 1:27.

Bibele hailubuleleli feela zeluswanela kueza, kono mane ilubulelela ni moluswanela kuezeza cwalo. Kambe batu babañata mwa lifasi kacenu balatelela likuka zebulezwi fahalimu, matata mwa lifasi naakaba  amanyinyani. Kacwalo, mwakona kubona kuli likuka za Bibele lisakona kumitusa ni kacenu! Lituto za mwa Bibele likona kumitusa cwañi kacenu?

MOMUKONA KUTUSEZWA KI LITUTO ZA MWA BIBELE KACENU

Mutu ya butali ka kufitisisa, yena Jesu, naabulezi kuli: “Butali bupakwa kuli ki bwa niti ka miselo yabona.” (Mateu 11:19, litaluso ze kwatasi) Kana mwalumela taba yeo? Mukona kuziba kuli mutu unani butali ka misebezi yahae. Kacwalo, mwendi mwakona kuipuza kuli: ‘Haiba Bibele yakona kunitusa luli, kana hanina kulemuha moinituseza mwa bupilo bwaka? Bibele ikona kunitusa cwañi kutalimana ni matata enikopana ni ona kacenu?’ Ki wo mutala.

Bo Delphine, * nebapatehile hahulu kueza zeñata mwa bupilo bwabona, mi kueza cwalo nekubatusa luli. Ka bumai, bo Delphine ka sipundumukela bakopana ni matata ashutana-shutana ka kutatamana. Mwanaa bona wamusizana atimela. Bakauhana ni bakubona. Bafelelwa ki masheleñi. Bo Delphine babulela kuli: “Nenisazibi zene nipilela, nenishwezwi ki mwanaka, nenikauhani ni bo munaaka, mi nenisina ndu. Neniikutwile kuli hanisesiñwi, nenisina koniwela, nenisina maata, mi nenisina sepo ya za kwapili.”

Bo Delphine nebaiponezi buniti bwa manzwi a, ali: “Butelele bwa bupilo bwaluna ki lilimo ze 70, kamba ze 80 ku mutu yatiile hahulu. Kono litezi  manyando ni maswabi; lifela kapili, mi lwayunda.”—Samu 90:10.

Bo Delphine nebatusizwe ki Bibele ka nako yene bali mwa butata bo. Bibele neibatusize hahulu. Sina molikaboniseza litaba zetaalu zelatelela, batu babañwi babañata balemuhile kuli Bibele ibatusize hahulu hane balatelezi tuso ye mwateñi ya mwa kutatululela matata a mwa bupilo. Batu bao mane baikutwa kuli Bibele iswana sina siswaniso sa kubupa sesibulezwi kwa makalelo a taba ye. Bibele haiswani ni libuka zeñwi zeñata ili zeo litaba ze ku zona halisa tusa mwa linako zaluna, mi halilumelelani ni litaba zenca zefumanwi. Kana ki kabakala kuli Bibele iezizwe ka mukwa oshutana ni moliezelizwe libuka zeñwi? Esi mwendi mwa Bibele kufumaneha mihupulo ya Mulimu isiñi ya batu?—1 Matesalonika 2:13.

Mwendi ni mina mulemuhile kuli bupilo ki bobukuswani mi butezi matata. Hamutelwa ki matata, ki nto mañi yekona kumiomba-omba, kumitusa, ni kumifa kelezo yemukona kusepa?

Halunyakisiseñi mo Bibele ikona kulutuseza mwa bupilo bwaluna mwa linzila zetaalu. Bibele yakona kumitusa

  1. kuambuka lika zekona kumitahiseza matata.

  2. kutatulula miinelo yetaata.

  3. kutiyela miinelo yemusa koni kucinca.

Mwa litaba zelatelela, lukanyakisisa linzila zetaalu zeo.

^ para. 10 Jehova ki lona libizo la Mulimu ka molipatululezwi mwa Bibele.—Samu 83:18.

^ para. 24 Mwa taba ye ni mwa litaba zetaalu zelatelela, mabizo amañwi acincizwe.