Nenibulelezi yomuhulu wa mapokola kuli nenikile naba mwa tolongo kakuli niikatulezi kusa lwana. Senimubuza kuli: “Kana ni wena ukanikutiseza mwa tolongo hape?” Lo neseli lwabubeli inze nilaelwa kukena busole mwa United States.

NENIPEPILWE ka silimo sa 1926 mwa munzi wa Crooksville, mwa tolopo ya Ohio, ili mwa United States. Bo ma ni bo ndate nebasa yangi kwa keleke, kono nebabulelelanga luna bana ba bona ba 8 kuli luyange kwa keleke. Neniyanga kwa keleke ya Methodist. Haneninani lilimo ze 14, muuna yomuñwi yanaanani situlo mwa bulapeli bo anifa mupuzo bakeñisa kuli neniyanga kwa keleke Sunda ni sunda mwa silimo kaufela.

Bo Margaret Walker (kaizeli wa bubeli ku zwa kwa nzohoto) naanitusize kuituta niti

Ka nako yeswana yeo, musali yomuñwi ya bizwa Margaret Walker, yanaali yomuñwi wa Lipaki za Jehova, akala kupotelanga bo ma ni kutoikambotanga ni bona ka za Bibele. Zazi leliñwi naikatulela kufumaneha kwa tuto yabona. Bo ma nebanahana kuli nikafilikanya tuto yabona, kacwalo bani kupa kuli ni ye fande. Kono senizwelapili kuteeleza kwa likande labona. Hase batandile misipili yemiñata-nyana inze batahanga kwa ndu, bo Margaret banibuza kuli: “Kana waziba libizo la Mulimu?” Senialaba kuli, “Mutu kaufela waziba kalabo kwa puzo yeo, kuli ki Mulimu.” Sebabulela kuli, “Inga Bibele yahao uapule kwa Samu 83:18.” Senieza cwalo, mi senifumana kuli libizo la Mulimu ki Jehova. Senimatela kwa balikani baka ni kuyo babulelela kuli, “Hamukayo fita kwa ndu manzibwana, muyo apula mwa Bibele kwa liñolo la Samu 83:18 kuli mubone libizo la Mulimu kuli ki lifi.” Mwendi mukabulela kuli nenikalile kukutaza ka lizazi leo.

Neniitutile Bibele mi seni kolobezwa ka silimo sa 1941. Hamulahonyana wa fo, nenifilwe buikalabelo bwa kuzamaisanga Tuto ya Buka ya Puteho. Nenisusuelize bo ma ni banyani baka kuli batofumaneha kwa mukopano wo, mi kaufelaa bona bakalisa kufumanehanga kwa Tuto ya Buka ya Puteho yenenizamaisanga. Kono bondate bona nebasatabeli.

TWANISO YA KWA NDU

Nenifilwe buikalabelo bobuñata mwa puteho, mi nenibile ni libuka zeñata zehatisizwe ki Lipaki za Jehova. Zazi leliñwi bondate basupa kwa libuka za ka ni kubulela kuli: “Wabona libuka ze kaufela? Nibata kuli ulizwise mwa ndu mo, mi uzamaye ni zona.” Senizwa fa ndu ni kuyopila mwa muleneñi onoli bukaufi wa Zanesville, kwa Ohio, kono nenikutanga kwa ndu kuyosusueza lubasi lwaluna.

Bo ndate nebahanisize bo ma kuli basike bafumanehanga kwa mikopano. Ka linako zeñwi bo ma hanebabanga mwa nzila kuya kwa mikopano, bo ndate neba bamatelanga ni kubakutisa kwa ndu. Kono bo  ma, nebamatanga ni kuzwela kwa munyako omuñwi ni kuya kwa mikopano. Senibulelela bo ma kuli: “Musike mwa bilaela. Bakakatala kumilelekisanga.” Nako haneinze iya, bo ndate nebatuhezi kuhanisanga bo ma kuyanga kwa mikopano, mi ka nako ya cwale, bo ma bafumanehanga kwa mikopano inze balukuluhile.

Sikolo sa Bukombwa sa Teokratiki hanesikalile kuba teñi ka 1943, nenikalile kufanga lingambolo zabaituti mwa puteho yaluna. Kelezo yenenifiwanga mwa sikolo hamulaho wa kufa ngambolo yaka neinitusize kuba mubuleli yomunde.

