Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  No. 6 2016

 TOHO YA TABA | LIPONO ZEELUBONISA MWA MAHALIMU

Lipono Zebonisa Babapila Mwa Mahalimu

Lipono Zebonisa Babapila Mwa Mahalimu

Mwa Bibele kunani lipono zetabisa hahulu zeelukonisa kubona ka swanisezo ze mwa mahalimu. Lumimema kuli munyakisise lipono zeo ka tokomelo. Nihaike kuli haluswaneli kuunga lika kaufela zetalusizwe mwa lipono zeo kuli ki mona moliinezi luli, lipono zeo zakona kumitusa kubeya mwa pono babapila mwa mahalimu ni kumitusa kuutwisisa mobakona kumituseza.

JEHOVA KI YAPAHAMI KA KUFITISISA

“Lubona lu inzi mwa sibaka sa lona mwa lihalimu, mi ku na ni ya inzi mwa lubona. Mi ya inzi, u bonahala inge licwe la jaspe ni licwe la butokwa le li fubelu, mi lubona lu potolohilwe ki nambwamutalati ya bonahala inge emeralda.”—Sinulo 4:2, 3.

“Liseli li mu beile mwahali. Mwaa bonahalela nambwamutalati haa taha mwa lilu, zazi la pula, ki mo ne li inezi liseli le li mu beile mwahali. Ne li poniso ya mo i bonahalela kanya ya Muñaa Bupilo.”—Ezekiele 1:27, 28.

Lipono ze, zenefilwe ku muapositola Joani ni mupolofita Ezekiele, libonisa kanya ya Mulimu Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova, ka kuitusisa lika zeluziba hande zecwale ka macwe a butokwa abenya, nambwamutalati, ni lubona lolutompeha. Lilubonisa kuli fapilaa Jehova ki fokunde hahulu, ka nzila yemakaza, mi kunani kozo yetuna.

Lipono zeo zebonisa Mulimu lilumelelana ni manzwi a walisamu yanaañozi kuli: “Muñaa Bupilo ki yo mutuna, u lukelwa ku lumbiwa hahulu; u sabiwa ku fita milimu kaufela. Kakuli milimu kaufela ya macaba ki ya mbango fela; kono Muñaa Bupilo ki Yena ya ezize lihalimu. Tonipo ni bulena li fapilaa hae; mata ni bunde li fa Sibaka sa hae se si kenile.”—Samu 96:4-6.

Nihaike kuli Jehova ki Yapahami ka Kufitisisa, ulumema kuli lumuatumele ka kulapela ku yena mi ulukolwisa kuli wateelezanga ku luna. (Samu 65:2) Mulimu ululata hahulu ni kulutokomela, kuli mane muapositola Joani naañozi taba ya niti ye, yeli: “Mulimu ki lilato.”—1 Joani 4:8.

JESU UPILA HAMOHO NI MULIMU

“[Setefani, mulutiwa yanaali Mukreste] a tezi moya o kenile, a talimela kwa lihalimu mi a bona kanya ya Mulimu ni ya Jesu a nzaa yemi ku la bulyo la Mulimu, mi a li: ‘Ha mu bone! ni bona mahalimu a nzaa kwaluluhile ni Mwanaa mutu a yemi ku la bulyo la Mulimu.’”—Likezo 7:55, 56.

Nakonyana pili Setefani asika bona kale pono yeo, Jesu naabulailwe ka kukuezo ya batu luli banaabulela ku bona Setefani, bona baeteleli ba Majuda. Pono yeo neifile bupaki bwa kuli Jesu naapila ni kuli naazusizwe kwa bafu ni kububekiwa. Muapositola Paulusi naabulezi ka za taba yeo hanaañozi kuli: “[Jehova] naa zusize Kreste kwa bafu ni ku mu inisa ku la bulyo la hae mwa mabaka  a lihalimu, fahalimwaa milonga kaufela ni bubusi ni maata ni bulena ni libizo kaufela le li ka bizwa, isi feela mwa lifasi le, kono ni ku le li taha.”—Maefese 1:20, 21.

