Muapositola Paulusi utalusa kuli Jehova * ki “Mulimu ya omba-omba mwa miinelo kaufela, ya lu omba-omba mwa liñalelwa za luna kamukana.” (2 Makorinte 1:3, 4) Kacwalo, Bibele ilukolwisa kuli mutu kaufela wakona kutusiwa ki Mulimu ni kuli hakuna butata bobutuna hahulu ili bobukona kutahisa kuli Ndataa luna ya kwa lihalimu apalelwe kuluomba-omba.

Kono niti ki kuli lutokwa kueza nto yeñwi haiba lubata kuli Mulimu aluomba-ombe. Ka mutala, dokota ukona kulutusa cwañi haiba lusaezi tumelelano ni yena ya kuli ite luyo bonana ni yena? Mupolofita Amosi naabuzize kuli: “Kikuli ba babeli ba ka zamaya hamoho, ba sa lumelelani?” (Amosi 3:3) Kabakaleo, Mañolo alususueza kuli: “Mu sutelele ku Mulimu, mi u ka sutelela ku mina.”—Jakobo 4:8.

Lukona kuikolwisa cwañi kuli Mulimu ukasutelela ku luna? Sapili, Mulimu ukuta-kutela kulutaluseza kuli ubata kulutusa. (Mubone  mbokisi ye fa likepe 5.) Mi sabubeli, lunani bupaki bobukolwisa ili bobubonisa ka mo Mulimu naaomba-ombezi batu babañwi ba mwa miteñi yaluna ni bane bapilile kwamulaho.

Ka kuswana ni batu babañata babatokwa kutusiwa ki Mulimu kacenu, Mulena Davida naakopananga ni matata. Nako yeñwi naakupile Jehova kuli: “U utwe linzwi la kupo ya ka ya buikokobezo, ha ni biza ku Wena.” Kana Mulimu naamualabile? Eni. Davida naaekelize kubulela kuli: “Mi ni fumani tuso; kifohe pilu ya ka i tabile hahulu.”—Samu 28:2, 7.

ZAAPETA JESU MWAKUOMBA-OMBA BABALILA KAUFELA

Mulimu naalukisize kuli Jesu apete musebezi wa butokwa hahulu mwakuomba-omba batu. Omuñwi wa misebezi yeo Mulimu naafile Jesu, neli wa “ku tiisa ba ba lobehile lipilu” ni “ku omba-omba ba ba lila kaufela.” (Isaya 61:1, 2) Sina mone kupolofitezwi, Jesu naaiyakatwile hahulu batu bane “ba mbindana ni ku imelwa.”—Mateu 11:28-30.

Jesu naaomba-ombile batu ka kubafa likelezo zende, ka kubaeza ka sishemo, mane fokuñwi ka kubafolisa kwa matuku abona. Zazi leliñwi muuna yomuñwi yanaakula mbingwa naakupile Jesu ali: “Ha u lata, wa kona ku ni kenisa.” Jesu amushwela makeke,  mi amualaba ali: “Na lata. U kene.” (Mareka 1:40, 41) Mi muuna wa mbingwa yo afola.

Kacenu, Mwanaa Mulimu haayo fa lifasi kuli aluomba-ombe. Kono Ndatahe, yena Jehova, “Mulimu ya omba-omba mwa miinelo kaufela,” uzwelapili kutusa batu babatokwa tuso. (2 Makorinte 1:3) Hamunyakisise linzila zeene za butokwa hahulu zaitusisa Mulimu kwa kuomba-omba batu.

  • Bibele. “Lika kaufela ze ne ñozwi kwamulaho ne li ñolezwi ku lu luta, kuli ka buitiiso bwa luna ni ka ku omba-ombiwa ki Mañolo lu kone ku ba ni sepo.”—Maroma 15:4.

  • Moya wa Mulimu Okenile. Nakonyana hamulaho wa lifu la Jesu, puteho kamukana ya Bakreste neibile mwa kozo. Kabakalañi? Kakuli “ne i zamaya ka sabo ya Jehova ni ka ku omba-ombiwa ki moya o kenile.” (Likezo 9:31) Moya okenile, ona maata a Mulimu, ki omaata hahulu. Mulimu wakona kuitusisa ona kuomba-omba mutu ufi kamba ufi ya mwa muinelo ufi kamba ufi.

  • Tapelo. Bibele ilueleza kuli: “Mu si ke mwa bilaela ka se siñwi.” Kono ibulela kuli “mu zibise Mulimu ze mu kupa . . . mi kozo ya Mulimu ye fita kutwisiso kaufela i ka sileleza lipilu za mina ni minahano ya mina.”—Mafilipi 4:6, 7.

  • Bakreste ka Luna ki balikani ba niti babakona kuluomba-omba. Muapositola Paulusi naatalusize balikani bahae kuli “ki bona ba ba ni omba-ombile hahulu” mwa linako za ‘manyando ni liñalelwa.’—Makolose 4:11; 1 Matesalonika 3:7.

Kono mukana mwaipuza kuli lika zeo likona kuluomba-omba cwañi luli. Halunyakisiseñi ka tokomelo mitala ya batu bane baipumani mwa matata atalusizwe kwa makalelo a taba ye. Ka kuswana ni batu bao, mwakona kuiponela kuli Mulimu watalelezanga sepiso yende ye, yeli: “Maa mutu sina mwa tiiseza mwanaa hae pilu, ni ka mi tiisa lipilu cwalo.”—Isaya 66:13.

^ par. 3 Jehova ki libizo la Mulimu sina mokuboniselizwe mwa Bibele.