Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 BIBELE YACINCANGA BUPILO BWA BATU

Neninani Buhali ni Mifilifili

Neninani Buhali ni Mifilifili
  • SILIMO SENE BAPEPILWE: 1974

  • NAHA KONE BAPEPEZWI: MEXICO

  • LITABA ZEEZAHEZI: NEBALI MUTANGANA WA MIFILIFILI, MULWANI WA MWA LINZILA

BUPILO BWAKA BWA KWAMULAHO:

Nenipepezwi mwa tolopo ya Ciudad Mante, ili sibaka sesinde sesifumaneha mwa Tamaulipas, mwa naha ya Mexico. Buñata bwa batu babapila mwa tolopo yeo banani bufani ni sishemo. Kono ka bumai, bakeñisa bukebenga, mwa sibaka seo nekusabisa hahulu.

Mwa lubasi lwaluna neluli micaha babane, mi na nenili wabubeli. Bashemi baka neba nikolobelize mwa Keleke ya Katolika, mi hamulaho naba mwa sikwata sa kwaya. Nenibata kutabisa Mulimu kakuli nenisaba hahulu kuatulwa ni kucisiwa mwa lihele kuya kuile.

Hane nili wa lilimo zeketalizoho, bo ndate balusiya. Taba yeo neiniutwisize hahulu butuku kwa pilu ni kunisiya ni ndiulu. Nenisa utwisisi libaka bo ndate hane baluyubekile hailifo nelubalata hahulu. Bo ma nebazwanga fa ndu kuya kwa kubeleka ka lihola zeñata hahulu ilikuli bafumanele luna micaha babane zene lutokwa.

Kabakala kuli bo ma nebasa fumanehangi fa ndu, natuhela kuyanga kwa sikolo mi neniyo bapalanga ni banana babañwi babahulu ku na. Baniluta lipulelo zemaswe, kuzuba kwai, kuuzwa, ni kulwana ka liñindi. Bakeñisa kuli nenilata hahulu kuhatelela babañwi, naituta papali ya liñindi, papali ya kumangana, ni milwanelo yeshutana-shutana ya kuitusisa mazoho ni mahutu, mane ni mwakuitusiseza lilwaniso. Naba mutangana wa mifilifili. Hañata nenifumanehanga mwa lindwa za kulwana ni babañwi ka litobolo, mi ka linako zeñwi neniholofalanga ni kuzwa hahulu mali mi nebanisiyanga inze nilobezi mwa nzila ka kunahana kuli nishwile. Bo ma nebatomohanga hahulu pilu hane banifumananga mwa muinelo wo ni kuniinga kunimatiseza kwa sipatela!

Hane nili wa lilimo ze 16, mulikanaaka wa kwa bwanana wa libizo la Jorge ato lupotela kwa ndu. Alubulelela kuli ki yomuñwi wa Lipaki za Jehova ni kuli naabata kulutaluseza lushango lwa butokwa hahulu. Akala kulutaluseza litaba zalumela, mi aeza cwalo ka kuitusisa Bibele. Nenisika bala kale Bibele, mi nenitabile hahulu kuituta ka za libizo la Mulimu ni milelo yahae. Jorge alubulelela kuli wakona kuitutanga Bibele ni luna haiba lwatabela. Mi selulumela.

BIBELE MONE ICINCELIZE BUPILO BWAKA:

Neniikutwile kuimuluha hahulu hane niitutile niti ka za mulilo wa lihele—kuli tuto yeo haiyo mwa Bibele. (Samu 146:4; Muekelesia 9:5) Hase niitutile taba yeo, natuhela kuba ni sabo yemaswe yeo ka za Mulimu. Kono nakala  kumubona kuli ki Ndate yalilato yabatela bana bahae zende.

Hane ninze nizwelapili kuituta Bibele, nabona kuli nitokwa kueza licinceho mwa mupilelo waka. Nenitokwa kuba ni buikokobezo ni kutuhela mifilifili. Kelezo yefumaneha kwa liñolo la 1 Makorinte 15:33 neinitusize. Liñolo leo libulela kuli: “Liango ze maswe li sinya mikwa ye minde.” Nalemuha kuli haiba nenibata kucinca mupilelo waka, nenitokwa kutuhela kueza liango ni batu bane banikukueza kueza lika zemaswe. Kacwalo, natuhela kuswalisana ni balikani baka bakale mi nakala kueza silikani ni batu ba mwa puteho ya Sikreste ya niti, ili batu bane batatulula lifapano zabona ka kusebelisa likuka za mwa Bibele, isiñi ka kuitusisa liñindi kamba mifilifili.