Mañolo haatalusi feela ka za situlo sesipahami safilwe Jesu, kono hape abonisa kuli Jesu uiyakatwa hahulu batu, sina feela Jehova mwaiyakatwela bona. Jesu hanaaeza musebezi wahae wa kukutaza fa lifasi, naafolisize batu bane bakula, naatusize bane bakatazwa ki mifokolo yemiñwi ya kwa mubili, mi naazusize bafu. Ka kufa bupilo bwahae sina sitabelo, Jesu naabonisize kuli naalata hahulu Mulimu ni batu. (Maefese 2:4, 5) Ka kuba kuli Jesu uyemi ku la bulyo la Mulimu, hona cwale-cwale fa ukaitusisa maata ahae kutahisa limbuyoti zetuna kwa batu kaufela babaipeya kuutwa.

MANGELOI ASEBELEZA MULIMU

“[Na mupolofita Daniele] na talima ku fitela ha ku bewa mabona. Cwale, Yo Muhulu wa Mazazi [yena Jehova] a ina. . . . Ba ba eza bolule ba bolule kwa buñata, ne ba mu sebeleza; mi ba ba eza limilyoni za limilyoni, ne ba yemi fapilaa hae.”—Daniele 7:9, 10.

Mwa pono yeo yebonisa ze mwa lihalimu, Daniele naasika bona lingeloi lililiñwi feela kono naaboni mangeloi amañata-ñata. Kaniti, yeo neli pono yemakaza luli! Mangeloi ki libupiwa za moya zenani kanya, zenani butali ni maata amatuna. Mangeloi ao akopanyeleza liserafimi ni likerubimi. Bibele ibulela ka za mangeloi kufitelela ha 250.

Mangeloi haki batu bane bapilanga fa lifasi. Mulimu naabupile mangeloi kale-kale ko, pili asika bupa kale batu. Lifasi hane libupilwe, mangeloi naaliteñi inze aiponela zeneezahala mi ahuweleza ka tabo.—Jobo 38:4-7.

Nzila yeñwi yeo mangeloi aasepahala asebeleza Mulimu ka yona ki ka kuabana mwa musebezi wa butokwa hahulu osweli kueziwa mwa lifasi kacenu wa kuzibahaza taba yende ya Mubuso wa Mulimu. (Mateu 24:14) Kuabana kwa mangeloi mwa musebezi wo nekupatuluzwi mwa pono yenefilwe ku muapositola Joani, yanaañozi kuli: “Na bona lingeloi le liñwi le li fufa mwa mbyumbyulu, mi ne li na ni taba ye nde ye sa feli ya ku shaela ku ba ba yahile mwa lifasi, kwa macaba kaufela ni mishobo ni malimi ni batu.” (Sinulo 14:6) Nihaike kuli mangeloi haabulelangi ni batu kacenu  sina mwanaaezezanga fokuñwi kwamulaho, atusa batu babaeza musebezi wa kukutaza taba yende ka kubaetelela ku ba lipilu zende.

SATANI UKELUSA BATU BABAÑATA-ÑATA

“Kwa zuha ndwa mwa lihalimu: Mikaele [yena Jesu Kreste] ni mangeloi a hae a lwana ni drakoni, mi drakoni ni mangeloi a yona ya lwana kono ne i si ka tula, mi sibaka sa bona ne si si ka fumanwa hape kwa lihalimu. Kamukwaocwalo drakoni ye tuna ya nepelwa mwa lifasi, yena noha ya kale, ya bizwa Diabulosi ni Satani, ya nzaa kelusa lifasi kaufela; naa nepezwi mwa lifasi, ni mangeloi a hae a nepelwa hamoho ni yena mwa lifasi.”—Sinulo 12:7-9.

Ka nako yeñwi, kwa lihalimu nekusina kozo. Kwa makalelo a kubateñi kwa batu, leliñwi la mangeloi lene libile ni takazo yetuna ya kubata kulapelwa, nelikwenuhezi Jehova, mi laba Satani, ili libizo lelitalusa “Muhanyezi.” Hasamulaho, mangeloi amañwi aswalisana ni yena mwa bukwenuheli bo, mi mangeloi ao aba madimona. Bakeñisa kuli madimona anani milelo yemaswe hahulu, alwanisa hahulu Jehova mi akelusize buñata bwa batu kubazwisa kwa ketelelo ya Jehova yelilato.

