Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  January 2016

Kusebeza Hamoho ni Mulimu Kutahisa Tabo

Kusebeza Hamoho ni Mulimu Kutahisa Tabo

“Sina ba ba sebelisana ni Mulimu, lu mi susueza hape kuli mu si amuheli sishemo sa Mulimu ni ku shuta mulelo wa sona.” —2 MAKOR. 6:1.

LIPINA: 75, 74

1. Nihaike kuli Jehova ki Yapahami, umemile batu babañwi kuli baezeñi?

JEHOVA ki Yapahami. Naabupile lika kaufela, mi unani butali ni maata zesina maciñekelo. Hasaatusize Jobo kuutwisisa taba yeo, Jobo naabulelezi Mulimu kuli: “Ni ziba kuli u kona ku eza linto kaufela, Ni kuli ha ku na mulelo o lelilwe ki wena o ka haniswa ku ezwa.” (Jobo 42:2) Jehova wakona kueza nto kaufela yalelile kueza asakupi tuso ku mutu. Kono ubonisanga lilato ka kumema babañwi kuli basebeze ni yena ilikuli apete mulelo wahae.

2. Ki musebezi mañi wabutokwa wo Jehova naafile Jesu kuli aeze?

2 Mulimu naabupile Mwanaa hae, yena Jesu, pili asika bupa kale lika kaufela. Hasamulaho, Jehova naalumelelize Mwanaa hae kumutusa hanaabupa lika zeñwi kaufela. (Joa. 1:1-3, 18) Muapositola Paulusi naañozi ka za Jesu kuli: “Ki ka yena lika kaufela ha li bupilwe mwa mahalimu ni mwa lifasi,  lika ze bonahala ni lika ze sa bonahali, ibe kuli ki mabona kamba malena kamba mibuso kamba maata. Lika ze ñwi kaufela ne li bupilwe ka yena mi ne li bupezwi yena.” (Makolo. 1:15-17) Kacwalo, Jehova naasika fa feela Mwanaa hae musebezi wabutokwa, kono hape naataluselize batu babañwi ka za teñi. Yeo ki tohonolo yetuna luli!

3. Jehova naafile Adama musebezi mañi, mi ki kabakalañi?

3 Jehova hape naamemile batu kuli basebeze ni yena. Ka mutala, naafile Adama musebezi wa kubeya lifolofolo mabizo. (Gen. 2:19, 20) Munahane tabo yanaabile ni yona Adama hanaaeza musebezi wo! Naatalimisisize ka tokomelo monelibonahalela lifolofolo ni moneliezeza lika, mi kihona aketa libizo leliswanela la folofolo ni folofolo. Jehova ki yena yanaabupile lifolofolo kaufela, kacwalo naakona kulibeya mabizo yena ka sibili. Kono naabonisize mwanaalatela Adama ka kumulumeleza kubeya lifolofolo mabizo. Mulimu hape naafile Adama musebezi wa kufetula lifasi kaufela kuba paradaisi. (Gen. 1:27, 28) Kono Adama kwa mafelelezo atuhela kusebeza ni Mulimu, mi nto yeo yatahiseza yena ni baikulu bahae kaufela manyando amatuna.—Gen. 3:17-19, 23.

4. Batu babañwi nebasebelize cwañi ni Mulimu kuli bapete tato yahae?

4 Hasamulaho, Mulimu naamemile batu babañwi kuli basebeze ni yena. Nuwe naayahile aleka yene silelelize yena ni lubasi lwahae ka nako ya Muunda. Mushe naalukuluzi sicaba sa Isilaele mwa Egepita. Joshua naaetelezi Maisilaele mwa Naha ya Sepiso. Salumoni naayahile tempele mwa Jerusalema. Maria naabile mahe Jesu. Batanga bao babasepahala ni babañwi nebasebelize ni Jehova kuli bapete tato yahae.

5. Ki musebezi mañi olukona kuabana kuona, mi kana Jehova naatokwa kuli lueze musebezi wo? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 27.)

5 Jehova kacenu, ulumema kuli lueze molukonela kaufela kuli luzwisezepili Mubuso wahae. Kunani linzila zeñata zelukona kusebeleza Mulimu ka zona. Nihaike kuli kaufelaa luna halukoni kumusebeleza ka nzila yeswana, kaufelaa luna lwakona kukutaza taba yende ya Mubuso. Jehova naakona kueza musebezi wo yena ka sibili. Naakona kuambola ni batu fa lifasi inze ali kwa lihalimu. Jesu naabulezi kuli Jehova naakona kuitusisa nihaiba macwe kuli abulelele babañwi ka za Mulena wa Mubuso wahae. (Luka 19:37-40) Kono Jehova ululumelelize ku “sebeza hamoho” ni yena. (1 Makor. 3:9) Muapositola Paulusi naañozi kuli: “Sina ba ba sebelisana ni Mulimu, lu mi susueza hape kuli mu si amuheli sishemo sa Mulimu ni ku shuta mulelo wa sona.” (2 Makor. 6:1) Ki tohonolo yetuna kumemiwa ki Mulimu kuli lusebeze ni yena. Halunyakisiseñi mabaka amañwi atahisa kuli lube ni tabo halusebelisana ni Mulimu.

