Ki sika mañi sene sikomokisa ka mo Jesu naaswalisanelanga ni batu babakula mbingwa?

Majuda ba kwaikale nebasaba mufuta wa mbingwa yeneatile mwa linako za Bibele. Butuku bone busabiwa hahulu bo, nebukona kusinya liselusi za mutu ya bukula ni kusitanisa lilama za mubili wahae. Mbingwa neisina kalafo. Ka libaka leo, batu bane bakula mbingwa nebakauhanywanga kwa batu mi nebalaezwi kuli balemusange babañwi ka za butuku bwabona.—Livitike 13:45, 46.

Baeteleli ba bulapeli bwa Sijuda nebaipangezi milao yenesiyo mwa Mañolo ka za butuku bwa mbingwa, ili yenetatafaza feela bupilo bwa batu babakula mbingwa. Ka mutala, milao yene baluta baluti ba Sijuda neihanisa mutu ufi kamba ufi kuba bukaufi ni mutu yakula mbingwa ka limita zepeli. Kono haiba nekufuka moya, mutu naasaswaneli kuba bukaufi ni mutu yakula mbingwa ka limita ze 45. Baluti babañwi ba lituto za sizo sa Sijuda nebaluta kuli mulao wa mwa Mañolo ka za batu babakula mbingwa wa kuli bapile “kwandaa mafulo” neutalusa kuli nebaswanela kupila kwande a mileneñi ya makwakwa. Ka libaka leo, muluti yomuñwi wa Sijuda hanaabonanga mutu yakula mbingwa mwa muleneñi, naamuposanga macwe ni kumubulelela kuli: “Zamaya kwa sibaka sahao, usike wasilafaza batu babañwi.”

Jesu yena naanga batu babakula mbingwa ka nzila yeshutana hahulu! Mwa sibaka sa kuleleka batu babakula mbingwa, Jesu naatabela kubaswala, mane ni kubafolisa.—Mateu 8:3.

Baeteleli ba bulapeli bwa Sijuda nebalumelezanga baana kuleleka basali babona ka mabaka afi?

Liñolo la Teleko Lene Liñozwi ka 71/72 C.E.

Baeteleli ba bulapeli ba mwa linako za baapositola nebanani mibonelo yeshutana-shutana ka za taba ya teleko. Ka libaka leo, nako yeñwi Bafalisi nebabuzize Jesu puzo yeli: “Kana kwa lumelelwa kuli mutu a leleke musalaa hae ka libaka lifi kamba lifi?”—Mateu 19:3.

Mulao wa Mushe neulumeleza muuna kuleleka musalaa hae haiba muuna yo “u fumani taba ye maswe ku yena.” (Deuteronoma 24:1) Mwa linako za Jesu, nekunani likolo zepeli za lituto za Sijuda zenetalusa mulao wo ka linzila zeshutana. Sikolo sa Shammai, sene siluta lituto zasona ka tokomelo yetuna, nesiluta kuli mulao wo neutalusa kuli muuna naakona feela kuleleka musalaa hae ka libaka la “kusakena,” fo kikuli, bubuki. Kono sikolo sa Hillel sona nesiluta kuli muuna naakona kuleleka musalaa hae haiba kuba ni kusautwana mwa linyalo labona, ibe kuli taba yetisize butata ki yenyinyani. Ka kuya ka mone silutela sikolo sa Hillel, muuna naakona kuleleka musalaa hae haiba kuli hasika apeha hande mulalelo kamba haiba muuna ufumani musali usili yaanga kuba yabuheha kufita musalaa hae.

Kacwalo, Jesu naaalabile cwañi puzo yene babuzize Bafalisi? Naabulezi ka kuutwahala hande kuli: “Mutu kaufela ya leleka musalaa hae ni ku nyala u sili, wa buka, konji haiba musalaa hae u ezize buhule.”—Mateu 19:6, 9.