KUSAIKENYA MWA LITABA ZA LIFASI KA NAKO YA NDWA

Ka 1944, ka nako ya Ndwa ya Lifasi ya Bubeli, nenilaezwi kukena busole. Nenizoipiha kwa Fort Hayes mwa Columbus, ili kwa Ohio, teñi ko neniizo tatubiwa, mi senitaleleza pampili ya musebezi. Hape nenibulelezi bazamaisi kuli hanina kuba lisole. Sebani lukulula. Kono hamulaho wa mazazi-nyana, mupokola yomuñwi ataha kwa ndu mi anitaluseza kuli: Bo “Corwin Robison, ni mitiselize pampili yebonisa kuli mutokwa kutamiwa.”

Hanenili mwa kuta hamulaho wa lisunda zepeli, muatuli abulela kuli: “Kambe ki na, nenika kuatulela lifu. Kana kunani seubata kubulela?” Senialaba kuli: “Muñaaka, niswanela kumitaluseza kuli ni sikombwa. Nifitile fa ndu ya mañi ni mañi, mi ni kutalize taba ye nde ya Mubuso kwa batu babañata.” Muatuli abulelela baelezi bahae kuli: “Hamusika taha kwanu kuli mutonyakisisa za kuli mutangana yo ki sikombwa kamba kutokwa. Mutile kutonyakisisa ka za haiba mutu yo uizoipiha kwa ofisi ya masole kamba kutokwa.” Mwa mizuzu yesafiti fa 30, baelezi bao baatula kuli neninani mulatu. Muatuli aniatulela kuyo pika lilimo ze 5 mwa tolongo kwa Ashland, mwa Kentucky.

JEHOVA WANISILELEZA HANILI MWA TOLONGO

Nenitandile lisunda zepeli zamakalelo mwa tolongo ya kwa Columbus, mwa Ohio, mi nenitozi lizazi lapili mwateñi. Nataluseza Jehova mwa tapelo kuli: “Hanikoni kuina mwa tolongo ka lilimo ze 5. Hanizibi senikona kueza.”

Habusa, balibeleli batolongo banilukulula. Senizamaya ni kuliba ku lipantiti yomutelele yomukima, mi seluyoyema hamoho inze lutalimezi kwa lihaulo. Saanibuza kuli,“Wena muuna yomukuswani ubatañi fa?” Senibulela kuli, “Niyomuñwi wa Lipaki za Jehova.” Saabuza kuli, “U Paki wena? Cwale ubatañi kwanu?” Senialaba kuli, “Lipaki za Jehova habayangi kwa ndwa ni kubulaya batu.” Saabuza kuli, “Kana utamilwe kabakala kuli haubulayangi batu? Batamanga mitangana babañwi kabakala kuli babulayanga batu. Kana taba yeo yaswanela?” Senibulela kuli, “Batili, haiswaneli.”

Mi lipantiti yo saabulela kuli, “Hanenili mwa tolongo yeñwi ka lilimo ze 15, nenibalile lihatiso za mina.” Haneniutwile inze abulela cwalo, senilapela kuli, “Jehova, unituse muuna yo aswalisane ni na.” Honafo feela, lipantiti wa libizo la Paul, abulela kuli: “Haiba yomuñwi wa mitangana ba, akunyamatala, uhuwe feela. Ni ka bonana ni yena.” Kacwalo ka nako yenenili mwa tolongo yeo, nenisina butata ni mapantiti ba 50 banebali mwa sikwata seo.

Nenili mwahalaa Lipaki banebalengilwe mwa tolongo bakeñisa kusaikenya mwa litaba za lifasi kwa Ashland, mwa Kentucky

 Bazamaisi batolongo hane banitutiselize kwa tolongo ya kwa Ashland, teñi ko neniizofumana mizwale babañwi babahulile kwa moya. Nebatusize na ni mizwale babañwi kuzwelapili kuba bukaufi ni Jehova. Nebaluabelanga likalulo zakubala Bibele, mi neluitukisezanga lipuzo ni likalabo za kwa mikopano yenelubiza kuli Bible Bees. Neluli mwa muzuzu one unani mimbeta yeneikokotezwi kwa limota. Nekubanga ni muzwale yanaaonga-onganga moluswanela kulutaleza. Naanitalusezanga kuli: “Robison, ukakutalezanga fa mumbeta wo ni wale. Mutu kaufela ya fa mumbeta wo, uswanela ku kutaza kuyena. Ubone teñi kuli wa kutaza kuyena pili asika tuta kale.” Ki mona mone lukutalezanga cwalo ka nzila yeonga-ongilwe hande.