Liñolo leliñwi la mwa Bibele lene linitusize hahulu ki la Maroma 12:17-19. Liñolo leo libulela kuli: “Mu si ke mwa kutisa bumaswe ka bumaswe. . . . Haiba ku konahala, ka mo mu konela kaufela, mu pilisane ka kozo ni batu kamukana. Mu si ke mwa kutiseza bumaswe ka ili mina, . . . kakuli ku ñozwi kuli: ‘Ku lombota ki kwa ka; ki na ya ka kutiseza, ku bulela Jehova.’” Nenifitile fa kulumela kuli Jehova ukafelisa bumaswe ka nzila yahae ni ka nako yahae yeswanela. Hanyinyani-hanyinyani, natuhela mupilelo waka wa mifilifili.

Hanina kulibala zeneezahezi zazi leliñwi manzibwana hane nikutela kwa ndu. Natasezwa ki micaha ba mwa sikwata sa mitangana ba likatazi sene lukanganisananga hahulu ni sona hane nisali wa mifilifili, mi yomuhulu wa sikwata seo aninata mwa mukokoto, inzaa huwa ali: “Itamulele!” Honafo feela nalapela ku Jehova ka bukuswani, kumukupa kuli anituse kutiyela muliko wo. Nihaike kuli nenibile ni maikuto amatuna a kuli kambe namukutiseza, nenikonile kuikela feela. Habusa nakopana ni yomuhulu wabona yo inze ali anosi. Naikutwa buhali bobutuna kuli kambe namukutiseza, kono hape nalapela mwa pilu ku Jehova kuli anituse kusaeza cwalo. Sene sinikomokisize ki kuli, mutangana yo aniatumela mi ali: “Uniswalele ka zeneezahalile mabani busihu. Niti ki kuli, ni na nibata kuba inge wena. Nibata kuituta Bibele.” Nenitabile hahulu kuli nenikonile kubonisa buiswalo ka kusalwana! Kabakala taba yeo, nelukalile kuituta Bibele hamoho ni yena.

Ka bumai, ba lubasi lwaka kaufela nebasika zwelapili kuituta Bibele ka nako yeo. Nihakulicwalo, neniezize katulo yetiile ya kuzwelapili kuituta ni kusalumeleza mutu ufi kamba ufi kamba nto ifi kamba ifi kunipalelwisa. Neniziba kuli kuswalisana ni batu ba Mulimu kamita nekuka niomba-omba mwa maikuto ni kunitusa kufumana lubasi lone nitokwa. Nenizwezipili kueza zwelopili ka kusebelisa litaba zene niituta, mi ka silimo sa 1991, nakolobezwa sina yomuñwi wa Lipaki za Jehova.

MONITUSELIZWE:

Nenili mutu yabuhali, yalata kuhatelela babañwi, ni wa mifilifili. Kono Linzwi la Mulimu licincize bupilo bwaka ka kutala. Ka nako ya cwale, nitalusezanga batu babañwi lushango lwa kozo lolu mwa Bibele. Nibile ni tohonolo ya kuba mwa sebelezo ya ka nako kaufela ka lilimo ze 23 zefelile.

Nako yeñwi, neniizo eza sebelezo ya kuitatela fa ofisi ya mutai ya Lipaki za Jehova mwa Mexico. Teñi ko, nakopana ni Claudia, kalibe wa Sikreste yanani mafulofulo, mi lwanyalana ka silimo sa 1999. Niitumela hahulu ku Jehova kwa kunifa mulikani yo yasepahala!

Nelusebelize hamoho mwa puteho yeitusisa Puo ya Bosusu ya Kwa Mexico, inze lutusa bosusu kuituta ka za Jehova. Hasamulaho, nelumemilwe kututela kwa Belize kuyo luta batu ba mwa naha yeo Bibele. Nihaike kuli lupila bupilo bobubunolo hahulu kwanu, lunani zelutokwa kaufela kuli lube ni tabo. Nelusike lwatabela kucincanisa bupilo bo ka nto ifi kamba ifi.

Hamulaho wa nako, bo ma bakalisa kuituta Bibele hape mi bakolobezwa. Hape, bo muhulwanaaka ni bo musalaa bona ni bana babona, sebali Lipaki za Jehova cwale. Batu babañwi bane babanga balikani baka kwamulaho ili bene nitaluselize lushango lwa Mubuso ni bona sebasebeleza Jehova.

Ka bumai, babañwi mwa lubasi lwahesu bashwile kabakala kuli nebasika cinca mikwa yabona ya mifilifili. Kambe nenizwezipili kupila bupilo bobucwalo bo, mwendi ni na kambe nishwile. Naitumela kuli Jehova unisutelelize ku yena ni kwa balapeli bahae, bane banibonisize pilu-telele ni sishemo hane baniluta kusebelisa likuka za Bibele mwa bupilo bwaka.