Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  January 2016

Mususuezwe ki ‘Mpo ya Mulimu Yesakonwi Kutaluswa’

Mususuezwe ki ‘Mpo ya Mulimu Yesakonwi Kutaluswa’

“Buitumelo bu ye ku Mulimu kabakala mpo ya hae ye sa konwi ku taluswa.” —2 MAKOR. 9:15.

LIPINA: 121, 63

1, 2. (a) Mpo ya Mulimu ‘yesakonwi kutaluswa’ ikopanyelezañi? (b) Ki lipuzo mañi zelukanyakisisa mwa taba ye?

JEHOVA ulufile mpo yetuna ka kufitisisa ya lilato hanaalumile Mwanaa hae wa butokwa yena Jesu kuli atahe fa lifasi. (Joa. 3:16; 1 Joa. 4:9, 10) Muapositola Paulusi naatulusize mpo yeo sina ‘mpo yesakonwi kutaluswa.’ (2 Makor. 9:15) Ki kabakalañi Paulusi hanaaitusisize pulelo yeo?

2 Paulusi naaziba kuli sitabelo sa Jesu ki sona sesikonahalisa lisepiso za Mulimu kaufela zende kutalelezwa. (Mubale 2 Makorinte 1:20.) Taba yeo italusa kuli mpo ya Mulimu ‘yesakonwi kutaluswa’ ikopanyeleza sitabelo sa Jesu, ni lika kaufela zende ni lilato lelisa feli za lubonisa Jehova. Mpo ya butokwa yecwalo itaata kuitalusa ka nzila yelukona kuutwisisa hande. Luswanela kuikutwa cwañi halunahana za mpo yeipitezi yeo? Mi mpo yeo iswanela kulususueza cwañi halunze luitukiseza Kupuzo ya lifu la Kreste yekaeziwa la Bulaalu March 23, 2016?

 MPO YA MULIMU YEIPITEZI

3, 4. (a) Muikutwanga cwañi mutu yomuñwi hamifa mpo? (b) Mpo yeipitezi ikona kucinca cwañi bupilo bwamina?

3 Hañata lwatabanga mutu yomuñwi halufa mpo. Kono limpo zeñwi ki zende hahulu kamba liipitezi hahulu kuli mane zakona kucinca bupilo bwaluna. Ka mutala, munge kuli muezize mulatu omutuna hahulu. Koto ya mulatu wamina ki lifu. Kono ka kusalibelela, mutu yomuñwi yemusa zibi uitombola kufiwa koto yene muswanela kufiwa. Utabela kuifana bupilo bwahae kabakala mina! Nemukaikutwa cwañi ka za mpo yeipitezi yeo?

4 Mpo yelilato ni yeipitezi yeo, ikona kumitahiseza kuli mueze licinceho mwa bupilo bwamina. Kusina kukakanya, hape mukasusuezwa kuba ni bufani, kulata babañwi, ni kuswalela batu kaufela babamifoselize. Mwa bupilo bwamina kaufela mukatabela kubonisa kuli mwaitebuha buitomboli bwanaaezize mutu yo.

5. Mpo ya Mulimu ya tiululo ifita cwañi mpo ifi kamba ifi?

5 Mpo ya Mulimu ya tiululo ki yetuna hahulu kufita mutala ofilwe. (1 Pit. 3:18) Munahane taba ye: Kaufelaa luna luhozize sibi ku Adama, mi koto ya sibi ki lifu. (Maro. 5:12) Kabakala lilato, Jehova naalumile Jesu kutaha fa lifasi kuli atoshwela batu kaufela, ilikuli “a kone ku lupa lifu kabakala batu kaufela.” (Maheb. 2:9) Kono sitabelo sa Jesu sikapeta zeñata hahulu! Sikafeza lifu kuya kuile. (Isa. 25:7, 8; 1 Makor. 15:22, 26) Batu kaufela bababonisa tumelo ku Jesu, bakapila mwa kozo ni kuba ni tabo kuya kuile, ibe kuli bakaba malena ni Kreste mwa lihalimu kamba bakabusiwa ki Mubuso wa Mulimu fa lifasi. (Maro. 6:23; Sin. 5:9, 10) Ki lifi limbuyoti zeñwi zetahiswa ki mpo ya Jehova?

6. (a) Ki limbuyoti mañi zetahiswa ki mpo ya Jehova zemunyolelwa? (b) Mutaluse lika zetaalu zeo mpo ya Mulimu ikalususueza kueza.

