Bibele ki buka yezwile mubano kwa libuka kaufela za bulapeli. Kwandaa Bibele, hakuna buka yeñwi yeamile litumelo za batu babañata-ñata ka nako yetelele hahulu. Kono hape hakuna buka yeñwi yetatubilwe hahulu ni kunyaziwa inge Bibele.

Ka mutala, licaziba babañwi bakakanya kuli litaba ze mwa Libibele za mwa miteñi yaluna zaswana luli ni litaba zeneñozwi mwa miputo ya kwa makalelo. Caziba yomuñwi wa lituto za bulapeli ubulela kuli: “Haluna buikolwiso bwa kuli lunani litaba zenepahezi, zeswana ni litaba zeneñozwi mwa miputo ya kwa makalelo. Libibele zelunani litezi feela mafosisa, mi buñata bwazona nelitilo ñolwa hamulaho wa lilimo zeñata-ñata kuzwa foneiñolezwi miputo ya kwa makalelo, mi mwendi lishutana hahulu ni miputo yeo mwa linzila zeñata hahulu.”

Babañwi bakakanya kusepeha kwa litaba ze mwa Bibele bakeñisa litumelo zabona za bulapeli. Ka mutala, bo Faizal nebalutilwe ki ba lubasi lwabona babasi Bakreste kuli Bibele ki buka yekenile kono litaba ze mwateñi licincizwe. Bo Faizal babulela kuli: “Ka libaka leo, nenisa sepi batu bane balika kubulela ni na ka za Bibele. Kakuli litaba zeneli mwa Bibele yene baitusisa haki zona litaba zeneli mwa miputo ya kwa makalelo. Litaba zeo licincizwe!”

Kana ki kwa butokwa kuziba haiba litaba ze mwa Bibele licincizwe kamba kutokwa? Hamunyakisise lipuzo zelatelela: Kana mwakona kusepa lisepiso za mwa Bibele zeomba-omba ka za nako ya kwapili haiba hamuzibi nji lisepiso zeo neliliteñi mwa litaba ze mwa miputo ya kwa makalelo? (Maroma 15:4) Kana nemuka itusisa likuka za mwa Bibele kueza likatulo za butokwa ka za mubeleko wamina, lubasi lwamina, kamba kulapela Mulimu haiba litaba ze mwa Libibele za mwa miteñi yaluna neliñozwi ka mafosisa ki batu?

Nihaike kuli libuka za kwa makalelo za Bibele halisaliyo kacenu, lwakona kuitusisa litaba zeñozwi za kwaikale, kukopanyeleza cwalo ni miputo ya kwaikale yemiñata-ñata ya Bibele. Miputo yeo ikonile cwañi kupunyuha miinelo yecwale ka kusinyeha, kulwaniswa, ni zebaezize batu kuli bacince litaba ze ku yona? Kupunyuha kwa miputo yeo kukona kumitusa cwañi kuba ni buikolwiso bwa kuli Bibele yemuitusisa kacenu inani litaba zesepeha? Hamunyakisise likalabo za lipuzo zeo mwa litaba zelatelela zebonisa moipunyuhezi Bibele.