TAWALA YA MULIBELELI No. 4 2016 | Moipunyuhezi Bibele

Ka lilimo-limo, kubile ni matata amañata anaakona kusinya Bibele kamba lushango lolu ku yona. Ki kabakalañi kupunyuha kwa Bibele haili taba ya butokwa?

TOHO YA TABA

Taba ya Butokwa

Kwandaa Bibele, hakuna buka yeñwi yeamile litumelo za batu ba­bañata-­ñata ka nako yetelele hahulu. Kono kana Bibele yakona kusepiwa?

TOHO YA TABA

Bibele Ipunyuhile Muinelo wa Kusinyeha

Bañoli ni bakopisi ba Bibele nebaitusisanga mapampili aezizwe fa matalo ni aezizwe fa kuma kwa kuñolela fateñi lushango lwa Bibele. Litaba zeneñozwi kale zeo lipunyuhile cwañi kuto fita ni mwa miteñi yaluna?

TOHO YA TABA

Bibele Ipunyuhile Twaniso

Baeteleli ba likopano za bupolitiki ni ba bulapeli balikile kupalelwisa batu kuluwa Bibele, kuitoloka, kamba kuihatisa. Kaufelaa bona bapalezwi.

TOHO YA TABA

Bibele Ipunyuhile Zebaezize Batu Kuli Bacince Lushango Lwayona

Batu babañwi babasa sepahali balikile kucinca lushango lwa Bibele. Buikatazo bwabona bo, nebulemuhilwe cwañi mi bupalelwisizwe ka mukwa ufi?

TOHO YA TABA

Libaka Bibele Haipunyuhile

Buka yeo ishutana cwañi ni libuka zeñwi?

Kana Mwaziba?

Ki sika mañi sene sikomokisa ka mo Jesu naaswalisanelanga ni batu babakula mbingwa? Baeteleli ba bulapeli bwa Sijuda nebalumelezanga baana kuleleka basali babona ka mabaka afi?

Kana Mifilifili Yakona Kufela Mwa Lifasi?

Batu babañwi batusizwe kutuhela mipilelo yabona ya mifilifili. Zeebatusize kueza cwalo zakona kutusa babañwi.

THE BIBLE CHANGES LIVES

Nenipalezwi Hañata-Ñata Kufitela Nikondisa

Muuna yomuñwi naakonile cwañi kutuhela mukwa wahae wa kubuhanga maswaniso a mapunu ni kuba ni kozo ya mwa munahano?

Kubapanya Litaba Zemulumela ni Zeibulela Bibele ki Kwa Butokwa Hahulu

Likeleke zeñata-ñata zeipala kuba za Sikreste lialuhani kabakala kuli liluta lituto zelwanisana mi linani mibonelo ye­shutana-­shutana. Kacwalo, mukona kuziba cwañi babaluta niti?

Bibele Ibulelañi?

Kana Mulimu uitusisa kopano yeñwi mokunani batu babanani tumelo kuli asuteleze batu ku yena?