6 Ka kuba kalulo ya mpo ya Mulimu, lifasi likaba paradaisi, bakuli bakafoliswa, mi babashwile bakazusiwa kwa bafu. (Isa. 33:24; 35:5, 6; Joa. 5:28, 29) Lwaitebuha hahulu ku Jehova ni Mwanaa hae kabakala kulufa ‘mpo yesakonwi kutaluswa.’ Mpo yeo ikalususueza kuezañi? Ikalususueza (1) kulikanyisa Jesu ka kutala, (2) kulata mizwale baluna, ni (3) kuswalela babañwi kuzwelela kwatasaa pilu.

“LILATO LA NA NI KRESTE LA LU SUSUEZA”

7, 8. Luswanela kuikutwa cwañi ka za lilato la Kreste, mi lilato leo liswanela kulususueza kuezañi?

7 Sapili, mupilelo waluna uswanela kubonisa kuli lwakuteka Jesu. Muapositola Paulusi naabulezi kuli: “Lilato la na ni Kreste la lu susueza.” (Mubale 2 Makorinte 5:14, 15.) Paulusi naaziba kuli haiba luamuhela lilato lelituna la Jesu, lilato leo likalususueza kulata, ni kukuteka Jesu. Ka niti, haiba luutwisisa hande zaluezelize Jehova, lilato lahae likalususueza kupila ka nzila yebonisa kuli lwakuteka Jesu. Lukona kueza cwañi cwalo?

8 Kulata Jehova kukalususueza kulikanyisa mutala wa Jesu, ka kuhata ka busepahali mwanaahatile. (1 Pit. 2:21; 1 Joa. 2:6) Haluutwa Mulimu ni Kresre, lubonisa kuli lwabalata luli. Jesu naabulezi kuli: “Ya na ni milao ya ka mi a i mamela ki yena ya ni lata. Mi ya ni lata u ka latwa ki Ndate, mi ni ka mu lata, mi ni ka iponahaza patalaza ku yena.”—Joa. 14:21; 1 Joa. 5:3.

9. Ki likukuezo mañi zelukopana ni zona?

 9 Mwahalaa nako ye ya Kupuzo, ki kwa butokwa kunahanisisa moluitusiseza bupilo bwaluna. Kacwalo muipuze kuli: ‘Ki mwa linzila mañi mosenilikanyisize Jesu? Ki mwa miinelo mañi monitokwa kueza licinceho?’ Ki kwa butokwa kuipuzanga lipuzo zecwalo kakuli batu mwa lifasi kacenu babata kuli lupile mobapilela. (Maro. 12:2) Haiba lusatokomeli, lwakona kukena mwa muliko wa kukala kulikanyisa baluti ba lifasi, batu babatumile hahulu, ni batu babapetile zetuna mwa litaba za lipapali. (Makolo. 2:8; 1 Joa. 2:15-17) Lukona kutiyela cwañi kukuezo yeo?

10. Ki lipuzo mañi zelukona kuipuza ka nako ye ya Kupuzo, mi likalabo zelufumana kwa lipuzo zeo likona kulususueza kuezañi? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 9.)

10 Ka nako ya Kupuzo luswanela kubanga ni nako ya kutatuba mutinelo waluna, zelubuha, lipina zeluteeleza kuzona, hamohocwalo ni litaba zelunani zona fa kompyuta, fa luwaile, kamba fa kakompyuta kakanyinyani. Muipuze kuli: ‘Kambe Jesu uteñi fa, kana naakatabela mutinelo waka, kamba kana naakaikutwa maswabi?’ (Mubale 1 Timotea 2:9, 10.) Kana litino zaka nelikabonisa kuli ni latelela Kreste? Kana Jesu naakatabela kubuha mafilimu enibuhanga? Kana naakatabela kuteeleza kwa lipina zaka? Jesu hanaaka kalima luwaile lwaka kamba kakompyuta kaka, kana nenikaikutwa maswabi bakeñisa lika zanaaka bona mwateñi? Kana nekukanibela taata kubulelela Jesu libaka haniikolanga kubapala lipapali zeñwi za fa kompyuta?’ Haiba lwalata Jehova, lukayumba nto ifi kamba ifi yesa mutabisi kusina taba kuli neluilekile ka kutula. (Lik. 19:19, 20) Haneluineezi ku Jehova, nelumusepisize kuli lukapila bupilo bwaluna ka nzila yekutekehisa Kreste. Kacwalo haluswaneli kubuluka nto ifi kamba ifi yekatahisa kuli lupalelwe kulikanyisa Jesu.—Mat. 5:29, 30; Mafil. 4:8.