ZENENITALIMANI NIZONA HASENIZWILE MWA TOLONGO

Ndwa ya Lifasi ya Bubeli neifelile ka 1945, kono nenizwezipili kuba mwa tolongo ka nakonyana kuzwa fo. Nenibilaezwa hahulu ki lubasi lwaluna bakeñisa kuli bo ndate nebanibulelezi kuli, “Haiba unizwa mwa meto, nikakona kueza lika kaufela hande.” Haseni lukuluzwi, nenitabisizwe ki nto yeñwi yekomokisa. Batu ba 7 mwa lubasi lwaluna nebafumanehanga kwa mikopano mi yomuñwi wa likaizeli baka naakolobelizwe kusina taba ni twaniso ya bo ndate.

Inze nili mwa bukombwa ni bo Demetrius Papageorge, muzwale ya tozizwe yanaakalile kusebeleza Jehova ka silimo sa 1913

Ndwa ya Makorea haneikalile kukolota ka 1950, nenilaezwi lwabubeli kuli nikene busole. Nenibulelezwi kuli niyo ipiha kwa Fort Hayes hape. Muzamaisi wa mapokola hasaanyakisisize bukoneli bwaka abulela kuli, “Mwa sikwata sa mina wena uyomuñwi wa batu bane baeza lika hande.” Senibulela kuli: “Kulukile, kono hanina kukena busole.” Seniama kwa liñolo la 2 Timotea 2:3, ni kubulela kuli, ‘Nibile kale lisole la Kreste.’ Hasaakutumani ka nako yetelele, abulela kuli: “Wakona kuya.”

Nakonyana hamulaho wa fo, nafumaneha kwa mukopano wa batu bane batabela kuyosebeleza fa Betele one uezizwe kwa mukopano omutuna mwa muleneñi wa Cincinnati, kwa Ohio. Muzwale Milton Henschel naalubulelezi kuli kwa Betele, kutokwahala mizwale babatabela kusebeza ka taata kuli batuse mwa musebezi wa Mubuso. Nataleleza fomu yakuyo sebeleza fa Betele, mi neniamuhezwi. Nenikalile kusebeleza kwa Brooklyn mwa August ka 1954, mi nizwezipili kusebeleza fa Betele kuzwa feela ka yona nako yeo.

Ka nako kaufela fa Betele, nenibanga ni musebezi omuñata wa kueza. Ka lilimo zeñata, nenitatubanga matanki aabilisa mezi mwa lihatisezo la libuka ni mwa muyaho wa liofisi, nenisebelisanga mishini, ni kulukisa likulukulu. Hape kwa New York City nenisebelezanga kwa Libaka za Mikopano.

Inze ni tatuba matanki aabilisa mezi mwa muyaho wa liofisi

Kwa Betele niikolanga hahulu litukiso zecwale ka kutatuba liñolo la zazi sina lubasi, Tuto ya Tawala ya Mulibeleli, ni kukutaza hamoho ni puteho. Hamunahana ka za lika zeo, ki lika zebaswanela kuezanga kamita mabasi kaufela a Lipaki za Jehova. Bashemi habanyakisisa liñolo la zazi hamoho ni bana babona, hababa ni Nako ya Kulapela Sina Lubasi kamita, habaalaba  kwa mikopano ya puteho, ni habatukufalelwa mwa musebezi wa kukutaza taba yende, kaufelaa bona mwa lubasi bakazwelapili kuba bukaufi ni Jehova.

Ninani balikani babañata fa Betele ni kwa puteho. Babañwi kwa balikani baka bao neli batoziwa mi ki kale baya kwa lihalimu. Babañwi nesi batoziwa. Kono batanga ba Jehova kaufelaa bona habasika petahala, kukopanyeleza cwalo ni babasebeleza fa Betele. Haiba nishelani ni muzwale, ka nako kaufela nilikanga monikonela kaufela kutatulula butata. Ninahananga zelibulela liñolo la Mateu 5:23, 24 ni molukona kutatululela butata haiba kuba ni kusalumelelana. Kutaata kubulela kuli: “Muniswalele,” kono butata bukona feela kutatululwa ka nzila yeo.