KUSEBEZA NI MULIMU KULUTAHISEZA TABO

6. Mwanaa Mulimu wa mweli naatalusize cwañi mwanaaikutwela hanaasebeza ni Ndatahe?

6 Kusebeza ni Mulimu kuzwezipili kutahisa tabo kwa batanga ba Jehova. Pili asika taha kale fa lifasi, Mwanaa Mulimu wa mweli naabulezi kuli: “Muñaa Bupilo u ni bupezi ko i simuluha nzila ya hae . . . Ne ni se ni inzi ku yena, ni nze ni mu sebeleza, ne li na ya na tabela ka zazi ni zazi, ni nze ni tabile fapilaa hae kamita.” (Liprov.  8:22, 30) Jesu hanaasebeza ni Mulimu, naanani tabo bakeñisa kuli naaezize lika zeñata, mi naaziba kuli Jehova naamulata. Luna bo?

Kana kunani musebezi olukona kueza ofita musebezi wakuluta mutu yomuñwi niti? (Mubone paragilafu 7)

7. Ki kabakalañi musebezi wa kukutaza haulutahisezanga tabo?

7 Jesu naabulezi kuli lubanga ni tabo halufana ni halufiwa nto yeñwi. (Lik. 20:35) Nelubile ni tabo haneluitutile niti, kono ki kabakalañi hape halubanga ni tabo halutaluseza babañwi niti yeo? Bakeñisa kuli lwabonanga tabo yebabanga ni yona habautwisisa zeiluta Bibele, nihabakalisa kuba ni silikani ni Mulimu. Lwatabelanga halubabona inze bacinca mubonelo wabona wa lika ni mupilelo wabona. Musebezi wa kukutaza ki musebezi wa butokwa hahulu, mi hape ki musebezi otabisa olutokwa kuezanga. Utusa batu bababa balikani ba Mulimu kuli bafumane bupilo bobusa feli.—2 Makor. 5:20.

8. Batu babañwi babuleziñi ka za kusebeza hamoho ni Jehova?

8 Halutusa babañwi kuituta ka za Mulimu, lwaziba kuli lutabisa Jehova ni kuli waitebuha buikatazo bwaluna bwa kumusebeleza. Nto yeo ni yona hape ilutahisezanga tabo. (Mubale 1 Makorinte 15:58.) Bo Marco babapila kwa Italy, babulela kuli: “Ninani tabo yetuna ya kuziba kuli nieza monikonela kaufela mwa sebelezo yaka ku Jehova, kufita kusebeleza mutu yakona kulibala kapili lika zeniezize.” Ka kuswana, bo Franco, ili babaselebeza kwa Italy ni bona babulela kuli: “Ka tuso ya Linzwi lahae ni litukiso zahae za kwa moya, Jehova uluhupulisanga ka zazi ni zazi kuli wa lulata, ni kuli lika kaufela zelumuezeza ki za butokwa nihaike kuli lukana lwabona kuli zelueza halina tuso. Ki lona libaka kusebeza hamoho ni Mulimu hakunitahisezanga tabo ni kuli bupilo bwaka bube bobutabisa.”

 KUSEBEZA HAMOHO NI MULIMU KULUSUTELEZA KUYENA NI KWA BATU BABAÑWI

9. Ki swalisano mañi yene liteñi mwahalaa Jehova ni Jesu, mi ki kabakalañi?

9 Halusebeza ni batu belulata, lukalatana hahulu ni bona. Lukaziba tulelemeno twabona ni mikwa yabona. Lukaziba likonkwani zebanani zona mwa bupilo ni mobaikataleza kupeta likonkwani zeo. Jesu naasebelize ni Jehova mwendi ka lilimo zeñata-ñata. Lilato labona ku yomuñwi ni yomuñwi neli lelituna hahulu kuli mane nekusina nto ni yekana yeneikasinya swalisano yabona. Jesu naatalusize moneitiyezi swalisano yeo hanaabulezi kuli: “Na ni Ndate lu ba li bañwi.” (Joa. 10:30) Jesu ni Ndatahe nebaswalisani hahulu hanebasebeza hamoho.