11. (a) Kulata Jehova ni Jesu kulususueza kuezañi mwa musebezi wa kukutaza? (b) Lilato laluna likona kulususueza cwañi kutusa babañwi mwa puteho?

11 Lilato laluna ku Jesu lilususueza kukutaza ni kuluta batu ka tukufalelo. (Mat. 28:19, 20; Luka 4:43) Ka nako ya Kupuzo, kana mwakona kulukisa miinelo yamina ilikuli mueze bupaina bwa kutusa ni kutanda lihola ze 30 kamba ze 50 mwa musebezi wa kukutaza? Muzwale yomuñwi yanaanani lilimo ze 84 ili yashwezwi ki musalaa hae, naanahana kuli hakoni kueza bupaina bakeñisa busupali ni makulanu ahae. Kono mapaina banebapila mwa silalanda sesiswana ni muzwale yo, nebamutusize. Nebamulukiselize nzila ya mwa kuzamaela mi baketa sibaka sesiswanela sanaaka kutaleza kusona. Mi muzwale naakwanisize sikonkwani sahae sa lihola ze 30. Kana mwakona kutusa mutu yomuñwi mwa puteho yamina kuli aeze bupaina bwa kutusa mwa kweli ya March kamba ya April? Ki niti kuli haki mañi ni mañi yakona kueza bupaina, kono lwakona kuitusisa nako ni maata aluna kuli lupete zeñata mwa sebelezo yaluna ku Jehova. Haiba lueza cwalo, lukabonisa kuli lususuezwa ki lilato la Jesu sina feela mwanaaezelize Paulusi. Lilato la Mulimu likalususueza kuezañi hape?

LUTOKWA KUBONISANA LILATO

12. Lilato la Mulimu lilususueza kuezañi?

12 Sabubeli, kulata Mulimu kuswanela kulususueza kulata mizwale baluna.  Muapositola Joani naañozi kuli: “Haiba ki mona mwa lu latezi Mulimu cwalo, u zibe ni luna lu swanezi ku latana.” (1 Joa. 4:7-11) Kacwalo, haiba lwaitebuha lilato la Mulimu, lukalata mizwale baluna. (1 Joa. 3:16) Lukona kubonisa cwañi kuli lwabalata?

13. Jesu naalutomezi mutala mañi ka kulata batu babañwi?

13 Mutala wa Jesu ulubonisa molukona kulatela babañwi. Jesu hanaali fa lifasi, naatusize batu sihulu bane baikokobeza. Naafolisize bakuli, lihole, libofu, bo susu, ni limumu. (Mat. 11:4, 5) Ka kushutana ni baeteleli ba bulapeli, Jesu naaikolanga kuluta batu bane babata kuziba za Mulimu. (Joa. 7:49) Naalata batu bane baikokobeza bao mi naaezize mwanaakonela kaufela kuli abatuse.—Mat. 20:28.

Kana mwakona kutusa muzwale kamba kaizeli mwa bukombwa? (Mubone paragilafu 14)

14. Mukona kuezañi kuli mubonise lilato kwa mizwale bamina?

14 Nako ya Kupuzo hape ki nako yende ya kunahanisa momukona kutuseza mizwale ni likaizeli ba mwa puteho yamina sihulu basupali. Kana mwakona kupotela basupali bao? Kana mwakona kubamemela kwa sico, kubaezeza misebezi ya fa ndu, kubatusa kufumana nzila ya kuya kwa mikopano, kamba kubakupa kuli basebeze ni mina mwa bukombwa? (Mubale Luka 14:12-14.) Haike lilato la Mulimu limisusueze kulata mizwale bamina!

MUBONISE SISHEMO KWA MIZWALE NI LIKAIZELI BALUNA

15. Ki nto mañi yeluswanela kulemuha?

15 Sabulaalu, kulata Jehova kulususueza kulata mizwale ni likaizeli baluna. Kaufelaa luna luhozize sibi ni lifu ku Adama, kacwalo, hakuna mutu yakona kubulela kuli, “Na hanitokwi tiululo.” Nihaiba mutangaa Jehova yasepahala hahulu, utokwa mpo ya tiululo. Mañi ni mañi waluna, uswalezwi sikoloti sesituna. Ki kabakalañi hakuli kwa butokwa kulemuha taba yeo? Lufumana kalabo ku yeñwi ya liswanisezo zanaafile Jesu.

