Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kubapanya Litaba Zemulumela ni Zeibulela Bibele ki Kwa Butokwa Hahulu

Kubapanya Litaba Zemulumela ni Zeibulela Bibele ki Kwa Butokwa Hahulu

KANA muipala kuba Bakreste? Haiba ki cwalo, uzibe mu babañwi ba batu babafitelela 2 bilioni mwa lifasi, ibato ba mutu alimuñwi mwahalaa batu babalaalu, babaipala kuba balateleli ba Kreste. Kacenu, kunani likeleke zeñata-ñata zeipiza kuli ki za Sikreste, kono lialuhani kabakala kuli liluta lituto zelwanisana mi linani mibonelo yeshutana-shutana. Kacwalo, litaba zemulumela likona kushutana hahulu ni zebalumela batu babañwi babaipala kuba Bakreste. Kana luli mwatokwa kunyakisisa haiba litaba zemulumela ki za niti? Eni, mwatokwa kueza cwalo haiba mubata kuba Mukreste yalatelela zeiluta Bibele.

Balateleli ba Jesu Kreste ba kwa makalelo nebatilo bizwa kuli ki “Bakreste.” (Likezo 11:26) Nekusa tokwahali kuli kube ni mabizo amañwi abazibahaza kakuli ka nako yeo nekunani feela sikwata silisiñwi sa bulapeli bwa Sikreste. Bakreste nebaswalisani hamoho kulatelela lituto ni milao yanaalutile Jesu Kreste, yena yanaakalisize bulapeli bwa Sikreste. Keleke yamina bo? Kana mwalumela kuli iluta lituto zanaalutile Kreste, ili lituto zene balumela balateleli ba Kreste ba kwa makalelo? Mukona kuikolwisisa cwañi taba yeo? Kunani feela nzila iliñwi yekona kumitusa kueza cwalo, ili kuitusisa Bibele kubapanya zemulumela ni zeiluta Bibele.

 Munyakisise taba ye: Jesu Kreste naakuteka hahulu Mañolo ka kuaanga sina Linzwi la Mulimu. Naasatabiswi ki batu bane banyaziseza lituto za Bibele ka kukuteka hahulu lizo za batu. (Mareka 7:9-13) Kacwalo, lwakona kubulela kuli balateleli ba niti ba Jesu nebaka lumela lituto zezwelela mwa Bibele. Kabakaleo, Mukreste ni Mukreste utokwa kuipuza kuli, ‘Kana lituto zeiluta keleke yaka zalumelelana ni zeibulela Bibele?’ Kuli mualabe puzo yeo, mubapanye lituto zeiluta keleke yamina ni zeibulela Bibele luli.

Jesu naabulezi kuli luswanela kulapela Mulimu ka niti, ili niti yefumaneha mwa Bibele. (Joani 4:24; 17:17) Mi muapositola Paulusi naabulezi kuli kupiliswa kwaluna kuitingile fa kufita fa “zibo ye nepahezi ya ku ziba niti.” (1 Timotea 2:4) Kacwalo, ki kwa butokwa kuli lituto zelulumela libe za niti yenepahezi ya mwa Bibele. Kakuli kupiliswa kwaluna kuitingile fa kueza cwalo!

MWAKUBAPANYEZA LITUTO ZELULUMELA NI ZEIBULELA BIBELE

Lumikupa kubala lipuzo ze 6 ze mwa taba ye mi mulemuhe molialabezwi lipuzo zeo mwa Bibele. Mubale mañolo abonisizwe, mi munahanisise likalabo zefilwe. Mi cwale muipuze kuli, ‘Kana lituto zeiluta keleke yaka zaswana ni zeibulela Bibele?’

Kuipuza puzo yeo kwakona kumitusa kueza taba ya butokwa hahulu ya kubapanya lituto zemulumela ni zeibulela Bibele. Kana mwatabela kubapanya lituto zeñwi zeiluta keleke yamina ni zeibulela Bibele? Lipaki za Jehova bakatabela kumitusa kunyakisisa niti ya mwa Bibele ka moiinezi luli. Mwakona kukupa yomuñwi wa Lipaki kuli aitutange Bibele ni mina kusina kulifa sesiñwi. Kamba mwakona kukena fa Webusaiti yaluna ya jw.org/loz.