Musebezi wa kukutaza watiisa tumelo yaluna kakuli uluhupulisa lisepiso ni likuka za Mulimu ze lilato

10. Ki kabakalañi musebezi wa kukutaza haulusuteleza hahulu ku Mulimu ni kwa batu babañwi?

10 Jesu naakupile Jehova kuli asileleze balutiwa bahae. Kabakalañi? Naalapezi kuli: “Kuli ba be a li muñwi sina luna.” (Joa. 17:11) Haiba lupila ka likuka za Mulimu ni kuabana mwa musebezi wa kukutaza, lukautwisisa hande tulemeno twahae totunde. Lukalemuha libaka hakuli kwa butokwa kusepa Mulimu ni kulatelela ketelelo yahae. Mi haiba lusutelela ku Mulimu, ni yena ukasutelela kuluna. (Mubale Jakobo 4:8.) Hape lukaswalisana ni mizwale ni likaizeli baluna bakeñisa kuli lukopana ni matata aswana, mi hape lukataba hamoho bakeñisa kuli lunani likonkwani zeswana. Lusebeza hamoho, lutaba hamoho, mi lutiyela matata hamoho. Bo Octavia babapila kwa Britain, babulela kuli: “Kusebeza hamoho ni Jehova kunisuteleza hahulu kwa batu babañwi.” Batalusa kuli baikutwa cwalo kakuli silikani sabona sitomile fa taba ya kuli kaufelaa bona banani “likonkwani zeswana mwa bupilo.” Ka niti niluna luikutwa cwalo. Halubona buikatazo bo baeza mizwale baluna kuli batabise Jehova, nto yeo ilutahiseza kuba ni swalisano yetuna ni mizwale bao.

11. Ki kabakalañi mwa lifasi lelinca haluka swalisana hahulu ni mizwale baluna, ni kusutelela ku Jehova?

11 Lilato laluna ku Mulimu ni kwa mizwale babañwi ki lelituna ka nako ya cwale, kono mwa lifasi lelinca, likaba lelituna hahulu ni kufita. Munahane ka za misebezi kaufela yetabisa yelukaeza kwapili! Lukaamuhela batu kaufela babaka zusiwa kwa bafu ni kubaluta ka za Jehova. Hape lukasebeza ilikuli lufetule lifasi kuba paradaisi. Ikaba tabo yetuna kusebeza hamoho mi lukapetahala hanyinyani-hanyinyani mwatasaa puso ya Kreste. Batu kaufela baka swalisana hahulu mi baka sutelela ku Jehova, yena ya ka ‘kulisa takazo ya zepila kaufela.’—Samu 145:16.

KUSEBEZA NI MULIMU KWALUSILELEZA

12. Musebezi wa kukutaza ulusileleza cwañi?

12 Lutokwa kusileleza silikani saluna ni Jehova. Lupila mwa lifasi la Satani mi halusika  petahala, kacwalo kubonolo kukalisa kunahana ni kueza lika sina mobaezeza batu ba lifasi. Kuswana sina kutapa mwa nuka yelukasheza kolusa lati kuya. Kacwalo, luswanela kuitusisa maata aluna kaufela kuli lutape ni kuliba kolubata kuya. Ka kuswana, lutokwa kusebeza ka taata kuli luambuke ku kukuezwa ki lifasi la Satani. Kacwalo, musebezi wa kukutaza ulusileleza cwañi? Halubulela ka za Jehova ni litaba zefumaneha mwa Bibele, luisa mamelelo kwa lika zende zeli za butokwa, isiñi kwa lika zekona kufokolisa tumelo yaluna. (Mafil. 4:8) Musebezi wa kukutaza watiisa tumelo yaluna kakuli uluhupulisa lisepiso ni likuka za Mulimu ze lilato. Hape ulutusa kuzwelapili kuba ni tumeleno totunde tolutokwa ilikuli luisileleze ku Satani ni lifasi lahae.—Mubale Maefese 6:14-17.

Halunze luzwelapili kupateha mwa musebezi wa Jehova haluna kuba ni nako ya kubilaezwa hahulu ki matata aluna

13. Paki yomuñwi wa kwa Australia uikutwa cwañi ka za musebezi wa kukutaza?

13 Halunze luzwelapili kupateha mwa musebezi wa kukutaza, kuituta, ni kuezeza batu babañwi lika mwa puteho, lwasilelezwa bakeñisa kuli haluna kuba ni nako ya kubilaezwa hahulu ki matata aluna. Bo Joel babapila kwa Australia babulela kuli: “Musebezi wa kukutaza unitusanga kusaisa hahulu pilu kwa matata elukopana ni ona. Musebezi wo unihupulisa matata ebakopana ni ona batu ni monituselizwe ki kusebelisa likuka za Bibele mwa bupilo bwaka. Musebezi wa kukutaza unitusa kuba ni buikokobezo; mi unifa kolo ya kuitinga ku Jehova ni kwa mizwale ni likaizeli baka.”