16, 17. (a) Ki lika mañi zeluituta kwa swanisezo ya Jesu ya mulena ni batanga? (b) Hase munahanisisize ka za swanisezo ya Jesu, ki lika mañi zemuikatulela kueza?

16 Jesu naafile swanisezo ya mulena yanaaswalezi mutangaa hae yanaamukolotezi lidinari ze 60,000,000. Kono mutanga yo naasika swalela mutanga ka yena yanaamukolotozi feela lidinari ze 100. Mutangaa yo naaswanela kuswalela yomuñwi, bakeñisa sishemo sanaa mubonisize mulena. Mulena naafilikani maswe hanaautwile kuli mutangaa hae hasika swalela mutu yanaamukolotezi masheleñi amanyinyani cwalo. Naabulezi kuli: “Wena mutanga ya maswe, na ni ku swalezi sikoloti sani kaufela ha u ni kupile ka taata. Kikuli ne u si ke wa shemuba mutanga ka wena, sina mo ni ku shemubezi?” (Mat. 18:23-35) Ka kuswana ni mulena yatalusizwe, Jehova uluswalezi sikoloti sesituna  luli. Lilato ni sishemo zanaabonisize Jehova lilususueza kuezañi?

17 Halunze luitukiseza Kupuzo, luswanela kuipuza kuli: ‘Kana nisitatalisizwe ki muzwale? Kana nifumana taata kumuswalela? Haiba kucwalo, ye ki yona nako ya kulikanyisa Jehova ya “lata ku swalela.” (Neh. 9:17; Samu 86:5) Haiba lwaitebuha sishemo sa Jehova sesituna, lukabonisa sishemo ku babañwi mi lukabaswalela kuzwelela kwa pilu. Haiba halulati mizwale baluna mi halulati kubaswalela, haluswaneli kulibelela kuli Jehova ukalulata ni kuluswalela. (Mat. 6:14, 15) Kuswalela babañwi hakutalusi kuli luikutwa hande ka za taba yebaezize, kono kukalutusa kuba ni tabo kwapili.

18. Kulata Mulimu nekutusize cwañi kaizeli yomuñwi kutuhelela kusapetahala kwa kaizeli yomuñwi?

18 Kukona kulubela taata kusaisa hahulu pilu kwa mafosisa a mizwale ni likaizeli baluna atahiswa ki kusapetahala kwabona. (Mubale Maefese 4:32; Makolose 3:13, 14.) Kaizeli Lily ki yomuñwi wa batu bane baezize cwalo. (Mubone litaluso za kwa mafelelezo.) Bo Lily nebatusize mbelwa wa libizo la Carol. Ka mutala, bo Lily nebaisanga bo Carol ka mota konebabata kuya kaufela, mi nebabatusanga kuleka lika ni kueza lika zeñwi zeñata. Kusina taba ni buikatazo bonebabonisanga bo Lily, bo Carol hañata nebabilaelanga, mi mane bo Lily fokuñwi nebaikutwanga kuli kutaata kutusa bo Carol. Kono bo Lily nebaisanga pilu kwa tulemeno totunde twa bo Carol, mi nebabatusize ka lilimo zeñata kufitela bo Carol bakula hahulu ni kutimela. Nihaike kuli nekubabelanga taata kutusa bo Carol, bo Lily babulela kuli: “Ninyolelwa hahulu kubona bo Carol habakazuswa kwa bafu. Nibata kutobona bo Carol inze bali babapetahalile.” Ka niti, lilato la Mulimu likalususueza kusaisa hahulu pilu kwa mafosisa a mizwale ni likaizeli baluna ni kunyolelwa nako yende yebakapila batu inze bali babapetahalile.

19. Mpo ‘yesakonwi kutaluswa’ ya Mulimu imisusueza kuezañi?

19 Jehova ka niti ulufile mpo ‘yesakonwi kutaluswa.’ Haike kamita luitebuha yona! Nako ya Kupuzo ki nako ya kunahanisisa lika kaufela zaaluezelize Jehova ni Jesu. Haike lilato la Jehova ni Jesu lilususueze kulikanyisa Jesu, mi lueze cwalo ka kulata hahulu mizwale ni likaizeli baluna ni kulata kubaswalela kuzwelela kwatasaa pilu.

[1] (paragilafu 18) Mabizo amañwi mwa taba ye acincizwe.