Satani ni madimona ahae bamaswe hahulu mi banani situhu. Ki lila zaluna mi batahisize manyando amañata fa lifasi. Ka mutala, Satani naabulaile limunanu ni batanga ba muuna yanaasepahala Jobo. Kutuha fo, naabulaile bana ba Jobo kaufela baalishumi ka kutahisa kuli “moya wa liñungwa” unate fa ndu mone bainzi. Hasamulaho, Satani anata Jobo ka “litombo ze maswe-maswe, ku zwa kwa mahatelo a mautu a hae, ku yo fita ni fahalaa toho ya hae.”—Jobo 1:7-19; 2:7.

Kono Satani ukatimezwa hona cwale-cwale fa. Kuzwa fanaanepezwi fa lifasi, waziba kuli “u siyalezwi ki nako ye nyinyani.” (Sinulo 12:12) Satani ulibelezi kusinyiwa, mi kaniti yeo ki taba yende!

BABAZWA FA LIFASI

“[Jesu] ne u lekezi Mulimu batu ba ba zwa mwa mishobo kaufela ni malimi ni batu ni sicaba, mi u ba ezize ku ba mubuso ni baprisita ku Mulimu wa luna, mi ba ka busa sina malena fahalimwaa lifasi.”—Sinulo 5:9, 10.

Sina feela Jesu hanaazusizwe kwa bafu fa lifasi ni kuiswa kuyo pila kwa lihalimu, kunani babañwi babaka zusiwa cwalo. Jesu naabulelezi baapositola bahae babasepahala kuli: “Na ya, ni yo mi lukiseza sibaka. Hape, . . . ni ka kuta mi ni ka mi amuhela haesu, kuli ko ni inzi ni mina mu be kwateñi.”—Joani 14:2, 3.

Babaya kwa lihalimu kunani mulelo obayela kwateñi.  Hamoho ni Jesu, bakatahisa puso ya Mubuso okabusa batu mwa lifasi kaufela ni kubatahiseza limbuyoti. Wo ki ona Mubuso wo Jesu naabulelezi balateleli bahae kuli baulapelele mwa tapelo yahae yeli mutala, yeli: “Ndataa luna ya kwa lihalimu, libizo la hao li keniswe. Mubuso wa hao u tahe. Tato ya hao i ezwe fa lifasi, sina mo i ezezwa kwa lihalimu.”—Mateu 6:9, 10.

ZEBAKA EZA BABAYA KWA LIHALIMU

“Kiha ni utwa [muapositola Joani] linzwi le lituna le li zwa kwa lubona, li li: ‘Bona! Tende ya Mulimu i inzi ni batu, . . . mi u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku. Za pili li felile.’”—Sinulo 21:3, 4.

Pono ya bupolofita yeo ibonisa nako yeo Mubuso wa Mulimu, ona oetelelwa ki Jesu ni bao babazusizwe kwa bafu fa lifasi, ukafelisa puso ya Satani ni kufetula lifasi kuba paradaisi. Lika zeutwisize hahulu batu butuku ni kubatahiseza manyando amatuna likafeliswa. Mane nihaiba lifu likafeliswa.

Kono kucwañi ka za batu babañata-ñata babashwile ili babasike bazusezwa kwa lihalimu? Mwa nako ya kwapili, bakakutisezwa kwa bupilo inze banani sepo ya kupila kuya kuile mwa Paradaisi yeo fa lifasi.—Luka 23:43.

Lipono zelunyakisisize ze, lilukolwisa kuli Jehova Mulimu ni Mwanaa hae, Jesu Kreste, hamohocwalo ni mangeloi aasepahala ni bao babalekilwe fa lifasi, kaufelaa bona baiyakatwa hahulu luna mi babata kuli lube mwa buiketo. Kuli muitute zeñata ka za lika zebaka eza, lumimema kuli muambole ni Lipaki za Jehova kamba mukene fa webusaiti yaluna ya www.jw.org/loz, mi muikungele buka ya Bibele I Lutañi Luli?