14. Ki kabakalañi kutundamena mwa musebezi wa kukutaza hakubonisa kuli lutusiwa ki moya wa Mulimu?

14 Kukutaza hape kulufa buikolwiso bwakuli lunani moya okenile wa Mulimu. Ka mutala, munahane kuli mufilwe musebezi wa kuabela batu baba mwa silalanda sa mina lico. Hakuna zemulifiwa mwa musebezi wo, mi mane mutokwa kuitifela lisinyehelo zamina. Hape batu babañata habalati lico zeo, mi mane babañwi bamitoya bakeñisa kubatisezanga lico zeo. Nemukaanga nako yekuma kai inze mueza musebezi ocwalo? Ka niti, hakuna kufita nako yetelele mukazwafa, mi mwendi mukatuhela kueza musebezi wo. Ka nzila yeswana, buñata bwaluna lwazwelapili mwa musebezi wa kukutaza silimo ni silimo, kusina taba ni kuli kueza cwalo kutokwa kuli luitusise nako ni masheleñi aluna ni kuli batu balusheununanga mane ni kulunyemela. Taba yeo ibonisa kuli lutusiwa ki moya wa Mulimu.

KUSEBEZA NI MULIMU KUBONISA KULI LWALATA MULIMU NI BATU BABAÑWI

15. Musebezi wa kukutaza uswalisana cwañi ni mulelo wa Mulimu ka za batu?

15 Musebezi wa kukutaza uswalisana cwañi ni mulelo wa Jehova ka za batu? Mulelo wa Mulimu neli wa kuli batu bapile kuya kuile, mi mulelo wahae neusika cinca Adama hanaaezize sibi. (Isa. 55:11) Mulimu naaezize tukiso ya kuli lulukululwe kwa sibi ni lifu. Ka mukwa ufi? Jesu naatile fa lifasi  ni kuto fa bupilo bwahae sina sitabelo. Kono kuli batu batusiwe ki sitabelo sahae, nebatokwa kuutwa Mulimu. Kacwalo Jesu naalutile batu zatokwa Mulimu kuli baeze, mi naalaezi balutiwa bahae kueza nto yeswana. Halukutaza ni kutusa batu kuba balikani ba Mulimu kacenu, lusebeza ni Mulimu mwa tukiso yahae ya kupunyusa batu kwa sibi ni lifu.

16. Musebezi waluna wa kukutaza uswalisana cwañi ni litaelo zetuna ka kufitisisa za Mulimu?

16 Halutusa batu kufumana nzila ya bupilo bobusa feli, lubonisa kuli lwabalata ni kuli lwalata Jehova. “Tato ya hae kikuli batu ba mufuta kaufela ba piliswe mi ba fite fa zibo ye nepahezi ya ku ziba niti.” (1 Tim. 2:4) Mufalisi hanaabuzize Jesu ka za kuli taelo ya Mulimu yetuna ka kufitisisa ki ifi, Jesu naabulezi kuli: “‘U lukela ku lata Jehova Mulimu wa hao ka pilu ya hao kaufela ni ka moyo wa hao kaufela ni ka munahano wa hao kaufela.’ Ye ki yona taelo ye tuna ka ku fitisisa ni ya pili. Ya bubeli ye swana ni yona ki ye: ‘U lukela ku lata wahenu mo u itatela.’” (Mat. 22:37-39) Lubonisa kuli lwautwa litaelo zeo ka kukutaza taba yende.—Mubale Likezo 10:42.

17. Muikutwa cwañi ka za tohonolo ya kukutaza taba yende?

17 Lunani tohonolo yetuna! Jehova ulufile musebezi olutahiseza tabo, olusuteleza kuyena ni kwa mizwale baluna, ili osileleza silikaani saluna ni yena. Hape musebezi wo, ulufa kolo yakubonisa lilato laluna ku Mulimu ni kwa batu babañwi. Jehova unani batanga bahae babañata mwa lifasi kaufela, mi kaufelaa bona banani miinelo yeshutana-shutana. Kono ibe kuli lubanana kamba lubabahulu, lufumile kamba lubabotana, lunani maata kamba lwafokola, lueza ka molukonela kaufela kutaluseza babañwi ka za tumelo yaluna. Luikutwa sina mone baikutwezi bo Chantel babapila kwa France, bababulela kuli: “Mutu Yamaata ka Kufitsisisa mwa pupo, Mubupi wa lika kaufela, Mulimu yatabile, unibulelela kuli: ‘Zamaya! Bulela! Bulelela batu ka za ka, kuzwelela kwa pilu yahao. Nikufa maata aka, Linzwi laka yona Bibele, tuso yezwa kwa lihalimu, balikani fa lifasi, tuto yezwelapili, ni litaelo zetaha ka nako yeswanela.’ Ki tohonolo yetuna kueza zabata Jehova kuli lueze ni kusebeza hamoho ni Mulimu waluna!”