BABAÑWI BABULELA KULI BIBELE HAIKONI KULUTUSA. Dokota yomuñwi naabapanyize ketelelo ya mwa Bibele kwa buka yakale yene itusiswanga kwa kuluta bana ba sikolo tuto ya chemistry mwa lilimo za ma 1920. Mutu yasakuteki Bibele akana amibuza kuli kana mwakona kuitusisa buka yakale ya litaelo zebonisa mwakuitusiseza kompyuta kuli imituse kuziba mwakuitusiseza kompyuta yenca ya mwa linako za cwale. Ka mubulelelo omuñwi, batu babañwi baanga kuli Bibele haikoni kulutusa kakuli litaba ze ku yona seli zakale hahulu.

Ki kabakalañi mutu hakona kuitusisa buka yenani litaba zakale hahulu cwalo mwa linako zaluna inze kunani lika zezwezipili? Mi hape fa intaneti kunani litaba zeñata zelumelwanga kuli lituse batu ni kubafa ketelelo. Batu babali licaziba za munahano, baeteleli ba bulapeli, mane hamoho cwalo ni licaziba babaziba litaba zeñata, bafitisanga maikuto abona kwa sicaba fa liprogilamu ni lipuhisano za fa TV. Mi mwa lintolo za libuka kunani libuka zeñata zehatisizwe ili zelekiwa hahulu ki batu babañata kuli libatuse.

Bakeñisa kuli kunani litaba zeñata hahulu ili zefumanwa ka bunolo, ki kabakalañi hape batu babañwi habaanga kuli Bibele ki ya butokwa hahulu hailifo ki buka yeneeñozwi ibato ba lilimo ze 2,000 kwamulaho koo? Esi mwendi batu babasaangi Bibele kuba ya butokwa babulezi niti hababulezi kuli, kuitusisa Bibele yeli buka yakale hahulu cwalo kuli iluetelele kuswana feela inge mutu yaitusisa buka yakale ya lituto za chemistry ni buka yakale ya litaelo zebonisa moisebeleza kompyuta? Niti ki kuli mubonelo ocwalo ufosahalile. Sayansi ni bumapanga-panga lizwelapili kucinca, kono kana lika zebatokwa batu kuli bapile licincize? Batu basabata kuikola bupilo, kuba ni tabo ni kuikutwa kusilelezwa, kuba ni lubasi loluswalisani, mane hamoho cwalo ni kuba ni balikani babande.

Kusina taba kuli Bibele seli buka yakale hahulu, isakona kutusa batu kuba ni lika zeo ni zeñwi zeñata. Mi hape inani litaba zebonisa kuli neiñozwi ka ketelelo ya Mubupi waluna. Ilufa ketelelo yelutusa kuziba mwakupilela ni kuziba mwakutalimanela ni butata bufi kamba bufi bolukona kukopana ni bona mwa bupilo. (2 Timotea 3:16, 17) Taba ya butokwa hahulu ni kufita hape ki ya kuli, kelezo ya mwa Bibele isebeza ka nako kaufela, mi haicinci ni kamuta! Mane yona Bibele ibulela kuli: “Linzwi la Mulimu lapila.”—Maheberu 4:12.

Kana zeibulela Bibele ki za niti luli? Kana Bibele seili yakale hahulu kamba kana ki yona buka yekona kulutusa hahulu kwa libuka kaufela zeliteñi kacenu? Mulelo wa Tawala ya Mulibeleli ye ka kuba yona yapili kwa limagazini zeipitezi kaufela, ki kumitusa kuli mukone kufumana likalabo kwa lipuzo ze.