Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Muzwelepili Kusebeleza Jehova ka Tabo

Muzwelepili Kusebeleza Jehova ka Tabo

MUNAHANE ka za lizazi lenemutabile hahulu mwa bupilo bwamina. Kana neli fa lizazi lamina la sinawenga kamba lizazi la naapepilwe mwanaa mina wa mweli? Kamba kana neli fa lizazi lene mukolobelizwe? Leo neli lizazi la butokwa ili lelitabisa hahulu mwa bupilo bwamina. Mi fa lizazi leo, munahane monebatabezi mizwale ni likaizeli bamina hane bamiboni inze mubonisa kuli mwalata Mulimu ka pilu yamina kaufela, ka moyo wamina kaufela, ka munahano wamina kaufela ni ka maata amina kaufela!—Mareka 12:30.

Kusina kukakanya, mubile ni tabo yetuna mwa sebelezo yamina ku Jehova kuzwa feela fa kolobezo yamina. Nihakulicwalo, bahasanyi babañata balatehezwi ki tabo yabona yenebabanga ni yona. Ki kabakalañi hakubile cwalo? Ki kabakalañi haluswanela kuzwelapili kusebeleza Jehova ka tabo?

LIBAKA BATU BABAÑWI HABALATEHEZWI KI TABO YABONA?

Lushango lwa Mubuso lutahisanga tabo yetuna mwa bupilo. Libaka? Bakeñisa kuli Jehova usepisa kuli Mubuso utuha ufelisa lifasi lelimaswe le, ni kutahisa lifasi lelinca la Mulimu. Liñolo la Zefania 1:14 lilubulelela kuli: “Lizazi la Muñaa Bupilo le lituna li sutelezi, e, li sutelezi, mane li akufa ka lubilo.” Kono haiba luikutwa kuli selulibelezi ka nako yetelele kufita mone luhupulela, lwakona kulatehelwa ki tabo yenelunani yona. Nto yeo yakona kutahisa kuli lusike lwaeza zeñata mwa sebelezo yaluna ku Mulimu.—Liproverbia 13:12.

Halutanda nako yeñata ni mizwale ni likaizeli baluna, lwasusuezwanga kuzwelapili kusebeleza Jehova ka tabo. Mwendi muzamao omunde wa batu ba Jehova ki ona one ulususuelize kutaha mwa bulapeli bwa niti, mi hape neutahisize kuli lukale kusebeleza Mulimu ka tabo. (1 Pitrosi 2:12) Kono ki lika mañi zekona kuezahala haiba yomuñwi wa mizwale kamba likaizeli baluna naakalimezwi ka nzila yeñwi bakeñisa kuli naasika mamela litaelo za Mulimu? Nto yeo yakona kuzwafisa babañwi mwa puteho ni kubapalelwisa kuba ni tabo.

Kulata sifumu hape kwakona kutahisa kuli lulatehelwe ki tabo. Ka mukwa ufi? Lifasi la Satani lilika kulukolwisa kuli luswanela kuleka lika zeñata kono ili zelusatokwi luli. Kacwalo, haike luhupule manzwi a Jesu ali: “Ha ku na mutu ya kona ku sebeleza malena ba babeli, kakuli u ka toya a li muñwi ni ku lata yo muñwi kamba u ka sepahala ku a li muñwi ni ku shwaula yo muñwi. Ha mu koni ku sebeleza Mulimu ni Bufumu.” (Mateu 6:24) Halukoni kusebeleza Jehova ka tabo, mi ka nako yeswana ni kubata lika zeñwi mwa lifasi le.

KUFUMANA TABO MWA SEBELEZO YALUNA KU JEHOVA

Kusebeleza Jehova haki mushimbo obukiti kwa batu babamulata. (1 Joani 5:3) Muhupule kuli Jesu naabulezi kuli: “Ha mu te ku na, mina kaufela ba ba mbindana ni ku imelwa, mi ni ka mi katulusa. Mu itwese coko ya ka mi mu be balutiwa ba ka, kakuli ni na ni musa mi ni wile pilu, mi mu ka katulusa mioyo ya mina. Kakuli coko ya ka i bunolo, mi mulwalo wa ka u bubebe.” (Mateu 11:28-30) Kuba Mukreste  kwa katulusa, mi kulutahiseza tabo. Kaniti kunani mabaka amañata amande atahisa kuli lube babatabile mwa sebelezo yaluna ku Jehova. Halunyakisiseñi mabaka a malaalu atahisa kuli lube ni tabo mwa sebelezo yaluna.—Habakuki 3:18.

Lusebeleza Mufani waluna wa Bupilo, yena Mulimu yatabile. (Likezo 17:28; 1 Timotea 1:11) Lwaziba kuli bupilo bwaluna buitingile ku Mubupi waluna. Kacwalo, kusina taba kuli lusebelelize Jehova ka lilimo zeñata kuzwa ka nako yene lukolobelizwe, haike luzwelepili kumusebeleza ka tabo.

Bo Héctor bazwelapili kuba ni tabo ka kuhupula sepo ya bona ya Mubuso ni kuzwelapili kuba ni cisehelo

Halunyakisiseñi mutala wa muzwale Héctor yasebelelize Jehova sina muokameli wa mupotoloho ka lilimo ze 40. “Nihaiba mwa busupali,” usazwelapili kusebeleza Jehova ka tabo. (Samu 92:12-14) Makulanu a bakubona atahisize kuli basike baeza zeñata mwa sebelezo yabona ku Mulimu, kono bo Héctor habasika latehelwa ki tabo yabona. Babulela kuli: “Nihaike kuli butuku bwa bakuluna busweli bwa totobela hanyinyani-hanyinyani mi kubile taata kubababalela, hanisika tuhelela muinelo wo kunipalelwisa kuba ni tabo haninze ni sebeleza Mulimu wa niti. Kuziba kuli bupilo bwaka buitingile ku Jehova, yena yabupile mutu ka mulelo omuñwi, kutahisa kuli ni mulate hahulu ni kumusebeleza ka pilu kaufela. Nilika ka taata kuzwelapili mwa musebezi wa kukutaza, mi nilika kubeya sepo ya Mubuso mwa sibaka sapili mwa bupilo bwaka, kuli nisike nalatehelwa ki tabo yaka.”

