Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | MUKONA KUFUMANA KAI KUOMBA-OMBIWA?

Molukona Kuomba-Ombelwa Mwa Linako za Butata

Molukona Kuomba-Ombelwa Mwa Linako za Butata

Batu batahelwanga ki matata ashutana-shutana. Mwa taba ye, haluna kunyakisisa mifuta kaufela ya matata atahelanga batu, kono lukanyakisisa mitala yemine yese lubulezi mwa taba yefelile. Mulemuhe mo Mulimu aomba-ombezi batu babatalimana ni matata ashutana hahulu.

HAMUZWISIZWE MUSEBEZI

“Neniitutile kuli niswanela kuamuhelanga musebezi ufi kamba ufi, mi nelutuhezi kulekanga lika zelusa tokwi hahulu.” —Bo Jonathan

Bo Seth * babulela kuli: “Na ni bo musalaaka neluzwisizwe misebezi ka nako yeswana. Ka lilimo zepeli nelunani kupila ka lituso zene lufiwanga ki ba lubasi ni kuezanga misebezi yemiñwi ya swalelele. Ka libaka leo, bo musalaaka bo Priscilla balembwala, mi neniikutwile kuba mutu yasina tuso.

“Nelutiyezi cwañi butata bo? Bo Priscilla nebazwezipili kuikupulisanga manzwi a Jesu a kwa Mateu 6:34. Jesu naabulezi kuli haluswaneli kubilaela za kamuso, bakeñisa kuli lizazi ni lizazi litaha ni lipilaelo zalona. Mi kulapelanga ku Mulimu ka kuzwelela kwatasaa pilu, nekutusize bo Priscilla kuzwelapili kuitiisa. Na neniomba-ombilwe ki manzwi a kwa Samu 55:22. Ka kuswana ni walisamu, nenilwalisize Jehova mulwalo waka, mi nalemuha kuli naanitiisize. Nihaike kuli cwale senifumani musebezi, luzwelapili kupila bupilo bobubunolo ka kulumelelana ni kelezo yanaafile Jesu kwa Mateu 6:20-22. Kuzwa fo, lusutelezi hahulu ku Mulimu mi lutiisize silikani saluna ni bakuluna.”

Bo Jonathan babulela kuli: “Kapisinisi kaluna haneka wile, neniikalezwi kuli lukapila cwañi. Bakeñisa butata bwa za sifumu sa naha, nekusina sene lufumani fa musebezi one lusebelize ka taata ka lilimo ze 20. Na ni bo musalaaka nelukalile kuomananga ka za masheleñi. Nelusa koni kuleka lika ka kadi ya kuitusisa kwa kukolota, ka kusaba kuli ba kampani nebasike balumela.

“Kono Linzwi la Mulimu ni moya wahae nelilutusize kueza likatulo zende. Neniitutile kuli niswanela kuamuhelanga musebezi ufi kamba ufi, mi nelutuhezi kulekanga lika zelusa tokwi hahulu. Ka kuba Lipaki za Jehova, hape nelutusizwe ki balumeli ka luna. Neba lutusize kuikutwa kuli luba butokwa mi neba lutusize hane luli mwa linako zetaata hahulu.”

 LINYALO HALIFELA

Bo Raquel babulela kuli: “Bo muunaaka hane banisiile ka sipundumukela, neniutwile butuku mi nanyema. Mi naikutwa hahulu bumaswe. Kono nasutelela ku Mulimu, mi aniomba-omba. Kozo ya Mulimu neisileleza pilu yaka hane nilapelanga ku yena zazi ni zazi. Neniikutwile kuli Mulimu naatobile pilu yaka yenelobehile.

“Mi ka tuso ya Linzwi lahae, yona Bibele, nenikonile kufelisa maikuto a bunyemi ni ndimbelela. Nenihupulanga manzwi a muapositola Paulusi a kwa Maroma 12:21, aali: ‘U si ke wa tuhelela bumaswe ku ku koma, kono u zwelepili ku koma bumaswe ka bunde.’

“Kunani nako ‘ya ku latehelwa.’ . . . Cwale seninani likonkwani zenca mwa bupilo.” —Bo Raquel

“Mulikanaaka yomuñwi naanitusize kubona butokwa bwa kusabilaezwa hahulu ki muinelo waka kono nizwele feela pili kuitiisa. Naanibonisize manzwi a kwa Muekelesia 3:6, mi ka sishemo anibulelela kuli kunani nako ‘ya ku latehelwa.’ Neli kelezo yetaata kuiamuhela, kono ki yona yene nitokwa. Cwale seninani likonkwani zenca mwa bupilo.”

Bo Elizabeth babulela kuli: “Haiba linyalo lamina lifela, mutokwa tuso. Neninani mulikani yene nilata hahulu yanaa nifanga tuso yeo zazi ni zazi. Naalilanga ni na, naaniomba-ombanga, mi naanitusize kuikutwa kulatiwa kufita kuikutwa kuyubekiwa. Ninani buikolwiso bwa kuli Jehova naaitusisize mulikani yo kuli aniomba-ombe mwa masitapilu aka.”