ZENDE ZENIPETILE MWA SEBELEZO YAKA

Ka nako yacwale nifumana taata kukutaza fa ndu ni ndu bakeñisa busupali bwaka, kona hanisika zwafiswa ki taba yeo. Niitutile hanyinyani puo ya Sichaina mi niikolanga kukutaza mwa likululu kwa batu bababulela Sichaina. Ka linako zeñwi kakusasana ni abelanga limagazini ze 30 kamba 40 kwa batu babatabela.

Nikutaza kwa batu bababulela Sichaina kwa Brooklyn, mwa New York

Mane niezize musipili wa makutisezo mwa naha ya Chaina. Zazi leliñwi, kasizana ka kande kanimenyeza hanekanze kafundota miselo. Nina senimenya mi senikafa magazini ya Tawala ya Mulibeleli ni Muzuhe! mwa puo ya Sichaina. Musizana yo naamuhezi limagazini zeo, mi saanitaluseza libizo lahae kuli ki Katie. Hamulaho wa fo, naatahanga kuna nako kaufela hanibona ni kutoambola nina. Nenimulutile mabizo a miselo ni miloho mwa Sikuwa, mi naabulelanga mabizo ao kuli niutwe mwaabizeza. Hape nenimutaluselize litaba za mwa Bibele, mi naamuhezi buka ya Bibele I lutañi. Kono hamulaho wa lisunda, nenisika bonana ni yena hape.

Hamulaho wa likweli, nenifile limagazini ku musizana yomuñwi yanaalekisa lika zeñwi, mi naaamuhezi limagazini zeo. Sunda yeneitatami, musizana yo anitambeka foni yahae mi abulela kuli: “Hamuambole ni mutu yomuñwi wa kwa Chaina.” Seni bulela kuli: “Hakuna mutu yeniziba kwa Chaina.” Kono atundamena, kacwalo naamuhela foni ni kubulela kuli: “Eni shaa, kina Robison.” Mutu yanaalabile foni abulela kuli: “Bo Robby kina Katie. Ni kutile kwa Chaina.” Senibuza kuli: “kwa Chaina?” Katie aalaba kuli: “Eni. Saabuza kuli bo Robby kana mwaziba musizana yo yamifile foni? Ki munyanaa ka. Nemunilutile litaba zeñata zende. Nakupa kuli ni yena mumulute cwalo.” Senibulela kuli: “Katie, nikaeza ka monikonela kaufela. Niitumezi kuli unizibisize kouinzi.” Nakonyana hamulaho wa fo, seniambola lwamafelelezo ni munyanaa hae. Nisepa kuli basizana bao kobainzi kaufela, bazwelapili kuituta zeñata ka za Jehova.

Nisebelelize Jehova ka lilimo ze 73, mi nitabile kuli Jehova unitusize kuzwelapili kusepahala ni kusa ikenya mwa litaba za lifasi ka nako yenenili mwa tolongo. Hape, banyani baka babulela kuli nebasusuelizwe hanenitiyezi twaniso ya bo ndate nisazwafi. Hamulaho wa nako, Bo ma ni banyani baka ba 6 babashimani ni babasizana bakolobezwa. Mane nihaiba mubonelo wa bo ndate neucincize hanyinyani, mi nebafumanehanga kwa mikopano yemiñwi pili basika timela kale.

Haiba ki tato ya Mulimu, batu ba mwa lubasi lwaka ni balikani baka babatimezi baka kutela kwa bupilo mwa lifasi lelinca. Munahane feela tabo yelukaba ni yona halukalapela Jehova kuyakuile ni batu belulata! *—Mubone litaluso za kwatasi.

^ par. 32 Taba ye haneinze ilukiswa kuli ibeiwe mwa magazini ye, bo Corwin Robison batimela inze basepahala ku Jehova.

Nenili mwahalaa Lipaki banebalengilwe mwa tolongo bakeñisa kusa ikenya mwa litaba za lifasi kwa Ashland, mwa Kentucky