Jehova ulufile sitabelo sa tiululo, ilikuli lukone kuba ni tabo mwa bupilo. Ka niti, “Mulimu u latile hahulu lifasi kuli mane naa file Mwanaa hae wa libanda, kuli mutu kaufela ya bonisa tumelo ku yena a si ke a timezwa kono a be ni bupilo bo bu sa feli.” (Joani 3:16) Ka niti, libi zaluna zakona kuswalelwa mi lwakona kuba ni bupilo bobusa feli haiba lubonisa tumelo kwa mpo ya Mulimu yelilato ya tiululo. Ka niti leo ki libaka lelituna hahulu haluswanela kuitebuha ku Mulimu! Mi kuitumela kwa tiululo kukalususueza kusebeleza Jehova ka tabo.

Bo Jesús banolofalize bupilo bwa bona mi basebelelize Jehova ka tabo ka lilimo zeñata

Muzwale yabizwa Jesús, yanaapiila kwa Mexico, naabulezi kuli: “Neningongwezwi hahulu ki musebezi wa ka, mi ka linako zeñwi, nenisebezanga ka mazazi a ketalizoho kusina kupumula nihaike kuli nenisiyo mwa tamo ya kueza cwalo. Neniezanga cwalo ka mulelo feela wa kuli nifumane masheleñi amañata. Hasamulaho neniitutile ka za Jehova, ni mwanaafezi Mwanaa hae yalatwa kuli aliulule batu babañata. Neninani takazo yetuna ya kumusebeleza. Kacwalo naneela bupilo bwaka ku Jehova, mi haseni sebelize mwa kampani yeo ka lilimo ze 28, naaikatulela kutuhela musebezi wo, mi senikalisa sebelezo ya nako kaufela. Ki mona monekutezi kuli bo Jesús bakalise kusebeleza Jehova ka tabo.”

Lupila bupilo bobunde ili nto yelutahiseza tabo. Kana mwahupula monebuinezi bupilo bwamina pili musika ziba kale Jehova? Muapositola Paulusi naahupulisize Bakreste ba kwa Roma kuli ne  ba “banga batanga ba sibi” kono nebafetuhile “batanga ba ku luka.” Bakeñisa kuli nebapila bupilo bobunde, nebakona kunyolelwa bupilo bobusa feli. (Maroma 6:17-22) Niluna lulatelela likuka za Jehova, kacwalo, halutahelwi ki maswabi atiswa ki kuba ni muzamao omaswe kamba kupila ka mifilifili. Nto yeo ilutahiseza tabo luli!

“Lilimo ze nibile ni tabo mwa bupilo ki zenitandile inze ni sebeleza Jehova.”—Bo Jaime

Halunyakisiseñi mutala bo Jaime, ili banebasa lumeli ku Mulimu mi nebalumela mwa tuto ya kuli lika neliitahezi feela, mi hape neba babapalanga papali ya liñindi. Bo Jaime bakalisa kuyanga kwa mikopano ya Sikreste, mi nebatabisizwe hahulu ki lilato lenebabonisizwe kwa mikopano. Kuli batuhele mupilelo wa bona, bo Jaime nebatokwa kukupa Jehova kuli abatuse kuba ni tumelo kuyena. Bo Jaime ba bulela kuli, “Nako haneinze iya, nakala kulemuha kuli kunani Ndate yalilato ili Mulimu ya sishemo. Kuzwelapili kulatelela likuka za Jehova zelukile kunisilelelize hahulu. Kambe nenisika cinca mupilelo waka, mwendi kambe nina nishwile sina mo bashwezi balikani baka bane lubanga ni bona mwa papali ya liñindi. Lilimo ze nibile ni tabo mwa bupilo ki zenitandile inze ni sebeleza Jehova.”

MUSIKE MWA ZWAFA!

Luswanela kuikutwa cwañi halunze lulibelela mafelelezo a lifasi lelimaswe le? Muhupule kuli lueza tato ya Mulimu, mi lunyolelwa kuto pila kuya kuile. “Kamukwaocwalo lu si ke lwa katala ku eza ze nde, kakuli lu ka kutula ka nako ya teñi haiba lu sa zwafi.” (Magalata 6:8, 9) Ka tuso ya Jehova, haike luzwelepili kuitiisa, kusebeza ka taata kuli lube ni tulemeno totuka lutusa kupunyuha “ñalelwa ye tuna” ni kuzwelapili kusebeleza Jehova ka tabo.—Sinulo 7:9, 13, 14; Jakobo 1:2-4.

Lwakona kuba ni buikolwiso bwa kuli Jehova ukalufa mupuzo haluitiisa bakeñisa kuli waziba musebezi olueza ni lilato lelubonisa kuyena ni kwa libizo lahae. Haiba luzwelapili kumusebeleza ka tabo, lukaswana sina wa lisamu Davida yanaaize: “Ni beile Muñaa Bupilo fapilaa ka kamita; Kabakala kuli u inzi ku la bulyo la ka, ha ni na ku nyanganyiswa. Kabakaleo pilu ya ka i tabile, ni maikuto a ka a tezi tabo; Mi ni mubili wa ka u pumula ka sepo ye tiile.”—Samu 16:8, 9.