MWA LINAKO ZA MAKULANO KAMBA BUSUPALI

“Hamulaho wa kulapela ku Mulimu, niikutwanga kuli moya wahae wanifa maata.”—Bo Luis

Bo Luis, babatalusizwe mwa taba yapili, bakatazwanga hahulu ki butuku bwa pilu, mi habeli nebabatile kushwa. Ka nako ya cwale, batokwa kuba kwa oxygen ka lihora ze 16 zazi ni zazi. Bo Luis babulela kuli: “Nilapelanga ku Jehova kamita. Mi hamulaho wa kulapela ku Mulimu, niikutwanga kuli moya wahae wanifa maata. Tapelo initusa kuba ni bundume bwa kuzwelapili kuitiisa kakuli ninani tumelo ku yena mi naziba kuli wanitokomela.”

Bo Petra baba mwa lilimo za ma 80 batalusa kuli: “Nibata kueza lika zeñata hahulu, kono hanikoni kulieza. Ki nto yeniutwisa hahulu bumaswe kubona maata aka hanze afela. Niikutwa kufelelwa ki maata mi ninani kuitinga fa milyani. Hañata ninahananga mo Jesu naakupezi Ndatahe kuli amutibele kwa manyando amañwi haiba nekukonahala. Kono Jehova naatiisize Jesu, mi wanitiisa ni na. Kulapelanga ka zazi ni zazi kwanitusa. Niikutwanga hande hanifeza kulapela ku Mulimu.”—Mateu 26:39.

 Bo Julian, babakulile butuku bobubizwa multiple sclerosis ka lilimo zebato ba 30 ni bona baikutwa cwalo. Babulela kuli: “Hane nizwile musebezi, neniluzize situlo saka, mi nakala kukula. Kono niikola bupilo bakeñisa kuli nineezi kutusa batu babañwi. Kufana kwakona kufukuza kwa manyando a mutu, mi Jehova watalelezanga sepiso yahae ya kuli uka lutiisa mwa linako zelutokwa tuso. Ka kuswana ni muapositola Paulusi, nakona kubulela ka buikolwiso kuli: ‘Ni fumana maata mwa lika kaufela ka yena ya ni fa maata.’”—Mafilipi 4:13.

HALUSHWELWA KI MUTU YELULATA

Bo Antonio bahupula kuli: “Bo ndate hane batimezi mwa kozi ya fa mukwakwa, sapili nenisika lumela kuli taba yeo iezahalile. Neniikutwile kuli taba yeo neisika luka nihanyinyani, kakuli bona nebaitamaela feela. Kono nekusina zene nikona kueza. Nebakulile hahulu ka mazazi aketalizoho pili basika shwa kale. Nenilikile kuitiisa kuli nisike nalila hane nili fapilaa bo ma, kono hane nili ninosi nalila hahulu. Neninze niipuza kuli: ‘Ki kabakalañi? Ki kabakalañi?’

“Mwa mazazi ataata ao, nazwelapili kukupa Jehova kuli anituse kutiyela masitapilu ene nili ku ona ni kuli anituse kuba ni kozo. Mi hanyinyani-hanyinyani, nakala kuikutwa hande. Nahupula kuli Bibele italusa kuli ‘bumai’ bukona kuwela mutu ufi kamba ufi ka nako yesika libelelwa. Bakeñisa kuli Mulimu hakoni kupuma, ninani buikolwiso bwa kuli nikabona bo ndate hape ka nako ya zuho.”—Muekelesia 9:11; Joani 11:25; Tite 1:2.

“Nihaike kuli mwanaa luna wamushimani naatimelezi mwa kozi ya fulai, lusaikolanga kuhupula lika zeñata zene luezanga hamoho.”—Bo Robert

Bo Robert, bababulezwi mwa taba yapili, banani maikuto aswana. Babulela kuli: “Na ni bo musalaaka, nelufumani kozo ya mwa munahano yebulezwi kwa Mafilipi 4:6, 7. Nelufumani kozo yeo ka kulapelanga ku Jehova. Kozo ya mwa munahano yeo neilutusize kuikambota ni babihi ba makande ka za sepo ya zuho yelunani yona. Nihaike kuli mwanaa luna wamushimani naatimelezi mwa kozi ya fulai, lusaikolanga kuhupula lika zeñata zene luezanga hamoho. Luisanga mamelelo yaluna kwa lika zeo.

“Lipaki ka luna hane balubulelezi kuli neba luboni fa TV inze lutalusa ka za tumelo yaluna ka kuiketa hande, nelu babulelezi kuli neli ka libaka la kuli nelutusizwe ki litapelo zeñata zene balulapelela babañwi. Nilumela kuli luli Jehova naalutiisa ka mashango amañata-ñata aomba-omba ene balulumelanga.”

Sina moiboniseza mitala yelunyakisisize, Mulimu wakona kuomba-omba batu babatalimana ni matata ni miinelo yemiñwi yeshutana-shutana. Mina bo? Kusina taba ni butata bomukona kutalimana ni bona mwa bupilo, mwakona kufumana kuomba-ombiwa kokuka mitusa kutiyela linako zetaata. * Kacwalo, mukupe Jehova kuli amituse. Ki “Mulimu ya omba-omba mwa miinelo kaufela.”—2 Makorinte 1:3.

^ par. 5 Mabizo amañwi mwa taba ye acincizwe.

^ par. 23 Haiba nemuka tabela kuli mutusiwe kusutelela ku Mulimu ni kuomba-ombiwa ki yena, shangwe muambole ni Lipaki za Jehova ba mwa silalanda samina kamba muñolele kwa ofisi ya mutai yeli bukaufi ni mina.